TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ CÒLOSÁ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Còlosá
Yúhú té Pǎblú ní tendaha ñàha Yá Ndiǒxí càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu chi ducaⁿ cuìní méé Yǎ Ndiǒxí cunduu, te càdúha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Timùteú cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu ñuú Còlosá, ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, ñáyiu quìde ndáá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú, te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Té Pǎblú càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí cuèndá ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú
Te ducaⁿ‑ni càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑gǎ cuèndá nchaa nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo, chi nìhí‑ndɨ́ tnúhu sá ǐo sàndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te ducaⁿ ǐo cùu iní‑ndó nchàa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te ducaⁿ quìde‑ndo chi sàndáá iní‑ndó sǎ ndúú tǎhú‑ndó cùndecu‑ndo núú ndécú Xǐtohó Jesucrìstú, te tnúhu‑áⁿ nǐ níhí‑ndó cǔtnàhá ní xíndedóho‑ndo tnǔhu ndáá tnúhu Xítohó Jesucrìstú. Te tnúhu Xítohó Jesucrìstú tá xǐté nuu‑xi nɨhìí ñuyíú cuǎháⁿ. Te vài ñáyiu ta sàndáá iní‑yu cuáháⁿ, te ta quìdé‑yu mee‑ni sǎ vǎha cuáháⁿ ndécǔ‑yu ichi‑gá. Te nchòhó chi ndéé cútnàhá ní tecú dóho‑ndo tnǔhu‑gá ní quesaha‑xi ta cùu vai ñáyiu ñuú‑ndó tá quìde ndáá‑yu núú‑gǎ cuáháⁿ. Te dàvá‑áⁿ nǐ cutnùní ndáá ndisa iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ío chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo. Te ducaⁿ nǐ dánèhé ñáhá tě Ěpafrás tée ío cùu iní‑ndɨ́, chi tnàhá‑dé ío quìde ndáá‑dé xínú cuèchi‑dé núú Xǐtohó Jesucrìstú quídé‑dě núú‑ndɨ̌ dácuàha ñaha‑dé xii‑ndo tnǔhu‑gá. Te càchí tnúhu‑dé xii‑ndɨ́ sá ǐo cùu iní ñáhá‑ndó xìi‑ndɨ́, te ducaⁿ quìde‑ndo chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑ndo.
Te ndéé cútnàhá ní níhí‑ndɨ̌ tnúhu nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo ndéé dàvá‑áⁿ nǐ ngüíta‑ndɨ́ ñá túú dàña ndee‑ndɨ́ xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó sǎ Espíritú‑gá ná tàxi‑xi nchaa‑gá sá cúmǎní quiní tnùní‑ndó, te ducaⁿ te cutnùní váha‑gá iní‑ndó nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. 10 Te sá dúcáⁿ te ndacu‑ndo càda‑ndo mee‑ni sá vǎha dàtná cuìní Xítohó Jesucrìstú cada nchaa ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te ducaⁿ ǐo nduu vétú iní‑gá te núu na càda‑ndo nchaa núú sǎ vǎha. Te ducaⁿ ǐo‑gá cuita cutnùní iní‑ndó nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. 11 Te mee‑gǎ cúú‑gǎ Yaá ío cùnuu, te dɨu‑gá ío chindee ñàha‑gá xii‑ndo, te cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cuěi nándɨ na càda ñaha ñáyiu xii‑ndo sǎ cuèndá‑gá, te ducaⁿ ǐo cunduu càhnu iní‑ndó. 12 Te ndacáⁿ táhú‑ó nǔú Dǔtú Ndiǒxí chi ní quide túha ñaha‑gǎ xii‑o cuèndá nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu yɨ̀ndaha‑gá xǐndecu núú cándòo canine ñá túú tnàhí‑gá ni ɨ̀ɨⁿ cuéchi ìó. 13 Te dɨu‑gá ní quide ní dáñá‑ó nchàa ichi cuehé ichi duha núú táxí tnùní yucu ñǎvǎha, te ní nachihi ñaha‑gǎ xii‑o ndàha Déhe‑gá Yaá ío cùu iní‑gá. 14 Te Déhe‑gá ní xíhí‑gá cuèndá sá nchóó cǎcu nihnu‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te ní quide càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ quide‑o.
Ñáyiu cùu ɨɨⁿnuu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí cuèndá sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú
15 Te Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá vá cúú quìní‑ó dico Xítohó Jesucrìstú chi ní quixi túu‑gá ñuyíú‑a, te ní quide‑gá nchaa nàcuáa sàni iní‑gá. Te dàtná‑ni sàni iní‑gá te ducaⁿ sàni iní Yǎ Ndiǒxí, te Yaá‑áⁿ ducaⁿ‑ni ndècu‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. 16 Te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá núú Yǎ Ndiǒxí ní cadúha‑gá nchaa sá ìó andɨu ndɨ̀hɨ nchaa sá ìó ñuyíú‑a, te ní cadúha‑gá nchaa sá cúú quìní núú‑ó cùndehe‑o, ndɨhɨ nchaa sá vǎ quìní tnàhí‑o, ndɨhɨ nchaa espíritú cúnùu vihi xinu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ nchaa dava‑gá espíritú xínú cuèchi. Te nchaa ní cadúha Xítohó Jesucrìstú chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu cuèndá nchaa cuu‑xi mee‑ni sǎ vǎha sá cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú. 17 Te Xítohó Jesucrìstú ducaⁿ‑ni ndècu‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú‑a, te dɨu núú ndáhá‑gǎ cándòdo ñuyíú‑a, ndɨhɨ andɨu, ndɨhɨ nchaandɨ túhú sá ìó. 18 Te dɨu Xítohó Jesucrìstú cúnùu‑gá yɨ́ndàha ñaha‑gá xii nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi‑gá, te dɨu‑gá quídé‑gǎ ndécú vǎha‑o nǔú‑gǎ. Te núú ncháá ñǎyiu ndoto dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ío càhnu cuu sa ní ndoto, te sá dúcáⁿ nǐ ndoto‑gá te xíǎⁿ cúú‑gǎ Yaá ío tàxi tnuní nchaandɨ túhú sá ìó ñuyíú‑a ndɨhɨ andɨu. 19 Te ducaⁿ ǐo cùnuu‑gá táxí tnùní‑gá chi ndáá sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑gá ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. 20 Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá núú cùrúxí, chi ducaⁿ nǐ cuiní Yǎ Ndiǒxí cunduu cuèndá sá vǎ yǒo ɨɨⁿ‑gá cuu úhú iní ñáhá xìi‑gá cuěi ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a, te cuěi cue espíritú ndécú àndɨu.
21 Te nchòhó cútnàhá vátá cúndècu‑gá‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú ñá túú tnàhí ni xǒo cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ, chi mee‑ni nǐ xóo cuu úhú iní‑ndó‑gǎ, te mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cunuu nǐ xóo cada‑ndo ni cùu, dico Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá ní tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí vitna. 22 Chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí cuèndá sá nchóó ndùu ndoo nduu nine iní‑ó ngǔndecu‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ te ñá túú tnàhí‑gá ná cumání‑ó nǔú‑gǎ, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá cachí sá nchóó ndècu cuéchi‑o. 23 Te núu vá dáñá ndèé‑ndó quɨ̀ndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te cundecu‑ni‑ndo ìchi‑gá, te vá cání ìní‑ndó dàña‑ndo tnúhu ndee ìní ní taxi‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o. Te nchaa tnúhu‑gá‑áⁿ tá xǐté nuu‑xi nɨhìí ñuyíú cuǎháⁿ, te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ càháⁿ yúhú té Pǎblú dánèhé‑í ñáyiu.
Té Pǎblú yɨ́hɨ́ dɨ̌quɨ́‑dě cáháⁿ‑dé tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu ndècu ichi‑gá
24 Te vitna ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í ndóhò‑í cuèndá‑ndó, chi Xítohó Jesucrìstú ío ní ndoho‑gá cuèndá‑ó, te tnàhá yúhú ndóhò‑í cuèndá nchaa ñáyiu ndècu ichi‑gá, dico vitna cùmání‑gǎ ndoho‑í cuèndá‑yu. 25 Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá yǔhú quɨhɨ dɨ́quɨ́ ñáhà‑í xii nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi‑gá cuèndá danèhé ñáhá vǎha‑í xii‑ndo tnǔhu‑gá cuèndá cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 26 Te nchaa tnúhu sá dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo ñà túú ní tècú dóho nchaa ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha, te mee‑gǎ ní cuiní‑gá sá ncháá nchòo ñáyiu yɨ̀ndaha‑gá vitna cundecu ndɨhɨ‑o tnǔhu‑áⁿ. 27 Te mee‑gǎ ní cachí‑gá sá dátǔu‑gá nchaa tnúhu sá ǐo vii ío váha cuáháⁿ núú nchàa ñáyiu yɨ̀ndaha‑gá. Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí cuèndá tnàhá nchaa nchòhó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te tnúhu‑áⁿ dánèhé ñáhá‑xí xìi‑ndo sá Xǐtohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑ndo. Te cuèndá xíǎⁿ ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo tnǔhu ndee ìní cundecu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
28 Te nchúhú mee‑ni cuèndá Xítohó Jesucrìstú càháⁿ váha‑ndɨ́, te dàsahú‑ndɨ́ ñáyiu nàcuáa cadá‑yu. Te váha vìhi danehé‑ndɨ́ nchaa ñáyiu nàcuáa tecú tnùní‑yu tnúhu‑gá, te ducaⁿ dànehé‑ndɨ́‑yu nàcuáa cundáá‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ chi tnàhá tnúhu‑yu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 29 Te cuèndá xíǎⁿ ío ndùcu ndee‑í quídè‑í chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú, te mee‑gǎ ío chìndee ñaha‑gá xii‑í nǔu xíǎⁿ ndácù‑í quídè‑í chìuⁿ‑gá.