4
Ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi Xítohó Jesucrìstú
Te nchaa nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú ío cuìní‑í cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo. Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑ndo chi ñá túú ní xǐta chìuⁿ Yá Ndiǒxí ní quide‑í sá cúú‑xí‑ndó, te dɨu‑ni nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi Xítohó Jesucrìstú.
Te yòhó tá Vòdiá ndɨhɨ yòhó tá Sǐntiqué càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndo cundecu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú. Te yòhó tée cùndɨhɨ‑í quìde ndáá quídé nchàa chiuⁿ quide‑í, càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ chíndèe tnúhu‑n ǔú ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ cuèndá sá ná cùu ɨɨⁿnuú‑yu cundecú‑yu, chi cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í ío ní chindee ñàhá‑yu xii‑í, ndɨhɨ té Clèmenté, ndɨhɨ nchaa dava‑gá‑yu ní quide‑ndɨ́ chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú, te nchaa ñáyiu‑áⁿ sa yòdo tnuní‑yu núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Te nchaa‑ni nduu ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó sǎ ndécú‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú. ¡Te càháⁿ‑ni tucu‑í dóho‑ndo sǎ cúdɨ̌ɨ́ ndìsa iní‑ndó! Te ío váha cuu iní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñǎyiu cuèndá ná cùtnuní iní‑yu sá cúú‑ndó ñǎyiu váha iní‑xi, chi sa ta cùyatni nduu quixi tucu Xítohó Jesucrìstú.
Te ñá túú tnàhí ná cani iní‑ndó te núu nása cùu ndecu‑ndo, chi cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo. Te ío ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo te Yá Ndiǒxí cada‑gá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. Te nchoo ñǎyiu ñá túú cùtnuní iní‑ó nǎsa quìde‑gá ndéé ducaⁿ ǐo váha cùu iní‑ó, te ducaⁿ ǐo váha cùu iní‑ó chi cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú.
Mee‑ni sǎ vǎha cuhuⁿ iní‑ó
Te càháⁿ ndàhú tucu‑í núú nchàa nchohó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sá méé‑ní sǎ vǎha cuhuⁿ iní‑ndó. Te xìni ñuhu‑xi cuhuⁿ iní‑ndó mèe‑ni nchaa tnúhu ndáá, ndɨhɨ nchaa tnúhu yɨñùhu, ndɨhɨ nchaa tnúhu sá ǐo cudɨ́ɨ́ ìní‑ó, ndɨhɨ nchaa tnúhu sá ǐo vii ío váha cuáháⁿ, ndɨhɨ nchaa tnúhu sá ñà túú ñùhu tnahá tnúhu cuèhé, ndɨhɨ nchaa tnúhu sá càchí ñáyiu váha, ndɨhɨ nchaa dava‑gá tnúhu sá sání ìní méé‑ndó sǎ ǐo váha te dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ cuhuⁿ iní‑ndó.
Te cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nǐ dánèhé ñáhà‑í nàcuáa cada‑ndo te ní sándáá iní‑ndó. Te xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ vǎ dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa ní quide‑í ní xiní‑ndó. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo te Yá Ndiǒxí Yaá quídé ǐo váha cùu iní‑ó ndècu‑o cundecu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑ndo.
Ñáyiu ñuú Fìlipú ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú sǎñàhá‑yu sá ndúú tǎhú tě Pǎblú
10 Te cùdɨ́ɨ́ víhí ìní‑í ndàcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá nǐ ndacu iní ñáhá‑ndó xìi‑í, dico ñá dɨ́ú sǎ ñà túú ñùhu iní ñáhá‑ndó xìi‑í chi dìcó sá ñǎ nìhí‑ndó nàcuáa cada‑ndo chìndee ñaha‑ndo xii‑í ní cùu. 11 Te ñá dɨ́ú sǎ dúhá càháⁿ‑í te cani iní‑ndó sǎ càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ìó ɨɨⁿ sá cúmǎní xii‑í, chi yúhú cùu váha‑ni iní‑í nǔu ìó xii‑í àdi ñá túú ìó. 12 Te xìní‑í cunduu ndàhú‑í, te xìní‑í cunduu cuica‑ǐ, te xìní‑í caxi‑í ndahá xɨtɨ́‑í, te xìní‑í cuú‑í docó, te xìní‑í nàcuáa quìde‑xi oré ñá túú vědana ná ndécú ndɨ̀hɨ‑o, te xìní‑í nàcuáa quìde‑xi oré xìdó ndécú ndɨ̀hɨ‑o. Te ducaⁿ nǐ cutúha‑í quídè‑í cuèndá nchaa nàcuáa ta yǎha‑í véxi. 13 Te nchaa ndàcu‑í quídè‑í chi Xítohó Jesucrìstú chíndèe ñaha‑gá xii‑í. 14 Te nchòhó ío váha ní quide‑ndo nǐ cundàhú iní ñáhá‑ndó xìi‑í ní chindee ñàha‑ndo vitna ndecu ndɨhɨ‑í tnúndòho.
15 Te nchòhó cue ñáyiu ñuú Fìlipú sa nàha‑ndo nacuáa ní cuu cútnàhá ní ngüíta‑í càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú distrìtú Macèdoniá, te cútnàhá ní ndee‑í distrìtú‑áⁿ te dɨu tnàhí‑ni nchòhó ní taxi‑ndo sǎ ndúú tǎhù‑í, te nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú dava‑gá xichi ñá túú tnàhí ni chìndee ñahá‑yu xii‑í. 16 Te cuěi cútnàhá ní xíndecu‑í ñuú Tesàlónicá tɨtnɨ́ xito ní tendaha‑ndo sǎ ndúú tǎhù‑í sá nǐ cutnùní iní méé‑ndó nǐ xini ñùhu‑í. 17 Te vá cání ìní‑ndó sǎ sà dúhá càháⁿ‑í te cuìní‑í nándɨ‑gá taxi táhú‑ndó, te duha càháⁿ‑í chi Yá Ndiǒxí ío‑gá vài sá vǎha cada ñaha‑gǎ xii‑ndo sǎ dúcáⁿ quìde‑ndo. 18 Te ní xídó vài nchaa sá xíní ñùhu‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í vitna, te ducaⁿ ǐo vài sá ndécú ndɨ̀hɨ‑í ní cuu chi ní tendaha tùcu‑ndo sá ndúú tǎhù‑í véxi ndɨhɨ té Epafròditú. Te táhú‑a cùu‑xi datná ɨɨⁿ táhú sǎ nǐ sáha‑ndo mèe Yá Ndiǒxí, te cùu vii cuu váha iní‑gá sá dúcáⁿ nǐ quide‑ndo. 19 Te núu ná cúú sǎ xíní ñùhu‑ndo, te mee Yǎ Ndiǒxí ío vài taxi‑gá chi ío vài sá ndécú ndɨ̀hɨ‑gá, te ducaⁿ càda‑gá chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. 20 Te vitna nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
21 Te cúñaha‑ndo sǎ ǐo na càda ndee iní nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te tnàhá nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑í quídé ndèe iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo. 22 Te nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí xínú cuèchi vehe té Cèsár tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ quídé ndèe iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑gá.
23 Te Xítohó Jesucrìstú ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.