2
Yá Ndiǒxí ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu xíǎⁿ ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ
Te nchòhó cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo ni cuu, dico vitna cada iní‑ndó sǎ dàtná ní ndoto‑ndo chi ní nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ nǐ xíndecu‑ndo ìchi cuehé ichi duha, chi ní cánchicúⁿ nihnu‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a, te ní xóo cada‑ndo nchàa nacuáa càháⁿ sácuíhná, te dɨu‑ni sácuíhná‑ǎⁿ táxí tnùní‑xi nchaa dava‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi, te dɨu‑ni‑xi ndècu ndɨhɨ‑xi nchaa ñáyiu ñá túú cuìní tnɨɨ tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te dàcaháⁿ ñáhá‑xí xìí‑yu cuèndá cundecu‑ní‑yu ichi cuèhé ichi duha. Te nchaa‑o dùcaⁿ ní xóo cada‑o dàtná quídé cuè ñáyiu‑áⁿ, chi ní xóo cada‑o nchàa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cani iní‑ó, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cahu iní‑ó nǐ xóo cada‑o, núu xíǎⁿ tàú‑ó sǎ dándòho ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o ni cùu datná tàú‑xi dandòho‑gá nchaa ñáyiu ducaⁿ ndècu ichi cuehé ichi duha‑áⁿ. Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu xíǎⁿ ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o cuěi cùu‑o datná ñáyiu ní xíhí sá cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o ni cuu. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o cuèndá cundecu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú vitna, te cuu ɨɨⁿnuu‑o ndɨ̀hɨ‑gá. Te sá cuèndá‑ni sá cúndàhú iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o xíǎⁿ ní quide‑gá nàcuáa nchoo nàníhí tàhú‑ó. Te cada iní‑ó sǎ dàtná ní quide Yá Ndiǒxí cútnàhá ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní xíhí‑gá ducaⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑o chi ndècu‑o ndɨhɨ‑gá vitna. Te Xítohó Jesucrìstú sa ndècu‑gá andɨu nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí. Te cada iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí sa ní quide‑gá sá nchóó nǐ ngúndecu túu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, chi ío váha ndècu‑o vitna. Te Yá Ndiǒxí quídé vǎha ñaha‑gǎ xii‑o vìtna cuendá sá ná sàá nduu, te dɨu‑ni mee‑gǎ cada te cutnùní iní nchaa ñáyiu sá ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te ducaⁿ ǐo chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑o cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo nǔu xíǎⁿ ní quide‑gá sá nchòhó naníhí tàhú‑ndó. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ní sándáá iní‑ndó‑gǎ. Te ñá dɨ́ú sǎ cuèndá ɨɨⁿ chìuⁿ ni quide‑ndo ducaⁿ ní nàníhí tàhú‑ndó, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cuiní‑gá sá dìcó‑ni ducaⁿ nàníhí tàhú‑ndó. Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá ñà dɨ́ú cuèndá ɨɨⁿ chìuⁿ quide‑o naníhí tàhú‑ó, te ducaⁿ nǐ cachí‑gá cuèndá sá vǎ cádá càhnu‑o mee‑o. 10 Te Yá Ndiǒxí ní quide ñaha‑gǎ xii‑o dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa cuèndá sá nǐ tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá cádá‑ó mèe‑ni sá vǎha. Te Yá Ndiǒxí ducaⁿ tnàhí ní sani iní‑gá cunduu sá nchóó cùu‑o ñáyiu cada mee‑ni sǎ vǎha.
Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ ío váha cùu iní‑ó ndècu‑o
11 Te nchòhó chí dándàcu iní nàcuáa ní xíndecu‑ndo ni cùu, chi ñá túú cùu‑ndo ñáyiu isràél, te ni ñà túú quìde‑ndo datná quídé ñǎyiu‑áⁿ, chi ñáyiu‑áⁿ sǎha‑yu sèñá ñɨɨ́‑yu, te dàquee tɨ́hǔ‑yu nchaa ñáyiu ñá túú ndècu señá ñɨɨ‑xi. 12 Te chí dándàcu iní nàcuáa ní xíndecu‑ndo, chi dàvá‑áⁿ ñà túú ní xǐndecu‑ndo ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te ni ñà túú ní xǒo cuu tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ ñáyiu isràél, te ni ñà túú ní xìní tnùní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu sá nǐ cáháⁿ ndáá Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cada váha‑gá ñáyiu, te ni ñà túú ní cùu‑ndo ñáyiu quɨndaha‑gǎ, te ni ñà túú ní xǒo níhí‑ndó tnǔhu ndee ìní sá cúndècu‑ndo ndɨhɨ‑gá. 13 Te cuěi ní cuu‑ndo ñǎyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí ní cùu, dico vitna ní tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá chi cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, cuèndá sá nǐ satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá te xíǎⁿ ducaⁿ tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí vitna. 14 Te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá sá nchóó ǐo váha cuu iní‑ó cùndecu‑o, te dɨu‑ni‑gá ní quide cuèndá sá vǎ dáquèe tɨ́hú ñáhá ñǎyiu isràél xii ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ná cuú‑yu cundecú‑yu. 15 Te sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú, xíǎⁿ ñá túú‑gǎ cúnùu nchaa tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii ñáyiu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu ni cùu. Te ducaⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá cuè ñáyiu isràél ndɨhɨ cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ɨɨⁿ‑nǎ cuú‑yu cundecú‑yu ichi‑gá, te ducaⁿ te vá dáquèe tɨhú tnáhá‑gǎ‑yu, te ío váha cundecu ndɨhɨ tnàhá‑yu. 16 Te ducaⁿ nǐ quide Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá núú cùrúxí cuèndá sá cuè ñáyiu cùu ñáyiu isràél ndɨhɨ cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél vá dáquèe tɨhú tnáhá‑gǎ‑yu. Te ducaⁿ nǐ xíhí‑gá cuèndá ɨɨⁿ‑nǎ cuú‑yu tnahá tnúhu‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nàcuáa cuu váha iní ñáhá‑gǎ xií‑yu.
17 Te cuěi cùu‑ndo ñáyiu ñá túú tnàhí xìní ndáá cuèndá Yǎ Ndiǒxí ní cùu, dico Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní cáháⁿ‑gá tnúhu váha nàcuáa ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu sa xìní cuèndá Yǎ Ndiǒxí, dɨu‑ni ñáyiu isràél. 18 Te cuěi cùu‑o ñáyiu isràél àdi ñá túú cùu‑o dico dɨu‑ni mee Xǐtohó Jesucrìstú ní quide‑gá sá ncháá‑ó tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ó. Te ducaⁿ nǐ tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí chi ní ngúndecu ndɨhɨ‑o Espíritú‑gá. 19 Te nchòhó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní cuu‑ndo ñǎyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí ní cùu, dico vitna chi ɨɨⁿ‑nǎ ní cuu‑ndo ndɨ̀hɨ nchaa dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑gá chi cùu‑ndo déhe‑gá. 20 Te cada iní‑ó sǎ cuè tée ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ tnúhu‑gá, ndɨhɨ cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha cùu‑güedé dàtná cimièntú ɨɨⁿ vehe, te nchòhó cúú‑ndó dàtná ndóho sá sàá vehe‑áⁿ, te cada tucu iní‑ó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ ɨɨⁿ yúú cúnùu cuu cimientú vehe‑áⁿ. 21 Te ducaⁿ ǐo váha cùu ɨɨⁿnuu nchaa ndóho‑áⁿ ndɨhɨ yúú cúnùu‑áⁿ, te ducaⁿ tùcu ío váha ta quěe tnàha nchaa ndóho‑áⁿ cuǎsaá. Te xíǎⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí vèhe Yá Ndiǒxí, vehe sá ǐo ní cuu íí. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú chi ní tnahá tnúhu‑yu ndɨhɨ‑gá, te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ta cùu vii cuu váha‑gá‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuáháⁿ. 22 Te tnàhá nchòhó ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑ndo chi ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo Xǐtohó Jesucrìstú, te ducaⁿ ta cùu vii cuu váha tucu‑ndo nǔú Yǎ Ndiǒxí cuáháⁿ, te cùu‑ndo datná vehe Yá Ndiǒxí chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú‑gá.