TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ ÉFESÚ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Éfesú
Yúhú té Pǎblú ní tendaha ñàha Yá Ndiǒxí càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu, chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu, te vitna càdúha‑í tutú‑a cuèndá daquìxi‑í ndaha nchaa nchòhó ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí xǐndecu ñuú Éfesú, te dɨu‑ni nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú.
Te xìcáⁿ táhù‑í núú Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ó, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑o chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú
Te cachí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú, te ndéé andɨu quìde Yá Ndiǒxí nchaa sá vǎha sá cúú‑xí‑ó cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Espíritú‑gá, te ducaⁿ quìde‑gá chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. Te ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí sá nchóó cùu‑o ñáyiu cùu cuendá‑gá, te ducaⁿ nǐ cachí‑gá sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nchóó cùu‑o ñáyiu ñá túú tnàhí ná cumání cundecu núú‑gǎ, te ducaⁿ te vá cúndècu cuéchi‑o. Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ cachí‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú sǎ nchóó ndùu‑o déhe‑gá. Te sá cuèndá nchaa sá cádá Xǐtohó Jesucrìstú sá cúú‑xí‑ó, xíǎⁿ ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ cachí‑gá chi ducaⁿ tnàhí ní sani iní‑gá cunduu. Te xíǎⁿ nǔu xìni ñuhu‑xi sá nchóó càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, chi ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑o. Te ducaⁿ quìde‑gá chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú Yaá ío cùu iní‑gá. Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu xíǎⁿ Xítohó Jesucrìstú ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá cuèndá dacǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te ducaⁿ càda cahnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi‑o. Te Yá Ndiǒxí ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑o, nàcuáa ngúndecu ndɨhɨ‑o nchàa sá xìní tnùní‑ó te ducaⁿ te cuu‑o ñǎyiu tècú tnùní. Te Yá Ndiǒxí ní dánèhé ñáhá‑gǎ xii‑o nchàa sá ndúú yùhu, nchaa sá nǐ sani iní‑gá cada‑gá. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ducaⁿ nǐ sani iní‑gá cunduu. 10 Te sá nǐ sani iní‑gá cada‑gá te dacuɨtɨ́í sǎ cádá‑gǎ ná sàá nduu, te na sàá nduu‑áⁿ te mee‑gǎ cada sá Xǐtohó Jesucrìstú quɨndaha‑gǎ nchaa sá ìó andɨu, ndɨhɨ nchaa sá ìó ñuyíú‑a.
11 Te nchoo nǐ nduu táhú‑ó nǐ nduu‑o ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ nǐ cuu chi ducaⁿ tnàhí ní sani iní Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te nchaandɨ túhú sá quídé‑gǎ, quìde‑gá nàcuáa sàni iní méé‑gǎ cunduu. 12 Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá nchǔhú ñáyiu díhna nuu nǐ sándáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú cáháⁿ‑ndɨ́ sá ǐo càhnu cuu mee Yá Ndiǒxí cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑gá. 13 Te nchòhó tucu cútnàhá ní xíndedóho‑ndo tnǔhu ndáá tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó ní cuu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú chi ní sándáá iní‑ndó‑gǎ. Te xíǎⁿ cútnùní sá nchòhó ní nduu‑ndo ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, chi ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo Espíritú‑gá sá nǐ cachí‑gá taxi‑gá. 14 Te sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Espíritú Yǎ Ndiǒxí xíǎⁿ cútnùní sá ndàá nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá ná sàá nduu nàcuaca ñaha‑gá xii nchaa nchoo ñǎyiu cùu cuendá‑gá, te sá dúcáⁿ càda‑gá nǔu xíǎⁿ tàú‑ó càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá.
Té Pǎblú xìcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá cue ñáyiu ndècu ichi‑gá
15 Te yúhú nìhí‑í tnúhu sá nchòhó ío váha sàndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí ío cùu iní‑ndǒ‑yu. 16 Te xíǎⁿ nǔu ñá túú dàña ndeé‑í ndàcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ cuèndá‑ndó, te ío xìcáⁿ táhù‑í 17 núú Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá‑ndó. Te dɨu‑ni Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío càhnu cuu. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá méé‑gǎ ná cádá sǎ Espíritú‑gá chindee ñàha‑xi xii‑ndo cuendá cuu‑ndo ñǎyiu tècú tnùní, te na càda‑xi sá cútnùní iní‑ndó nàcuáa sàni iní Yǎ Ndiǒxí. 18 Te ducaⁿ xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, cuèndá sá nchòhó tecú tnùní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu ndee ìní ní taxi‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo cǔtnàhá ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo. Te ducaⁿ cùtnuní tucu iní‑ndó sǎ ncháá sǎ nǐ cachí‑gá taxi‑gá nduu táhú nchoo cuè ñáyiu cùu cuendá‑gá cúú‑xí mèe cuií‑ni sá ǐo‑gá váha. 19 Te cùtnuní tucu iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ío càhnu cuu‑gá quídé‑gǎ nchaa núú sǎ vǎha sá cúú‑xí nchòo ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá, chi quìde‑gá sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada sá cúú‑xí‑ó dàtná ní quide‑gá 20 ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní xíhí‑gá. Te ní taxinucóo‑gá Xítohó Jesucrìstú xio cùha‑gá táxí tnùní‑gá. 21 Te Xítohó Jesucrìstú ío‑gá cúnùu‑gá dàcúúxí nchàa núú cuè espíritú, ndɨhɨ dàcúúxí nchàa cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu, ndɨhɨ dàcúúxí nchàa dava‑gá cue tée cùnuu. Te cuěi vitna te cuěi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi ducaⁿ‑ni ǐo cunuu‑gǎ taxi tnùní‑gá. 22 Te mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá sá Xǐtohó Jesucrìstú taxi tnùní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó, te dɨu‑ni mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá ncháá ñǎyiu cùu cuendá‑gá quɨndaha ñàha Xítohó Jesucrìstú. 23 Te cada iní‑ó sǎ ncháá ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cúǔ‑yu yɨquɨ cùñú Xítohó Jesucrìstú, chi ɨɨⁿ‑ni cùú‑yu ndɨhɨ‑gá, te mee‑gǎ táxí tnùní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó.