6
Chindee tnàha‑o ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑o
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǔu ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi‑gá ní quidé‑yu ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑yu cadá‑yu núú‑gǎ, te nchòhó ñáyiu quìde váha ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑ndó dǒho cue ñáyiu ducaⁿ xǐquide‑áⁿ cuèndá nucúnu ichí‑yu, te vii vii cáháⁿ ndɨhɨ‑ndǒ‑yu, te ío coto‑ndo mèe‑ndo cuendá sá vǎ cádá‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo núú‑gǎ. Te ío chindee tnàha‑ndo, te cuáha tnàha‑ndo tnúhu ndee ìní cundecu‑ndo cuèndá nchaa sá yǎha‑ndo. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te quìde‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú cada‑o.
Te núu ìó ɨɨⁿ‑ndo càchí‑ndó sǎ ǐo váha quìde‑ndo ndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí te ñá ndàá ñá, te dìcó dándàhú‑ndó mèe‑ndo sá dúcáⁿ quìde‑ndo. Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ càda cuendá‑ndó nǔu quìde váha‑ndo ndècu‑ndo àdi ñá túú quìde váha‑ndo. Te núu quìde váha‑ndo ndècu‑ndo ña, te cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó sǎ cúú‑xí mèe‑ndo, te vá cání ìní‑ndó sǎ quídé vǎha‑gá‑ndó dàcúúxí dàva‑gá‑yu. Chi tàú‑ó sǎ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ càda cuendá‑ó nàcuáa ndècu‑o.
Te nchaa nchòhó ñáyiu dàcuaha tnúhu Yá Ndiǒxí chindee‑ndo cuè tée dàcuaha ñaha xii‑ndo tnúhu‑gá cuáñaha‑ndo nǎndɨ sá xíní ñùhu‑güedé.
Te vá dándàhú‑ndó mèe‑ndo cundecu‑ndo, chi vá cúú cùdɨquɨ́ ndeé‑ó Yǎ Ndiǒxí, chi nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu na càda váha‑o cùndecu‑o, te cùu‑xi ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó, dico núu vá cádá vǎha‑o ña, te ío ndoho‑o te núu ducaⁿ na càda‑o. Te núu quìde‑o nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ó, te dɨu‑ni xíǎⁿ dàcuíta nihnu ñaha‑xi xìi‑o, dico núu quìde‑o nchaa nacuáa sànu ichi ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑o, te cundecu ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te xìni ñuhu‑xi vá dáñá ndèé‑ó càda váha‑o cùndecu‑o, te ducaⁿ te sáá nduu càda váha ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑o, te núu vá ná tǔhú iní‑ó càda váha‑o cùndecu‑o. 10 Te cada‑o sǎ vǎha sá cúú‑xí nchàa tnaha ñáyiu‑o vìtna ndecu‑o ñuyíú‑a, te ío‑gá tàú‑ó chìndee‑o cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
11 Te cundehe‑ndo sǎ ndǎa ndǎa lètrá téè‑í núú tùtú‑a sá cúú‑xí‑ndó. 12 Te nchaa ñáyiu quìde yicá sá cuǎha‑ndo sèñá ñɨɨ‑ndo dàtná ní cachí ndíi Moìsés, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cuìní cudɨ̀u núú tnàha ñáyiu‑xi. Te ducaⁿ quìdé‑yu cuèndá sá vǎ ndóhǒ‑yu cuèndá nchaa tnúhu sá dánèhé ñáhá sǎ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí. 13 Te ni ñǎyiu sa ní ngúndecu ndɨhɨ sèñá ñɨɨ‑xi ñá túú quìdé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, dico mèé‑yu cuìní‑yu sá cuǎha‑ndo sèñá ñɨɨ‑ndo. Te ducaⁿ quìdé‑yu chi quìde cahnú‑yu mèé‑yu núú nchàa dava‑gá ñáyiu. 14 Te yúhú chi ñá túú quìde cahnu‑í méè‑í cuèndá nchaa sá quídè‑í, chi mee‑ni sǎ ǐo cùu váha iní‑í sá Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá núú cùrúxí cuèndá‑ó. Te dɨu cuèndá sá nǐ xíhí‑gá ñá túú‑gǎ ndécù‑í ichi cuèhé ichi duha, te ni ñà túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑í. 15 Te ñá túú nǎ chíndèe ñaha‑xi xii‑o cuéi na cuǎha‑o sèñá ñɨɨ‑o àdi vá cuǎha‑o, chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú, te ní nduu‑o dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa, te xíǎⁿ cúú‑xí sǎ ǐo‑gá xíní ñùhu‑xi. 16 Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ncháá nchòhó ñáyiu quìde nchaa nacuáa càháⁿ‑í‑a cundecu nahi‑ndo, nchòhó ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí dàtná ñáyiu isràél chi ñáyiu‑áⁿ nǐ cachí‑gá sá cúú cuèndá‑gá. Te mee‑gǎ ío cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo chìndee ñaha‑gá.
17 Te není vitna cuìní‑í sá vǎ yǒo ɨɨⁿ‑gá chidácá nihnu ñaha xìi‑í cuèndá chìuⁿ quide‑í, chi yayàcáⁿ sa ní nduu tɨ́lòhó ñɨɨ‑í cuèndá sá ndóhò‑í cuèndá Xítohó Jesucrìstú.
18 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ sá ǐo na chìndee ñaha‑gá xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.