TUTÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA CUE ÑÁYIU HÈBREÚ
1
Dútú Ndiǒxí ní cachí‑gá sá Děhe‑gá cada núú‑gǎ
Te ndéé sanaha, Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée ní cachí iní méé‑gǎ cada núú‑gǎ cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú nchàa ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé dàvá‑áⁿ te dɨu ducaⁿ nǐ quide‑güedé. Te tɨtnɨ́ xito ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǐ xítnǔhu ñaha‑gǎ xii‑güedé nàcuáa cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núǔ‑yu. Te sátá nǐ cuu vài nduu ta yáha cuáháⁿ, te ní sáá nduu nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí sá Děhe‑gá cada núú‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá núú‑ó. Te dɨu‑ni mee‑gǎ ní táúchíúⁿ nǐ cadúha Déhe‑gá ñuyíú ndɨhɨ nchaa sá ìó, te ní cachí‑gá sá ncháá cùu‑xi cuendá Déhe‑gá. Te Déhe Yá Ndiǒxí ío càhnu cuu‑gá dàtná càhnu cuu mee‑gá, te dàtná‑ni sàni iní méé‑gǎ dɨu‑ni ducaⁿ sàni iní Déhe‑gá chi tnàhá‑gá cúú‑gǎ Ndiǒxí, te sá cuèndá tnúhu càháⁿ Déhe‑gá xíǎⁿ ndécú‑ní nchàa sá ìó ñuyíú, te ducaⁿ chi ío càhnu cuu Déhe‑gá, te dɨu‑ni Déhe‑gá ní quide nàcuáa vá cúndècu‑gá cuéchi‑o. Te sátá dúcáⁿ te ní ngóo‑gá xio cùha Tátá‑gǎ Dútú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu ndecu andɨu.
Déhe Dútú Ndiǒxí ío‑gá cúnùu‑gá dàcúúxí cuè espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ
Te Déhe Yá Ndiǒxí ío‑gá cúnùu‑gá dàcúúxí cuè espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ, te ducaⁿ chi ní nduu táhú‑gǎ núú Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí sá ǐo‑gá cunuu‑gǎ dàcúúxí cuè espíritú‑áⁿ. Chi Yá Ndiǒxí ñá túú ní xǎhaⁿ‑gǎ xii ni ɨ̀ɨⁿ cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ dàtná ní xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ:
Yòhó cúú‑n Děhe mee‑ǐ,
te ducaⁿ‑ni cùndecu‑n núú ndécù‑í.
Duha ní xáhaⁿ‑gǎ. Te ní cachí tucu Yá Ndiǒxí:
Yúhú cúù‑í Tǎtá Yàá‑ǎⁿ,
te mee‑gǎ cúú‑gǎ Déhe‑í.
Duha ní cachí‑gá. Te cútnàhá ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá Yaá ío cùnuu ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te ní cachí‑gá:
Tàú‑xi sá ncháá cuè espíritú xínú cuèchi núù‑í chiñuhu‑xi Déhe‑í.
Duha ní cachí‑gá. Te Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑gá cuèndá cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ, te ní cachí‑gá:
Yúhú quídè‑í sá ncháá cuè espíritú xínú cuèchi núù‑í cúú‑xí dàtná táchí,
te dɨu‑ni cue espíritú‑áⁿ quídè‑í sá cúú‑xí dàtná itá ñuhú.
Duha càchí‑gá. Dico Déhe‑gá chi ñá túú dùcaⁿ ni xáhaⁿ‑gǎ, chi duha ní xáhaⁿ‑gǎ:
Yòhó tnàhá‑n cùu‑n Ndióxí dàtná cúú yǔhú Yaá cúú Tǎtá‑n,
te ducaⁿ‑ni tàxi tnuní‑n nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ,
te ío váha ndáá quídé‑n tàxi tnuní‑n.
Te dàquee tɨhú‑n nchàa sá cuèhé sá dúhá, te cùu iní‑n nchàa sá vǎha,
núu xíǎⁿ yúhú Yaá cúú Tǎtá‑n nǐ quide‑í sá ǐo‑gá vii ío‑gá váha cuu iní‑n,
dàcúúxí nchàa dava‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑n.
Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá. 10 Te ní xáhaⁿ tùcu Yá Ndiǒxí xii Déhe‑gá:
Yòhó cúú‑n Yàá ío cùnuu, chi ndéé cútnàhá ñá túú vědana ná ìó te ní cadúha‑n ñùyíú ndɨhɨ andɨu.
11 Te andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú chi naa‑xi, dico yòhó chi cundecu‑ni‑n nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Te andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú chi ndɨhɨ‑xi dàtná ndɨ́hɨ́ ɨ̀ɨⁿ dóó,
12 te dàtná cuìní‑n quìde ñáyiu ndɨhɨ ɨɨⁿ dóó òré ndàcáⁿ tnáhnǔ‑yu tàxi ndecú‑yu ɨɨⁿ xio, ducaⁿ càda‑n ñuyíú ndɨhɨ andɨu,
te dàtná nádǎma dóó ñǎyiu ducaⁿ càda tucu‑n ñuyíú ndɨhɨ andɨu.
Te yòhó dàtná‑ni càa‑n ndecu‑n vitna ducaⁿ‑ni cùnduu‑n cundecu‑n nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi vá yɨ́ɨ́ tnàhí‑n.
Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Déhe‑gá. 13 Te Yá Ndiǒxí ñá túú ní xǎhaⁿ‑gǎ xii ni ɨ̀ɨⁿ cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ dàtná ní xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá, te duha ní xáhaⁿ tùcu‑gá:
Ngóo xio cùha‑í taxi tnùní‑n,
te yúhú cada‑í te nchaa sá cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑n canehe‑xi sá yɨ́ñùhu núú‑n.
Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá. 14 Te nchaa espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí mee‑ni chìuⁿ‑gá quídé‑xí, chi tèndaha‑gá cue espíritú‑áⁿ cuǎháⁿ‑xi nchaa núú ndécú cuè ñáyiu ní nduu táhú cundecu ndɨhɨ‑gá chindee ñàha‑xi xií‑yu.