TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA TÉ FILÈMÓN
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Filèmón
Te yúhú té Pǎblú tée yɨ̀hɨ vecaá sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú cádǔha‑í ɨɨⁿ tutú ndɨhɨ té Timùteú cuèndá daquìxi‑í ndaha yòhó té Filèmón, te ío cùu iní ñáhà‑í xii‑n chi tnàhá‑n quìde‑n chiuⁿ Yá Ndiǒxí. Te tutú‑a tèndaha‑í quixi ndaha‑n ndɨhɨ ndaha ñaha nàni Apiá ñaha ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ ndaha té Àrquipú, chi tnàhá‑dé quídé‑dě chìuⁿ Yá Ndiǒxí, ndɨhɨ ndaha nchaa ñáyiu tàcá vehe‑n dàcuahá‑yu tnúhu‑gá. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Té Filèmón ío sàndáá iní‑dé Xítohó Jesucrìstú te cùu iní‑dé tnàha ñáyiu‑dé
Te ndɨ tnahá òré càháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑n ndàcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ. Chi nìhí‑í tnúhu sá ǐo sàndáá iní‑n Xǐtohó Jesucrìstú, te cùu iní‑n cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá dàtná‑ni sàndáá iní‑n‑gǎ ducaⁿ‑ni dànehé‑n ñǎyiu cuèndá ducaⁿ ngǔnu ichí‑yu tnàhá‑yu, te cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu nchaa sá vǎha tàxi Xítohó Jesucrìstú xii‑o, te tnàhá‑yu nduu táhǔ‑yu nchaa sá vǎha‑áⁿ. Te yòhó té Filèmón cúú‑n těe ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑í cuèndá sá ǐo váha quìde‑n ndecu‑n, chi cùu iní‑n nchàa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te uuⁿ‑gá nìhí ndéè‑í sá dúcáⁿ quìde‑n, te dɨu‑n ǐo sáhǎ‑n‑yu tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu.
Té Pǎblú chíndèe tnúhu‑dé té Ònésimú
Te yúhú té Pǎblú ní taxi Xítohó Jesucrìstú tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑í sá táxí tnùní ñáhà‑í xii‑n te tahu‑ǐ chìuⁿ cada‑n, dico vá táxí tnùní ñáhà‑í xii‑n, chi váha‑gá sá càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ cádá‑n nchàa nacuáa càháⁿ‑í chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑n. Chi yúhú sa ta yɨ̀ɨ‑í cuáháⁿ, te yɨ̀hɨ‑í vecaá cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 10 Te càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ ñà túú nǎ cani iní‑n cuèndá té Ònésimú, chi ní cuu‑dé vitna dàtná ɨɨⁿ déhe‑í, chi ní sándáá iní‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑dé vitna yɨ̀hɨ‑í vecaá.
11 Te nàha‑n sá cǔtnàhá ní xíndecu ndɨhɨ‑n‑dě ñá túú ní quìde ndáá‑dé, dico vitna ío váha quìde‑dé ndécú ndɨ̀hɨ‑í‑dé, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑dé òré cundecu ndɨhɨ tucu‑n‑dě. 12 Te vitna tendaha‑ǐ‑dé ndixi‑dé cundecu tucu‑n ndɨ̀hɨ‑dé, te òré queheⁿ cuèndá‑n‑dě, te cada iní‑n sǎ yǔhú ní queheⁿ cuèndá‑n. 13 Te vitna yɨ̀hɨ‑í vecaá sá cuèndá tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te cuìní‑í ngani‑í‑dé cunu cuechi‑dě núù‑í cuèndá cada‑dé núú‑n ní cùu. 14 Dico ñá túú ní ngàni‑í‑dé, chi vátá ndátnǔhu ndɨhɨ ñaha‑gǎ‑í xii‑n nǔu nása cachí‑n cùnduu. Te ñá cúndèe iní‑í cada yica‑ǐ cada‑n ɨ̀ɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xì‑í, chi cuìní‑í sá méé‑n càni iní‑n nǔu cuu àdi sá vǎ cúú. 15 Te ní cunduu nǐ quee té Ònésimú vehe‑n, te cudana te mee Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu cuèndá dacuàha‑dé cada váha‑dé. Te ndixi tucu‑dé cundecu ndɨhɨ ducaⁿ‑nǎ‑n‑dě. 16 Te vá cúú‑gǎ‑dé dàtná ɨɨⁿ tée xìnu cuechi chi ní cuu‑dé dàtná ɨɨⁿ ñaní‑ó chi ní sándáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te yúhú ío cùu iní‑í‑dé, dico yòhó uuⁿ‑gá cuu iní‑n‑dě, chi cùu‑dé ɨɨⁿ tnàha ñáyiu‑o, te ndècu‑dé ichi Yá Ndiǒxí.
17 Te ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndecu‑o ichi Yá Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ quéhéⁿ cuèndá‑n‑dě dàtná quéhéⁿ cuèndá‑n yǔhú òré quéxìo‑í vehe‑n. 18 Te núu ìó ɨɨⁿ sá nǐ cumání‑dě núú‑n ñà túú ní quìde ndáá‑dé cútnàhá ní xíndecu‑n ndɨ̀hɨ‑dé, àdi ió ɨɨⁿ sá tàú‑dé te vá ndàcáⁿ cuèndá‑n nǔú‑dě, chi yúhú ndacáⁿ cuèndá‑n nǔù‑í. 19 Te ndaha mee yǔhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ná chǎhu‑í nchaa sá nǐ quide‑dé. Dico dandàcu saú iní‑n sǎ yǔhú ní sanu ichi ñaha‑ǐ xii‑n ìchi Xítohó Jesucrìstú. 20 Dico yòhó tée ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cada ndee ìní‑n càda‑n tnúhu ndàhú càháⁿ‑í núú‑n chi ndècu‑o ichi‑gá. Te ducaⁿ càda‑n nacuáa cuu‑xi dàtná ɨɨⁿ tnúhu ndee ìní sá cúú‑xì‑í, chi ndɨ ndùú‑ó ndècu‑o ichi‑gá.
21 Te cùtnuní iní‑í sá cádá‑n nchàa nacuáa càháⁿ‑í, te cùtnuní tucu iní‑í sá ǐo‑gá vài sá vǎha cada‑n dàcúúxí tnǔhu ndàhú càháⁿ‑í núú‑n, núu xíǎⁿ tèndaha‑í tutú‑a véxi ndaha‑n. 22 Te vitna cuìní‑í cada túha‑n ɨ̀ɨⁿ vehe cundecu‑í, chi sàni iní‑í sá quíxí còto ñaha‑í xii‑ndo, te ndètu‑í sáá nduu‑ǎⁿ chi nchòhó xìcáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑í.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
23 Te ío cada ndee ìní‑n càchí té Ěpafrás tée yɨ̀hɨ ndɨhɨ‑í vecaá sá cuèndá tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 24 Te ío cada ndee ìní tucu‑n càchí té Mǎcú, ndɨhɨ té Arìstarcú, ndɨhɨ té Děmás, ndɨhɨ té Lùcá, chi tnàhá cue tée‑ǎⁿ quìde‑güedé chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú.
25 Te Xítohó Jesucrìstú ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.