13
Nàcuáa tàú‑xi cada‑o cuèndá cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí
Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, vá dáñá ndèé‑ndó cùu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi‑gá. Te cunaha‑ndo sǎ nǔu ìó ñáyiu ñùhu ichi ní quexìó‑yu vehe‑ndo te cuáñaha‑ndo vèhe ndetatú‑yu, te cuáñaha‑ndo sǎ cáxǐ‑yu. Chi davá‑yu ndéé espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní sáháⁿ vehé‑yu ní queheⁿ cuèndá‑yu te ñá túú ní cùtnuní iní‑yu sá dɨ́ú espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ cúú‑xí.
Te ndacu tucu iní‑ndó cuè ñáyiu xìxɨ́hɨ vecaá, te cada iní‑ndó sǎ tnàhá‑ndó yɨ̀hɨ‑ndo vecaá ndɨhɨ́‑yu. Te ndacu tucu iní‑ndó nchàa ñáyiu ío ndòho, te cada iní‑ndó sǎ tnàhá‑ndó ndòho‑ndo ndɨhɨ́‑yu.
Te nchaa ñáyiu na càchí‑yu sá ɨ̀ɨⁿ sá vǎha cùu‑xi sá ɨ̀ɨⁿ tée ndɨhɨ ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ná nìhí tnáhǎ‑yu candeca tnàhá‑yu. Te nchòhó cue tée vá cání ìní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñàdɨhɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑ndó cùú‑yu. Te ducaⁿ‑ni nchòhó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu vá cání ìní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo těe te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ‑ndo cuu‑güedé, chi Yá Ndiǒxí dandòho‑gá nchaa ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní.
Te vá cúhúⁿ ìní‑ndó mèe‑ni díhúⁿ. Te núu nándɨ cùu nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo te dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ sa nduu vétú iní‑ndó, chi Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá: “Ni ɨ̀ɨⁿ nduu vá dáñá nìhnu ñaha‑í xii‑ndo, chi nchaa‑ni nduu chindee ñàha‑í”, duha ní cachí‑gá. Te xíǎⁿ nǔu nchoo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó cǎháⁿ‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o, te cachí‑ó:
Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá chíndèe ñaha xii‑í,
núu xíǎⁿ ñá túú yùhú‑í cuěi nándɨ càháⁿ ñáyiu cada ñàhá‑yu xii‑í.
Duha cachí‑ó.
Chí ndácú ìní cue tée ní sanu ichi ñaha xìi‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí núú‑ndó, te ío váha chí nácuǎha cuèndá nàcuáa ní quide nchaa cue tée‑áⁿ nǐ xíndecu‑güedé ndéé ní sáá nduu nǐ xíhí‑güedé. Te ío quɨndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí dàtná ní xóo cada cue tée‑áⁿ.
Te dàtná‑ni ní quide Xítohó Jesucrìstú ndéé sanaha dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑gá vitna, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑gá ndéé núú cuàháⁿ núú věxi. Te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu dacàháⁿ ñáhá xìi‑ndo natuha‑ndo ɨngá ichi, ñáyiu dànehé tnàha ñáyiu‑xi nándɨ sá nǐ cutúha‑yu, te nchaa xíǎⁿ ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni caháⁿ‑xi ndɨhɨ tnúhu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo. Te Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑o nàcuáa níhí ndéé‑ó cùndecu‑o ichi‑gá, te ducaⁿ te cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ó, te ñá dɨ́ú cuèndá ɨɨⁿ sá xéxí‑ó nìhí ndéé‑ó ndècu‑o ichi‑gá. Te dava ñáyiu càchí‑yu sá dává nǔú comìdá cuu caxi‑o te dava ñáhá nàcuáa níhí ndéé‑ó cùndecu‑o ichi‑gá, dico ñá ndàá sá sǎ dúcáⁿ vǎ cáxí‑ó nchàa núú comìdá níhí ndéé‑ó cùndecu‑o ichi‑gá.
10 Chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá‑ó nǔú cùrúxí, te nchaa ñáyiu nchìcúⁿ nihnu‑ni quìde nchaa nacuáa ní quide nchaa dútú nǐ xinu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí ndéé sanaha, ñáyiu‑áⁿ vǎ cúú tnàhá tnúhu‑yu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíhí núú cùrúxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu. 11 Chi dútú cúnùu‑gá ní xíndecu ndɨhɨ cue ñáyiu isràél, tée‑áⁿ nǐ xóo canehe‑dé nɨ́ñɨ́ nchaa quɨtɨ ní xóo cahni‑dé ní xóo quɨ́hu ndéé xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí‑gǎ. Te ducaⁿ nǐ xóo cada dútú‑ǎⁿ cuèndá cada càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi ñáyiu, te cuñú nchaa quɨtɨ‑áⁿ nǐ xóo cahmi‑güedé ɨɨⁿ xio yuhu ñùú. 12 Te ducaⁿ nǐ yáha Xítohó Jesucrìstú chi ndéé ɨɨⁿ xio yuhu ñùú ní sahni ñaha‑güedě xii‑gá. Te cuèndá nɨ́ñɨ́‑gǎ sá nǐ satɨ núú cùrúxí núú nǐ xíhí‑gá, ní nduu ndoo ní nduu nine iní cue ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá. 13 Te vitna chí ná tùha‑o Xítohó Jesucrìstú te cada ndee ìní‑ó ndòho‑o datná ní ndoho‑gá. 14 Te ñuyíú‑a ni ɨ̀ɨⁿ xichi ñá túú ndèé cáá ɨ̀ɨⁿ ñuú cudíi nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ cuèndá cundecu‑o, dico ducaⁿ‑ni ñùhu iní‑ó ɨ̀ɨⁿ xichi núú ndúú tǎhú‑ó cùndecu‑o nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
15 Te núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá vǎ dáñá ndèé‑ó chìñuhu‑o Dútú Ndiǒxí chi Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá nàcuáa ndacu‑o tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí, te òré càháⁿ ndɨhɨ‑o‑gǎ te nuu núu ndacáⁿ táhú‑ó nǔú‑gǎ. Te nchaa tnúhu càháⁿ‑ó òré càháⁿ ndɨhɨ‑o‑gǎ cúú‑xi dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí‑gǎ. 16 Te vá dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo mee‑ni sá vǎha cundecu‑ndo, te ducaⁿ chìndee tnaha‑ndo ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo ndɨhɨ sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo te cani iní‑ndó sǎ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ ǐo váha cùu iní Yǎ Ndiǒxí.
17 Te quɨndáá iní‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, chi dɨu cue tée‑áⁿ quídé cuèndá ñáhá‑güedě xii‑ndo nàcuáa cundecu váha‑ndo nǔú‑gǎ. Te sáá nduu nàcani tnúhu‑güedé núú‑gǎ nǔu ní quide váha‑güedé àdi ñá túú ní quìde váha‑güedé ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑ndo. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo quɨndáá iní‑ndó‑güedě te cudɨ́ɨ́ ìní‑güedé cundecu ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑ndo, te vá ndɨ̀hú iní‑güedé. Te núu vá dúcáⁿ càda‑ndo te vá cúú‑xí sǎ vǎha xii‑ndo nchàa sá quídé‑güedě sá cúú‑xí‑ndó.
18 Te càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndɨ́. Te nchúhú cútnùní ndáá iní‑ndɨ́ sá ñà túú nǎ cúmǎní‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ chi ndùcu‑ndɨ́ nàcuáa quìde‑ndɨ́ cundáá‑ndɨ́ núú‑gǎ. 19 Te càháⁿ ndàhú tucu‑í núú‑ndó sǎ ǐo cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá méé‑gǎ ná cádá te ío ndɨ̌hɨ quixi coto ñaha tùcu‑í xii‑ndo.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
20 Te Yá Ndiǒxí Yaá quídé cùu váha iní‑ó ndècu‑o, Yaá‑áⁿ nǐ dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú. Te Xítohó Jesucrìstú‑áⁿ cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ toli ío‑gá quéné cǎva xìto mbéé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑gá cuèndá sá nǐ satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá nǐ quide ndáá‑gá ndɨhɨ Yá Ndiǒxí sá cádá‑gǎ ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí nchòo cue ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. Te nàcuáa ní quide ndáá‑gá ndɨhɨ Yá Ndiǒxí te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑xi núú cuàháⁿ núú věxi. 21 Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá méé‑gǎ ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cuèndá cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha nàcuáa cuìní méé‑gǎ, te mee‑gǎ ná cádá ñàha‑gá xii‑o nchàa sá vǎha sá sání ìní‑gá. Te dɨu‑ni ducaⁿ na tàuchiuⁿ‑gá cada Xítohó Jesucrìstú sá cúú‑xí‑ó, duha xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ. Te vitna nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu.
22 Te càháⁿ ndàhú‑í núú nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sá cádá càhnu iní‑ndó nàcuáa ndùu nchaa tnúhu càháⁿ‑í dásàhú ñáhà‑í xii‑ndo, chi ñá túú vài tnúhu chìdo tnuní‑í núú tùtú‑a sá cúú‑xí‑ndó.
23 Te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ tě Timùteú tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú ní cácu‑dé ñá túú‑gǎ yɨ́hɨ́‑dě vecaá. Te núu na quèxio ndɨ́hɨ‑dé núú ndécù‑í te quixi‑í ndɨhɨ‑dé núú ndécú‑ndó quìxi coto ñaha‑ndɨ́.
24 Te cúñaha‑ndo sǎ ǐo na càda ndee iní nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. Te ducaⁿ cǔñaha tùcu‑ndo xii nchaa dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑gá sá ǐo na càda ndee iní‑yu. Te cue ñáyiu nàcióⁿ Itàliá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi‑gá càchí‑yu sá ǐo cada ndee ìní‑ndó. 25 Te Yá Ndiǒxí ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.