TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ SÀNTIAÚ
1
Té Sàntiaú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu isràél nchìté nuu nɨhìí ñuyíú
Yúhú té Sàntiaú xínú cuèchi‑í núú Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú, te tèe‑í tnúhu‑a quìde ndee iní ñáhà‑í xii nchòhó ñáyiu isràél nchìté nuu nɨhìí ñuyíú‑a.
Yá Ndiǒxí táxí‑gǎ sá xìní tnùní‑ó
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo cuéi nái cùu sá ùhú véxi cuèndá‑ndó, chi ducaⁿ te cutnùní iní‑ndó sǎ sàndáá ndisa iní‑ndó‑gǎ, te cunduu càhnu iní‑ndó cuěi nái ná yáha‑ndo. Te cunduu càhnu‑ni iní‑ndó te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu váha, te cundáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ te ñá túú‑gǎ ná cumání‑ndó nǔú‑gǎ.
Te núu cùmání sǎ xìní tnùní‑ó, te cácáⁿ‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí te mee‑gǎ taxi‑gá, chi ío váha iní‑gá, te ñá túú cùnini iní‑gá núú‑ó. Te nɨ yùhu nɨ iní‑ó cǎcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ, te quɨndáá ndisa iní‑ó sǎ táxí‑gǎ sá cúmǎní quiní tnùní‑ó, te vá cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑ó. Chi nchaa ñáyiu sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑xi cùú‑yu dàtná ndute làmár cuáháⁿ‑xi duha cuáháⁿ‑xi dàcáⁿ nàá‑xi òré quéné tǎchí. Te nchaa ñáyiu ducaⁿ sàni iní‑xi, te vá cání ìní‑yu sá nìhí‑yu sá xìcáⁿ‑yu núú‑gǎ. Chi nchaa ñáyiu sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑xi ñá cútnùní iní‑yu ndědacàa sá sání ìní‑yu cadá‑yu.
Te nchaa ñáyiu ndàhú ñáyiu ndècu ichi‑gá, xìni ñuhu‑xi ñá túú‑gǎ ná cani iní‑yu, mee‑nǎ cudɨ́ɨ́ ìní‑yu, chi Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xií‑yu. 10 Te nchaa ñáyiu cuica xìni ñuhu‑xi cundecu váha iní‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuěi nái ná yáha‑yu. Chi ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná itá nchaa cúhú sǎ ñà túú cùdíi naha. 11 Chi òré ní cuu níhi cahni nchícanchii, te ní dádìí‑ni‑xi nchaa cúhú cuíí‑ǎⁿ te ní cóyo‑ni nchaa itá‑xi, te ñá túú‑gǎ cáá vìi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu cuica chi núú chíúⁿ‑nǐ‑yu xìhí‑yu.
Nchaa ñáyiu quìde cahnu iní‑xi nchaa sá yǎha‑yu
12 Te váha táhú nchaa ñáyiu quìde cahnu‑ni iní‑xi cuěi nándɨ sá yǎha‑yu ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí, chi òré ná ndɨ́hɨ́ nchàa xíǎⁿ yǎha‑yu, te cuáñaha Yǎ Ndiǒxí ɨɨⁿ coròná váha vìhi cundecu ndɨhɨ́‑yu, te ndáá chi ducaⁿ càháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá táxí‑gǎ xii nchaa nchoo ñǎyiu ñùhu iní ñáhá xìi‑gá. 13 Te nchaa ñáyiu sàni iní‑xi cada nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te vá cání ìní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí táúchìuⁿ‑gá ducaⁿ càdá‑yu, chi Yá Ndiǒxí ñá quɨ̀ú te cani iní‑gá cada‑gá ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ni ñà túú tàuchiuⁿ‑gá sá dúcáⁿ càdá‑yu. 14 Te cuìní‑yu cadá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá chi ducaⁿ věxi iní‑yu. 15 Te nchaa ñáyiu ío ñùhu iní nchaa sá cuèhé sá dúhá te quìdé‑yu, te núu na càda‑ní‑yu te cuíta nihnú‑yu.
16 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu xii‑ndo. 17 Chi nchaa sá vǎha véxi‑xi núú Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, chi dɨu mee‑gǎ ní cadúha‑gá andɨu ndɨ̀hɨ nchaa chódíní, ndɨhɨ yóó, ndɨhɨ nchícanchii. Te Yá Ndiǒxí ñá túú ndɨ̀ queheⁿ ndɨ queheⁿ‑gá sá cání ìní‑gá, te ni ñà túú cùu‑gá dàtná ɨɨⁿ cuándáhú cuǎháⁿ‑xi duha cuáháⁿ‑xi dàcáⁿ, chi ɨɨⁿ‑ni sǎ sání ìní‑gá. 18 Te Yá Ndiǒxí ní cuiní‑gá sá cúú‑ó děhe‑gá, te ndáá sá cúú‑ó děhe‑gá chi sàndáá iní‑ó tnǔhu‑gá. Te nchoo ñǎyiu sàndáá iní‑xi tnúhu‑gá cúnùu‑gá‑ó chi ní nduu‑o děhe‑gá.
Ichi ndáá cuɨtɨ
19 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, cundedóho‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Te cuìní‑í sá cùndecu túha‑ndo cùndedóho‑ndo tnǔhu Yá Ndiǒxí, te cani váha iní‑ndó nàcuáa cáháⁿ‑ndó, te cunduu càhnu iní‑ndó te vá cúděéⁿ‑ndó. 20 Chi núu na cùdééⁿ‑ó te ñá túú quìde váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí. 21 Te daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a. Te quɨndáá iní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te vá cúndùu sáá iní‑ndó, te ducaⁿ te naníhí tàhú‑ndó.
22 Te quɨndáá iní‑ndó tnǔhu‑gá te vá cuèndá‑ni cundedóho‑ndo, chi núu na cùndedóho‑ndo te vá tnɨ́ɨ́‑ndó ñá, te dìcó‑ni dàndahú‑ndó mèe‑ndo te vá nánìhí tàhú‑ndó. 23 Chi nchaa ñáyiu dìcó‑ni sàcúndedóho tnúhu‑gá te ñá túú sàndáá iní‑yu, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu sàcúndéhé‑ní nǔú‑xi núú yùtátá. 24 Chi nɨni ndèhé‑yu ní xiní‑yu núǔ‑yu, te ní xócánǐ‑yu te ní nacuanaa‑ní‑yu nàcuáa càa núǔ‑yu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu sàcúndedóho tnúhu Yá Ndiǒxí, te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu. 25 Te nchaa ñáyiu dàcuaha ndisa tnúhu ní dándǒo Yá Ndiǒxí nìhnu‑ní‑yu ichi‑gá, chi ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá věe cùu‑xi. Te ñáyiu‑áⁿ ñà túú dìcó‑ni sàcúndedóho‑yu chi quìde ndáá‑yu núú‑gǎ, te cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu xǐndecú‑yu.
26 Te nchaa ñáyiu càchí sá ndécú ìchi ndáá te cùtexínu‑ni càháⁿ‑yu, te xíǎⁿ dìcó‑ni dàndahú‑yu mèé‑yu sá ndécǔ‑yu ichi ndáá. 27 Te núu ndècu‑o ichi ndáá cuɨtɨ ichi Dútú Ndiǒxí, te chindee‑o nchàa ñáyiu ní ndóo ndàhú, ndɨhɨ ñáyiu quèé ndécú ndɨ̀hɨ tnúndòho tnúhu ndàhú, te vá cádá‑ó nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a.