20
Jèsús ní ndoto‑gá
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)
Te ndumìngú tacuǐhndá‑gá cuáháⁿ tá Màriá Magdalèná cuáháⁿ ngoto‑xi yaú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús, te ní sáá‑xi ní xiní‑xi sá ñà túú‑gǎ ndèdɨ́ yúú yèhe yaú‑áⁿ. Núu xìnu‑xi cuánuhú núú ndécú tě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, ndɨhɨ ɨngá tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá tée ío cùu iní‑gá, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé:
—Nèhe‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús cuáháⁿ, te ñá xìní‑ó ndèé ní taxi ndecu‑güedé —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑güedé.
Te ní quee té Pèlú ndɨhɨ ɨngá tée‑áⁿ cuǎháⁿ ndéhé‑güedě yaú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú‑gá. Te ndùú‑güedé xínú‑güedě cuáháⁿ ní cùu, dico ɨngá tée‑áⁿ nǐ cuu níhi‑gá sáhá‑dě cuáháⁿ‑dé nǔu díhna‑gá‑dé ní sáá‑dé yuhu yàú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús ní cùu. Te ní ngáundeyɨ‑dé xító nìhni‑dé xɨtɨ́ yaú‑áⁿ, te ní xiní‑dé mee‑nǎ dóó vǎha sá nǐ xɨ́ducúⁿ nuu‑gá yúcú, dico ñá ní quɨ̌hu‑dé. Te sátá nǐ sáá té Pèlú te cuánguɨhu‑dé xɨtɨ́ yaú‑áⁿ, núu tnàhá‑dé ní xiní‑dé nchaa dóó nǐ xɨ́ducúⁿ nuu‑gá yúcú‑ǎⁿ. Te ní xiní‑dé sá dǒó nǐ xíndútú dɨ̌quɨ́‑gǎ ñá túú càtuu jundú‑xi ndɨhɨ dóó nǐ xɨ́ducúⁿ nuu‑gá chi ní nadúcúⁿnuu‑ná cátùu ɨɨⁿ xio. Te nchìcúⁿ tucu tée ní sáá díhna‑gá‑áⁿ cuǎnguɨhu xɨtɨ́ yaú‑áⁿ, te ní xiní‑dé sá dǒó‑nǎ yúcú, te ñá túú‑gǎ yɨquɨ cùñú Jèsús nǔu ní sándáá iní‑dé sá nǐ ndoto‑gá. Chi vátá tècú tnùní‑gá‑güedé nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi sá Jèsús ndoto‑gá. 10 Te ní xícó ndɨ̀ ndúú cue tée ní sángoto yaú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús ní cùu cuánuhú‑güedé vehe‑güedé.
Jèsús ní naníhí tnáhá‑gǎ ndɨhɨ tá Màriá Magdalèná
(Mr. 16:9-11)
11 Te ní sáá tucu tá Màriá yuhu yàú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús te ní ngüíta‑xi ndàhyú‑xi, te ní ngáundeyɨ‑xi xìto nihni‑xi xɨtɨ́ yaú‑áⁿ. 12 Te xɨtɨ́ yaú‑áⁿ nǐ xiní‑xi úú espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xǐxíhnu‑xi mee‑ni dǒó cuìxíⁿ xǐndecu‑xi núú nǐ cáa yɨquɨ cùñú‑gá. Te ɨɨⁿ‑xi nùcóo núú nǐ cáa dɨ́quɨ́‑gǎ, te ɨɨⁿ‑xi nùcóo núú nǐ cáa sáhá‑gǎ. 13 Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi xìi tá Màriá:
—¿Ná cuèndá ndàhyú‑n? —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi.
Te ní xáhaⁿ tǎ Màriá:
—Ndàhyú‑í chi nèhe‑güedé yɨquɨ cùñú Yaá cúú Xǐtohó‑í cuáháⁿ, te ñá túú xìní‑í ndèé ní taxi ndecu‑güedé —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi cue espíritú‑áⁿ.
14 Te tnúhu‑ni‑áⁿ nǐ cáháⁿ‑xi te ní nchócótó‑xí ɨ̀ɨⁿ xio, te ní xiní‑xi Jèsús nútnɨ̌ɨ‑gá dico ñá túú ní cùtnuní iní‑xi sá dɨ́ú mèe‑gá. 15 Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑xi:
—¿Ná cuèndá ndàhyú‑n? ¿Yoo nànducu‑n? —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi.
Te mee‑xi nǐ sani iní‑xi sá těe xìto lahuertá‑áⁿ cúú těe‑áⁿ, núu ní xáhaⁿ‑xi:
—Tǎta, te núu yòhó néhé‑n yɨ̀quɨ cuñú Jèsús cuáháⁿ, te cáháⁿ‑n ndèé ní taxi ndecu‑n chi cuèndá naqueheⁿ‑í canehe‑í núhú —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi.
16 Te ní cáháⁿ dɨ́ú ñàha‑gá xii‑xi, te xáhaⁿ‑gǎ:
—¡Màriá! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi.
Te ní ndacoto‑xi núú‑gǎ, te ní cáháⁿ‑xi tnúhu hèbreú, te xǎhaⁿ‑xi:
—¡Rabòní! —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi. Te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí Mèstrú.
17 Te ní xáhaⁿ Jèsús:
—Daña vá ngání ñàha‑n chi vátá ndáá‑gǎ‑í núú ndécú Tǎtà‑í. Te núhú‑n cǔñaha‑n xìi cue tée ío váha ní tnahá tnúhu ndɨhɨ‑í sá ndáà‑í núú ndécú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí, te dɨu‑gá cúú Tǎtá‑ndó nchàa‑ndo, te dɨu‑ni‑gá cúú Ndiǒxí‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi.
18 Te ní natnɨɨ tá Màriá Magdalèná ichi cuánuhú‑xi cúñaha‑xi xìi cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá sá nǐ xiní‑xi Jèsús, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi.
Ní quexìo Jesús núú xǐndecu cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)
19 Te dɨu‑ni ndumìngú sandɨquɨⁿ ní natacá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá, te xǐndedɨ́ nihnu‑güedé vehe sá xǐyùhú‑güedé cue tée cùnuu núú ñǎyiu isràél. Te ní quɨ́hu Jèsús ndéé tnuú‑güedé ní ngúnutnɨ́ɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ:
—Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo ǐo váha cùu iní‑ndó ndècu‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
20 Te ní dánèhé ñáhá‑gǎ ndaha‑gá ndɨhɨ yɨquɨ naha‑gǎ xii‑güedé. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑güedé sá dɨ́ú ndìsa‑gá ní xiní ñáhá‑güedě. 21 Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xii‑güedé:
—Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo ǐo váha cùu iní‑ndó ndècu‑ndo. Te dàtná ní tendaha ñàha Tátà‑í Dútú Ndiǒxí xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a, te ducaⁿ tèndaha ñaha‑í xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó tnǔhu‑í núú ñǎyiu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
22 Te ní chiyócó‑gǎ núú‑güedě, te ní xáhaⁿ‑gǎ:
—Chí ndúú tàhú Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo. 23 Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní‑xi tnúhu‑í te cúñaha‑ndo xìí‑yu sá nǐ quide càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa cuéchi‑yu. Te nchaa ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní tnúhu‑í te cúñaha‑ndo xìí‑yu sá vǎ cádá càhnu iní‑gá cuéchi‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
Té Mǎxí càháⁿ ndɨhɨ‑dé Jèsús
24 Te núú ùxúú cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá, te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Mǎxí tée ní xóo danàni‑güedé Cuǎchí, te tée‑áⁿ ñà túú‑dě ndécú ndɨ̀hɨ‑güedé òré ní sáháⁿ Jèsús. 25 Te dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé:
—Ní xiní‑ndɨ́ Jèsús —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě.
Te ní xáhaⁿ tě Mǎxí:
—Te vá quɨ̀ndáá iní‑í, chi ndéé quìní‑í ndaha‑gá núú nǐ quée nduyú, te dàquɨ́hu‑í dɨ́quɨ́ ndáhà‑í núú nǐ caáⁿ nduyú‑áⁿ, te dàquɨ́hu ndàha‑í yɨquɨ naha‑gǎ núú nǐ caáⁿ, ducaⁿ te quɨndáá iní‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.
26 Te núú ùná tucu nduu ní natacá tucu cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús ɨɨⁿ vehe, te nduu‑ǎⁿ tnàhá té Mǎxí ndécú ndɨ̀hɨ‑güedé. Te cuěi ndèdɨ́ nihnu‑güedé vehe‑áⁿ, te ní quɨ́hu Jèsús ndéé tnuú‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ:
—Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo ǐo váha cùu iní‑ndó ndècu‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
27 Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Mǎxí:
—Cundehe ndàha‑í te dàquɨ́hu‑n dɨ̌quɨ́ ndáhá‑n nǔú nǐ quée nduyú, te dàquɨ́hu‑n ndàha‑n yɨquɨ naha‑í‑a cuèndá quɨ́ndáá iní‑n te vá cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.
28 Te ní xáhaⁿ tě Mǎxí xii‑gá:
—¡Yòhó cúú‑n Xǐtohó‑í! ¡Yòhó cúú‑n Ndiǒxì‑í! —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.
29 Te ní xáhaⁿ Jèsús:
—Mǎxí, ndéé vitna ní sándáá iní‑n chi ndéé ní xiní ñáhá‑n xìi‑í te ní sándáá iní‑n, dico cùdɨ́ɨ́‑gǎ iní nchaa ñáyiu ñá túú ní xìní núú ñáhá xìi‑í, te ní sándáá iní‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.
Quɨndáá iní‑ó tnǔhu yòdo tnuní núú tùtú‑a
30 Te vài‑gá sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ñá túú yòdo tnuní núú tùtú‑a ní quide Jèsús núú cuè tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá. 31 Dico dava‑gá ní ngódó tnùní núú tùtú‑a cuèndá sá quɨ̀ndáá iní‑ndó sǎ Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Déhe Dútú Ndiǒxí, te naníhí tàhú‑ndó te núu na quɨ̀ndáá iní‑ndó‑gǎ.