TNÚHU NÍ CHÍDÓ TNÙNÍ TÉ LÙCÁ
1
Nàcuáa ní ngódó tnùní tnúhu Yá Ndiǒxí
Te vài ñáyiu chìdo tnuní‑yu nchaa nàcuáa ndùu tnúhu nìhí‑yu nàcuáa ní cuu, te nchoo tnàhá‑ó sà naha‑o nacuáa ní cuu. Te dɨu‑ni nchaa tnúhu chìdo tnuní‑yu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ní cáháⁿ nchaa cue tée ní xiní ndáá nàcuáa ní cuu ndéé díhna, cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí. Te yúhú sa ní cuu nduu quìde cuendá‑í nchaa nàcuáa ní cuu, núu xíǎⁿ ní sani iní‑í tee váha‑í nchaa tnúhu‑a núú tùtú sá cúú‑xí yòhó té Těofilú chi ío váha cùu iní‑í sá cúú‑xí‑n, te tèe‑í cuèndá cutnùní iní‑n sǎ sǎ ndàá cúú‑xí nchàa sá nǐ dánèhé ñáhá‑güedě xii‑n.
Ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá cácú ɨ̀ɨⁿ tée cunani Juàá
Te cútnàhá ní xɨ́ndaha té Hèrodés ñáyiu distrìtú Jùdeá dàvá‑áⁿ nǐ xíndecu ɨɨⁿ dútú nǐ xínani‑dě Zacàriá, te ní cundɨhɨ‑dé cue dútú Àbiás. Te ñadɨ̀hɨ́‑dé ní xínani‑aⁿ Èlisabét, te ñaha‑áⁿ nǐ cuu‑aⁿ ñaní tnáhá ndǐi Àrón. Te ndɨ ndùú‑yu ío ní quide ndáá‑yu núú Dǔtú Ndiǒxí, chi ní tnɨɨ́‑yu nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑gá. Te ñá túú nì ɨɨⁿ déhe‑yu, chi ducaⁿ tǎhú tǎ Elisàbét sá vǎ cóó děhe‑aⁿ, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑yu ío ní sahnú‑yu.
Te ɨɨⁿ nduu xìnu cuechi tucu té Zacàriá ndɨhɨ nchaa cue tée cùndɨhɨ‑dé núú Yǎ Ndiǒxí xɨtɨ́ veñúhu. Te dàvá‑áⁿ nǐ xito ndeé‑güedé cuèndá cutnùní iní‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé quɨ́hu núú nàá xɨtɨ́ veñúhu‑áⁿ cahmi‑güedé sá sàháⁿ tnámí, te ní cutnùní sá tě Zacàriá quɨ́hu‑dé. Te ducaⁿ nǐ quide‑güedé, chi ducaⁿ tnàhí ní xóo cada nchaa cue dútú dàvá‑áⁿ. 10 Te nɨni sàhmi té Zacàriá sá sàháⁿ tnámí nǔú nàá, te vài vihi ñáyiu xǐndecu quehé veñúhu‑áⁿ càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. 11 Te ní xiní té Zacàriá ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí nútnɨ̌ɨ‑xi xio cùha núú nàá núú càyú sá sàháⁿ tnámí‑áⁿ. 12 Te òré ní xiní té Zacàriá espíritú‑áⁿ te ñá ní cùtnuní iní‑dé nása cada‑dé chi ío ní yùhú‑dé. 13 Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi:
—Zacàriá, vá yùhú‑n chi Yá Ndiǒxí ní tedóho‑gá tnúhu ní cáháⁿ‑n, te vitna coo ɨɨⁿ déhe ñadɨ̀hɨ́‑n tǎ Elisàbét te danàni‑n‑dé Juàá. 14 Te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑n, te ducaⁿ ǐo vài ñáyiu cudɨ́ɨ́ ìní‑yu na càcu‑dé. 15 Te ío cudɨ̀u‑dé núú Yǎ Ndiǒxí, te ni vǎ cóhó‑dě ndidí te ni vǎ cóhó‑dě ndudí sá nǐ natɨu, te sa cundecu ndɨhɨ‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí òré cacu‑dé. 16 Te dɨu‑dé cada te ío vài ñáyiu isràél natuhá‑yu ichi Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Ndiǒxí‑ó. 17 Te té Juàá‑áⁿ codonùu‑dé núú‑gǎ, te cundecu ndɨhɨ‑dé Espíritú‑gá, te taxi tnùní‑dé dàtná ní quide té Èliás. Te nacanu ichi‑dé cue tée cùu sacuéhé cuèndá cada‑güedé sá vǎha sá cúú‑xí cuè tée cuechi, te cuěi cue tée ío sàá iní‑xi, te dɨu‑dé cada te tnɨɨ‑güedé tnúhu váha, tnúhu càháⁿ ñáyiu quìde ndáá. Te ducaⁿ càda‑dé cada túha‑dé ñáyiu cuèndá cunu cuèchí‑yu núú Dǔtú Ndiǒxí —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé.
18 Te té Zacàriá ní ndúcú tnǔhu‑dé núú espíritú‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑dě:
—¿Te nása cutnùní ndáá iní‑í tnúhu càháⁿ‑n‑í? Chi yúhú ío ní sahnu‑í ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑xi.
19 Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi:
—Yúhú cúù‑í espíritú nání Gàbriél, te xìnu cuechi‑í núú Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ ní táúchíúⁿ‑gǎ náhà‑í tnúhu‑gá véxi cuèndá cutnùní iní‑n nàcuáa cada ñaha‑gǎ xii‑ndo. 20 Te vitna cuu ñɨ̀hɨ́‑n te vá càháⁿ‑gá‑n ndèé ná sàá nduu càcu déhe ñadɨ̀hɨ́‑n, chi ñá túú ní sàndáá‑ni iní‑n tnǔhu ní cáháⁿ‑í. Te dacuɨtɨ́í sǎá nduu càda‑xi nacuáa ní cáháⁿ‑í‑a —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé.
21 Te nchaa ñáyiu xǐndecu quehé ndétǔ‑yu té Zacàriá, te xǐcuñúhu‑yu sá ǐo cùyaa‑dé xɨtɨ́ veñúhu. 22 Te òré ní ndee té Zacàriá, te ñá ní cùu‑gá cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu, te òré‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑yu sá nǐ xiní‑dé ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xɨtɨ́ veñúhu. Te mee‑nǎ ndaha‑dé ní quide‑dé núǔ‑yu chi ñá ní cùu‑gá cáháⁿ‑dé.
23 Te ní xínu nduu nǐ xinu cuechi tě Zacàriá núú Yǎ Ndiǒxí xɨtɨ́ veñúhu, te cuánuhú‑dé vehe‑dé. 24 Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Elisàbét ní ngúhuⁿ déhe‑aⁿ, te úhúⁿ yóó ñà túú tnàhí‑gá ní quèe‑aⁿ caca cuu‑aⁿ, te ní cachí‑aⁿ: 25 “Mee Dǔtú Ndiǒxí duha ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ sá cóó ɨ̀ɨⁿ déhe‑í cuèndá sá vǎ cúú yǐchí iní ñáhá ñǎyiu xii‑í”, duha ní cachí‑aⁿ.
Ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá cácú Jèsús
26-27 Te núú ìñú yóó sǎ nǐ ngúhuⁿ déhe tá Elisàbét, te ní tendaha tùcu Yá Ndiǒxí espíritú nání Gàbriél cuáháⁿ‑xi ɨɨⁿ ñuú nání Nàzarét cuáháⁿ ngoto‑xi ɨɨⁿ xíchí cuéchí nàni Mariá. Te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Galìleá. Te xíchí‑ǎⁿ sa ní cundáá tnúhu sá tnǎndaha‑xi ndɨhɨ ɨɨⁿ tée nàni Cheé ñaní tnáhá ndǐi Dàvií. 28 Te espíritú‑áⁿ nǐ quɨ́hu‑xi ndéé xɨtɨ́ vehe núú ndécú tǎ Màriá, te ní xáhaⁿ‑xi:
—¡Cóvǎha‑n‑aⁿ! Dútú Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑n te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá, te ío‑gá xító ñàha‑gá xii‑n dàcúúxí dàva‑gá ñáyiu dɨ̀hɨ́ —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi.
29 Dico òré ní xiní tá Màriá espíritú‑áⁿ, te ní quɨyùhú iní‑xi sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ espíritú‑áⁿ. Te ní sani iní‑xi: “¿Ná cuèndá duha càháⁿ‑tu espíritú‑a‑i?”, duha ní sani iní‑xi. 30 Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi:
—Màriá, vá yùhú‑n chi ducaⁿ nǐ nduu táhú‑n nǔu Yá Ndiǒxí. 31 Te vitna ngúhuⁿ déhe‑n, te na càcu‑dé te danàni‑n‑dé Jèsús. 32 Te ío cunuu‑dě, chi Dútú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu cachí‑gá sá Děhe‑gá cúú‑dě, te dɨu‑gá cada te cuu‑dé ɨɨⁿ tée cùnuu núú ñǎyiu isràél dàtná ní quide‑gá ndíi Dàvií. 33 Te taxi tnùní‑dé ñáyiu isràél, te ducaⁿ‑ni cùnuu‑dé nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi.
34 Te tá Màriá ní xáhaⁿ‑xi xìi espíritú‑áⁿ:
—¿Te nása cuu tnúhu càháⁿ‑n te ñá túú yɨ̀ɨ‑í‑i? —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi.
35 Te ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ:
—Espíritú Yǎ Ndiǒxí quixi cundecu ndɨhɨ‑n, te ducaⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑gá ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑n ná càcu déhe‑n. Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá sá ǐo cundecu yɨñùhu‑dé núú‑gǎ, chi Déhe‑gá cúú‑dě. 36 Te tnàhá didí‑n tǎ Elisàbét ñúhú děhe‑aⁿ cuěi ío ní sahnu‑aⁿ, te dɨu‑aⁿ càchí‑yu sá vǎ cóó děhe‑aⁿ ni cùu, te vitna sa ní cuu íñú yóó ñúhú děhe‑aⁿ. 37 Chi Yá Ndiǒxí ndácú‑gǎ quídé‑gǎ nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada —cachí‑xi xǎhaⁿ‑xi.
38 Te tá Màriá ní xáhaⁿ‑xi:
—Yúhú ná cúnú cuèchi‑í núú Dǔtú Ndiǒxí, te mee‑gǎ ná cádá ñàha‑gá xii‑í nàcuáa ní cachí‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi espíritú‑áⁿ.
Te sátá dúcáⁿ te espíritú‑áⁿ nǐ xica‑xi cuáháⁿ‑xi.
Tá Màriá cuáháⁿ ngoto‑xi tá Elisàbét
39 Te tá Màriá ío ndɨ̌hɨ cuáháⁿ‑xi ɨɨⁿ ñuú cáá xɨ̀tɨ́ yucu distrìtú Jùdeá. 40 Te ní sáá‑xi vehe té Zacàriá, te cuánguɨhu‑xi ní dándácǒo váha‑xi tá Elisàbét. 41 Te òré ní tecú dóho tá Elisàbét ní cáháⁿ tá Màriá, te ní candá déhe‑aⁿ xɨtɨ́‑aⁿ, te òré‑áⁿ nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑aⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. 42 Te níhi ní cáháⁿ‑aⁿ, te xǎhaⁿ‑aⁿ xìi tá Màriá:
—Yá Ndiǒxí ío xìto ñaha‑gá xii‑n dàcúúxí dàva‑gá tnàha dɨhɨ́‑ó, te ducaⁿ‑ni xìto‑gá cuěi déhe‑n. 43 ¿Te ná cúú yǔhú nǔu véxi coto ñaha yòhó nǎná Yaá cúú Xǐtohó‑í‑i? 44 Chi òré‑ni ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ‑n te ní candá‑ni déhe‑í xɨtɨ́‑í sá cùdɨ́ɨ́ ìní‑dé. 45 Te váha táhú yòhó sá ni sàndáá iní‑n, chi dacuɨtɨ́í sǎ cádá Dǔtú Ndiǒxí nàcuáa ní cáháⁿ espíritú ní tendaha‑gǎ ní quixi ní cachí tnúhu xii‑n nàcuáa cada‑gá —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi tá Màriá.
46 Te ní xáhaⁿ tǎ Màriá:
Ío càhnu cuu Dútú Ndiǒxí,
47 ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í chi dɨu‑gá taunihnu ñaha‑gǎ xii‑í núú ùhú núú ndàhú.
48 Chi ní ndacu iní ñáhá‑gǎ xii yúhú, te dìcó ɨɨⁿ xíchí xínú cuèchi núú‑gǎ cúù‑í,
te vitna te nchaandɨ túhú ñáyiu cachí‑yu sá ǐo váha táhù‑í.
49 Te Yá Ndiǒxí cándòo caa nine iní‑gá, te ío càhnu ɨɨⁿ sá vǎha ní quide‑gá sá cúú‑xì‑í.
50 Te cùndahú iní‑gá nchaa ñáyiu nèhe sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ.
Te ducaⁿ‑ni cuěi ñáyiu sa ndècu ñuyíú‑a ndɨhɨ ñáyiu vitna véxi.
51 Chi ta quìde‑gá nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada véxi,
te ta dàndóo canúú‑gǎ cue ñáyiu quìde cahnu mee‑xi.
52 Te cue ñáyiu tàxi tnuní ñá túú‑gǎ dáñá‑gǎ taxi tnùní‑yu,
te cue ñáyiu ndàhú ní quide nínu ñaha‑gǎ xií‑yu.
53 Te cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ tnúndòho tnúhu ndàhú ní quide váha ñaha‑gǎ xií‑yu,
te cue ñáyiu cuica ñà túú nǎ ní nǐhí‑gǎ‑yu cundecu ndɨhɨ́‑yu.
54 Te chìndee‑gá ñáyiu isràél, ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ, te ñá túú dàña nihnu ñaha‑gá xií‑yu, chi cùndahú iní ñáhá‑gǎ.
55 Chi ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Àbrahám, ndɨhɨ cue ñaní tnáhá ndǐi.
Duha ní xáhaⁿ tǎ Màriá xii tá Elisàbét.
56 Te ní xíndecu tá Màriá dàtná úní yóó ndɨhɨ tá Elisàbét te dǎtnùní cuánuhú‑xi vehe‑xi.
Ní cacu té Juàá tée dacuàndute ñaha xii ñáyiu
57 Te ní sáá nduu nǐ cacu ɨɨⁿ déhe tée tá Elisàbét. 58 Te nchaa ñáyiu ndècu yatni ndɨhɨ‑aⁿ, ndɨhɨ nchaa ñaní tnáhá‑áⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní chindee ñàha Yá Ndiǒxí xii‑aⁿ. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cuèndá‑aⁿ. 59 Te núú ùná nduu sá nǐ cacu déhe‑aⁿ, te ní sáháⁿ ñáyiu núú ndécú‑áⁿ cuèndá cuáhǎ‑yu sèñá ñɨɨ déhe‑aⁿ. Te cuìní‑yu cunani děhe‑áⁿ Zacàriá dàtná nání tǎtá ní cùu. 60 Te ní xáhaⁿ nǎná děhe‑áⁿ:
—Ñáhá, chi Juàá cunani‑dě —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìí‑yu.
61 Te ní xáhǎⁿ‑yu:
—¿Te ná cuèndá te ñá túú nì ɨɨⁿ ñaní tnáhá‑ndó dùcaⁿ nani‑i? —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu.
62 Te ní quidé‑yu ndàhá‑yu núú tǎtá děhe‑áⁿ cuèndá cuìní‑yu núu nása cuìní méé‑dě cunani děhe‑dé. 63 Te ní xícáⁿ‑dé ɨɨⁿ tutú ní chídó tnùní‑dé nàcuáa cunani děhe‑dé, te duha ní chídó tnùní‑dé: “Juàá cunani‑dě”, càchí‑xi núú tùtú ní tee‑dé‑áⁿ. Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ cuñúhu‑yu nàcuáa ní cuu. 64 Te òré‑áⁿ nǐ nacáháⁿ té Zacàriá sá nǐ cuu ñɨ̀hɨ́‑dé ní cùu, te ní ngüíta‑dé ní cachí‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. 65 Te nchaa ñáyiu xǐndecu yatni ndɨhɨ‑dé ní cuñúhu‑yu, te nchaa ñáyiu xǐndecu nɨhìí xɨtɨ́ yucu distrìtú Jùdeá ní níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní cuu. 66 Te nchaa ñáyiu‑áⁿ ǐo vài ní sani iní‑yu, te ní xítnàhá‑yu:
—¿Ná cúú sǎ cádá těe‑ǎⁿ ndéé ìdá‑gá ná cuèhnu‑dé? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.
Te ducaⁿ nǐ xítnàhá‑yu chi Dútú Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑dé.
Té Zacàriá càchí‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí
67 Te té Zacàriá tǎtá tě lǐhli‑áⁿ nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí te ní cáháⁿ‑dé nchaa tnúhu sá nǐ dánèhé ñáhá‑gǎ, te ní cachí‑dé:
68 Ío càhnu cuu Dútú Ndiǒxí nchoo ñǎyiu isràél,
chi ní quixi coto ñaha‑gǎ xii‑o, te cùu‑o ñáyiu cùu cuendá‑gá, chi dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o vìtna.
69 Chi ní tendaha‑gǎ ɨɨⁿ tée véxi‑dé dàcácu nihnu ñaha‑dě xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú.
Te cùu‑dé ñaní tnáhá ndǐi Dàvií tée ní xinu cuechi nǔú‑gǎ ndéé sanaha.
70 Te dɨu‑ni tnúhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ cue tée ní quide ndáá ní xíndecu núú‑gǎ ñuyíú‑a ndéé sanaha.
71 Te ní cachí‑güedé sá táúnìhnu ñaha‑gá xii‑o nǔú nchàa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá, ndɨhɨ núú nchàa ñáyiu ñá túú cùu quiní ndee ñáhá.
72 Te ní xáhaⁿ‑gǎ sá cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te ducaⁿ càda‑gá chi vá nácuànaa‑gá tnúhu ní cáháⁿ‑gá ndɨhɨ‑güedé.
73 Te dɨu ducaⁿ ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Àbrahám sá
74 táúnìhnu ñaha‑gá xii‑o nǔú nchàa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá,
cuèndá sá vǎ yùhú‑ó cùnu cuechi‑o núú‑gǎ.
75 Te cada ndáá‑ó, te cundecu yɨñùhu‑o núú‑gǎ ndɨ nchàa nduu cundecu‑o ñuyíú‑a.
Duha ní cachí té Zacàriá.
76 Te xǎhaⁿ‑dě xii té lǐhli‑áⁿ:
Te yòhó té lǐhli, cáháⁿ ñáyiu cuèndá‑n sǎ cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Dútú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu,
chi quɨ́hɨ́ⁿ‑n còdonuu‑n núú Yǎá cúú Xǐtohó‑ó dàtúha‑n ñǎyiu cuèndá cundecu túha‑yu òré quexìo‑gá.
77 Te cúñaha‑n xìi ñáyiu isràél sá cuìní‑gá cada càhnu iní‑gá nchaa cuéchi‑yu,
te naníhí tàhú‑yu.
78 Te ducaⁿ càda‑gá chi ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, chi ndéé andɨu nǐ tendaha‑gǎ ɨɨⁿ tée véxi
cuuⁿ‑dé dandìxi túu‑dé iní‑ó cuèndá cutnùní iní‑ó nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí.
79 Te ducaⁿ dàndixi túu‑dé iní nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ta xǐta nihnu cuáháⁿ cuèndá nucúnu ichí‑yu ɨɨⁿ ichi váha.
Duha ní xáhaⁿ tě Zacàriá xii déhe‑dé.
80 Te té lǐhli‑áⁿ tá sàhnu‑dé, te ta chìndee chitúu ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑dé cuáháⁿ, te ní xíndecu‑dé xɨtɨ́ yucu ndéé ní sáá nduu nǐ ngüíta‑dé ní cáháⁿ‑dé núú cuè ñáyiu isràél tnúhu Yá Ndiǒxí.