16
Ní ndoto Jèsús
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Te sátá nǐ cundɨquɨⁿ nduu ndètatú ñáyiu, te tá Màriá Magdalèná, ndɨhɨ tá Salòmé, ndɨhɨ tá Màriá nǎná tě Jàcobó ní saáⁿ‑yu acìtí sàháⁿ tnámí cuèndá canehé‑yu quɨ́hɨ́ⁿ chihí‑yu yɨquɨ cùñú Jèsús. Te ndumìngú nehé‑ni òré vitna váha váha ní xínu coto núú nchǐcanchii ní quexìó‑yu núú nchìí yaú yɨ́hɨ́ yɨ̀quɨ cuñú Jèsús. Te ní xítnàhá‑yu:
—Yoo cúñaha‑o xòcani yúú ndèdɨ́ yuhu yàú‑a, chi vá yǒo tnàhí ndècu iha —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu.
Te òré ní xíndéhé vǎha‑yu te ní xiní‑yu sá yǔú cáhnú ndèdɨ́ yuhu yàú‑áⁿ ɨɨⁿ xio‑ná ndécú. Te cuánguɨhú‑yu xɨtɨ́ yaú‑áⁿ, te ní xiní‑yu nùcóo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ndàa xio cuhá‑yu, te càa‑xi datná cáá ɨ̀ɨⁿ tée cuechi, te nìhnu‑xi ɨɨⁿ dóó cuìxíⁿ dóó cání, te ní yùhú‑yu òré ní xiní‑yu espíritú‑áⁿ. Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi xìí‑yu:
—Vá yùhú‑ndó, chi yúhú sa cùtnuní iní‑í sá nchòhó véxi‑ndo nànducu‑ndo yɨquɨ cuñú Jèsús tée ñuú Nazàrét tée ní sahni‑güedé núú cùrúxí, dico ñá túú‑gǎ yɨquɨ cùñú‑dé ndécú ìha chi sa ní ndoto‑dé, te chí cúndèhe núú nǐ sacáⁿ‑güedé yɨquɨ cùñú‑dé te quiní‑ndó nǎ ñá túú‑gǎ‑dé. Te chí cuàháⁿ núú ndécú tě Pèlú ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑dé, te duha cúñaha‑ndo xìi‑güedé: “Jèsús codonùu‑gá núú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ distrìtú Galìleá, te yàcáⁿ quiní‑ndó‑gǎ dàtná ní cachí‑gá xii‑ndo”, duha cúñaha‑ndo xìi‑güedé —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu.
Te cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ ǐo ní yùhú‑yu, te ní quene cunú‑yu cuánuhú‑yu, te quɨ̀dɨ ñaha‑ná‑xi xií‑yu sá ǐo ní yùhú‑yu, te ñá túú tnàhí ná tnúhu ni xǎhǎⁿ‑yu xii cue ñáyiu ní naníhǐ‑yu ichi cuèndá sá ǐo ní yùhú‑yu.
Tá Màriá Magdalèná ní xiní‑xi Jèsús
(Jn. 20:11-18)
Te sátá dúcáⁿ nǐ ndoto Jèsús ndumìngú nehé‑ni‑áⁿ, te díhna nuu‑gǎ tá Màriá Magdalèná ní quee túu‑gá núú‑xi, te dɨu tá Màriá‑áⁿ cúú‑xí xǐchí nǐ xɨ́hɨ ñaha ǔsá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ni cùu, te Jèsús ní queñuhu‑gá nchaa espíritú‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑xi. 10 Te xíchí‑ǎⁿ nǐ sáháⁿ‑xi ní xítnǔhu‑xi cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús nàcuáa ní cuu, te xǐndáhí‑güedé sá ndɨ̀hú iní‑güedé òré ní quexìo‑xi núú ndécú‑güedě. 11 Te òré ní xáhaⁿ tǎ Màriá xii‑güedé sá nǐ ndoto Jèsús ndɨhɨ sá nǐ xiní ñáhá‑xí xìi‑gá, te ñá túú ní sàndáá iní‑güedé.
Jèsús ní quee túu‑gá núú ǔú cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá
(Lc. 24:13-35)
12 Te úú tnàhá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús ñúhú‑güedě ichi cuáháⁿ‑güedé yucu, te uuⁿni ní quee túu‑gá núú‑güedě, te ní dácótó ñàha‑xi xii‑güedé sá ñà túú‑gǎ cáá‑gǎ dàtná cáá‑gǎ. 13 Te cue tée úú‑áⁿ nǐ xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé ní xítnǔhu‑güedé nchaa dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá sá nǐ xiní ñáhá‑güedě xii‑gá, dico dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú ní sàndáá iní cue tée‑áⁿ tnǔhu ní cáháⁿ‑güedé.
Jèsús xǎhaⁿ‑gǎ xii cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá nàcuáa ndùu chiuⁿ cada‑güedé
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 Te ndɨ ùxí ɨɨⁿ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús yɨ́hɨ́‑güedě mèsá xéxí‑güedě, te ní quee túu‑gá núú‑güedě te ní tenàá ñáhá‑gǎ xii‑güedé cuèndá sá ǐo sàá iní‑güedé ñá túú sàndáá iní ñáhá vǎha‑güedé xii‑gá, chi ñá túú ní cuìní‑güedé quɨ́ndáá iní‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ ñǎyiu ní xiní ñáhá xìi‑gá sátá nǐ yáha ní ndoto‑gá. 15 Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:
—Quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó nɨ̀hií ñuyíú cǎháⁿ‑ndó nǔú nchàa ñáyiu tnúhu váha tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu. 16 Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní tnúhu‑áⁿ te cuanduté‑yu, te naníhí tàhú‑yu, dico nchaa ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní tnúhu‑áⁿ te cuíta nihnú‑yu. 17 Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í te cadá‑yu sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te cacunehe ñàhá‑yu xii‑í, te queñuhú‑yu nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu. Te uuⁿni ndacú‑yu cáháⁿ‑yu ɨngá núú tnǔhu sá vǎtá dácuàha‑gá‑yu. 18 Te cuěi na tnɨ̀ɨ́‑yu cóó děéⁿ dico ñá túú nǎ cada ñaha‑dɨ xìí‑yu, te cuěi venènú ná cáxǐ‑yu dico ñá túú nǎ tnahá‑yu, te tendàhá‑yu cue ñáyiu cùhú te ndúha‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
Jèsús cuándaa‑gá andɨu
(Lc. 24:50-53)
19 Te sátá nǐ yáha ducaⁿ nǐ xáhaⁿ Jèsús xii cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá, te ní ndanchita‑gá cuándaa‑gá andɨu te ní ngóo‑gá xio cùha Dútú Ndiǒxí. 20 Te cue tée‑áⁿ nǐ xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te ní ngüíta‑güedé càháⁿ‑güedé tnúhu Xítohó Jesucrìstú nchaa xichi. Te mee‑gǎ ní chindee ñàha‑gá xii‑güedé ní quide‑güedé nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada cuendá cutnùní iní ñáyiu sá ndàá càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. Duha ní cuu dàvá‑áⁿ.