2
Ta̱Pablo káꞌa̱n ndoso ra xa̱ꞌa̱
ña ni̱xiꞌi̱ Jesucristo ndaꞌa̱ tón cruz
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ki̱vi̱ no̱ó ni̱xaa̱ i̱ no̱o̱ ndó xa̱ꞌa̱ ña káꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon Ndios no̱o̱ ndó, ta o̱n vása ní‑kaꞌa̱n i̱ to̱ꞌon ña yo̱ꞌvi̱ ní kunda̱a̱ ini ndó, ni o̱n vása ní‑kaꞌa̱n i̱ to̱ꞌon ña kómí ñandíchí si̱ni̱ ni̱vi ñoyívi. Chi ki̱vi̱ ni̱xi̱yo i̱ xíꞌin ndó, ta chi̱kaa̱ ini i̱ ndí ñii la̱á kuu ña kani si̱ni̱ i̱ xa̱ꞌa̱ ta ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ no̱o̱ ndó, ta ñii la̱á ñayóꞌo kúu Jesucristo, ta̱a ta̱ ni̱xiꞌi̱ ndaꞌa̱ tón cruz. Ta ki̱vi̱ ni̱xaa̱ i̱ no̱o̱ na̱kutáꞌan ndó ta xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ no̱o̱ ndó, ta nda̱tán yóo ñii ta̱a ta̱ o̱n vása kómí ndee̱, saá ni̱xi̱yo i̱, ta̱nda̱ ni̱kisin ní i̱ xíꞌin ña ni̱yi̱ꞌví ini i̱. Ta o̱n vása ní‑chikaa̱ i̱ ndee̱ ña sanoo i̱ ini ndó xíꞌin to̱ꞌon ña kómí ñandíchí si̱ni̱ ni̱vi kuiti. Saá chi ki̱vi̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon Ndios no̱o̱ ndó, ta sa̱náꞌa i̱ ndóꞌó xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios, ta xíꞌin ñayóꞌo ku̱nda̱a̱ ini ndó ndí to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó kúu ñanda̱a̱. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, ndóꞌó kúnda̱a̱ ini ndó ndí ndee̱ Ndios kúu ña ta̱xi ña kándixa ndó Jesucristo, ta o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon ndíchí si̱ni̱ ni̱vi kúu ña kándixa ndó ra.
Níma̱ Ndios sánati̱vi ña
ña chi̱tóni̱ Ndios kasa ndivi ra xa̱ꞌa̱ ni̱vi
Ta saá ni, káꞌa̱n ndi̱ to̱ꞌon ndíchí xíꞌin ni̱vi na xa ni̱to̱nda̱a xa̱ꞌno yichi̱ Jesucristo. Ta to̱ꞌon ndíchí ña káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin nayóꞌo o̱n si̱ví to̱ꞌon ndíchí ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ñoyívi yóꞌo kúu ña, ni o̱n si̱ví to̱ꞌon ndíchí ni̱vi nachiño na xáꞌnda chiño no̱o̱ ni̱vi ñoyívi yóꞌo kúu ña. Chi ñii ki̱vi̱, ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ndee̱ ni̱vi yóꞌo. Ta mi̱i ndi̱, káꞌa̱n ndi̱ xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa chi̱tóni̱ Ndios, ña kúu ña ka̱ku no̱o̱ ñandíchí mi̱i ra ki̱vi̱ tá o̱n ta̱ꞌán ka̱ kasa va̱ꞌa ra ñoyívi, ta xi̱kuu ñayóꞌo ña ni̱xi̱yo seꞌé no̱o̱ ni̱vi kua̱ꞌa̱ ní kui̱ya̱. Ta Ndios chi̱tóni̱ ra ñayóꞌo saá xa̱ꞌa̱ ña kutaku̱ yó xíꞌin ra no̱o̱ yóo ndiꞌi ñalivi náꞌno ña yéꞌe. Ta nda̱ ñii ni̱vi na kúu nachiño na xáꞌnda chiño no̱o̱ ni̱vi ñoyívi yóꞌo, o̱n vása ní‑kunda̱a̱ ini na yu kúu ña chi̱tóni̱ Ndios. Saá chi tá ní kunda̱a̱ ini na ñava̱ꞌa chi̱tóni̱ Ndios, níkúu, ta saá o̱n vása ní‑katakaa̱ ndaa na Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó ndaꞌa̱ tón cruz, níkúu. Ta Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó yóꞌo kúu Jesucristo, ta̱a ta̱ kómí ndiꞌi ndee̱ va̱ꞌa ña náꞌno. Ta to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá ñii yóo yuꞌú ña xíꞌin ñayóꞌo, chi káchí ña saá:
Ndios kasa ndivi ra ñava̱ꞌa náꞌno xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kíꞌvi ini xíni ñaꞌá.
Ta nda̱ ñii ni̱vi o̱n ta̱ꞌán koto na ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ na,
ta nda̱ ñii ni̱vi o̱n ta̱ꞌán koni̱ so̱ꞌo na xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo.
Ta nda̱ ñii ni̱vi o̱n ta̱ꞌán kani si̱ni̱ na xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa náꞌno yóꞌo,
saá káchí to̱ꞌon Ndios. 10 Ta Ndios, xíꞌin Níma̱ ra sa̱nati̱vi ra ñava̱ꞌa náꞌno yóꞌo no̱o̱ mi̱i yó. Saá chi Níma̱ Ndios ndixa xíni̱ va̱ꞌa ña ndiꞌi ña ñóꞌo ini Ndios, ta̱nda̱ ña ñóꞌo seꞌé ní ka̱, Níma̱ Ndios xíni̱ va̱ꞌa ña ndiꞌi ñayóꞌo.
11 Nda̱ ñii ni̱vi o̱n vása kúchiño koni̱ na ña xáni si̱ni̱ inka̱ ni̱vi. Ndasaá kuiti níma̱ mi̱i ni̱vi kúu ña xíni̱ yu kúu ña xáni si̱ni̱ na. Ta saá o̱n ko̱ó nda̱ ñii ni̱vi kúchiño koni̱ na ña xáni si̱ni̱ Ndios, chi ndasaá kuiti Níma̱ Ndios xíni̱ ña yu kúu ña xáni si̱ni̱ Ndios. 12 Ta vitin mi̱i yó kúu ni̱vi na xa na̱kiꞌin Níma̱ Ndios, ta Níma̱ Ndios yóꞌo o̱n si̱ví níma̱ ña xáꞌnda chiño no̱o̱ yichi̱ ñoyívi yóꞌo kúu ña. Ta xa̱ꞌa̱ ña táku̱ Níma̱ Ndios ini yó, kúchiño yó kunda̱a̱ ini yó ñava̱ꞌa ña xa sa̱níꞌi Ndios mi̱i yó. 13 Ki̱vi̱ ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa yóꞌo, ta káꞌa̱n ndi̱ to̱ꞌon ña káku no̱o̱ Níma̱ Ndios, ta o̱n si̱ví kuiti to̱ꞌon ndíchí ña káku si̱ni̱ ni̱vi kúu ña káꞌa̱n ndi̱. Ta saá xíꞌin to̱ꞌon ña káku no̱o̱ Níma̱ Ndios káꞌa̱n ndi̱ nándaxin ndi̱ no̱o̱ ni̱vi ñanda̱a̱ xa̱ꞌa̱ yichi̱ Ndios.
14 Ni̱vi na o̱n vása táku̱ Níma̱ Ndios ini, nayóꞌo o̱n xi̱in na kandixa na to̱ꞌon ña káku no̱o̱ Níma̱ Ndios, chi xáni si̱ni̱ na ndí ndasaá kuiti to̱ꞌon kíꞌví kúu ña. O̱n vása kúchiño na kunda̱a̱ ini na to̱ꞌon nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ yichi̱ Ndios, chi ndasaá kuiti ni̱vi na táku̱ Níma̱ Ndios ini, nayóꞌo kúu na kúchiño kunda̱a̱ ini to̱ꞌon Ndios. 15 Ta mi̱i yó ni̱vi na táku̱ Níma̱ Ndios ini, va̱ꞌa kúchiño yó kunda̱a̱ ini yó yu kúu ñava̱ꞌa ñanda̱a̱. Ta ni̱vi na o̱n vása táku̱ Níma̱ Ndios ini, nayóꞌo o̱n vása kúchiño na kunda̱a̱ ini na xa̱ꞌa̱ mi̱i yó, ta o̱n vása kúchiño na kasa nani na xíꞌin ñanda̱a̱ xa̱ꞌa̱ chiño kéꞌé mi̱i yó, ni̱vi na táku̱ Níma̱ Ndios ini. 16 Saá chi to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá káchí ña saá: “O̱n ko̱ó nda̱ ñii ni̱vi na kúchiño kunda̱a̱ ini ña xáni si̱ni̱ Ndios. Ni o̱n ko̱ó nda̱ ñii ni̱vi na ndíchí si̱ni̱ kúchiño na sanáꞌa na Ndios”, saá káchí to̱ꞌon Ndios. Ta mi̱i yó, xa̱ꞌa̱ ña táku̱ Níma̱ Ndios ini yó, kúu yó ni̱vi na xáni si̱ni̱ nda̱tán xáni si̱ni̱ Jesucristo.