Tutu ñano̱ó ña ni̱taa ta̱Pablo
ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi
na táku̱ ñoo Corinto
1
Ta̱Pablo tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra
ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Corinto
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, kúu i̱ ta̱a ta̱apóstol ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo, chi saá Ndios ka̱na ra yi̱ꞌi̱ ta sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱. Ta táa i̱ tutu yóꞌo xíꞌin ñani yó ta̱Sóstenes, ta tíꞌví ndi̱ ña xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Corinto. Ndóꞌó kúu ndó ni̱vi na ndii no̱o̱ Ndios chi ñii yóo ndó xíꞌin Jesucristo, ta Ndios ka̱na ra ndóꞌó ña sandakoo ndó ña o̱n váꞌa ta taxi xíꞌin mi̱i ndó ña kutaku̱ ndii ndó no̱o̱ ra. Ta ñii ki̱ꞌva saá xa ka̱na Ndios inka̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo, na ki̱xi ndiꞌi saá xiiña, ña sandakoo na ña o̱n váꞌa ta kutaku̱ ndii na no̱o̱ ra. Ni̱vi yóꞌo kúu ni̱vi na xa ndu̱kú no̱o̱ Jesucristo ña saka̱ku ra na, ta Jesucristo kúu Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ nayóꞌo ta ñii ki̱ꞌva saá kúu ra Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ mi̱i yó. Ta Ndios Yivá yó xíꞌin Jesucristo Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ¡ná taxi ra ña koo ñava̱ꞌa ini ndó! Ta, ¡ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó!
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Corinto xa na̱kiꞌin na kua̱ꞌa̱ ní ndee̱ va̱ꞌa ña sa̱níꞌi Ndios na
Ndiꞌi saá ki̱vi̱ táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndó. Saá chi Ndios, xa̱ꞌa̱ ña kúu ra ta̱a ta̱ va̱ꞌa ní ini, xa sa̱níꞌi ra kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa ndaꞌa̱ ndóꞌó, chi ndóꞌó kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo ta táku̱ ndó ini ra. Ta xa̱ꞌa̱ ña táku̱ ndó ini Jesucristo, Ndios sa̱níꞌi ra kua̱ꞌa̱ ní ndee̱ va̱ꞌa ndaꞌa̱ ndó xa̱ꞌa̱ ña kúchiño ndó ndato̱ꞌon ndó to̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi, ta sa̱níꞌi ra ñandíchí ra kunakaa̱ ña si̱ni̱ ndó xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa kunda̱a̱ ini ndó ñanda̱a̱. Saá chi ndixa ndinoꞌo kándixa ndó to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, o̱n vása kúma̱ni̱ no̱o̱ ndó nda̱ ñii ndee̱ va̱ꞌa ña káku no̱o̱ Níma̱ Ndios, chi Ndios xa sa̱níꞌi ra ndóꞌó ndiꞌi no̱o̱ ndee̱ va̱ꞌa yóꞌo. Ta vitin táku̱ ndó ndáti ndó ña nati̱vi Jesucristo no̱o̱ yó ki̱vi̱ ndikó ra ñoyívi yóꞌo. Ndixa ñii ñii ki̱vi̱ Ndios taxi ra ndee̱ ndaꞌa̱ ndó xa̱ꞌa̱ ña kútu̱ kundiko̱n ndó yichi̱ Jesucristo, ta nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n sandakoo ndó yichi̱ ra. Ta chindeé ra ndóꞌó ña kutaku̱ ndó saá, ta̱nda̱ ña to̱nda̱a ki̱vi̱ sondíꞌí, ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo. Ta saá ki̱vi̱ yóꞌo kuita ndii ndó no̱o̱ ra. Ndixa Ndios keꞌé ra saá, chi ta̱a ta̱nda̱a̱ kúu Ndios, ta kísa ndivi ra ndiꞌi to̱ꞌon ña ki̱ndo̱o ra xíꞌin ni̱vi. Ta mi̱i Ndios yóꞌo kúu ta̱a ta̱ ka̱na ndóꞌó ña ñii koo ndó xíꞌin Sa̱ꞌya ra Jesucristo Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña
ndí o̱n váꞌa ta̱ꞌvi̱ táꞌan ni̱vi na kándixa Jesucristo
10 Ta ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó xíꞌin nda̱yí ki̱vi̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ña ñii yuꞌú koo ndó ta o̱n ta̱ꞌvi̱ táꞌan ndó. Ñii va̱ꞌa koo ndiꞌi ndó xíꞌin táꞌan ndó, nda̱tán yóo ñii ni̱vi xíꞌin mi̱i ña. Ta va̱ꞌa ñii koo ña xáni si̱ni̱ ndó xa̱ꞌa̱ ñanda̱a̱, ta ñii koo níma̱ ndiꞌi ndó. 11 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndáto̱ꞌon i̱ saá xíꞌin ndóꞌó, chi sava ni̱vi na ki̱xi veꞌe ñáCloé, ki̱xaa̱ na no̱o̱ i̱, ta nda̱to̱ꞌon na xíꞌin i̱ ndí o̱n vása va̱ꞌa nátaꞌan ndó, chi náa ní ndó xíꞌin táꞌan ndó. 12 Sava ndóꞌó káchí ndó saá: “Ndi̱ꞌi̱ ndíko̱n ndi̱ ta̱Pablo.” Ta inka̱ ndóꞌó káchí ndó saá: “Ndi̱ꞌi̱ ndíko̱n ndi̱ ta̱Apolos”, ta inka̱ ka̱ ndóꞌó káchí ndó saá: “Ndi̱ꞌi̱ ndíko̱n ndi̱ ta̱Pedro”, ta inka̱ ka̱ ndóꞌó káchí ndó saá: “Ndi̱ꞌi̱ ndíko̱n ndi̱ Cristo.”* To̱ꞌon “Cristo” kóni kachí ña: Ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios ña saka̱ku ra ni̱vi. Saá káꞌa̱n ndó, káchí ni̱vi xa̱ꞌa̱ ndó ta nda̱to̱ꞌon na xíꞌin i̱. 13 Ta vitin yi̱ꞌi̱ ndáka̱ to̱ꞌon i̱ ndóꞌó, káchí i̱ saá: ¿Án na̱ta̱ꞌvi̱ táꞌan Cristo? ¿Án yi̱ꞌi̱ ta̱Pablo kúu ta̱a ta̱ ni̱xiꞌi̱ ndaꞌa̱ tón cruz xa̱ꞌa̱ ndó? ¿Án xíꞌin nda̱yí ki̱vi̱ yi̱ꞌi̱ ta̱Pablo chi̱chi ndóꞌó? Óꞌon, o̱n si̱ví saá. 14 Táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios chi yi̱ꞌi̱ o̱n vása ní‑sakuchu i̱ nda̱ ñii ndóꞌó, ta ndasaá kuiti ta̱Crispo xíꞌin ta̱Gayo kúu na sa̱kuchu i̱. 15 Saá va yóo, o̱n ko̱ó ni̱vi kúchiño ka̱ꞌa̱n na ndí sa̱kuchu i̱ na xíꞌin nda̱yí ki̱vi̱ mi̱i i̱. 16 Saá tuku nákáꞌán i̱ ndí sa̱kuchu i̱ naveꞌe ta̱Estéfanas, ta o̱n vása ka̱ nákáꞌán i̱ tá yóo ka̱ ni̱vi sa̱kuchu i̱. 17 Saá chi o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ña sakuchu i̱ ni̱vi kúu xa̱ꞌa̱ ña ti̱ꞌví Cristo yi̱ꞌi̱, ta xa̱ꞌa̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ra kúu ña ti̱ꞌví ra yi̱ꞌi̱. Ta o̱n si̱ví to̱ꞌon ña ndíchí ña káku si̱ni̱ ni̱vi kúu to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ra. O̱n vása chíkaa̱ i̱ ndee̱ ña sanoo i̱ ini ni̱vi xíꞌin to̱ꞌon ña ndíchí si̱ni̱ ni̱vi, chi tá yi̱ꞌi̱ keꞌé i̱ saá, níkúu, ta chikaa̱ i̱ ni̱no̱ ndee̱ ña ni̱xiꞌi̱ Cristo ndaꞌa̱ tón cruz xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi.
Jesucristo xíꞌin ña ki̱sa ndivi mi̱i ra sa̱náꞌa ra no̱o̱ yó ndiꞌi ndee̱ Ndios, ta sa̱náꞌa ra ndiꞌi ñandíchí Ndios
18 Ni̱vi na kua̱ꞌa̱n yichi̱ no̱o̱ ndiꞌi xa̱ꞌa̱ na, nayóꞌo xáni si̱ni̱ na ndí to̱ꞌon sána kúu to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon xa̱ꞌa̱ Jesucristo ndí ni̱xiꞌi̱ ra ndaꞌa̱ tón cruz xa̱ꞌa̱ kua̱chi ndiꞌi ni̱vi. Ta mi̱i yó, na kúu ni̱vi na sáka̱ku Ndios ña o̱n ndiꞌi xa̱ꞌa̱ yó, ndixa kúnda̱a̱ ini yó ndí to̱ꞌon yóꞌo ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo, kómí ña ndee̱ Ndios. 19 Ñayóꞌo yóo yuꞌú ña xíꞌin to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá no̱o̱ ka̱chí Ndios saá:
Ki̱vi̱ ña va̱xi, sanáꞌa i̱ ndí o̱n vása ndáya̱ꞌví ña kúu ñandíchí si̱ni̱ ni̱vi ñoyívi.
Ta chikaa̱ ni̱no̱ i̱ ña xíni̱ tóni ni̱vi na kúu na káchí ndí ndíchí ní si̱ni̱ mi̱i na,
saá ka̱chí Ndios xi̱na̱ꞌá.
20 Saá kúnda̱a̱ ini yó ndí ñandíchí ni̱vi ñoyívi o̱n si̱ví ñii kúu ña xíꞌin ñandíchí ndinoꞌo Ndios. Ta saá, ¿míkía̱ yóo ni̱vi na ndíchí ní ñoyívi yóꞌo?, ta, ¿míkía̱ yóo ni̱vi na tiꞌva ní sanáꞌa?, ta, ¿míkía̱ yóo ni̱vi na ndíchí ní káꞌa̱n to̱ꞌon livi ña sanoo na ini inka̱ ni̱vi? Saá chi Ndios káchí ra ndí ñandíchí ñoyívi yóꞌo kúu ñakíꞌví kuiti no̱o̱ ra. 21 Chi Ndios, ta̱ kúu ta̱a ta̱ ndíchí ndinoꞌo, chi̱ndúꞌu̱ ra ndí ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ñoyívi yóꞌo o̱n kuchiño koni̱ va̱ꞌa na ra xíꞌin ñandíchí mi̱i na. Ta saá xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ní ini Ndios, kúsii̱ ini ra xíni̱ ñóꞌó ra to̱ꞌon ra ña káꞌa̱n ndoso ndi̱ no̱o̱ ni̱vi, xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra ni̱vi na chíkaa̱ so̱ꞌo to̱ꞌon yóꞌo ta kándixa na Jesucristo. Saá kéꞌé Ndios, vará kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi xáni si̱ni̱ na ndí to̱ꞌon kíꞌví kúu to̱ꞌon yóꞌo xa̱ꞌa̱ Jesucristo.
22 Ta najudío, tá o̱n ko̱ó seña náꞌno ña nakaꞌnda ini na koto na, ta o̱n xi̱in na kandixa na to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon ndi̱. Ta nagriego, tá o̱n koni̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon ña xáni si̱ni̱ na kúu to̱ꞌon ndíchí ní, ta o̱n xi̱in na kandixa na to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon ndi̱. 23 Ta mi̱i ndi̱, káꞌa̱n ndoso ndi̱ no̱o̱ ni̱vi ndí Jesucristo ni̱xiꞌi̱ ra ndaꞌa̱ tón cruz xa̱ꞌa̱ kua̱chi na. Ta to̱ꞌon ndáto̱ꞌon ndi̱ yóꞌo xa̱ꞌa̱ Jesucristo, nda̱tán yóo yu̱u̱ no̱o̱ káchiꞌi xa̱ꞌa̱ najudío, saá yóo ña. Ta ni̱vi nagriego xáni si̱ni̱ na ndí to̱ꞌon káꞌa̱n ndi̱ yóꞌo xa̱ꞌa̱ Jesucristo kúu to̱ꞌon kíꞌví. 24 Ta saá ni, ndiꞌi ni̱vi na kúu na na̱ka̱xin Ndios kundiko̱n na ra, án ni̱vi najudío kúu, án ni̱vi na o̱n si̱ví najudío kúu, ndiꞌi nayóꞌo kúnda̱a̱ ini na ndí Jesucristo kúu ra ndee̱ Ndios, ta kúu ra ñandíchí ndinoꞌo Ndios. 25 Saá chi ña xáni si̱ni̱ ni̱vi xa̱ꞌa̱, káchí na kúu ñakíꞌví ní kéꞌé Ndios, mi̱i ñayóꞌo kúu ña ndíchí ní ka̱ no̱o̱ ñandíchí ni̱vi. Ta ña xáni si̱ni̱ ni̱vi xa̱ꞌa̱, káchí na kúu ña sánáꞌa ndí Ndios kúu ta̱a ta̱ vitá ní, mi̱i ñavitá ní yóꞌo kúu ña ndeé ní ka̱ no̱o̱ ndee̱ ndiꞌi ni̱vi.
26 Ndóꞌó nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, va̱ꞌa nakáꞌán ndó ndasaá ni̱xi̱yo ndó ki̱vi̱ na̱kana Ndios ndóꞌó ña kundiko̱n ndó yichi̱ Jesucristo, chi loꞌo ní ndóꞌó xi̱kuu ni̱vi na kánóo to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ndí xi̱kuu ndó ni̱vi na ndíchí si̱ni̱. Ta loꞌo ní ndóꞌó xi̱kuu ni̱vi na xi̱komí ndee̱ ña xi̱xaꞌnda chiño ndó no̱o̱ kua̱ꞌa̱ ní inka̱ ni̱vi, ta loꞌo ní ndóꞌó xi̱kuu naveꞌe ni̱vi nakuíká ní. 27 Ta Ndios na̱ka̱xin ra ndóꞌó ta na̱ka̱xin ra ndi̱ꞌi̱, vará ni̱vi ñoyívi yóꞌo xáni si̱ni̱ na ndí kúu yó ni̱vi na kíꞌví si̱ni̱ kuiti. Ta Ndios ke̱ꞌé ra saá xíꞌin yó xa̱ꞌa̱ ña sakukaꞌan ra no̱o̱ ni̱vi na kúu na kómí ñandíchí ñoyívi yóꞌo. Ta Ndios na̱ka̱xin ra mi̱i yó, vará ni̱vi ñoyívi yóꞌo xáni si̱ni̱ na ndí kúu yó ni̱vi na o̱n ko̱ó ndee̱ kómí kaꞌnda chiño. Ta Ndios ke̱ꞌé ra saá xa̱ꞌa̱ ña sakukaꞌan ra no̱o̱ ni̱vi na kómí ní ndee̱ ta xáꞌnda chiño na ñoyívi yóꞌo. 28 Ta Ndios na̱ka̱xin ra mi̱i yó, na káꞌa̱n ni̱vi xa̱ꞌa̱ ndí kúu yó ni̱vi ni̱no̱ ní, na nda̱ loꞌo o̱n vása ndáya̱ꞌví. Ndios ke̱ꞌé ra saá xa̱ꞌa̱ ña chikaa̱ ni̱no̱ ra ni̱vi na káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ mi̱i, ndí kúu na ni̱vi náꞌno ní na ndáya̱ꞌví ní ñoyívi yóꞌo. Saá chi ña ndáya̱ꞌví ní no̱o̱ ni̱vi ñoyívi yóꞌo, o̱n si̱ví ña ndáya̱ꞌví ní no̱o̱ Ndios kúu ña. 29 Ña̱kán kía̱ o̱n ko̱ó nda̱ ñii ni̱vi na kúchiño kasa káꞌno xíꞌin mi̱i no̱o̱ Ndios. 30 Mi̱i Ndios ke̱ꞌé ra ñii ndu̱u ndó xíꞌin Jesucristo ta táku̱ ndó ini ra. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, Jesucristo kúu no̱o̱ káku ñandíchí mi̱i yó. Ta xa̱ꞌa̱ ña ki̱sa ndivi Jesucristo, Ndios sa̱nduu ra yó ni̱vi na ndii no̱o̱ ra. Ta xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó ra kúu yó ni̱vi nayi̱i̱, na kísa chiño no̱o̱ Ndios. Ta xa̱ꞌa̱ ña ni̱xiꞌi̱ Jesucristo, Ndios sa̱ka̱ku ra mi̱i yó no̱o̱ ña ndiꞌi xa̱ꞌa̱ yó. 31 To̱ꞌon yóꞌo ñii yóo yuꞌú ña xíꞌin to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá, ña káchí saá: “O̱n váꞌa kasa káꞌno ni̱vi xíꞌin mi̱i na. Ta va̱ꞌa kasa káꞌno ni̱vi Ndios xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa kéꞌé ra xíꞌin na”, saá káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá.

*1:12 To̱ꞌon “Cristo” kóni kachí ña: Ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios ña saka̱ku ra ni̱vi.