16
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo chíndeé ra kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo na táku̱ ñoo Roma
Xíꞌin tutu yóꞌo ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó ta ndúkú i̱ no̱o̱ ndó ñava̱ꞌa ná nakiꞌin ndó ñáki̱ꞌva̱ yó ñáFebe ki̱vi̱ xaa̱ ñá no̱o̱ ndó. ÑáFebe yóꞌo kúu ñá ndíso chiño chindeé ni̱vi na táku̱ ñoo Cencrea, na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo na nákutáꞌan kísa káꞌno na Ndios. Xa̱ꞌa̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, va̱ꞌa vivíi nakiꞌin ndó ñáki̱ꞌva̱ yó yóꞌo, nda̱tán va̱ꞌa vivíi nákiꞌin yó ndiꞌi ni̱vi na táxi xíꞌin mi̱i ña va̱ꞌa kísa chiño na no̱o̱ Jesucristo. Chindeé ndó ñáki̱ꞌva̱ yó yóꞌo, taxi ndó ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó ñá ndaꞌa̱ ñá, saá chi ndixa ñáyóꞌo xa chi̱ndeé ñá kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi, ta̱nda̱ yi̱ꞌi̱ kúu ñii ni̱vi yóꞌo.
Saá tuku tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ñáki̱ꞌva̱ yó ñáPriscila xíꞌin ta̱ñani yó ta̱Aquila. Nayóꞌo kúu na ñii káchí kísa chiño xíꞌin i̱ no̱o̱ Jesucristo. Ta xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku na yi̱ꞌi̱ no̱o̱ ni̱vi na kóni kaꞌni yi̱ꞌi̱, ñáPriscila xíꞌin ta̱Aquila ta̱xi xíꞌin mi̱i na nda̱ ña kivi̱ na no̱o̱ i̱, níkúu. Ña̱kán kía̱ táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ní ndaꞌa̱ nayóꞌo. Ta o̱n si̱ví ñii la̱á yi̱ꞌi̱, ta ndiꞌi ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo, na o̱n vása kúu najudío ñii káchí táxi na ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ nayóꞌo xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ke̱ꞌé na xíꞌin i̱. Ta saá tuku tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo ta nákutáꞌan na veꞌe ñáPriscila xíꞌin ta̱Aquila xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno na Ndios. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Epeneto, ta̱ kúu ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱. Ta̱yóꞌo ke̱e ra ñii ñoo ña nákaa̱ estado Acaya, ta kúu ra ta̱no̱ó ka̱ndixa Jesucristo ñoo ra. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ñáki̱ꞌva̱ yó ñáMaría, ñá kúu ñá ndeé ní kísa chiño xa̱ꞌa̱ ña chindeé ñá ndóꞌó. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Andrónico xíꞌin ñáki̱ꞌva̱ yó ñáJunias.* O̱n vása kúnda̱a̱ va̱ꞌa ini yó án káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ñii ñaꞌa̱ ñá na̱ní Junias án xa̱ꞌa̱ ñii ta̱a ta̱ na̱ní Junias. Saá chi nayóꞌo ñii káchí xi̱ñoꞌo na xíꞌin i̱ ini veꞌe ka̱a, ta nayóꞌo kúu naapóstol na ti̱ꞌví Jesucristo kasa chiño na no̱o̱ ra, ta va̱ꞌa ní kánóo to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ na no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi. Nayóꞌo kúu nañoo judío xíꞌin i̱, ta kúu na na siꞌna ka̱ ka̱ndixa Jesucristo no̱o̱ yi̱ꞌi̱.
Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Amplias, ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, chi ta̱ ndíko̱n Jesucristo kúu ta̱yóꞌo xíꞌin i̱. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Urbano, ta̱a ta̱ ñii káchí kísa chiño xíꞌin yó no̱o̱ Jesucristo kúu ra. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Estaquis, ta̱ kúu ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱. 10 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Apeles, ta̱a ta̱ kúu ta̱ ku̱ndeé no̱o̱ ndiꞌi ña yo̱ꞌvi̱ ní xi̱to ndoso ñaꞌá, ta xíꞌin ñayóꞌo sánáꞌa ra ña ndinoꞌo ní ini ra kándixa ra Jesucristo. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kúu ni̱vi naveꞌe ta̱Aristóbulo. 11 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱Herodión, ta̱a ta̱ kúu ta̱ñoo judío xíꞌin i̱. Ta saá tuku tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ naveꞌe ta̱Narciso na kúu na kándixa Jesucristo. 12 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ náki̱ꞌva̱ yó ñáTrifena xíꞌin ñáTrifosa. Násíꞌí yóꞌo kúu ná ndeé ní kísa chiño no̱o̱ Jesucristo. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ñáki̱ꞌva̱ yó ñáPérsida ñá kúu ñá kíꞌvi ní ini yó xíni yó. Ñáyóꞌo ndeé ní kísa chiño ñá no̱o̱ Jesucristo. 13 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Rufo, ta̱a ta̱ va̱ꞌa kándixa Jesucristo, chi mi̱i Jesucristo na̱ka̱xin ñaꞌá. Ta chindeé ndó no̱o̱ i̱ ñáki̱ꞌva̱ yó siꞌí ta̱ñani yó ta̱Rufo yóꞌo, chi ñáyóꞌo nda̱tán yóo siꞌí mi̱i i̱ saá yóo ñá xíꞌin i̱. 14 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ nata̱a nañani yó ta̱Asíncrito, ta̱Flegonte, ta̱Hermas, ta̱Patrobas, ta̱Hermes xíꞌin inka̱ ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo na nákutáꞌan xíꞌin nayóꞌo. 15 Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Filólogo xíꞌin ñáki̱ꞌva̱ yó ñáJulia, ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Nereo xíꞌin ñáki̱ꞌva̱ ra. Ta tíꞌví i̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ i̱ ta̱ñani yó ta̱Olimpas xíꞌin ndiꞌi inka̱ nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndíko̱n Jesucristo na kúu na nákutáꞌan xíꞌin ndiꞌi nayóꞌo.
16 Ta ndiꞌi ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, chindeé táꞌan ndó ta xíꞌin ñato̱ꞌó ní ini ndó chi̱to ndó no̱o̱ táꞌan ndó. Ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo ta nákutáꞌan na kua̱ꞌa̱ ní ñoo, nayóꞌo tíꞌví na to̱ꞌon ña chindeé na ndóꞌó.
17 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó ña vivíi koto ndó yu kúu ni̱vi kóni nata̱ꞌvi̱ táꞌan xíꞌin ndóꞌó. Ta ni̱vi yóꞌo o̱n vása yóo yuꞌú na xíꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱a̱ ña sa̱kuáꞌá ndó xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta kóni na chindúꞌu̱ na ña kasi no̱o̱ ndó ña o̱n kandixa ka̱ ndó to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo. Ta saá va̱ꞌa kuxíká ndó no̱o̱ ni̱vi na o̱n váꞌa yóꞌo. 18 Saá chi ni̱vi yóꞌo o̱n vása kísa chiño na no̱o̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Nda̱ víka̱, nayóꞌo ndasaá kuiti kísa ndivi na ña kóni yi̱kí ko̱ñu mi̱i na. Ta ni̱vi yóꞌo, xíꞌin to̱ꞌon ña livi ní ta visi ní, sándáꞌví na ni̱vi na sa̱kán loꞌo kuiti kúnda̱a̱ ini ñanda̱a̱. 19 Ndiꞌi ni̱vi xa xíni̱ na ndí ndóꞌó va̱ꞌa chíkaa̱ so̱ꞌo ndó ta va̱ꞌa kísa ndivi ndó ña kóni Ndios. Ta kúsii̱ ini i̱ xa̱ꞌa̱ ña kéꞌé ndó saá. Ta yi̱ꞌi̱ ndúkú i̱ no̱o̱ ndó ndí ndíchí ní koo si̱ni̱ ndó keꞌé ka̱ ndó ñava̱ꞌa, ta nda̱ loꞌo o̱n kasa ndíchí ndó si̱ni̱ ndó ña keꞌé ndó ña o̱n váꞌa. 20 Ta Ndios, ta̱a ta̱ táxi nákaa̱ ñava̱ꞌa ini yó, ndixa ya̱chi̱ ní sandiꞌi ra xa̱ꞌa̱ ñandiva̱ꞌa káꞌno na̱ní Satanás, ta chikaa̱ ra ñandiva̱ꞌa yóꞌo ti̱xin xa̱ꞌa̱ ndó ña kundo̱so̱ ndó sa̱ta̱ ña. Ta Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xíꞌin ndó.
21 Ta ñani yó ta̱Timoteo, ta̱a ta̱ kísa chiño xíꞌin i̱, tíꞌví ra to̱ꞌon xaa̱ ña no̱o̱ ndó ña chindeé ra ndóꞌó vitin. Ta nañani yó ta̱Lucio, ta̱Jasón xíꞌin ta̱Sosípater kúu nañoo judío xíꞌin i̱, ta nayóꞌo tíꞌví na to̱ꞌon ña chindeé na ndóꞌó.
22 Ta ñani yó ta̱Tercio kúu ta̱a ta̱ xíni̱ ñóꞌó i̱ ña ni̱taa ra to̱ꞌon yóꞌo ña nda̱to̱ꞌon yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, xíꞌin ndó no̱o̱ tutu yóꞌo, ta vitin ta̱yóꞌo tíꞌví ra to̱ꞌon xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndó ña chindeé ra ndóꞌó, chi ñii káchí kándixa yó ta ndíko̱n yó Jesucristo.
23 Ta ñani yó ta̱Gayo tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra ndóꞌó. Veꞌe ta̱Gayo yóꞌo kúu veꞌe no̱o̱ táku̱ yi̱ꞌi̱ ta̱Pablo vitin, ta mi̱i veꞌe yóꞌo kúu no̱o̱ nákutáꞌan i̱ xíꞌin ndiꞌi nañani yó ta xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo na kúu na táku̱ ñoo yóꞌo. Ta ñani yó ta̱Erasto, ta̱ kúu ta̱a ta̱ ndíso chiño xíꞌin si̱ꞌún ña nákaya nachiño ñoo yóꞌo, ta̱yóꞌo tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra ndóꞌó. Ta inka̱ ñani yó ta̱Cuarto tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra ndóꞌó.
24 Ta Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndiꞌi ndó. Saá ná koo.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo kísa káꞌno ra Ndios
25 ¡Ná kasa káꞌno yó Ndios! Chi Ndios kómí ndee̱ ña chikaa̱ ra ndee̱ ini ndóꞌó ña va̱ꞌa kuchiño ndinoꞌo ini ndó kasa ndivi ndó to̱ꞌon ra. Ta to̱ꞌon ra yóꞌo kúu ña káꞌa̱n ndoso i̱ ta sánáꞌa i̱ ndóꞌó xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Vará to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo xi̱kuu ña xi̱nakaa̱ seꞌé kua̱ꞌa̱ ní kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, 26 ta vitin Ndios xa ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini ni̱vi to̱ꞌon ra ña ni̱taa naprofeta kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Saá chi Ndios, ta̱a ta̱ táku̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱, xa̱ꞌnda chiño ra ña kui̱ta̱ níꞌnó to̱ꞌon yóꞌo no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi na táku̱ ndiꞌi saá ñoo ñoyívi, ña̱kán ndiꞌi ni̱vi kuchiño na kandixa na to̱ꞌon ra ta kasa ndivi na ña kóni ra.
27 Ñii la̱á kuiti kúu Ndios, ta ñii la̱á ra saá kúu ta̱a ta̱ ndíchí ndinoꞌo si̱ni̱. Ta xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ke̱ꞌé Jesucristo, ¡ná kanóo síkón ní ñato̱ꞌó Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi! Saá ná koo ña.

*16:7 O̱n vása kúnda̱a̱ va̱ꞌa ini yó án káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ñii ñaꞌa̱ ñá na̱ní Junias án xa̱ꞌa̱ ñii ta̱a ta̱ na̱ní Junias.