15
Mi̱i yó, tá kúu yó ni̱vi na ndinoꞌo ini kándixa Jesucristo ta kúnda̱a̱ ini yó ndasaá va̱ꞌa ndíko̱n yó yichi̱ ra, ta saá xíni̱ ñóꞌó káꞌno koo ini yó ta chikaa̱ yó ndee̱ ña chindeé yó ni̱vi na sa̱kán loꞌo va̱xi kuaꞌno ña ndáa ini na Jesucristo. Xíni̱ ñóꞌó chindeé yó nayóꞌo, ta o̱n vása kuiti kundiꞌi ini yó xa̱ꞌa̱ ña sakusii̱ yó ini mi̱i yó. Ñii ñii mi̱i yó xíni̱ ñóꞌó ndukú yó ndasaá va̱ꞌa sakusii̱ yó ini natáꞌan yó, ta xíni̱ ñóꞌó sakuaꞌno táꞌan yó xíꞌin ña sákuáꞌá yó ña kandixa ka̱ yó Jesucristo. Saá chi ni mi̱i Jesucristo, nda̱ loꞌo o̱n vása ní‑ndukú ra ndasaá kuiti sakusii̱ ra ini mi̱i ra. Ta to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá, káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ña ndo̱ꞌo ra, ta káchí ña saá: “Mi̱i to̱ꞌon ña o̱n váꞌa ña káꞌa̱n ni̱vi kándiva̱ꞌa na xíꞌin Ndios kúu to̱ꞌon ña kándiva̱ꞌa na xíꞌin i̱”, káchí to̱ꞌon Ndios xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta ndiꞌi to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá kúu ña to̱ꞌon ña ni̱taa na xa̱ꞌa̱ ña sanáꞌa ña mi̱i yó. Ta ni̱taa na to̱ꞌon Ndios yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña chikaa̱ ña ndee̱ ini yó ña kundeé yó kundiko̱n yó yichi̱ Ndios. Ta saá ndáti yó ta ndáa ini yó ndí keta va̱ꞌa ña xíꞌin yó, chi Ndios ndixa kasa ndivi ra ndiꞌi to̱ꞌon ra. Ndios kúu ta̱a ta̱ chíkaa̱ ndee̱ ini yó ña va̱ꞌa kundeé yó kundiko̱n yó yichi̱ ra. Ta saá xíꞌin ña ndinoꞌo ini i̱ kóni i̱ ndí Ndios chindeé ra ndóꞌó ña va̱ꞌa si̱i̱ kutaku̱ ndó xíꞌin natáꞌan ndó, ñii ki̱ꞌva nda̱tán xi̱taku̱ Jesucristo xíꞌin natáꞌan ra ñoyívi yóꞌo. Ta saá ñii yuꞌú nakoo ndiꞌi ndó ña va̱ꞌa kasa káꞌno ndó Ndios, ta̱a ta̱ kúu Yivá Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó.
To̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo kúu to̱ꞌon ña xíni̱ ñóꞌó ndiꞌi ni̱vi
Ta saá xíni̱ ñóꞌó va̱ꞌa nakiꞌin táꞌan ndó, nda̱tán va̱ꞌa na̱kiꞌin Jesucristo ñii ñii ndóꞌó. Ta xa̱ꞌa̱ ña keꞌé ndó saá, kanóo síkón ñato̱ꞌó Ndios. Ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó ndí Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña kasa chiño ra no̱o̱ najudío, chi saá kasa ndivi ra to̱ꞌon ña ki̱ndo̱o Ndios xíꞌin naxi̱i̱ síkuá na xi̱na̱ꞌá. Ta ña ke̱ꞌé Jesucristo saá kúu xa̱ꞌa̱ ña kunda̱a̱ ini najudío ndí Ndios kúu ta̱nda̱a̱, ta ndixa kísa ndivi ra to̱ꞌon ra. Ta saá ki̱xaa̱ Jesucristo ñoyívi yóꞌo ña kasa ndivi ra chiño ña táxi ni̱vi na o̱n vása kúu najudío kasa káꞌno na Ndios xa̱ꞌa̱ ña kúndáꞌví ní ini ra xíni ra na. Ta saá kundivi ña káꞌa̱n to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ñii ta̱a kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, káchí to̱ꞌon yóꞌo saá:
Xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa kéꞌé ún, yi̱ꞌi̱ kasa káꞌno i̱ yóꞌó, Tata Ndios.
Ta ñoo no̱o̱ táku̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío kúu no̱o̱ kasa káꞌno i̱ yóꞌó, Tata Ndios.
Ta si̱i̱ kata i̱ yaa ña kasa káꞌno i̱ ki̱vi̱ ún, Tata Ndios,
káchí to̱ꞌon ña ni̱taa ñii ta̱a kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. 10 Ta inka̱ xiiña no̱o̱ to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, káchí ña saá:
Va̱ꞌa ná kusii̱ ini ni̱vi na o̱n vása kúu najudío, ta ñii káchí saá ná kusii̱ ini ni̱vi na kúu najudío,
káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. 11 Ta saá tuku inka̱ xiiña no̱o̱ to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá, káchí ña saá:
¡Ndiꞌi saá na ñoo náꞌno xíꞌin ndiꞌi saá na ñoo válí,
va̱ꞌa ná kasa káꞌno na Ndios!
káchí ña. 12 Saá tuku kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ni̱taa ta̱profeta Isaías to̱ꞌon Ndios ña káchí saá:
Ñii ki̱vi̱ nana ndaa ñii yito̱n xa̱á no̱o̱ ñii tioꞌo tón yito̱n yatá, ta tioꞌo yito̱n yatá yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ni̱vi naveꞌe ta̱Isaí.
Ta yito̱n xa̱á nana ndaa yóꞌo kúu ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios ña saka̱ku ra ni̱vi;
chi ñii ta̱sa̱ꞌya ñani síkuá ta̱Isaí yóꞌo kuu ra,
ta kuu ra ñii ta̱a ta̱káꞌno, ta̱a ta̱ kaꞌnda chiño no̱o̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío.
Ta ni̱vi yóꞌo xíꞌin ña ndinoꞌo ini na kundati na ña saka̱ku ra na,
káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ta̱Isaías xi̱na̱ꞌá.
13 Ta vitin yi̱ꞌi̱ káꞌa̱n i̱ xíꞌin Ndios, ta̱a ta̱ chíkaa̱ ndee̱ ini yó ña kundati yó ñava̱ꞌa keꞌé ra xíꞌin yó, ta ndúkú i̱ no̱o̱ ra ndí va̱ꞌa ná sakusii̱ ra ini ndiꞌi ndóꞌó, ni̱vi na kándixa ñaꞌá, ta va̱ꞌa ná taxi ra ña kunakaa̱ ñava̱ꞌa ini ndó. Ta saá tuku ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ndí sakutú ra ini ndó xíꞌin ndee̱ Níma̱ ra, xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa kundati ndó chi ndáa ini ndó ndí ndixa Ndios keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó nda̱tán yóo to̱ꞌon ra ña ki̱ndo̱o ra.
14 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, kúnda̱a̱ ini i̱ ndí ndóꞌó kúu ni̱vi na va̱ꞌa ní ini, ta ndiꞌi ndó xíni̱ va̱ꞌa ndó ñanda̱a̱, ta saá ña̱kán va̱ꞌa kúchiño ndó sanáꞌa táꞌan ndó. 15 No̱o̱ tutu yóꞌo, ña tíꞌví i̱ xaa̱ ndaꞌa̱ ndó, xa ni̱taa i̱ to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon káxín i̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ñanda̱a̱, chi kóni i̱ ña nakáꞌán ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ yóꞌo, ta nda̱ loꞌo o̱n vása nandoso ndó ña. Kómí i̱ nda̱yí ña ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó saá, chi Ndios ke̱ꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin i̱ ña sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ 16 ña chindeé i̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío. Saá chi Ndios na̱ka̱xin ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío xa̱ꞌa̱ ña kandixa na ra. Ta saá nda̱tán yóo ñava̱ꞌa ñayi̱i̱ sóko̱ ni̱vi no̱o̱ Ndios, saá koo ni̱vi yóꞌo, na kúu na táxi i̱ ndaꞌa̱ Ndios. Ta Ndios kusii̱ ní ini ra ña nakiꞌin ra ni̱vi yóꞌo, chi Níma̱ Ndios nda̱sa ndii ña ini ndiꞌi nayóꞌo.
17 Ta yi̱ꞌi̱, yóo ní xa̱ꞌa̱ ña chinóo síkón i̱ ñato̱ꞌó Jesucristo, chi ta̱xi ra ndee̱ ra ndaꞌa̱ i̱ ña va̱ꞌa kasa chiño i̱ no̱o̱ Ndios. 18 Ta ndixa, nda̱ loꞌo o̱n vása káꞌa̱n i̱ xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ki̱sa ndivi mi̱i i̱, ta kuiti káꞌa̱n i̱ xa̱ꞌa̱ ndee̱ Jesucristo ña ta̱xi ra ndaꞌa̱ i̱ ña va̱ꞌa chindeé i̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío. Saá chi xíꞌin to̱ꞌon nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin na, ta xíꞌin chiño va̱ꞌa ki̱sa ndivi i̱ no̱o̱ na, chi̱ndeé i̱ ni̱vi yóꞌo ña chikaa̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon Ndios ta kasa ndivi na ña kóni ra. 19 Ta xíꞌin ndee̱ mi̱i Níma̱ Ndios ña ta̱xi ña ndaꞌa̱ i̱, xa ke̱ꞌé i̱ kua̱ꞌa̱ ní milagro xíꞌin inka̱ ñava̱ꞌa ña chi̱ndeé ni̱vi. Saá ki̱sa chiño i̱ ñoo Jerusalén ta̱nda̱ kua̱ꞌa̱ ní ñoo ndiꞌi saá xiiña, a̱nda̱ ki̱xaa̱ i̱ ñii xiiña no̱o̱ na̱ní Ilírico. Ta ndiꞌi saá xiiña yóꞌo ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. 20 Ndiꞌi saá ki̱vi̱ chíkaa̱ i̱ ndee̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ñava̱ꞌa yóꞌo no̱o̱ ni̱vi na o̱n ta̱ꞌán koni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta o̱n xi̱in i̱ keꞌé i̱ nda̱tán kéꞌé ñii ta̱a ta̱ kísa va̱ꞌa veꞌe, ta na̱kiꞌin ra ndíko̱n ra kísa chiño ra no̱o̱ xa chi̱kaa̱ inka̱ ni̱vi ñii xa̱ꞌa̱ veꞌe. 21 Nda̱ víka̱, yi̱ꞌi̱ kóni i̱ kuu i̱ ta̱no̱ó ka̱ꞌa̱n ndoso to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi na o̱n ta̱ꞌán koni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ra. Ta saá kundivi ñii xiiña to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá, ña káchí saá:
Ni̱vi na o̱n ta̱ꞌán koni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios saka̱ku ra na,
ta va̱xi ñii ki̱vi̱ koni na ra, ta koni̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ra.
Ta ni̱vi yóꞌo ndixa kunda̱a̱ ini na to̱ꞌon yóꞌo,
saá káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ta̱Pablo kóni ra ko̱ꞌo̱n ra ñoo Roma
22 Ta saá, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndóo ñoo Roma, vará kua̱ꞌa̱ ní yichi̱ chi̱kaa̱ ini i̱ ko̱ꞌo̱n i̱ koto i̱ ndóꞌó, ta xa̱ꞌa̱ ña kua̱ꞌa̱ ní chiño ki̱sa ndivi i̱ kua̱ꞌa̱ ní xiiña, ni̱‑taxi ña kúchiño i̱ ko̱ꞌo̱n i̱ koto i̱ ndóꞌó. 23 Ta vitin xa ni̱xi̱no̱ chiño ña sa̱kuiso chiño Ndios yi̱ꞌi̱ kasa ndivi i̱ ndiꞌi saá xiiña no̱o̱ ni̱xa̱ꞌa̱n i̱, ta ndixa xa kua̱ꞌa̱ ní kui̱ya̱ kúu ña kóni i̱ xaa̱ i̱ koto i̱ ndóꞌó. 24 Ta saá vitin ndáti i̱ ña ya̱chi̱ ní xaa̱ i̱ koto i̱ ndóꞌó, chi ki̱vi̱ ko̱ꞌo̱n i̱ España, saá yaꞌa i̱ ñoo Roma no̱o̱ táku̱ ndó. Ta saá koo ñasi̱i̱ ní ini yó ki̱vi̱ nakutáꞌan yó, vará nda̱ loꞌo kuiti ki̱vi̱ koo yó xíꞌin táꞌan yó. Ta saá ndáti i̱ ndóꞌó ña chindeé ndó yi̱ꞌi̱ taxi ndó ña xíni̱ ñóꞌó no̱o̱ i̱ ña ko̱ꞌo̱n i̱ España. 25 Ta vitin kua̱ꞌa̱n ndikó i̱ ñoo Jerusalén, chi níꞌi i̱ si̱ꞌún ña xa na̱kaya i̱ xa̱ꞌa̱ ña chindeé ña ni̱vi nandáꞌví na ndíko̱n Jesucristo na táku̱ ñoo Jerusalén. 26 Saá chi inka̱ ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo na kúu na táku̱ estado Macedonia xíꞌin na táku̱ inka̱ estado Acaya, ni̱vi yóꞌo xíꞌin ña kúsii̱ ní ini na, ta̱xi na si̱ꞌún xa̱ꞌa̱ ña chindeé na ni̱vi nandáꞌví na ndíko̱n Jesucristo na táku̱ ñoo Jerusalén. 27 Ni̱vi yóꞌo na táku̱ estado Macedonia xíꞌin na táku̱ estado Acaya na o̱n vása kúu najudío xáni si̱ni̱ na ndí chiño no̱o̱ na kúu ña taxi na si̱ꞌún ña chindeé na najudío na kándixa Jesucristo, na kúu nandáꞌví, chi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ki̱ndo̱o Ndios xíꞌin najudío, kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xa na̱kiꞌin ni̱vi na o̱n vása kúu najudío yóꞌo. 28 Ta yi̱ꞌi̱, tá ndi̱ꞌi nataxi i̱ si̱ꞌún ndaꞌa̱ ni̱vi na kúu najudío na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Jerusalén, ta saá kee i̱ ko̱ꞌo̱n i̱ España, ta siꞌna yaꞌa i̱ koto i̱ ndóꞌó, ni̱vi na táku̱ ñoo Roma. 29 Ta ndixa ndáa ini i̱ ndí ki̱vi̱ xaa̱ i̱ no̱o̱ ndó, ta xíꞌin ndiꞌi ñava̱ꞌa ña ta̱xi Jesucristo ndaꞌa̱ yó, kuchiño chindeé táꞌan yó ña va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n yó yichi̱ ra.
30 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ñii káchí kándixa yó Jesucristo, ta ñii káchí na̱kiꞌin yó ndee̱ ña ta̱xi Níma̱ Ndios ndaꞌa̱ yó ña kúchiño yó kukiꞌvi ní ini yó koni táꞌan yó. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó ña chindeé ndó yi̱ꞌi̱ xíꞌin ña ndukú ndó no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ i̱. 31 Ndukú ndó no̱o̱ Ndios ña saka̱ku ra yi̱ꞌi̱ no̱o̱ ni̱vi na táku̱ ñoo estado Judea, na kúu na o̱n xi̱in chikaa̱ so̱ꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Saá tuku ndukú ndó no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndíko̱n Jesucristo na táku̱ ñoo Jerusalén, ña kusii̱ ini na ña nakiꞌin na si̱ꞌún ña níꞌi i̱ nataxi i̱ ndaꞌa̱ na. 32 Ta saá, tá kóni Ndios, ta xaa̱ i̱ koto i̱ ndóꞌó, ta xíꞌin ndiꞌi ñasi̱i̱ ní ini i̱ nakutáꞌan i̱ xíꞌin ndó. Ta ki̱vi̱ nakutáꞌan yó saá, nakindée loꞌo i̱ xíꞌin ndó, ta chikaa̱ yó ndee̱ ini táꞌan yó. 33 Ta Ndios, ta̱a ta̱ táxi koo ñava̱ꞌa ini mi̱i yó, ná koo ra xíꞌin ndiꞌi ndó. Saá ná koo ña.