4
To̱ꞌon yóꞌo ndáto̱ꞌon ndasaá kúchiño nakoni yó Níma̱ Ndios
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndóꞌó kúu ni̱vi na kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, ta ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó ña o̱n kandixa ndó ndiꞌi ni̱vi na káꞌa̱n, káchí na saá: “To̱ꞌon ña ta̱xi Níma̱ Ndios kúu ña káꞌa̱n ndi̱”, káchí na. Ta xíni̱ ñóꞌó koto ndoso ndó ni̱vi yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña kunda̱a̱ ini ndó án ndixa Níma̱ Ndios kúu ña ta̱xi to̱ꞌon káꞌa̱n na, chi yóo kua̱ꞌa̱ ní naprofeta vatá na xíka ñoyívi yóꞌo vitin. Ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó ndasaá kúchiño nakoni ndó tá ndixa Níma̱ Ndios kúu ña ta̱xi to̱ꞌon ña káꞌa̱n ni̱vi yóꞌo. Tá ni̱vi yóꞌo ndákuii̱n na xa̱ꞌa̱ Jesucristo, káchí na saá: “Jesucristo, ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta xi̱kuu ra ni̱vi ndinoꞌo xíꞌin yi̱kí ko̱ñu ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo yi̱kí ko̱ñu mi̱i yó”, káchí na, ta saá kúnda̱a̱ ini yó ndí to̱ꞌon ña káꞌa̱n na kúu ña ta̱xi Níma̱ Ndios ndaꞌa̱ na. Ta ni̱vi na o̱n xi̱in ka̱ꞌa̱n ndí Jesucristo xi̱kuu ra ni̱vi ndinoꞌo, ta xi̱komí ra yi̱kí ko̱ñu ndinoꞌo, ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo yi̱kí ko̱ñu mi̱i yó, ta ni̱vi yóꞌo o̱n vása káꞌa̱n na to̱ꞌon ña ta̱xi Níma̱ Ndios ndaꞌa̱ na. Ta ni̱vi yóꞌo káꞌa̱n na ndasaá kuiti to̱ꞌon ña ta̱xi níma̱ ña sáa̱ ini xíni Jesucristo. Xa xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó ndí ñii ki̱vi̱ kixaa̱ níma̱ yóꞌo, ña kúu ña sáa̱ ini xíni Jesucristo, ta vitin xa yóo ña, xíka ña ñoyívi yóꞌo.
Ta ndóꞌó, nda̱tán yóo sa̱ꞌya i̱, saá yóo ndó, ta ndóꞌó kúu ni̱vi na ndíko̱n Ndios. Ta xa ku̱ndeé ndó no̱o̱ naprofeta vatá, na o̱n vása káꞌa̱n to̱ꞌon Ndios. Ta mi̱i ndó, xa̱ꞌa̱ ña táku̱ Níma̱ Ndios ini ndó, xa ku̱ndeé ndó no̱o̱ navatá yóꞌo, saá chi Níma̱ Ndios kúu ña ndeé ní ka̱ no̱o̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa ña xíka ñoyívi yóꞌo. Naprofeta vatá kúu ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo, ta káꞌa̱n na to̱ꞌon ña ta̱xi níma̱ ña xáꞌnda chiño no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa yóꞌo. Ta saá ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ñoyívi yóꞌo chíkaa̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon vatá yóꞌo. Ta mi̱i yó, ni̱vi na ndíko̱n Ndios kúu yó, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo inka̱ ni̱vi na xa xíni̱ va̱ꞌa Ndios, nayóꞌo chíkaa̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon ña káꞌa̱n yó. Ta ni̱vi na o̱n vása ndíko̱n Ndios, ni̱vi yóꞌo o̱n xi̱in na chikaa̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon ña káꞌa̱n yó. Ta xíꞌin ña kéꞌé ni̱vi saá, kúchiño yó kunda̱a̱ ini yó án Níma̱ Ndios kúu ña táku̱ ini ni̱vi yóꞌo, án níma̱ vatá kúu ña táku̱ ini na.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí Ndios kíꞌvi ní ini ra xíni ra ni̱vi
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱ ndóꞌó, ta ndiꞌi mi̱i yó xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ní ini yó koni táꞌan yó, saá chi Ndios kúu ta̱a ta̱ táxi ndee̱ ndaꞌa̱ yó ña keꞌé yó saá. Ta ndiꞌi ni̱vi na kíꞌvi ini xíni natáꞌan na, ni̱vi yóꞌo ndixa kúu nasa̱ꞌya Ndios, ta kúu na ni̱vi na ndixa va̱ꞌa xíni̱ Ndios. Ndiꞌi ni̱vi na o̱n vása kíꞌvi ini xíni natáꞌan na, ta ni̱vi yóꞌo o̱n vása xíni̱ va̱ꞌa na Ndios, chi ndixa ini Ndios chútú ña xíꞌin ña kíꞌvi ní ini ra xíni ra ndiꞌi ni̱vi. Ta Ndios sa̱náꞌa ra ndí ña ndixa nda̱a̱ ní kíꞌvi ini ra xíni ra ndiꞌi yó, chi ti̱ꞌví ra Sa̱ꞌya ra ta̱ ñii la̱á no̱o̱ ra, ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta ni̱xiꞌi̱ ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, ta xa̱ꞌa̱ ña ke̱ꞌé ra saá kuchiño kutaku̱ ndinoꞌo yó ndiꞌi saá ki̱vi̱ xíꞌin Ndios. 10 Vará kíꞌvi ní ini yó xíni yó Ndios, ta mi̱i yó o̱n vása tónda̱a yó kundeé yó ña kukiꞌvi ini yó koni yó ra ñii ki̱ꞌva nda̱tán Ndios kíꞌvi ní ini ra xíni ra mi̱i yó. Saá chi Ndios sa̱náꞌa ra ndasaá ndeé ní kíꞌvi ini ra xíni ra mi̱i yó, chi ti̱ꞌví ra Sa̱ꞌya ra Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta ni̱so̱ko̱ xíꞌin mi̱i ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó.
11 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xa̱ꞌa̱ ña kúnda̱a̱ ini yó ndí Ndios kíꞌvi ní ini ra xíni ra mi̱i yó, ta saá mi̱i yó ndixa xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ní ini yó koni táꞌan yó. 12 Nda̱ ñii ni̱vi o̱n ta̱ꞌán koni na Ndios xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ na, ta saá ni, tá ndixa kíꞌvi ini yó xíni táꞌan yó, ta saá Ndios yóo ra táku̱ ra ini yó, ta xíꞌin ndee̱ ra ñii ñii ki̱vi̱ mi̱i yó va̱ꞌa ka̱ kukiꞌvi ini yó koni táꞌan yó, nda̱ to̱nda̱a yó kukiꞌvi ini yó koni táꞌan yó, nda̱tán ñii ki̱ꞌva kíꞌvi ini Ndios xíni ra mi̱i yó. 13 Ndixa Ndios xa ta̱xi ra Níma̱ ra yóo ña táku̱ ña ini yó. Ta xíꞌin ña ke̱ꞌé ra saá, kúnda̱a̱ ini yó ndí yóo yó táku̱ yó ini Ndios ta Ndios yóo ra táku̱ ra ini yó. 14 Ta mi̱i ndi̱, xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ ndi̱ xi̱ni ndi̱ Jesucristo ki̱vi̱ ni̱xika ra ñoyívi yóꞌo, ña̱kán káꞌa̱n ndi̱ ndákuii̱n ndi̱ no̱o̱ ndó ndí Jesucristo kúu Sa̱ꞌya Ndios, ta Ndios ti̱ꞌví ñaꞌá ra ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra ni̱vi no̱o̱ ña o̱n váꞌa. 15 Ta ndiꞌi ni̱vi na ndinoꞌo ini káꞌa̱n ña kándixa na ndí Jesucristo kúu Sa̱ꞌya Ndios, Ndios yóo ra táku̱ ra ini ni̱vi yóꞌo, ta ni̱vi yóꞌo yóo na táku̱ na ini Ndios.
16 Xíni̱ va̱ꞌa yó ta kúnda̱a̱ ini yó ndí ndixa kíꞌvi ini Ndios xíni ra mi̱i yó, saá chi ini Ndios chútú ña xíꞌin ña kíꞌvi ndinoꞌo ini ra xíni ra ndiꞌi ni̱vi. Ta ndiꞌi ni̱vi na ñii ñii ki̱vi̱ táku̱ na xíꞌin ña kíꞌvi ini na xíni na Ndios, ta xíꞌin ña kíꞌvi ini na xíni na natáꞌan na, ta ni̱vi yóꞌo, kúu ni̱vi na yóo táku̱ ini Ndios, ta Ndios yóo ra táku̱ ra ini ni̱vi yóꞌo. 17 Ta xíꞌin ña yóo Ndios táku̱ ra ini yó, to̱nda̱a yó kukiꞌvi ndinoꞌo ini yó koni yó ra, ta saá tuku to̱nda̱a yó kukiꞌvi ndinoꞌo ini yó koni yó natáꞌan yó. Ta ña táku̱ yó saá, sánáꞌa yó ndí táku̱ yó nda̱tán xi̱taku̱ Jesucristo ñoyívi yóꞌo. Ta xa̱ꞌa̱ ña táku̱ yó saá o̱n kuyi̱ꞌví yó kuita yó no̱o̱ Ndios ki̱vi̱ ña kasa nani ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi. 18 Tá ndixa kúnda̱a̱ ini yó ndí Ndios kíꞌvi ní ini ra xíni ra mi̱i yó, ta tá kíꞌvi ní ini yó xíni yó Ndios, ta tá kíꞌvi ní ini yó xíni yó natáꞌan yó, ta ña kéꞌé yó saá o̱n taxi ña kuyi̱ꞌví ini yó no̱o̱ Ndios. Saá chi ña yíꞌví ini ni̱vi no̱o̱ Ndios, káku ña no̱o̱ ña yíꞌví ini na no̱o̱ ña saxo̱ꞌvi̱ ra na xa̱ꞌa̱ kua̱chi na. Ta saá tá yíꞌví ini yó no̱o̱ Ndios, ta kóni kachí ñayóꞌo ndí o̱n ta̱ꞌán to̱nda̱a yó kukiꞌvi ini yó koni yó natáꞌan yó ñii ki̱ꞌva nda̱tán kíꞌvi ini Ndios xíni ra mi̱i yó.
19 Vitin kíꞌvi ini yó xíni yó Ndios chi Ndios kúu ta̱a ta̱ siꞌna ki̱xáꞌá kíꞌvi ini xíni ra mi̱i yó. 20 Tá yóo ñii ni̱vi, káꞌa̱n na káchí na saá: “Yi̱ꞌi̱ kíꞌvi ini i̱ xíni i̱ Ndios”, ta saá ni, ni̱vi yóꞌo sáa̱ ini na xíni na natáꞌan na, ta o̱n si̱ví ñanda̱a̱ kúu ña káchí nayóꞌo ña kíꞌvi ini na xíni na Ndios. Saá chi tá o̱n vása kíꞌvi ini yó xíni yó ni̱vi na va̱ꞌa xíto yó xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó, ta saá o̱n vása kúchiño yó kukiꞌvi ini yó koni yó Ndios, ta̱a ta̱ o̱n vása xíto yó xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó. 21 Mi̱i Jesucristo xa̱ꞌnda chiño ra no̱o̱ yó, káchí ra saá: “Ndiꞌi ni̱vi na kíꞌvi ini xíni na Ndios, ni̱vi yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ini na koni na natáꞌan na”, káchí ra.