5
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ni̱vi na ndíko̱n ta̱Jesús kúndeé na no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo
Ndiꞌi ni̱vi na kándixa ndí ta̱Jesús kúu Cristo, ta̱a ta̱ ti̱ꞌví Ndios saka̱ku ra mi̱i yó, ta ni̱vi yóꞌo kúu sa̱ꞌya ndinoꞌo Ndios. Ta ndiꞌi ni̱vi na ndixa kíꞌvi ini xíni na Yivá yó Ndios, ta ni̱vi yóꞌo, saá tuku kíꞌvi ini na xíni na ni̱vi na kúu sa̱ꞌya ra. Tá kíꞌvi ini yó xíni yó Ndios ta kísa ndivi yó ña xáꞌnda chiño ra no̱o̱ yó, ta xíꞌin ña kéꞌé yó saá, kúnda̱a̱ ini yó ndí ndixa kíꞌvi ini yó xíni yó ni̱vi na ñii kúu sa̱ꞌya Ndios xíꞌin yó. Tá ndixa kísa ndivi yó ña xáꞌnda chiño Ndios no̱o̱ yó, ta xíꞌin ñayóꞌo sánáꞌa yó ndí ndixa ndinoꞌo kíꞌvi ini yó xíni yó ra. Ta ndiꞌi ña xáꞌnda chiño Ndios no̱o̱ yó o̱n vása yo̱ꞌvi̱ ní kasa ndivi yó ña. Saá chi ndiꞌi mi̱i yó, ni̱vi na kúu sa̱ꞌya Ndios, ndixa kúndeé yó no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo. Xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó Jesucristo, kómí yó ndee̱ ña kúndeé yó no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa. Saá chi ni̱vi na kándixa Jesucristo kúu Sa̱ꞌya Ndios, ndasaá kuiti ni̱vi yóꞌo kúu ni̱vi na kúndeé no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí yóo u̱ni̱ ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo
Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta yóo u̱ni̱ ña táxi kunda̱a̱ ini yó yu kúu ra. Saá chi yóo takuií tá chi̱chi Jesucristo, ta yóo ni̱i̱ Jesucristo ña ni̱xi̱ta̱, ta yóo Níma̱ Ndios ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta Níma̱ Ndios kúu ña káꞌa̱n to̱ꞌon nda̱a̱ ndinoꞌo. Ta saá yóo u̱ni̱ ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo ñoyívi ni̱no, ta ñii ña kúu Yivá yó Ndios, ta inka̱ ña kúu To̱ꞌon Ndios, ta inka̱ ña kúu Níma̱ Ndios, ta ña u̱ni̱ yóꞌo ñii la̱á kúu ña. Ta yóo u̱ni̱ ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo ñoyívi yóꞌo, ta ñii ña kúu Níma̱ Ndios, ta inka̱ ña kúu takuií tá chi̱chi Jesucristo, ta inka̱ ña kúu ni̱i̱ ña ke̱e yi̱kí ko̱ñu Jesucristo ki̱vi̱ ni̱xiꞌi̱ ra ndaꞌa̱ tón cruz. Ta u̱ni̱ ñayóꞌo ñii yóo yuꞌú ña. Mi̱i yó kándixa yó to̱ꞌon ña káꞌa̱n ni̱vi xíꞌin yó, ta ña ndáya̱ꞌví ní ka̱ kúu to̱ꞌon ña káꞌa̱n Ndios. Saá chi mi̱i Ndios kúu ta̱a ta̱ ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ Sa̱ꞌya ra Jesucristo. 10 Ta ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo ta̱a ta̱ kúu Sa̱ꞌya Ndios, ta ini ñii ñii ni̱vi yóꞌo yóo to̱ꞌon ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ ra. Ta ni̱vi na o̱n vása kándixa to̱ꞌon ña káꞌa̱n Ndios xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ni̱vi yóꞌo kóni kachí na ndí Ndios kúu ta̱a ta̱ vatá, chi o̱n xi̱in na kandixa na ndí to̱ꞌon ña káꞌa̱n Ndios xa̱ꞌa̱ Sa̱ꞌya ra kúu ñanda̱a̱. 11 To̱ꞌon ña ndákuii̱n Ndios kúu ña káchí saá: Ndios xa ta̱xi ra ña ndinoꞌo kutaku̱ yó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ke̱ꞌé ra saá xíꞌin yó chi kándixa yó Sa̱ꞌya ra Jesucristo, ta̱a ta̱ táku̱ ndinoꞌo, ta ñii yóo yó xíꞌin ra. 12 Ndiꞌi ni̱vi na táku̱ Jesucristo ini, nayóꞌo kúu na táku̱ ndinoꞌo no̱o̱ Ndios. Ta ni̱vi na o̱n vása táku̱ Jesucristo ini, nayóꞌo o̱n vása táku̱ na no̱o̱ Ndios.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndí ni̱vi na kándixa Jesucristo
kutaku̱ ndinoꞌo na ndiꞌi saá ki̱vi̱
13 Táa i̱ tutu yóꞌo ña xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndó, na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta̱a ta̱ kúu Sa̱ꞌya Ndios, chi kóni i̱ ña kunda̱a̱ ini ndó ndí ndixa xa táku̱ ndinoꞌo ndó no̱o̱ Ndios, ta kutaku̱ ndó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
14 Ta mi̱i yó, ni̱vi na kándixa Jesucristo, ndinoꞌo ndáa ini yó ña Ndios ndixa xíni̱ so̱ꞌo ra ndiꞌi ña ndúkú yó no̱o̱ ra. Tá ña ndúkú yó no̱o̱ Ndios kúu ñava̱ꞌa, ña ñii kúu xíꞌin ña kóni mi̱i ra, ta saá ndixa chíkaa̱ so̱ꞌo ra to̱ꞌon káꞌa̱n yó xíꞌin ra. 15 Ndixa kúnda̱a̱ ini yó ndí Ndios xíni̱ so̱ꞌo ra ndiꞌi ña ndúkú yó no̱o̱ ra, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, ndáa ini yó ndí Ndios xa ta̱xi ra ndaꞌa̱ yó ña kúu ña ndúkú yó no̱o̱ ra.
16 Tá xíto yó ñii natáꞌan yó na kándixa Jesucristo kéꞌé na ña o̱n váꞌa, ta saá va̱ꞌa ná ndukú yó no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ na. Ta saá Ndios kúchiño kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ nayóꞌo, ta taxi ra ña va̱ꞌa nakutáꞌan tuku na xíꞌin ra. To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n i̱ xa̱ꞌa̱ ni̱vi na o̱n vása ní‑kiꞌvi kua̱chi ndeé ña sandiꞌi xa̱ꞌa̱ na no̱o̱ Ndios. Saá chi ndixa yóo kua̱chi ndeé ní ña sandiꞌi xa̱ꞌa̱ ni̱vi no̱o̱ Ndios, ta o̱n vása káꞌa̱n i̱ ña ndukú yó no̱o̱ Ndios ña kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yóꞌo. 17 Ndiꞌi saá no̱o̱ ña o̱n váꞌa kéꞌé ni̱vi, ñayóꞌo kúu kua̱chi no̱o̱ Ndios. Ta saá ni, o̱n si̱ví ndiꞌi ña o̱n váꞌa kéꞌé ni̱vi kúu kua̱chi ña sandiꞌi xa̱ꞌa̱ na no̱o̱ Ndios.
18 Ta mi̱i yó, ni̱vi na ndixa ndíko̱n Ndios, o̱n vása táku̱ ka̱ yó kéꞌé yó ña o̱n váꞌa. Saá chi Jesucristo, ta̱a ta̱ kúu Sa̱ꞌya Ndios ndáa ra mi̱i yó, ni̱vi na kándixa ñaꞌá, ta saá ñaníma̱ ndiva̱ꞌa o̱n vása kúchiño ka̱ ña sandáꞌví ña mi̱i yó.
19 Xíni̱ yó ndí sa̱ꞌya Ndios kúu mi̱i yó, ta táku̱ yó ti̱xin ndee̱ ra. Ta ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo, nayóꞌo táku̱ na ti̱xin ndee̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno.
20 Xíni̱ yó ndí ki̱xaa̱ Jesucristo Sa̱ꞌya Ndios ñoyívi yóꞌo, ta xa ta̱xi ra ña koni̱ va̱ꞌa yó Ndios ta̱a ta̱ kúu ta̱nda̱a̱ ndinoꞌo. Ta saá vitin táku̱ yó ini Sa̱ꞌya Ndios, ta̱ kúu Jesucristo. Jesucristo kúu Ndios ndinoꞌo, ta kúu ra ta̱a ta̱ ndinoꞌo táku̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱. 21 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndóꞌó yóo ndó nda̱tán yóo sa̱ꞌya i̱, ta ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó to̱ꞌon ña xíni̱ ñóꞌó ní, ña káchí saá: Kasa kuenda xíꞌin mi̱i ndó ña o̱n kasa to̱ꞌó ndó, ni o̱n kasa káꞌno ndó nda̱ ñii ñaídolo, ni nda̱ ñii ñaimagen, chi ndiꞌi ñayóꞌo kúu ndios vatá. Saá ná koo ña.