Tutu ñao̱vi̱ ni̱taa ta̱Juan
ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi
na kándixa Jesucristo
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Juan káꞌa̱n ra chíndeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ inka̱ ñoo
Yi̱ꞌi̱, ta̱a ta̱ kúu ta̱xi̱kua̱ꞌa̱, táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, na kúu ni̱vi na na̱ka̱xin Ndios ña kandixa ndó Jesucristo ta kundiko̱n ndó yichi̱ ra. Ndinoꞌo ini i̱ kíꞌvi ini i̱ xíni i̱ ndóꞌó, ta o̱n si̱ví ñii la̱á yi̱ꞌi̱ kíꞌvi ini i̱ xíni i̱ ndóꞌó, ta ndiꞌi ni̱vi na xa xíni̱ va̱ꞌa yu kúu ñanda̱a̱, ñii káchí saá ni̱vi yóꞌo kíꞌvi ini na xíni na ndóꞌó. Saá chi yóo ñanda̱a̱ táku̱ ña ini yó vitin, ta kutaku̱ ka̱ ña ini yó ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi, ta xa̱ꞌa̱ ña kómí yó ñanda̱a̱ yóꞌo, kíꞌvi ini yó xíni táꞌan yó. Yivá yó Ndios xíꞌin Sa̱ꞌya ra Jesucristo, ¡ná keꞌé ra kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xíꞌin yó! ¡Ná kundáꞌví ini ra koni ra mi̱i yó! Ta, ¡ná taxi ra ña kunakaa̱ ñava̱ꞌa ini yó! Ta, ¡va̱ꞌa ná kundiko̱n yó yichi̱ ñanda̱a̱, ta ndixa ná kukiꞌvi ini yó koni táꞌan yó!
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndí xíni̱ ñóꞌó
kukiꞌvi ini yó koni yó natáꞌan yó
Kúsii̱ ní ini i̱ chi xa na̱kutáꞌan i̱ xíꞌin sava ndóꞌó, ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta saá kúnda̱a̱ ini i̱ ndí ndóꞌó kúu ni̱vi na va̱ꞌa ndíko̱n yichi̱ ñanda̱a̱. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo ña xáꞌnda chiño Yivá yó Ndios no̱o̱ yó kasa ndivi yó, saá yóo ña kísa ndivi ndó. Ta vitin, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó ndí ndixa kukiꞌvi ní ini yó koni táꞌan yó. To̱ꞌon yóꞌo o̱n si̱ví ñii to̱ꞌon xa̱á ña xáꞌnda chiño i̱ no̱o̱ ndó kúu ña, chi ñii káchí kúu ña xíꞌin ña xa xi̱ni̱ so̱ꞌo yó nda̱ ki̱vi̱ ki̱xáꞌá kándixa yó Jesucristo. Tá ndixa kíꞌvi ini yó xíni yó natáꞌan yó, ta xíꞌin ña kéꞌé yó saá sánáꞌa yó ndí kísa ndivi yó ña xáꞌnda chiño Ndios no̱o̱ yó. Saá chi nda̱ ki̱vi̱ ki̱xáꞌá ndó kandixa ndó Jesucristo ta̱nda̱ vitin, xa xíni̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon ña xáꞌnda chiño ra no̱o̱ yó, ña káchí saá: Xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó xíꞌin ña kukiꞌvi ini yó koni yó Ndios, ta kutaku̱ yó xíꞌin ña kukiꞌvi ini yó koni yó natáꞌan yó.
Ñoyívi yóꞌo xa xíka kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na kóni sandáꞌví ndóꞌó xíꞌin to̱ꞌon ña vatá káꞌa̱n na. Ni̱vi yóꞌo kúu ni̱vi na o̱n xi̱in ka̱ꞌa̱n ndí Jesucristo xi̱kuu ra ni̱vi ndinoꞌo, ta xi̱komí ra yi̱kí ko̱ñu ndinoꞌo, ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo yi̱kí ko̱ñu mi̱i yó. Ta ni̱vi na o̱n vása kándixa saá, kúu ni̱vi na kóni sandáꞌví ndóꞌó, ta kúu na ni̱vi na sáa̱ ini xíni na Jesucristo. Kasa kuenda va̱ꞌa xíꞌin mi̱i ndó ña o̱n kandixa ndó to̱ꞌon vatá ña káꞌa̱n ni̱vi yóꞌo. Saá chi tá kandixa ndó ñavatá yóꞌo, yi̱yo ní ko̱to̱ o̱n nakiꞌin ndó ndiꞌi ñava̱ꞌa ña kóni Ndios taxi ra ndaꞌa̱ ndó.
Ndiꞌi ni̱vi na sa̱ndakoo yichi̱ Jesucristo ta kua̱ꞌa̱n na inka̱ yichi̱, ta ña kéꞌé na saá sánáꞌa ña ndí Ndios o̱n vása yóo ra táku̱ ra ini ni̱vi yóꞌo. Ta ni̱vi na ñii ñii ki̱vi̱ va̱ꞌa ndíko̱n na yichi̱ Jesucristo, ta saá Yivá yó Ndios yóo ra táku̱ ra ini ni̱vi yóꞌo, ta saá tuku Sa̱ꞌya ra Jesucristo yóo ra táku̱ ra ini na. 10 Tá yóo ni̱vi na kixaa̱ no̱o̱ ndó, ta ni̱vi yóꞌo sanáꞌa na ndóꞌó inka̱ to̱ꞌon ña o̱n vása yóo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon ña sa̱náꞌa Jesucristo mi̱i yó, ta saá o̱n nakiꞌin ndó ni̱vi yóꞌo xíꞌin ña o̱n váꞌa sánáꞌa na, ni o̱n ka̱ꞌa̱n ndó kachí ndó xíꞌin na saá: “Va̱ꞌa yaꞌa ndó koo ndó veꞌe ndi̱ xíꞌin ndi̱.” O̱n kachí ndó saá xíꞌin na. 11 Saá chi táná ka̱ꞌa̱n ndó to̱ꞌon ña va̱ꞌa nakiꞌin ndó ni̱vi vatá yóꞌo, ta ña kéꞌé ndó saá kóni kachí ña ndí ñii káchí yóo yuꞌú ndó xíꞌin ña o̱n váꞌa kéꞌé na.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ta̱Juan kóni ra
ko̱ꞌo̱n ra koto ra ni̱vi na nakiꞌin tutu yóꞌo
12 Yóo kua̱ꞌa̱ ní ka̱ ña kóni i̱ ndato̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó, ta o̱n taa ka̱ i̱ ña no̱o̱ tutu. Ndáti i̱ ndí ya̱chi̱ ní xaa̱ i̱ nda̱ no̱o̱ yóo ndó ña ka̱ꞌa̱n táꞌan yó, ta saá nakutú ndiꞌi ini yó xíꞌin ñasi̱i̱ ní.
13 Ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo yóꞌo no̱o̱ yóo i̱ vitin, ni̱vi yóꞌo kúu na na̱ka̱xin Ndios kundiko̱n na ra, ta vitin nayóꞌo tíꞌví na to̱ꞌon xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndó ña chindeé na ndóꞌó, na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo. Saá ná koo ña.