Tutu ñau̱ni̱ ni̱taa ta̱Juan
ña ti̱ꞌví ra xaa̱ ña ndaꞌa̱ ta̱Gayo
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Juan chíndeé ra ta̱Gayo
Yi̱ꞌi̱ kúu ta̱xi̱kua̱ꞌa̱, ta táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ yóꞌó ta̱Gayo, ta̱ kúu ta̱a ta̱ kíꞌvi ndinoꞌo ini i̱ xíni i̱.
Ñani yó, xíni̱ i̱ ndí ndixa va̱ꞌa yóo níma̱ ún no̱o̱ Ndios. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán va̱ꞌa yóo níma̱ ún, saá kóni i̱ ña va̱ꞌa koo yi̱kí ko̱ñu ún, ña nda̱ loꞌo o̱n kundeé kue̱ꞌe̱ xíꞌin ún. Sava nañani yó na kándixa Jesucristo xa ki̱xaa̱ na no̱o̱ i̱, ta kúsii̱ ní ini i̱ ña xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ ña káꞌa̱n na ndáto̱ꞌon na ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ún, chi káchí na ndí vivíi kua̱ꞌa̱n ún yichi̱ ña nda̱a̱. To̱ꞌon yóꞌo kúu ña sákusii̱ ní ini i̱, saá chi nda̱tán yóo sa̱ꞌya i̱ ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, saá yóo ún no̱o̱ i̱. Ta ki̱vi̱ xíni̱ so̱ꞌo i̱ ndí ni̱vi na yóo nda̱tán yóo sa̱ꞌya i̱ no̱o̱ i̱, va̱ꞌa kua̱ꞌa̱n nayóꞌo yichi̱ ña nda̱a̱, ta to̱ꞌon yóꞌo kúu ña sákusii̱ ní ka̱ ini i̱.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n
ndí ta̱Gayo va̱ꞌa kísa ndivi ra chiño Jesucristo
Ñani yó, va̱ꞌa ní kísa ndivi ún chiño Jesucristo. Saá chi ndiꞌi saá yichi̱ chíndeé ún nañani yó na kúu na ke̱e inka̱ xiiña, ta ki̱vi̱ xáa̱ nayóꞌo no̱o̱ ún. Vará nda̱ ñii yichi̱, o̱n ta̱ꞌán kutáꞌan ún xíꞌin nañani yó yóꞌo, ta ki̱vi̱ xáa̱ na no̱o̱ ún, ta táxi ún ndaꞌa̱ na ña xíni̱ ñóꞌó na. Ta sava nañani yó yóꞌo na xa chi̱ndeé ún, ki̱xaa̱ na no̱o̱ nákutáꞌan ndi̱ ña kísa káꞌno ndi̱ Ndios, ta nda̱to̱ꞌon na xíꞌin ndi̱ ndasaá va̱ꞌa sa̱náꞌa ún ña ndixa kíꞌvi ní ini ún xíni ún na. Ta vitin xa ni̱xaa̱ tuku nayóꞌo no̱o̱ ún, ta xáku ndáꞌví i̱ ndúkú i̱ no̱o̱ ún ña chindeé tuku ún na, ta taxi ún ndaꞌa̱ na ña xíni̱ ñóꞌó na ña ko̱ꞌo̱n na inka̱ xiiña. Ta xíꞌin ña keꞌé ún ñava̱ꞌa saá, ndixa sakusii̱ ún ini Ndios. Nañani yó yóꞌo, na chíndeé ún, kúu ni̱vi na ke̱e ñoo mi̱i na xa̱ꞌa̱ ña kua̱ꞌa̱n na kasa ndivi na chiño Jesucristo, ta o̱n vása xi̱in na nakiꞌin na si̱ꞌún yaꞌvi na ndaꞌa̱ inka̱ ni̱vi na o̱n vása kándixa Jesucristo. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, mi̱i yó, na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo, xíni̱ ñóꞌó chindeé yó nañani yó yóꞌo ña kee na ko̱ꞌo̱n na ndato̱ꞌon na to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta xíꞌin ña chíndeé yó nayóꞌo kóni kachí ña ndí ñii káchí kísa chiño yó xíꞌin na xa̱ꞌa̱ yichi̱ ña nda̱a̱.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña
ndí ta̱Diótrefes kúu ta̱a ta̱ kéꞌé ña o̱n váꞌa
Xa ti̱ꞌví i̱ ñii tutu kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱ nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na nákutáꞌan xíꞌin ún xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Ndios. Ta ta̱Diótrefes kóni ra kuu ra ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na nákutáꞌan ñoo no̱o̱ táku̱ ún, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, o̱n xi̱in ra chikaa̱ so̱ꞌo ra to̱ꞌon ña káꞌa̱n ndi̱, ni o̱n xi̱in ra kasa ndivi ra ña ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra. 10 Ta saá tá to̱nda̱a ki̱vi̱ xaa̱ i̱ no̱o̱ ndó, ta ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ta̱Diótrefes yóꞌo xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa kéꞌé ra, chi xáta níꞌnó ní ra to̱ꞌon ña vatá xa̱ꞌa̱ ndi̱. Ta saá ni, o̱n vása xáa ini ra kéꞌé ra ña o̱n váꞌa yóꞌo, ta tuku inka̱ ña o̱n váꞌa kéꞌé ra kúu ña o̱n xi̱in ra va̱ꞌa nakiꞌin ra nañani yó ki̱vi̱ kíxaa̱ na no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ ña ndato̱ꞌon na to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ñoo no̱o̱ táku̱ ún yóo sava ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta ta̱Diótrefes yóꞌo sási ra no̱o̱ na kándixa Jesucristo yóꞌo, ña o̱n xi̱in ra taxi na ña xíni̱ ñóꞌó no̱o̱ nañani yó na kíxaa̱ no̱o̱ na. Nda̱ víka̱, ta̱Diótrefes táxin va̱ꞌa ra ni̱vi na kóni chindeé nañani yó na ki̱xaa̱ no̱o̱ na, ta o̱n vása táxi ka̱ ra ña ki̱ꞌvi tuku na ini veꞌe no̱o̱ nakutáꞌan nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó xa̱ꞌa̱ ña kasa káꞌno na Ndios.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ta̱Demetrio kúu ta̱a ta̱ va̱ꞌa
11 Ñani yó, yóꞌó kúu ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, ta káꞌa̱n i̱ xíꞌin ún ña o̱n kundiko̱n ún yichi̱ ni̱vi na kéꞌé ña o̱n váꞌa, ta va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n ún yichi̱ ni̱vi na kéꞌé ñava̱ꞌa. Saá chi ni̱vi na kéꞌé ñava̱ꞌa kúu sa̱ꞌya Ndios, ta ni̱vi na táku̱ kéꞌé ña o̱n váꞌa, ni̱vi yóꞌo o̱n ta̱ꞌán koni na Ndios.
12 Ta ta̱Demetrio kúu ta̱a ta̱ va̱ꞌa ní, ta kánóo síkón to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ra no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi, ta ndixa ta̱yóꞌo va̱ꞌa ndíko̱n ra yichi̱ ña nda̱a̱. Ta mi̱i ndi̱, ndixa ndákuii̱n ndi̱ káꞌa̱n ndi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ra, ta mi̱i ún, xíni̱ ún ndí to̱ꞌon ña káꞌa̱n ndi̱ kúu ñanda̱a̱.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña
ndí ta̱Juan ndáti ra ya̱chi̱ ní xaa̱ ra no̱o̱ yóo ta̱Gayo
13 Yóo kua̱ꞌa̱ ní ka̱ to̱ꞌon ña kóni i̱ ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ún, ñani yó, ta o̱n xi̱in i̱ taa i̱ ndiꞌi ña no̱o̱ tutu yóꞌo. 14 Saá chi ndáti i̱ ña ya̱chi̱ ní xaa̱ i̱ no̱o̱ yóo ún, ta saá kuchiño ka̱ꞌa̱n táꞌan yó xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó.
15 Ndios ná taxi ra ñava̱ꞌa koo ini ún. Ta nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo yóꞌo xíꞌin i̱, tíꞌví na to̱ꞌon ña chindeé na yóꞌó. Ta ndúkú i̱ no̱o̱ ún ña chindeé ún ñii ñii ni̱vi na kándixa Jesucristo, na kúu na nákutáꞌan xíꞌin ún xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Ndios.