Tutu ña ni̱taa ta̱Judas
ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi
na kándixa Jesucristo
1
Ta̱Judas ti̱ꞌví to̱ꞌon yóꞌo
kua̱ꞌa̱n ña chindeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Judas, ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo kúu i̱, ta ñani i̱ kúu ta̱Santiago.* Ta̱Santiago, inka̱ ki̱vi̱ ra kúu Jacobo. Ta táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó ni̱vi na na̱ka̱xin Yivá yó Ndios ña kundiko̱n ndó ra. Ndóꞌó kúu na kíꞌvi ní ini ra xíni ra, ta Jesucristo ndáa ra ndóꞌó no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Ná keꞌé Ndios víꞌí ní ka̱ ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra ñava̱ꞌa koo ini ndó. Ta ná kutú nda̱a̱ ini ndó xíꞌin ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo, ta xíꞌin ndiꞌi ña kíꞌvi ní ini ra xíni ra ndóꞌó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios
ña xa na̱sama na
(2 Pedro 2:1-17)
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, na kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱ kúu ndóꞌó. Xa naꞌá kúu ña xa̱ni si̱ni̱ i̱ taa i̱ ñii tutu xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndó, chi kóni i̱ ndato̱ꞌon ka̱ i̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ña sa̱ka̱ku Ndios mi̱i yó no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Ta o̱n kúchiño i̱ keꞌé i̱ saá, chi vitin ña xíni̱ ñóꞌó ka̱ kúu ña taa i̱ tutu yóꞌo ña xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó ña chikaa̱ ndó ndee̱ ña o̱n taxi ndó inka̱ ni̱vi nasama na ñanda̱a̱, ña kúu ña ndixa ndáa ini yó ña sa̱kuáꞌá yó xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta ndaꞌa̱ mi̱i yó ni̱vi na kándixa Jesucristo, Ndios ta̱xi ra ñanda̱a̱ yóꞌo ñii la̱á kuiti yichi̱, ta kundeé ñanda̱a̱ yóꞌo koo ña ndiꞌi saá ki̱vi̱ va̱xi. Ndáto̱ꞌon i̱ ñayóꞌo xíꞌin ndó saá chi yóo sava nata̱a o̱n váꞌa, ta nayóꞌo xíni̱ ní na ndasaá sandáꞌví na ndóꞌó, ta saá nata̱a yóꞌo kua̱n ki̱ꞌvi na ma̱ꞌñó ndó, ta sánáꞌa na káchí na ndí mi̱i yó na kándixa Jesucristo kúchiño ki̱ꞌvi yó kua̱chi, ta o̱n kundiꞌi ní ini yó xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa kéꞌé yó, chi saá ni Ndios kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó. Ta to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ nata̱a yóꞌo ndí na xa ndíso kua̱chi kúu na, ta ko̱ꞌo̱n na no̱o̱ xo̱ꞌvi̱ ní na, chi o̱n xi̱in na kasa ndivi na to̱ꞌon ña xáꞌnda chiño Jesucristo, ta̱ kúu ñii la̱á ta̱Káꞌno ta xáꞌnda chiño ra no̱o̱ yó.
Xa xíni̱ va̱ꞌa ndó yukía̱ ni̱ndoꞌo nañoo Israel xi̱na̱ꞌá. Ta kóni i̱ vitin sanakáꞌán i̱ ndóꞌó ndí vará Ndios sa̱ka̱ku ra naIsrael yóꞌo no̱o̱ nañoo Egipto, ta sa̱ndiꞌi ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi naIsrael na xi̱kuu na ni̱‑xiin kandixa to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin na. Ta yóo inka̱ ña sánakáꞌán i̱ ndóꞌó ña kúu ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ naángel, na ni̱‑xiin kasa ndivi chiño ña xa̱ꞌnda chiño Ndios no̱o̱ na, ta ni̱‑xiin na kutaku̱ ka̱ na no̱o̱ ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios xíꞌin na kutaku̱ na, saá chi ndu̱kú na kasa ndivi na inka̱ chiño ña kóni mi̱i na. Ta xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa yóꞌo, Ndios ta̱xi ra ña nóꞌni na ñóꞌo na ñii xiiña no̱o̱ naa, ña ndáti na a̱nda̱ kixaa̱ ki̱vi̱ ña kasa nani ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa. Nda̱tán ki̱sa toon naángel yóꞌo no̱o̱ Ndios, saá ki̱sa toon ni̱vi nañoo Sodoma xíꞌin ni̱vi nañoo Gomorra xíꞌin inka̱ kua̱ꞌa̱ ni̱vi na ñoo yatin yóꞌo kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Saá chi nata̱a ñoo yóꞌo ni̱ki̱ꞌvi na kua̱chi xíꞌin náñaꞌa̱ ná o̱n si̱ví kúu ñásíꞌí na, ta náñaꞌa̱ ni̱ki̱ꞌvi ná kua̱chi xíꞌin nata̱a na o̱n si̱ví yii̱ ná kúu, ta ni̱vi yóꞌo ke̱ꞌé na ndiꞌi saá no̱o̱ ñakini xíꞌin táꞌan na. Ta xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé na, Ndios sa̱ndiꞌi ra xa̱ꞌa̱ nañoo yóꞌo xíꞌin ñoꞌo̱ xíxi̱ ña ke̱e ñoyívi ni̱no. Ndiꞌi ñayóꞌo sánáꞌa ña mi̱i yó ña kunda̱a̱ ini yó ndasaá kundoꞌo ni̱vi na o̱n xi̱in chikaa̱ so̱ꞌo to̱ꞌon xáꞌnda chiño Ndios. Nani̱vi yóꞌo ko̱ꞌo̱n na xo̱ꞌvi̱ na no̱o̱ xíxi̱ ñoꞌo̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
Ñii ki̱ꞌva saá, kúu ña o̱n váꞌa kéꞌé nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña na̱sama na. Ta nata̱a yóꞌo kándixa na ta kísa ndivi na ndiꞌi ña ndáto̱ꞌon xa̱ni xíꞌin na, ta kísa ndivi na ndiꞌi ña o̱n váꞌa ña kúu ña o̱n vása kísa to̱ꞌó na yi̱kí ko̱ñu na, ta chíkaa̱ ni̱no̱ na to̱ꞌon ña xáꞌnda chiño Ndios, ta káꞌa̱n na to̱ꞌon ña kusiki na ta kándiva̱ꞌa na xa̱ꞌa̱ ndee̱ náꞌno ña yóo no̱o̱ síkón. Ta kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, ta ni nda̱ mi̱i ñaMiguel, ñaángel káꞌno no̱o̱ ndiꞌi naángel, ni̱‑xiin ña ka̱ꞌa̱n ña to̱ꞌon ndiva̱ꞌa xíꞌin ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno, ki̱vi̱ káni táꞌan o̱vi̱ ñayóꞌo xa̱ꞌa̱ yukú ñii ñayóꞌo nakiꞌin yi̱kí ko̱ñu ta̱Moisés. Ta ñaángel Miguel ndasaá kuiti ni̱ka̱ꞌa̱n ña xíꞌin ñaníma̱ ndiva̱ꞌa, káchí ña saá: “¡Ndios ná saxo̱ꞌvi̱ ra yóꞌó!” 10 Ta nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña na̱sama na, nda̱ loꞌo o̱n vása yíꞌví na káꞌa̱n na to̱ꞌon ndiva̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña o̱n vása kúnda̱a̱ ini na. Ta táku̱ na nda̱tán táku̱ kiti̱ tíyukú, chi tíyóꞌo kéꞌé rí ndiꞌi no̱o̱ ña kóni rí, ta o̱n vása kúnda̱a̱ ini rí yu kúu ña va̱ꞌa án yu kúu ña o̱n váꞌa. Ta nata̱a na kéꞌé saá, sáti̱ví na ndiꞌi xíꞌin mi̱i na xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa kéꞌé na.
11 ¡Ndáꞌví ní nata̱a yóꞌo! Chi ndíko̱n na yichi̱ ta̱Caín, ta̱ kúu ta̱ xa̱ꞌni ñani mi̱i ra xi̱na̱ꞌá. Ta xa̱ꞌa̱ ña kútoo ní na kukomí na si̱ꞌún, kéꞌé na ña o̱n váꞌa nda̱tán ke̱ꞌé ta̱Balaam kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Ta nda̱tán ni̱xiꞌi̱ ta̱Coré kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá xa̱ꞌa̱ ña toon ní ni̱xi̱yo ini ra, saá ndiꞌi xa̱ꞌa̱ nata̱a yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña toon ní ini na. 12 Ki̱vi̱ nákutáꞌan ndó kuxu ndó xíꞌin táꞌan ndó xa̱ꞌa̱ ña nákáꞌán ndó ndasaá ni̱xiꞌi̱ Jesucristo xa̱ꞌa̱ ndó, ta nata̱a yóꞌo na kúu na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña na̱sama na, kíxaa̱ na no̱o̱ xíxi ndó ta kíꞌvi na, ta xíxi na ta xíꞌi na nda̱tán káchí ini mi̱i na, ta nda̱ loꞌo o̱n vása kísa to̱ꞌó na ndóꞌó ni o̱n vása kísa to̱ꞌó na Ndios. Ta ña kéꞌé na saá sáti̱ví ña viko̱ no̱o̱ nákutáꞌan ndó xíxi ndó. Ta nda̱tán yóo vi̱ko̱ yaa no̱o̱ síkón ni̱no kaa̱ ña kúu vi̱ko̱ vi̱chí ña o̱n ko̱ó sa̱vi̱ sákoon, ta kua̱ꞌa̱n ña yóꞌo ta kua̱ꞌa̱n ña kaa̱ kéꞌé ta̱chi̱ xíꞌin ña, saá yóo nata̱a yóꞌo. Ta nda̱tán yóo yito̱n, tón o̱n ko̱ó kui̱ꞌi kóon ndaꞌa̱, saá yóo nata̱a yóꞌo, ta inka̱ ni̱vi to̱ꞌon na yito̱n yóꞌo ta̱nda̱ tioꞌo nó ta̱va na, ña ndiꞌi ndinoꞌo xa̱ꞌa̱ yito̱n yóꞌo, ta ñii ki̱ꞌva saá ndiꞌi xa̱ꞌa̱ nata̱a o̱n váꞌa yóꞌo. 13 Ta nda̱tán yóo ña kéꞌé takuií mi̱ni ki̱vi̱ ñii síso̱ kini ndeé kánda rá, ta táva rá ndiꞌi mi̱ꞌí kini ñóꞌo ini rá, saá yóo ña kéꞌé nata̱a o̱n váꞌa yóꞌo. Saá chi ñakini ñóꞌo ini nata̱a na o̱n váꞌa yóꞌo kée ña ta tívi ña xíto inka̱ ni̱vi. Ta nda̱tán yóo ki̱mi yéꞌe tí sándakoo no̱o̱ xi̱ndo̱o rí, ta kée rí kua̱ꞌa̱n xíká rí nda̱ mi̱i ko̱yo rí no̱o̱ naa, saá yóo nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña na̱sama na, chi Ndios xa chi̱ndúꞌu̱ ra xa̱ꞌa̱ nata̱a yóꞌo ña kutaku̱ na no̱o̱ naa ní ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
14 Ta ta̱Enoc ta̱ kúu sa̱ꞌya ñani síkuá ta̱Adán, Ta̱Adán xi̱komí ra ñii ta̱a sa̱ꞌya ñani síkuá ra, ta ta̱a yóꞌo xi̱komí ra ñii sa̱ꞌya ñani síkuá ra, ta̱ na̱ní Enoc. ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ra xa̱ꞌa̱ nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña na̱sama na, káchí ra saá: “¡Koto ndó! Xa va̱xi ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, va̱xi ra xíꞌin kua̱ꞌa̱ ní mil naángel. 15 Va̱xi ra ña kasa nani ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi ndiꞌi ni̱vi ñoyívi yóꞌo, ta saxo̱ꞌvi̱ ra ndiꞌi ni̱vi na kini xi̱taku̱, ta ndixa saxo̱ꞌvi̱ ra na xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé na ñoyívi yóꞌo, ta saxo̱ꞌvi̱ ra ndiꞌi ni̱vi xa̱ꞌa̱ ndiꞌi to̱ꞌon ndiva̱ꞌa ni̱ka̱ꞌa̱n na xa̱ꞌa̱ Ndios”, káchí ta̱Enoc. 16 Nata̱a o̱n váꞌa yóꞌo kúu na káꞌa̱n kuáchí ní yuꞌu̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱, ta xíto ndaa na ndasaá yóo ñii ñii ni̱vi ta kándiva̱ꞌa na xa̱ꞌa̱ na, ta nata̱a o̱n váꞌa yóꞌo ndasaá kuiti kéꞌé na ña káchí ini mi̱i na. Ta káꞌa̱n na to̱ꞌon ña kísa káꞌno xíꞌin mi̱i na, ta ndasaá kuiti xa̱ꞌa̱ ña kóni na nakiꞌin na ñava̱ꞌa ndaꞌa̱ ni̱vi kúu ña káꞌa̱n na to̱ꞌon livi xíꞌin nayóꞌo, chi o̱n si̱ví ña ndinoꞌo ini na kúu ña káꞌa̱n na saá.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña o̱n sandakoo yó yichi̱ Ndios
17 Ta ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndóꞌó kúu ni̱vi na kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱. Nakáꞌán ndó to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso naapóstol na ki̱sa chiño no̱o̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, 18 chi ni̱ka̱ꞌa̱n na saá xíꞌin ndó: “Tá xa yatin va̱xi ki̱vi̱ sondíꞌí ñoyívi yóꞌo, ta kutaku̱ ni̱vi na kuaku̱ ndaa xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta kusiki na ndóꞌó ni̱vi na kándixa ra, ta nayóꞌo ndasaá kuiti kutaku̱ na keꞌé na ndiꞌi saá no̱o̱ ña o̱n váꞌa ña káchí ini mi̱i na”, káchí naapóstol xíꞌin ndó. 19 Ta vitin táku̱ ni̱vi o̱n váꞌa yóꞌo xíꞌin ndó, ta nayóꞌo kúu na sákani táꞌan ndóꞌó ña ná ta̱ꞌvi̱ táꞌan ndó, chi ni̱vi o̱n váꞌa yóꞌo ndasaá kuiti ndíko̱n na kísa ndivi na ña kútoo yi̱kí ko̱ñu mi̱i na, ta o̱n ko̱ó Níma̱ Ndios táku̱ ini na.
20 Ta ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, vitin va̱ꞌa ndáa ini ndó Ndios, ta o̱n sandakoo ndó chíkaa̱ ndó ndee̱ xíꞌin táꞌan ndó ña vivíi kuaꞌno ka̱ ndó xíꞌin ña ndáa ini ndó ra, ta ndinoꞌo ka̱ kandixa ndó to̱ꞌon yi̱i̱ ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ra. Ta taxi xíꞌin mi̱i ndó ña ná chindeé Níma̱ Ndios ndóꞌó ña va̱ꞌa ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin Ndios. 21 Kutaku̱ ndó ta ko̱ꞌo̱n ndó yichi̱ no̱o̱ kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra ndóꞌó, ta ndixa ná kundaa ní ini ndó nakiꞌin ndó ña kutaku̱ ndó ndiꞌi saá ki̱vi̱ xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, chi ta̱a ta̱ kúndáꞌví ní ini xíni mi̱i yó kúu ra.
22 Ta ndóꞌó, kundáꞌví ní ini ndó koni ndó ni̱vi na o̱n vása kútu̱ kua̱ꞌa̱n yichi̱ Jesucristo, ta chindeé ndó nayóꞌo ña ndinoꞌo ka̱ kandixa na Jesucristo. 23 Ta chindeé ndó ni̱vi ña o̱n ko̱ꞌo̱n na nda̱ya no̱o̱ xíxi̱ ñoꞌo̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña xo̱ꞌvi̱ ní na. Kundáꞌví ini ndó koni ndó ni̱vi na yo̱ꞌvi̱ ní xóꞌvi̱ táku̱ ñoyívi yóꞌo, ta koto va̱ꞌa ndó xíꞌin mi̱i ndó ña nda̱ loꞌo o̱n keꞌé ndó ña o̱n váꞌa kéꞌé ni̱vi o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Judas kísa káꞌno ra Ndios
24 Ná kasa káꞌno yó Ndios, chi kómí ra ndee̱ ña chindeé ra mi̱i yó ña o̱n sandakoo yó yichi̱ ña nda̱a̱ ra ña kándixa yó. Ta kixaa̱ ki̱vi̱ ña kuita yó no̱o̱ ra no̱o̱ yóo ndiꞌi ñalivi káꞌno, ta xíꞌin ndee̱ ra ndasa ra ña nduu yó ni̱vi na ndii, ni̱vi na o̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi ndíso, ta kutú nda̱a̱ ñasi̱i̱ ini yó ki̱vi̱ saá. 25 Ná kasa káꞌno yó ta̱a ta̱ kúu ñii la̱á Ndios, ta ñii la̱á mi̱i ra kúu ta̱ndíchí ndinoꞌo, ta kúu ra Ta̱a ta̱ Sáka̱ku mi̱i yó. Ná kunda̱a̱ va̱ꞌa ini yó ndí Ndios kúu ta̱káꞌno ní ta kómí ra ndiꞌi ndee̱ ta kómí ra ndiꞌi nda̱yí. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo ndixa kasa káꞌno yó Ndios ki̱vi̱ vitin xíꞌin ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Saá ná koo ña.

*1:1 Ta̱Santiago, inka̱ ki̱vi̱ ra kúu Jacobo.

1:14 Ta̱Adán xi̱komí ra ñii ta̱a sa̱ꞌya ñani síkuá ra, ta ta̱a yóꞌo xi̱komí ra ñii sa̱ꞌya ñani síkuá ra, ta̱ na̱ní Enoc.