To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña sa̱nati̱vi Jesucristo no̱o̱ ta̱Juan* To̱ꞌon “Apocalipsis” kúu to̱ꞌon griego ña kóni kachí xa̱ꞌa̱ ña ni̱xi̱yo seꞌé, ta saá na̱ti̱vi ña.
1
Ñayóꞌo kúu ña sa̱nati̱vi Jesucristo no̱o̱ ta̱Juan
xa̱ꞌa̱ ña kundivi ña ki̱vi̱ ña va̱xi
To̱ꞌon yóꞌo kúu ña sa̱náꞌa Jesucristo yi̱ꞌi̱ ta̱Juan. Saá chi siꞌna Ndios ta̱xi ra to̱ꞌon yóꞌo ndaꞌa̱ Jesucristo xa̱ꞌa̱ ña ndato̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ra yukía̱ koo xíꞌin ndiꞌi ña yóo ñoyívi ki̱vi̱ ña yatin ní va̱xi. Ta Jesucristo ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini i̱ xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñayóꞌo, chi ti̱ꞌví ra ñii ñaángel ki̱xaa̱ ña no̱o̱ yi̱ꞌi̱ ña sanáꞌa ña ndiꞌi ñayóꞌo no̱o̱ i̱. Ta vitin yi̱ꞌi̱ ndato̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ ña ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña sa̱náꞌa ñaángel no̱o̱ i̱, ta to̱ꞌon yóꞌo kúu to̱ꞌon Ndios ña nda̱to̱ꞌon Jesucristo xíꞌin i̱.
Ta ni̱vi na kaꞌvi to̱ꞌon yóꞌo no̱o̱ inka̱ ni̱vi, ndixa koo ñasi̱i̱ ní ini nayóꞌo. Ta ndiꞌi ni̱vi na chikaa̱ so̱ꞌo ta kandixa na to̱ꞌon yóꞌo, ndixa koo ñasi̱i̱ ní ini nayóꞌo. Saá chi to̱ꞌon yóꞌo káku ña Níma̱ Ndios, ta káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ña koo ki̱vi̱ ña va̱xi, chi xa yatin va̱xi ki̱vi̱ ña koo saá.
Ta̱Juan tíꞌví ra to̱ꞌon yóꞌo kua̱ꞌa̱n ña u̱xa̱ ñoo ña chindeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Juan, tíꞌví i̱ tutu yóꞌo ña ko̱ꞌo̱n ña u̱xa̱ ñoo ña ñóꞌo estado Asia. Tíꞌví i̱ to̱ꞌon chindeé i̱ ndóꞌó, ni̱vi na kándixa Jesucristo ta nákutáꞌan na ña kísa káꞌno na Ndios. Ndios kúu ta̱a ta̱ xa táku̱ nda̱ ki̱vi̱ no̱ó, ta táku̱ ra vitin, ta táku̱ ka̱ ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ta mi̱i Ndios xíꞌin Jesucristo xíꞌin u̱xa̱ níma̱ ña yóo xíꞌin Ndios no̱o̱ xáꞌnda chiño ra, ná keꞌé na ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi na ña koo va̱ꞌa ini ndó. Ná keꞌé Jesucristo saá xíꞌin ndó chi kúu ra ta̱a ta̱nda̱a̱, ta ndiꞌi to̱ꞌon ña káꞌa̱n ra kúu ña ndixa nda̱a̱, ta kúu ra ta̱a ta̱no̱ó na̱taku̱ no̱o̱ ndiꞌi na ni̱xiꞌi̱, ta kómí ra nda̱yí kaꞌnda chiño ra no̱o̱ ndiꞌi narey xíꞌin inka̱ nanáꞌno na kómí nda̱yí ñoyívi yóꞌo. Kíꞌvi ní ini ra xíni ra mi̱i yó, ta o̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi ndíso yó no̱o̱ Ndios, chi ni̱xiꞌi̱ Jesucristo xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, ta ni̱i̱ ra ña ni̱xi̱ta̱ na̱kata ña kua̱chi yó, ta ndu̱ndii yó no̱o̱ ra. Ta saá ndiꞌi ña o̱n váꞌa o̱n vása kúchiño ka̱ ña kaꞌnda chiño ña no̱o̱ yó vitin. Ta Jesucristo ta̱xi ra nda̱yí ndaꞌa̱ yó ña ndu̱u yó nda̱tán yóo narey, chi ndixa kaꞌnda chiño yó xíꞌin ra. Ta ke̱ꞌé ra xíꞌin yó ña ndu̱u yó nasu̱tu̱ yi̱i̱ xa̱ꞌa̱ ña kasa chiño yó no̱o̱ Yivá yó Ndios. ¡Ná kasa káꞌno yó Jesucristo ndiꞌi saá ki̱vi̱! ¡Ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ ná kaꞌnda chiño ra no̱o̱ ndiꞌi ña yóo ñoyívi! Saá ná koo ña.
Ñii ki̱vi̱ ña va̱xi ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, ta kixi ra ma̱ꞌñó vi̱ko̱ yaa. Ndiꞌi saá ni̱vi koto na ra kixi ra. Ta̱nda̱ ni̱vi na ti̱vi tón lanza sii̱n kándíká ra ña sa̱takuéꞌe̱ na yi̱kí ko̱ñu ra, nayóꞌo koto na ra ki̱vi̱ kixi ra. Ta ni̱vi na ndóo ndiꞌi saá xiiña no̱o̱ ñoꞌo̱, na o̱n vása ní‑kandixa ra kúu na, nayóꞌo kuchuchú ní ini na nda̱ kuaku na ki̱vi̱ koto na va̱xi ra. Saá ná koo ña.
Ta Ndios, Ta̱a ta̱Káꞌno ta̱ ndeé ka̱ no̱o̱ ndiꞌi ña yóo ñoyívi yóꞌo xíꞌin ñoyívi ni̱no, káchí ra saá: “Yi̱ꞌi̱ na̱ní i̱ Alfa xíꞌin Omega, “Alfa” kúu ki̱vi̱ letra ñano̱ó alfabeto to̱ꞌon griego, ta “Omega” kúu ki̱vi̱ letra sondíꞌí alfabeto yóꞌo. chi yi̱ꞌi̱ kúu ta̱no̱ó ta yi̱ꞌi̱ kúu ta̱sondíꞌí no̱o̱ ndiꞌi ña yóo. Saá chi ki̱vi̱ ñano̱ó ki̱xáꞌá ñoyívi, ta yi̱ꞌi̱ kúu ta̱ xa táku̱, ta táku̱ i̱ vitin, ta tá kixaa̱ ki̱vi̱ sondíꞌí ñoyívi, ta táku̱ ka̱ i̱”, káchí Ndios.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña ni̱ti̱vi no̱o̱ ta̱Juan,
ke̱ꞌé Ndios xíꞌin ra
Yi̱ꞌi̱, ta̱Juan, kúu i̱ ñani ndó chi ñii káchí kándixa yó Jesucristo, ta ndóꞌó xíꞌin yi̱ꞌi̱, ndíko̱n yó yichi̱ no̱o̱ xáꞌnda chiño Ndios. Ta yi̱ꞌi̱ ñii kúu i̱ xíꞌin ndó tá ñii káchí ña yo̱ꞌvi̱ xóꞌvi̱ yó. Ta xíꞌin ndee̱ Ndios ña táku̱ ini yó, ñii káchí kúndeé yó xíꞌin ña xóꞌvi̱ yó. Xa̱ꞌa̱ ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon Ndios ña sa̱náꞌa Jesucristo yi̱ꞌi̱, nachiño náꞌno ti̱ꞌví na yi̱ꞌi̱ kutaku̱ i̱ ñoo loꞌo ña nákaa̱ ma̱ꞌñó mi̱ni, na̱ní ña isla To̱ꞌon “isla” kóni kachí ña xa̱ꞌa̱ ñoꞌo̱ yi̱chí, ta takuií mi̱ni xíno nduu ndiꞌi rá ña. Patmos xa̱ꞌa̱ ña saxo̱ꞌvi̱ na yi̱ꞌi̱. 10 Ta ñii ki̱vi̱ yóo ka̱ i̱ isla Patmos yóꞌo, ta kúu ña ki̱vi̱ domingo, ña kúu ki̱vi̱ yi̱i̱ no̱o̱ mi̱i yó, ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta Níma̱ Ndios ki̱xaa̱ ña no̱o̱ i̱, ta sa̱kundixin níí mi̱i ña yi̱ꞌi̱. Ta saá xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ to̱ꞌon ña ki̱xi chí sa̱ta̱ i̱, ta ndeé ní ni̱ka̱ꞌa̱n ña, nda̱tán yóo ña ndáꞌyi tón trompeta, saá ni̱xi̱yo ña. 11 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ña xíꞌin i̱ to̱ꞌon yóꞌo, káchí ña saá:
―Yi̱ꞌi̱ na̱ní i̱ Alfa xíꞌin Omega, chi to̱ꞌon yóꞌo káchí ña yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱ xa táku̱ nda̱ ki̱vi̱ no̱ó, ta tá kixaa̱ ki̱vi̱ sondíꞌí, ta táku̱ ka̱ i̱. Ta vitin xíni̱ ñóꞌó taa ún to̱ꞌon ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña sanati̱vi i̱ no̱o̱ ún vitin, ta tiꞌví ún to̱ꞌon yóꞌo ko̱ꞌo̱n ña u̱xa̱ ñoo ndaꞌa̱ ni̱vi na kándixa yi̱ꞌi̱, na kúu na nákutáꞌan ñoo mi̱i na xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno na yi̱ꞌi̱. U̱xa̱ ñoo yóꞌo ñóꞌo ña estado Asia, na̱ní ña Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, xíꞌin Laodicea ―káchí to̱ꞌon ña xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱.
12 Ta saá na̱ndikó koo i̱ ña koto i̱ yu kúu ni̱vi káꞌa̱n, ta xi̱ni i̱ u̱xa̱ candelero ka̱a ña kúu nina oro. Ta no̱o̱ ña u̱xa̱ ka̱a yóꞌo nándoso u̱xa̱ ñoꞌo̱ xíxi̱. 13 Ta ma̱ꞌñó no̱o̱ yíta u̱xa̱ candelero ka̱a yóꞌo, xi̱ni i̱ ñii ta̱ ñíndichi, nda̱tán káa ñii ni̱vi saá káa ra. Ndíxin ra ñii tiko̱to̱ káni̱ ní, ta̱nda̱ xa̱ꞌa̱ ra xáa̱ no̱o̱ tiko̱to̱ yóꞌo. Ta ta̱ ñíndichi yóꞌo nóꞌni kándíká ra xíꞌin ñii ña kúu nina oro. 14 Ta yisi̱ si̱ni̱ ra kúu ña yaa ní. Nda̱tán yóo ka̱chi̱ yaa ní saá yóo yisi̱ si̱ni̱ ra. Ta nduchu̱ no̱o̱ ra yéꞌe ní ña: nda̱tán yéꞌe ñoꞌo̱ ña xíxi̱ saá yéꞌe nduchu̱ no̱o̱ ra. 15 Ta xa̱ꞌa̱ ta̱a yóꞌo livi yéꞌe ña, nda̱tán laton yéꞌe ka̱a ñabronce ña sa̱kán ke̱e ni̱xi̱xi̱ ta ndu̱ndii ndinoꞌo ña, ta̱nda̱ livi ka̱ ví yéꞌe kíndo̱o ña, saá yóo xa̱ꞌa̱ ra. Ta ndeé ní níꞌi̱ káyi to̱ꞌon ni̱ka̱ꞌa̱n ra, nda̱tán kúu no̱o̱ kóyo kua̱ꞌa̱ ní takuií no̱o̱ námi síkón ní, saá ku̱u ni̱ka̱ꞌa̱n ra. 16 Ta ndaꞌa̱ kuaꞌá ta̱ ni̱ka̱ꞌa̱n yóꞌo, yóo u̱xa̱ ki̱mi, ta yuꞌu̱ ra ke̱ta ñii espada ña si̱i̱n ní o̱vi̱ saá xiiña yuꞌu̱. Nda̱tán ndeé yéꞌe ño̱ꞌo ma̱ꞌñó ndiví saá yéꞌe no̱o̱ ta̱a ta̱ ñíndichi yóꞌo.
17 Tá xi̱ni i̱ ta̱yóꞌo, ta na̱kava i̱ xa̱ꞌa̱ ra, ta ki̱ndo̱o i̱ nda̱tán yóo ñii ta̱ ni̱xiꞌi̱. Ta saá chi̱nóo ra ndaꞌa̱ kuaꞌá ra sa̱ta̱ i̱, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra saá xíꞌin i̱:
―O̱n kuyi̱ꞌví ún, chi yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱ xa táku̱ nda̱ ki̱vi̱ no̱ó, ta tá kixaa̱ ki̱vi̱ sondíꞌí, ta táku̱ ka̱ i̱. 18 Yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱ ndixa táku̱. Ni̱xiꞌi̱ i̱, ta na̱taku̱ i̱, ta vitin táku̱ i̱, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi táku̱ ka̱ i̱. Kómí i̱ nda̱yí no̱o̱ ndee̱ ña xáꞌni ni̱vi, ta kómí i̱ nda̱yí no̱o̱ ña na̱ní Hades no̱o̱ xáꞌnda chiño ndee̱ yóꞌo ―káchí ra xíꞌin i̱.
19 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ka̱ ra xíꞌin i̱, káchí ra saá:
―Taa ún no̱o̱ tutu xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña xa xi̱ni ún, ta taa ún xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña kúndivi vitin, ta taa ún xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña va̱xi ta kundivi ña. 20 Ta vitin ndato̱ꞌon i̱ xíꞌin ún xa̱ꞌa̱ ña u̱xa̱ ki̱mi xíꞌin u̱xa̱ candelero ka̱a ñaoro, ta no̱o̱ ñaka̱a oro yóꞌo nándoso u̱xa̱ ñoꞌo̱ ña xíxi̱, chi o̱n ta̱ꞌán kunda̱a̱ ini ún yukía̱ kóni kachí ña. U̱xa̱ ki̱mi tí xi̱ni ún no̱o̱ yóo ndaꞌa̱ kuaꞌá i̱, ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ u̱xa̱ naángel na ndáa ni̱vi na kándixa yi̱ꞌi̱ na táku̱ u̱xa̱ ñoo. Ta u̱xa̱ candelero ka̱a ñaoro no̱o̱ nándoso ñoꞌo̱ xíxi̱ káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa yi̱ꞌi̱, ta táku̱ na u̱xa̱ ñoo yóꞌo, ta nákutáꞌan na ñoo mi̱i na xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno na Ndios ―káchí ra xíꞌin i̱.

*^ To̱ꞌon “Apocalipsis” kúu to̱ꞌon griego ña kóni kachí xa̱ꞌa̱ ña ni̱xi̱yo seꞌé, ta saá na̱ti̱vi ña.

1:8 “Alfa” kúu ki̱vi̱ letra ñano̱ó alfabeto to̱ꞌon griego, ta “Omega” kúu ki̱vi̱ letra sondíꞌí alfabeto yóꞌo.

1:9 To̱ꞌon “isla” kóni kachí ña xa̱ꞌa̱ ñoꞌo̱ yi̱chí, ta takuií mi̱ni xíno nduu ndiꞌi rá ña.