3
Ta ñii ki̱vi̱ ña o̱n vása ní‑kundeé ka̱ ini ndi̱ kundati ndi̱, chi kóni ní ndi̱ koni̱ so̱ꞌo ndi̱ án yóo va̱ꞌa ndó, ta saá xa̱ni si̱ni̱ ndi̱ va̱ꞌa ná kindo̱o ka̱ ndi̱ ñoo Atenas, ta ti̱ꞌví ndi̱ ñani yó ta̱Timoteo xaa̱ ra no̱o̱ ndó. Ta ta̱Timoteo yóꞌo kúu ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Ndios, ta ñii káchí xíka ra xíꞌin ndi̱ káꞌa̱n ndoso ndi̱ to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta ti̱ꞌví ndi̱ ta̱Timoteo ña xaa̱ ra no̱o̱ ndó ta chindeé ra ndóꞌó ña va̱ꞌa kuaꞌno ka̱ ndó yichi̱ Jesucristo, ta ka̱ꞌa̱n ra to̱ꞌon va̱ꞌa xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ña chikaa̱ ra ndee̱ ini ndó ña va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n ndó yichi̱ Jesucristo. Ta saá o̱n ndíꞌi ní ini ndó xa̱ꞌa̱ ñayo̱ꞌvi̱ xóꞌvi̱ ndó vitin. Chi ndóꞌó xíni̱ va̱ꞌa ndó ndí ndiꞌi mi̱i yó na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo xíni̱ ñóꞌó xo̱ꞌvi̱ yó ñayo̱ꞌvi̱. Saá chi ki̱vi̱ xi̱ndo̱o ndi̱ xíꞌin ndó, ta nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó ndí va̱xi ki̱vi̱ ña xo̱ꞌvi̱ yó xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó Jesucristo. Ta vitin xíni̱ ndó ndí ndixa ki̱xáꞌá xóꞌvi̱ yó nda̱tán yóo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó. Ta saá ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña o̱n vása ní‑kuchiño kundati ka̱ i̱, chi ndeé ní kóni i̱ koni̱ so̱ꞌo i̱ án va̱ꞌa ndíko̱n ka̱ ndó yichi̱ Jesucristo, vará xóꞌvi̱ ní ndó. Ña̱kán ti̱ꞌví i̱ ta̱Timoteo xaa̱ ra koto ra ndóꞌó, saá chi ndíꞌi ní ini i̱ xa̱ꞌa̱ ndó, ko̱to̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno chuꞌu ña ndóꞌó, ta nakava ndó keꞌé ndó ña o̱n váꞌa. Ta saá nda̱ ma̱ni̱ kuu chiño ña ki̱sa ndivi ndi̱ xíꞌin ndó, níkúu.
Ta ta̱Timoteo ni̱xaa̱ ra no̱o̱ táku̱ ndó, ta vitin ndi̱kó ra ki̱xaa̱ ra yóꞌo, ta nda̱to̱ꞌon ra xíꞌin ndi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ndó. Nda̱to̱ꞌon ra ndí ndixa kándixa va̱ꞌa ndó Jesucristo, ta kíꞌvi ní ini ndó xíni táꞌan ndó, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ nákáꞌán ndó xa̱ꞌa̱ ndi̱ꞌi̱, ta kóni ndó koto ndó ndi̱ꞌi̱ ñii ki̱ꞌva nda̱tán kóni ndi̱ koto ndi̱ ndóꞌó. Ña̱kán kía̱, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, vará xóꞌvi̱ ní ndi̱ ta náꞌno ní tondíni kómí ndi̱, ta vitin ndu̱va̱ꞌa ini ndi̱ ta kúsii̱ ní ini ndi̱, chi xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ ña ndixa ndóꞌó kándixa ndinoꞌo ini ndó Jesucristo, ta vivíi ndíko̱n ndó yichi̱ ra. Nda̱tán yóo ña ta̱xi ndee̱ ña kutaku̱ ka̱ ndi̱, saá yóo ña kúnda̱a̱ ini ndi̱ ndí ndixa va̱ꞌa ní ndíko̱n ndó yichi̱ Jesucristo. Ta o̱n vása níꞌi ka̱ ndi̱ to̱ꞌon ña kuchiño taxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndóꞌó, chi ni̱yaꞌa ní káꞌno ña kúsii̱ ní ini ndi̱ xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa táku̱ ndó. 10 Ndiví ñoó ndinoꞌo ní ini ndi̱ xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ Ndios, káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ra ña taxi ra kee ndi̱ ko̱ꞌo̱n ndi̱ koto ndi̱ ndóꞌó. Chi kóni ndi̱ chindeé ndi̱ ndóꞌó ña kandixa ndinoꞌo ka̱ ndó ta kuaꞌno ka̱ ndó yichi̱ Jesucristo.
Ta̱Pablo xíꞌin natáꞌan ra káꞌa̱n na xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
11 Ndúkú ndi̱ no̱o̱ Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ña taxi ra ña kuchiño ko̱ꞌo̱n ndi̱ koto ndi̱ ndóꞌó. 12 Ta Jesucristo ná chindeé ra ndóꞌó ña ñii ñii ki̱vi̱ kukiꞌvi ka̱ ini ndó koni táꞌan xíꞌin mi̱i ndó, ta ñii saá kukiꞌvi ini ndó koni ndó ndiꞌi inka̱ ni̱vi. Ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo ña kíꞌvi ní ini ndi̱ xíni ndi̱ ndóꞌó saá kóni ndi̱ ña kukiꞌvi ini ndó koni ndó inka̱ ni̱vi. 13 Ta saá Jesucristo ná chikaa̱ ra ndee̱ ini ndóꞌó ña va̱ꞌa ní ka̱ ko̱ꞌo̱n ndó yichi̱ Ndios, ta xíꞌin ña ndinoꞌo ní ini ndó nduu ndó ni̱vi na va̱ꞌa, na ndii no̱o̱ Ndios. Ña̱kán o̱n kóo kua̱chi kuiso ndó no̱o̱ Ndios, ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, xíꞌin ndiꞌi nayi̱i̱ na táku̱ xíꞌin ra.