4
Ndasaá xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó ña sakusii̱ yó ini Ndios
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xíꞌin nda̱yí Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó ta xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndó ña ñii káchí nda̱tán yóo ña xa sa̱náꞌa ndi̱ ndóꞌó, saá xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ ndó, ta va̱ꞌa sakusii̱ ndó ini Ndios. Xa va̱ꞌa ní ndíko̱n ndó yichi̱ ra vitin, ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ ndó ña va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n ndó yichi̱ ra ñii ñii ki̱vi̱ va̱xi.
Xa xíni̱ va̱ꞌa ndó xa̱ꞌa̱ ña sa̱náꞌa ndi̱ ndóꞌó xíꞌin nda̱yí Jesucristo. Ña kóni Ndios kúu ña nduu ndó ni̱vi na va̱ꞌa, na ndii no̱o̱ ra. Ña̱kán Ndios o̱n xi̱in ra ña nda̱ ñii ndóꞌó ki̱ꞌvi ndó kua̱chi ñoyívi xíꞌin inka̱ ñaꞌa̱ án inka̱ ta̱a. Ta Ndios kóni ra ñayóꞌo: Ñii ñii ta̱a xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini ra ndasaá to̱ꞌó ní ta vivíi kutaku̱ ra xíꞌin ñásíꞌí ra. Ta nda̱ loꞌo o̱n váꞌa ña kutoo ní ndó koni ndó inka̱ ñaꞌa̱ án inka̱ ta̱a, ta xíni̱ ñóꞌó nasita xíꞌin mi̱i ndó ña o̱n keꞌé ndó ña o̱n váꞌa ña kútoo ní yi̱kí ko̱ñu mi̱i ndó, nda̱tán kéꞌé ni̱vi na o̱n vása ndíko̱n yichi̱ Ndios. Ta o̱n taxi xíꞌin mi̱i ndó keꞌé ndó ña o̱n váꞌa saá xíꞌin nañani yó án náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo. Tá ki̱ꞌvi ndó kua̱chi xíꞌin ñásíꞌí ñani ndó án xíꞌin yii̱ ki̱ꞌvi̱ ndó, ta ñayóꞌo kúu kua̱chi ña sándáꞌví ndó ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo xíꞌin yó, ta Ndios saxo̱ꞌvi̱ ra ndóꞌó xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa yóꞌo, nda̱tán yóo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó. Chi o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ña kutaku̱ kini yó kúu ña ka̱na Ndios mi̱i yó, ta ka̱na ra mi̱i yó ña kutaku̱ yi̱i̱ yó no̱o̱ ra. Ta ni̱vi na o̱n xi̱in kandixa to̱ꞌon yóꞌo, ta nayóꞌo xáa noo na ndi̱ꞌi̱, ta ñii ki̱ꞌva saá xáa noo na mi̱i Ndios, ta̱a ta̱ ta̱xi Níma̱ mi̱i ra kutaku̱ ña ini ñii ñii yó.
Ta o̱n vása xíni̱ ñóꞌó ka̱ ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ña kukiꞌvi ini ndó koni táꞌan ndó, chi xa sa̱kuáꞌá ndó no̱o̱ mi̱i Ndios ndasaá ndixa kukiꞌvi ini ndó koni táꞌan ndó. 10 Ñandixa kúu ña kíꞌvi ini ndó xíni ndó ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na táku̱ ndiꞌi ñoo estado Macedonia. Ta saá ni, xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndóꞌó ña kukiꞌvi ka̱ ini ndó koni táꞌan ndó, 11 ta chikaa̱ ndó ndee̱ ña vivíi kutaku̱ ndó xíꞌin inka̱ ni̱vi, ta ndasaá kuiti xa̱ꞌa̱ chiño mi̱i ndó kundiꞌi ini ndó. Kasa chiño ndó xa̱ꞌa̱ ña xíni̱ ñóꞌó ndó, nda̱tán yóo ña xa̱ꞌnda chiño ndi̱ no̱o̱ ndó. 12 Tá kísa ndivi ndó ñayóꞌo, ta va̱ꞌa kanóo to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ndó no̱o̱ inka̱ ni̱vi, ta o̱n kuma̱ni̱ ka̱ nda̱ ñii ña xíni̱ ñóꞌó ndó ndaꞌa̱ ndó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ki̱vi̱ ña ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo
13 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, kóni ndi̱ ña kunda̱a̱ va̱ꞌa ini ndó ndí ni̱vi na kándixa Jesucristo ta ni̱xiꞌi̱ na, nayóꞌo ndixa nataku̱ na ki̱vi̱ va̱xi. Ta xa̱ꞌa̱ ña kúnda̱a̱ ini ndó ñayóꞌo, ta o̱n kuchuchú ní ini ndó, nda̱tán kúchuchú ní ini ni̱vi na o̱n vása ndáa ini ndí ki̱vi̱ va̱xi ndixa nataku̱ na ta kutaku̱ na xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱. 14 Ta mi̱i yó, kándixa yó ndí Jesucristo ni̱xiꞌi̱ ra ta na̱taku̱ ra, ta ñii káchí saá Ndios sanataku̱ ra ndiꞌi ni̱vi na ni̱xiꞌi̱, na kúu na kándixa Jesucristo.
15 To̱ꞌon ña káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó vitin ñii kúu ña xíꞌin to̱ꞌon ña xa sa̱náꞌa Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. To̱ꞌon yóꞌo káchí ña ndí ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, ta ni̱vi na kándixa ñaꞌá, na kúu na táku̱ ki̱vi̱ ndikó ra, o̱n ndaa siꞌna nayóꞌo no̱o̱ ni̱vi na xa ni̱xiꞌi̱, ta ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo, án na táku̱ kuu na, án na xa ni̱xiꞌi̱ kuu na, ta xíꞌin ndee̱ Ndios ndiꞌi nayóꞌo ndaa na ta nakutáꞌan na xíꞌin ra. 16 Saá chi xíꞌin to̱ꞌon ña kaꞌnda chiño ra, ta xíꞌin to̱ꞌon ña ka̱ꞌa̱n ñaángel káꞌno, ta xíꞌin ndusu ña nda̱ꞌyi tón trompeta Ndios, Jesucristo ndikó ra ñoyívi yóꞌo. Ta ni̱vi na ka̱ndixa ñaꞌá, na kúu na xa ni̱xiꞌi̱, Ndios siꞌna sanataku̱ ra nayóꞌo ta ndaníꞌi ra na. 17 Ta saá, ni̱vi na táku̱, na kúu na kándixa ñaꞌá, Ndios ndaníꞌi ra nayóꞌo, ta saá nakutáꞌan ndiꞌi yó xíꞌin Jesucristo ti̱xin vi̱ko̱ ña kánóo ni̱no. Ta saá kutaku̱ yó xíꞌin Jesucristo ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. 18 Va̱ꞌa xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo chikaa̱ ndó ndee̱ ini táꞌan ndó.