5
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, o̱n vása xíni̱ ñóꞌó ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó ndá ki̱vi̱, án ndá yo̱o̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, chi xa xíni̱ va̱ꞌa ndó ndí ndikó ra ñii ki̱vi̱ ña o̱n vása ndáti ni̱vi, chi nda̱tán yóo ña kixaa̱ ñii ta̱kuíꞌná ñoó, saá koo ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo. Ki̱vi̱ ña káꞌa̱n ni̱vi na o̱n vása kándixa Jesucristo, káchí na saá xíꞌin táꞌan na: “Va̱ꞌa ní táku̱ yó vitin, ta o̱n ko̱ó ka̱ ña ndíꞌi ini yó xa̱ꞌa̱”, káchí na, ta saá ñii kama kixaa̱ ña xo̱ꞌvi̱ ndiꞌi ni̱vi yóꞌo ta ndiꞌi xa̱ꞌa̱ na. Nda̱tán ndóꞌo ñii ñaꞌa̱ ki̱vi̱ kóni kaku sa̱ꞌya ñá, ta xa̱ndi̱ko̱n ñii kama kíxáꞌá ña kíꞌvi̱ ní ti̱xin ñá, saá kundoꞌo ni̱vi ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, chi xa̱ndi̱ko̱n kixáꞌá xo̱ꞌvi̱ na, ta o̱n kuchiño ka̱ naníꞌi na ndasaá ka̱ku na no̱o̱ ña kundivi ki̱vi̱ saá. Ta ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, o̱n si̱ví ni̱vi na xíka yichi̱ no̱o̱ naa kúu ndó. Ña̱kán kía̱, ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, o̱n nakaꞌnda ini ndó nda̱tán nákaꞌnda ini ni̱vi ki̱vi̱ ki̱xaa̱ ta̱kuíꞌná ki̱ꞌvi ra veꞌe na. Ndóꞌó xíꞌin ndi̱ꞌi̱ na ndíko̱n yichi̱ Jesucristo, táku̱ yó yichi̱ no̱o̱ yóo ñoꞌo̱ yéꞌe; o̱n vása ndíko̱n yó yichi̱ no̱o̱ naa ní, no̱o̱ yóo kua̱ꞌa̱ ní no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Ta saá o̱n váꞌa kutaku̱ yó nda̱tán táku̱ ni̱vi na o̱n vása yóo tiꞌva nakiꞌin Jesucristo ki̱vi̱ ndikó ra. Nda̱ víka̱ xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó nda̱tán táku̱ ni̱vi na ndóo ndíto, ta kasa kuenda xíꞌin mi̱i yó ña vivíi kutaku̱ yó. Ta ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ no̱o̱ naa ní, kéꞌé na nda̱tán kéꞌé ni̱vi ñoó naa ní. Saá chi nayóꞌo kísi̱n na, ta xíꞌi ní na, ta ni̱vi na ndáñóꞌó ini kúu na. Ta mi̱i yó, o̱n vása táku̱ yó saá, chi xíka yó yichi̱ yéꞌe, ta ña̱kán xíni̱ ñóꞌó vivíi kundito yó, ta xíni̱ ñóꞌó kandixa yó Jesucristo, ta kukiꞌvi ini yó koni táꞌan yó. Ta xíni̱ ñóꞌó ndixa kundaa ini yó ta kundati yó ndí Jesucristo kasa ndivi ra to̱ꞌon ra ña saka̱ku ra mi̱i yó. Ta ña ndíko̱n yó yichi̱ yéꞌe saá, ñayóꞌo kúu ña ndáa mi̱i yó ko̱to̱ keꞌé yó ña o̱n váꞌa. Chi xíni̱ yó ndí ñii ñii ta̱tropa ndíxin ra xíꞌin ka̱a ña ndáa mi̱i ra; yóo ka̱a ña ndási̱ kándíká ra, ta yóo ka̱a ña kánóo si̱ni̱ ra. Ta nda̱tán yóo ka̱a yóꞌo ña ndáa ñii ñii ta̱tropa ña o̱n satakuéꞌe̱ na ra, saá yóo ña vivíi táku̱ yó yichi̱ yéꞌe, chi saá ndáa yó xíꞌin mi̱i yó ta sási ña mi̱i yó ko̱to̱ keꞌé yó ña o̱n váꞌa. Ndios kóni ra ña kutaku̱ yó saá, chi o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ña saxo̱ꞌvi̱ ra mi̱i yó kúu ña ni̱ka̱xin ra yó. Ta Ndios ni̱ka̱xin ra mi̱i yó xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra yó kúu ña. Ta xa̱ꞌa̱ ña ki̱sa ndivi Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, Ndios kúchiño saka̱ku ra mi̱i yó. 10 Jesucristo ni̱xiꞌi̱ ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó. Ta saá ndiꞌi mi̱i yó, ni̱vi na kándixa ñaꞌá, ndixa kutaku̱ yó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ta saá tá táku̱ ka̱ yó ki̱vi̱ ndikó Jesucristo, án xa ni̱xiꞌi̱ yó, ta ndixa kutaku̱ yó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. 11 Ta vitin sakusii̱ ka̱ ndó ini táꞌan ndó xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo, ta chindeé táꞌan ndó ña va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n ndó yichi̱ Jesucristo. Ñii káchí nda̱tán yóo ña chíndeé táꞌan ndó vitin, ñii ki̱ꞌva saá chindeé táꞌan ka̱ ndó ki̱vi̱ va̱xi.
Ta̱Pablo ndáto̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi na kándixa Jesucristo
ndasaá va̱ꞌa xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ na
12 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndó ña kasa to̱ꞌó ndó ni̱vi na sa̱kuiso chiño Jesucristo. Saá chi nayóꞌo kísa chiño na xíꞌin ndó, ndáto̱ꞌon na xíꞌin ndó, ta chíndeé na ndóꞌó ko̱ꞌo̱n ndó yichi̱ Jesucristo. 13 Kasa to̱ꞌó ndó ni̱vi yóꞌo ta kukiꞌvi ini ndó koni ndó na xa̱ꞌa̱ chiño ña kéꞌé na xíꞌin ndó. Ta saá xíni̱ ñóꞌó vivíi kutaku̱ ndó xíꞌin táꞌan ndó.
14 Ta tuku xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndó, ña ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin nañani yó ta xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, na o̱n xi̱in kasa chiño. Ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin na ndí xíni̱ ñóꞌó kasa chiño na. Ta ka̱ꞌa̱n ndó chikaa̱ ndó ndee̱ ini nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kúu na kúchuchú ini chi xáni si̱ni̱ na ña o̱n kundeé ka̱ na kundiko̱n na yichi̱ Ndios. Ta saá tuku chindeé ndó nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na loꞌo ní kúndeé no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Ta xíꞌin ña káꞌno ini ndó kutaku̱ ndó xíꞌin ndiꞌi ni̱vi yóꞌo.
15 Tá yóo ni̱vi na kéꞌé ña o̱n váꞌa xíꞌin ndó, ta o̱n chaꞌvi ndó nayóꞌo xíꞌin inka̱ ña o̱n váꞌa. Ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ ndukú ndó keꞌé ndó ñava̱ꞌa xíꞌin natáꞌan ndó ta xíꞌin ndiꞌi inka̱ ni̱vi.
16 Ta xíni̱ ñóꞌó kusii̱ ní ini ndó ndiꞌi saá ki̱vi̱. 17 Ta nda̱ loꞌo o̱n sandakoo ndó káꞌa̱n ndó xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱. 18 Tá o̱n vása va̱ꞌa táku̱ ndó, án va̱ꞌa ní táku̱ ndó, ta saá ni, xíni̱ ñóꞌó taxi ndó ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios. Saá chi ñayóꞌo kúu ña kóni Ndios keꞌé ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo.
19 O̱n kasi ndó no̱o̱ Níma̱ Ndios, ta va̱ꞌa taxi ndó ná kasa chiño Níma̱ Ndios ini mi̱i ndó. 20 Ta o̱n váꞌa xaa noo ndó to̱ꞌon ña káꞌa̱n Níma̱ Ndios sanáꞌa ña ndóꞌó. 21 Ta xíni̱ ñóꞌó koto ndoso ndó to̱ꞌon ña káꞌa̱n ni̱vi sánáꞌa na, tá káchí na ndí to̱ꞌon sánáꞌa na kúu ña ta̱xi Níma̱ Ndios ndaꞌa̱ na. Ta saá nakiꞌin kuiti ndó to̱ꞌon va̱ꞌa, ta o̱n chikaa̱ so̱ꞌo ndó ña o̱n váꞌa. 22 Chi xíni̱ ñóꞌó kuxíká ndó no̱o̱ ndiꞌi no̱o̱ ña o̱n váꞌa.
23 Ta vitin ndúkú ndi̱ no̱o̱ Ndios, ta̱a ta̱ táxi ña koo ñava̱ꞌa ini yó, ña chindeé ra ndóꞌó ta nduu ndó ni̱vi na va̱ꞌa na ndii no̱o̱ ra. Ná kundaa va̱ꞌa Ndios ñii níí ñii ñii ndó xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa ndii koo níma̱ ndó xíꞌin ini ndó ta xíꞌin yi̱kí ko̱ñu ndó. Ta saá o̱n kóo ka̱ kua̱chi kuiso ndó ki̱vi̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ndikó ra ñoyívi yóꞌo. 24 Ndios kúu ta̱a ta̱ ka̱na ndóꞌó kundiko̱n ndó yichi̱ ra, ta ndixa ta̱nda̱a̱ va̱ꞌa kúu ra, ña̱kán Ndios kasa ndivi ra to̱ꞌon ni̱ka̱ꞌa̱n ra ña nduu ndó ni̱vi na ndii no̱o̱ ra.
Ta̱Pablo ndúkú ra ñava̱ꞌa
xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo ñoo Tesalónica
25 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndó ña o̱n nandoso ndó ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndi̱.
26 Ta xíꞌin ñato̱ꞌó ní ini ndó, chi̱to ndó no̱o̱ táꞌan ndó, saá chindeé táꞌan ndó.
27 Xíꞌin nda̱yí Jesucristo, yi̱ꞌi̱ ta̱Pablo káꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó ña kaꞌvi ndó tutu yóꞌo no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo.
28 Ta Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó. Saá ná koo ña.