Tutu ñao̱vi̱ ti̱ꞌví ta̱Pablo
kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱
nañoo Tesalónica
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo, ta̱Silvano xíꞌin ta̱Timoteo chíndeé ra
ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Tesalónica
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, xíꞌin ta̱Silvano, xíꞌin ta̱Timoteo, chíndeé ndi̱ ndóꞌó na táku̱ ñoo Tesalónica, na kúu ni̱vi na nákutáꞌan xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. ¡Ná keꞌé Ndios xíꞌin Jesucristo ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra koo ñava̱ꞌa ini ndó!
Ta̱Pablo káꞌa̱n ra xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ni̱vi
na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Tesalónica
Ndiꞌi saá ki̱vi̱ táxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndóꞌó. Ndixa chiño no̱o̱ ndi̱ kúu ña káꞌa̱n ndi̱ saá xa̱ꞌa̱ ndó xíꞌin Ndios, chi va̱ꞌa ní vivíi ndíko̱n ndó yichi̱ Jesucristo. Chi ñii ñii ki̱vi̱ ña táku̱ ndó, ta saá va̱xi kuaꞌno ka̱ ña va̱ꞌa kándixa ndó Jesucristo, ta ñii ki̱ꞌva saá va̱xi kuaꞌno ka̱ ña kíꞌvi ini ndó xíni táꞌan ndó. Ña̱kán kía̱ ki̱vi̱ xáa̱ ndi̱ ñii ñii ñoo no̱o̱ nákutáꞌan ni̱vi xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno na Jesucristo, ta xíꞌin ñasi̱i̱ ini ndi̱ ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin nayóꞌo xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa táku̱ ndó. Saá chi ndóꞌó chíkaa̱ ní ndó ndee̱ xíꞌin mi̱i ndó ña va̱ꞌa kua̱ꞌa̱n ndó yichi̱ Ndios. Vará yóo ní tondíni ta xóꞌvi̱ ní ndó xa̱ꞌa̱ ña kándixa ndó Jesucristo, ta saá ni, o̱n vása sándakoo ndó yichi̱ ra, ta va̱ꞌa kúndeé ndó no̱o̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa xóꞌvi̱ ndó. Ta saá sánáꞌa ndó ndí Ndios ki̱sa ndivi ra ñanda̱a̱ xíꞌin ndó. Saá chi Ndios káchí ra ndóꞌó kúu ni̱vi na ndáya̱ꞌví ní, ta na̱ka̱xin ra ndóꞌó ña kutaku̱ ndó yichi̱ no̱o̱ xáꞌnda chiño ra. Ta vitin ndóꞌó xóꞌvi̱ ní ndó xa̱ꞌa̱ ña ndíko̱n ndó yichi̱ yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo
Ndixa ñanda̱a̱ kúu ña kéꞌé Ndios xíꞌin ni̱vi, ña̱kán ñii ki̱vi̱ chaꞌvi ra xíꞌin ñayo̱ꞌvi̱ ni̱vi na kúu na sáxo̱ꞌvi̱ ndóꞌó. Ta ndaꞌa̱ ndóꞌó, ni̱vi na xóꞌvi̱ ní, ta xíꞌin ndaꞌa̱ mi̱i ndi̱, ñii káchí Ndios taxi ra ña nakindée yó no̱o̱ ndiꞌi ña xóꞌvi̱ yó. Saá kundivi ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo xíꞌin kua̱ꞌa̱ ní naángel na kómí ndee̱ ra, ta kixi ra ma̱ꞌñó ñoꞌo̱ xíxi̱. Kixaa̱ ra ña saxo̱ꞌvi̱ ra ni̱vi na o̱n vása ní‑xiin nakoni Ndios, ta ni o̱n vása ní‑xiin na chikaa̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Xa̱ꞌa̱ ña ni̱‑xiin ni̱vi yóꞌo kandixa na Jesucristo, nayóꞌo ko̱ꞌo̱n na no̱o̱ xo̱ꞌvi̱ ní na ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi, ta kuxíká va̱ꞌa na no̱o̱ Ndios, no̱o̱ yóo ndiꞌi ndee̱ ra, no̱o̱ yóo ndiꞌi ñava̱ꞌa káꞌno, ta livi ní. 10 Ndiꞌi ñayóꞌo kundivi ña ki̱vi̱ ndikó Jesucristo, ta ndiꞌi ni̱vi na kúu na kándixa ñaꞌá, kasa to̱ꞌó na ra, kasa káꞌno na ra, ta koto na no̱o̱ ra xíꞌin ndiꞌi ñasi̱i̱ ini na. Ta ki̱vi̱ yóꞌo ñii nakutáꞌan ndó xíꞌin ni̱vi yóꞌo, saá chi ka̱ndixa ndó to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó.
11 Ña̱kán kía̱, ndiꞌi saá ki̱vi̱ káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndó. Ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra ña chindeé ra ndóꞌó ña kuu ndó ni̱vi na ndáya̱ꞌví ní yichi̱ ra, chi ni̱ka̱xin ra ndóꞌó kundiko̱n ndó Jesucristo. Ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ Ndios ña chindeé ra ndóꞌó kasa ndivi ndó ndiꞌi chiño ña xáni si̱ni̱ ndó kúu ñava̱ꞌa keꞌé ndó chi kándixa ndó Jesucristo. 12 Ta saá kanóo síkón ki̱vi̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa keꞌé ndó, ta Jesucristo taxi ra ña kanóo síkón ñato̱ꞌó ndó, saá chi Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, va̱ꞌa ní ini ra, ta ndixa kéꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin yó.