2
Ñii ki̱vi̱ ña va̱xi kixaa̱ ñii ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa ñoyívi yóꞌo
Ta vitin, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndato̱ꞌon ka̱ ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo, ta ndaníꞌi ra yó, ta nakutáꞌan yó xíꞌin ra. Ta xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ndó ña o̱n taxi ndó ndí inka̱ ni̱vi sandiꞌi na ini ndó, ni o̱n sayi̱ꞌví na ndóꞌó xíꞌin to̱ꞌon ña vatá ña káchí na, káꞌa̱n na xíꞌin ndó: “Xa ndi̱kó Jesucristo ñoyívi yóꞌo ta Ndios kísa nani ra kua̱chi ndiꞌi ni̱vi”, káchí na. Ta ndóꞌó, o̱n kandixa ndó to̱ꞌon yóꞌo, vará káchí na ndí to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n Níma̱ Ndios xíꞌin ini na kúu ña, án káchí na to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n mi̱i ndi̱ kúu ña, án káchí na tutu ña ni̱taa mi̱i ndi̱ kúu ña káꞌa̱n ndí xa ki̱xaa̱ ki̱vi̱ káꞌno yóꞌo, ta o̱n kandixa ndó ña káꞌa̱n ni̱vi yóꞌo. Nda̱ loꞌo o̱n taxi ndó ña sandáꞌví na ndóꞌó xíꞌin to̱ꞌon ña vatá yóꞌo, saá chi siꞌna xíni̱ ñóꞌó kixaa̱ ki̱vi̱ ña kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi kixáꞌá na ndeé ní kasa toon ini na no̱o̱ Ndios, ta kixaa̱ ñii ta̱a ta̱ ndiva̱ꞌa ní ini, ta̱nda̱ ndiꞌi yaꞌa ñayóꞌo, saá kixaa̱ ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo. Ta Ndios ndixa xa chi̱tóni̱ ra ndasaá ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo. Ta ña ta̱ꞌán ka̱ ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ta̱a yóꞌo, ta keꞌé ra saá: kusaa̱ ní ini ra koni ra Ndios ndinoꞌo, ta kusaa̱ ini ra koni ra ndiꞌi ndios ñavatá ña kísa káꞌno ni̱vi, saá chi ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo koni ra ña ndiꞌi ni̱vi kasa káꞌno na ndasaá kuiti mi̱i ra. Ta saá ñii ki̱vi̱ kee ra ko̱ꞌo̱n ra ta xaa̱ ra veꞌe ño̱ꞌo káꞌno ña nákaa̱ ñoo Jerusalén, ta koo ra no̱o̱ tón táyi̱ káꞌno, tón ñíndichi ini veꞌe ño̱ꞌo yóꞌo, ta ka̱ꞌa̱n ndoso ra no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi, kachí ra saá: “Yi̱ꞌi̱ kúu Ndios ndinoꞌo”, kachí ra xíꞌin ni̱vi.
Ta ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na táku̱ ñoo Tesalónica, ¿án o̱n vása nákáꞌán ndó ki̱vi̱ ni̱xi̱yo i̱ xíꞌin ndó, ta nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñayóꞌo? Ta saá kúnda̱a̱ ini ndó ndá ndee̱ kúu ña sási no̱o̱ ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo ña o̱n kixaa̱ ra vitin. Saá chi xíni̱ ñóꞌó kundati ra nda̱ kixaa̱ ki̱vi̱ ña chi̱tóni̱ Ndios, ta saá Ndios táxi ra ña kixaa̱ ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo no̱o̱ ni̱vi. Ta saá ni, mi̱i ñandee̱ o̱n váꞌa ña xáꞌnda chiño no̱o̱ ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo xa nákaa̱ ña kísa chiño seꞌé ña ñoyívi yóꞌo. Saá yóo ña vitin, ta ndákuiti kúma̱ni̱ kixaa̱ ki̱vi̱ ña sa̱ña̱ ndee̱ ña sási no̱o̱ ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo, ta saá sa̱ña̱ ra ko̱ꞌo̱n ndíka̱ ra keꞌé ra ña o̱n vása va̱ꞌa. Ta saá xa̱ndi̱ko̱n nati̱vi ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi ñoyívi yóꞌo ta keꞌé ra kua̱ꞌa̱ ní ña o̱n váꞌa. Ta saá kixaa̱ ki̱vi̱ Jesucristo, xíꞌin loꞌo ta̱chi̱ yuꞌu̱ ra, kaꞌni ra ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo. Saá chi ki̱vi̱ ndikó Jesucristo xíꞌin ndiꞌi ndee̱ ra ña livi ña yéꞌe, sandiꞌi ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ndee̱ ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo. Chi ta̱a ta̱ndiva̱ꞌa yóꞌo kixaa̱ ra xíꞌin ndee̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno Satanás, ña̱kán kuchiño ra keꞌé ra kua̱ꞌa̱ ní chiño náꞌno ña kúu milagro án seña vatá ña nakaꞌnda ini ni̱vi koni ñaꞌá na. 10 Ta saá tuku keꞌé ra ndiꞌi saá no̱o̱ ña o̱n váꞌa ña sandáꞌví ka̱ ra ni̱vi na kua̱ꞌa̱n yichi̱ no̱o̱ ndiꞌi xa̱ꞌa̱ na. Saá chi nayóꞌo o̱n vása ní‑xiin na nakiꞌin na to̱ꞌon ña nda̱a̱, xa̱ꞌa̱ ña kuchiño Ndios saka̱ku ra na. 11 Ta xa̱ꞌa̱ ña o̱n kuaꞌa na kandixa na ñanda̱a̱, Ndios taxi ra nda̱yí ndaꞌa̱ ñandee̱ vatá ña sandáꞌví ka̱ ña ni̱vi yóꞌo ña kandixa ka̱ na ñavatá. 12 Ta saá tá kixaa̱ ki̱vi̱ Ndios kasa nani ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi, ta ni̱vi yóꞌo ko̱ꞌo̱n ndiꞌi na no̱o̱ xo̱ꞌvi̱ ní na ndiꞌi saá ki̱vi̱. Saá chi o̱n kuaꞌa na kandixa na ñanda̱a̱, ta kusii̱ ní ka̱ ini na kutaku̱ na kéꞌé na ña o̱n váꞌa.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ni̱vi na ni̱ka̱xin Ndios ña saka̱ku ra na
13 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndóꞌó kúu ni̱vi na kíꞌvi ini Jesucristo xíni ra. Ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ xíni̱ ñóꞌó taxi ndi̱ ña táxaꞌvi ndaꞌa̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndóꞌó, chi nda̱ ki̱vi̱ no̱ó Ndios na̱ka̱xin ra ndóꞌó kuu ndó ni̱vi na saka̱ku ra. Saá chi ndóꞌó, xíꞌin ña ndinoꞌo ini ndó ka̱ndixa ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta Níma̱ Ndios kísa chiño ña ini ndó, ña ndasa ndii ña níma̱ ndó, ta ndixa nduu ndó ni̱vi nayi̱i̱ no̱o̱ Ndios. 14 Xíꞌin to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ndi̱ no̱o̱ ndó, Ndios ka̱na ra ndóꞌó ña saka̱ku ra ndóꞌó. Saá chi kóni ra ña ñii káchí xíꞌin Jesucristo nakiꞌin ndó ñato̱ꞌó káꞌno ña livi ñoyívi ni̱no.
15 Ta saá, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, vivíi kutaku̱ ndó yichi̱ Jesucristo, ta o̱n sandakoo ndó to̱ꞌon ña sa̱náꞌa ndi̱ ndóꞌó. Án to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó, án to̱ꞌon ña ni̱taa ndi̱ no̱o̱ tutu, ta ti̱ꞌví ndi̱ ni̱xaa̱ ndaꞌa̱ ndó kúu ña, ta ndóꞌó, va̱ꞌa kandixa ndó ndiꞌi to̱ꞌon yóꞌo. 16 Ta Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, kúu ra ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini xíni mi̱i yó, ta ta̱a ta̱ káꞌno ní ini kúu ra, ña̱kán kéꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin yó, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ chíkaa̱ ra ndee̱ ini yó ña o̱n kuyi̱ꞌví yó no̱o̱ ña xo̱ꞌvi̱ yó. Ta táxi ra ña ndáti yó ta ndáa ini yó ndí ndixa Ndios kasa ndivi ra to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin yó. 17 Ta vitin ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra ña chikaa̱ ra ndee̱ ini ndó ña o̱n kuyi̱ꞌví ini ndó, ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra ña chindeé ra ndóꞌó ña kasa ndivi ndó ndasaá kuiti chiño va̱ꞌa, ta chindeé ra ndóꞌó ña ka̱ꞌa̱n ndó ndasaá kuiti to̱ꞌon va̱ꞌa no̱o̱ ni̱vi ñoyívi yóꞌo.