3
Ta̱Pablo ndúkú ra ná kui̱ta̱ níꞌnó
to̱ꞌon Ndios ndiꞌi saá xiiña no̱o̱ ni̱vi
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndúkú i̱ ñava̱ꞌa no̱o̱ ndóꞌó ña ka̱ꞌa̱n ndó ndukú ndó no̱o̱ Ndios ña chindeé ra ndi̱ꞌi̱, ña keꞌé ra ña kama kui̱ta̱ níꞌnó to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo ndiꞌi saá xiiña, ta kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi kuchiño nakiꞌin va̱ꞌa na to̱ꞌon yóꞌo xíꞌin ñato̱ꞌó, ñii ki̱ꞌva nda̱tán mi̱i ndó na̱kiꞌin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon yóꞌo. Ta xíni̱ ñóꞌó ka̱ꞌa̱n ndó ndukú ndó no̱o̱ Ndios ña saka̱ku ra ndi̱ꞌi̱ no̱o̱ ni̱vi na kúu na o̱n váꞌa na ndiva̱ꞌa ní ini, chi kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi o̱n xi̱in na kandixa na Jesucristo. Ta Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ndixa kísa ndivi ra to̱ꞌon ra, ta ndixa taxi ra ndee̱ ndaꞌa̱ ndó, ta kundaa ra ndóꞌó no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Xa̱ꞌa̱ ña ndíko̱n yó Jesucristo, mi̱i ndi̱ ndixa ndáa ini ndi̱ ndóꞌó ña va̱ꞌa kísa ndivi ndó ña xáꞌnda chiño ndi̱ no̱o̱ ndó. Ta ndáa ini ndi̱ ndóꞌó ña o̱n sandakoo ndó kasa ndivi ndó saá. Káꞌa̱n ndi̱ ndúkú ndi̱ no̱o̱ Jesucristo ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ña chindeé ra ndóꞌó ña kukiꞌvi ní ini ndó koni ndó inka̱ ni̱vi, ñii ki̱ꞌva nda̱tán Ndios kíꞌvi ini ra xíni ra ndóꞌó. Ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ Ndios ña chikaa̱ ra ndee̱ ra ini ndó xa̱ꞌa̱ ña o̱n sandakoo ndó ndíko̱n ndó yichi̱ ra, vará yo̱ꞌvi̱ xo̱ꞌvi̱ ndó. Ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ Ndios ña chindeé ra ndóꞌó ña kundeé ini ndó no̱o̱ ndiꞌi ña xo̱ꞌvi̱ ndó, ñii ki̱ꞌva nda̱tán Jesucristo o̱n vása ní‑sandakoo ra yichi̱ Ndios, vará ni̱xo̱ꞌvi̱ ní ra.
Ni̱vi na ndíko̱n Jesucristo, o̱n váꞌa kuu na naxúxán
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xíꞌin nda̱yí Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, xáꞌnda chiño ndi̱ no̱o̱ ndóꞌó xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo, ña káchí saá: Tá yóo nañani yó án náki̱ꞌva̱ yó na kúu ni̱vi na xúxán, ta o̱n xi̱in na kasa chiño na, ta ndóꞌó kuxíká ndó no̱o̱ nayóꞌo. Saá chi naxúxán yóꞌo o̱n vása ndíko̱n na yichi̱ ña xa sa̱náꞌa ndi̱ ndóꞌó. Ta ndóꞌó xíni̱ ndó ndasaá va̱ꞌa kutaku̱ ndó nda̱tán xi̱taku̱ ndi̱ xíꞌin ndó. Chi ki̱vi̱ xi̱taku̱ ndi̱ xíꞌin ndó, o̱n vása ní‑xindo̱o xúxán ndi̱ no̱o̱ ndó. Ki̱vi̱ xi̱taku̱ ndi̱ xíꞌin ndó, ta cha̱ꞌvi ndi̱ ndiꞌi ña xi̱xi ndi̱. Ta ndeé ní ki̱sa chiño ndi̱ ndiví ñoó, chi ni̱‑xiin ndi̱ sakuiso ndi̱ ndóꞌó xíꞌin ña chaꞌvi ndó xa̱ꞌa̱ ña xi̱xi ndi̱ xíꞌin ña xíni̱ ñóꞌó ndi̱. Vará kómí ndi̱ nda̱yí ña chindeé ndó ndi̱ꞌi̱, xa̱ꞌa̱ ña kísa chiño ndi̱ xíꞌin ndó, ta ni̱‑xiin ndi̱ kiꞌin yaꞌvi ndi̱ ndaꞌa̱ ndó, chi xíꞌin ñayóꞌo sánáꞌa ndi̱ ndóꞌó ndasaá xíni̱ ñóꞌó kasa chiño ndó, ta o̱n kundati ndó inka̱ ni̱vi taxi na ña kuxu ndó. 10 Ki̱vi̱ xi̱taku̱ ndi̱ xíꞌin ndó, xa̱ꞌnda chiño ndi̱ no̱o̱ ndó xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo, ña káchí saá: tá yóo ni̱vi na o̱n xi̱in kasa chiño, ta va̱ꞌa ná o̱n kuxu na, káchí ndi̱ xíꞌin ndó. 11 Saá chi xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ xa̱ꞌa̱ sava ndóꞌó ña o̱n vása kísa chiño ndó, ta ndóo xúxán ndó, ta kuiti xíka ndó sándiꞌi ndó ini inka̱ ni̱vi. 12 Ta saá xíꞌin nda̱yí Jesucristo xáꞌnda chiño ndi̱ no̱o̱ ndóꞌó, ni̱vi na kúu naxúxán. Káchí ndi̱ saá xíꞌin ndó: Va̱ꞌa ka̱ chikaa̱ ini ndó ná kasa chiño ndó, ta saá kiꞌin ndó si̱ꞌún ta kuchiño kukomí ndó ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó ndó.
13 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, o̱n kunaa̱ ndó kéꞌé ndó chiño va̱ꞌa, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ kasa ndivi ndó ña. 14 Tá yóo ni̱vi na o̱n xi̱in chikaa̱ so̱ꞌo to̱ꞌon ña káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó no̱o̱ tutu yóꞌo, ta koto va̱ꞌa ndó yu kúu nayóꞌo, ta o̱n kutáꞌan ka̱ ndó xíꞌin na. Ta saá nayóꞌo kukaꞌan no̱o̱ na xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé na. 15 Ta saá ni, o̱n kusaa̱ ini ndó koni ndó nayóꞌo, ta va̱ꞌa ka̱ ka̱ꞌa̱n ndó vivíi ndato̱ꞌon ndó xíꞌin na xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé na. Nda̱tán ndáto̱ꞌon ñii ta̱a xíꞌin ñani ra ta̱ kándixa Jesucristo, saá ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin nayóꞌo.
Ta̱Pablo ndúkú ra no̱o̱ Ndios
xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
16 Jesucristo Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, kúu ta̱a ta̱ taxi ña koo ñava̱ꞌa ini mi̱i yó. Tá yóo ki̱vi̱ va̱ꞌa táku̱ ndó, án tá yóo ki̱vi̱ o̱n vása va̱ꞌa táku̱ ndó, ta ndúkú i̱ no̱o̱ Jesucristo ña taxi ra ña koo ñava̱ꞌa ini ndó ndiꞌi saá ki̱vi̱. Ta, ¡ná koo Jesucristo xíꞌin ndiꞌi ndó!
17 Ta vitin yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, xíꞌin ndaꞌa̱ mi̱i i̱ táa i̱ to̱ꞌon yóꞌo ña chindeé i̱ ndóꞌó. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán káꞌyi i̱ ki̱vi̱ mi̱i i̱ no̱o̱ ndiꞌi tutu ña tíꞌví i̱ kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, saá káꞌyi i̱ ki̱vi̱ mi̱i i̱ no̱o̱ tutu yóꞌo. 18 Ndúkú i̱ no̱o̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ña keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndiꞌi ndó. ¡Saá ná koo ña!