Tutu ñano̱ó ti̱ꞌví ta̱Pablo kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱ ta̱Timoteo
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo chíndeé ra ta̱Timoteo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, ta̱apóstol xíꞌin nda̱yí Jesucristo kúu i̱, chi saá Ndios xíꞌin Jesucristo sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱. Ndios kúu Ta̱a ta̱ Sa̱ka̱ku mi̱i yó no̱o̱ ña o̱n váꞌa, ta Jesucristo táxi ra ña kúnda̱a̱ ini yó ndí ndixa kasa ndivi ra ña ndáti mi̱i yó xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó ra. Chíndeé i̱ yóꞌó, ta̱Timoteo, ta̱a ta̱ yóo nda̱tán yóo sa̱ꞌya mi̱i i̱. Ta yi̱ꞌi̱, nda̱tán yóo yivá mi̱i ún saá ni̱xi̱yo i̱ xíꞌin ún sa̱náꞌa i̱ yóꞌó xa̱ꞌa̱ yichi̱ Jesucristo. Ta vitin kóni i̱ ndí Ndios Yivá yó xíꞌin Jesucristo ta̱ xáꞌnda chiño no̱o̱ yó, ná kundáꞌví ini ra koni ra yóꞌó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ún, ta ná taxi ra ña koo va̱ꞌa ini ún. Saá ná koo.
Sava ni̱vi na sánáꞌa xa̱ꞌa̱ yichi̱ Jesucristo káꞌa̱n na to̱ꞌon ña o̱n si̱ví ñanda̱a̱ kúu
Ki̱vi̱ ta̱ꞌán ka̱ kee i̱ ñoo Éfeso ta kixaa̱ i̱ ñii xiiña no̱o̱ ñoꞌo̱ na̱ní Macedonia yóꞌo, ta ndu̱kú i̱ ñava̱ꞌa no̱o̱ yóꞌó ña kindo̱o ka̱ ún ñoo Éfeso. Saá chi kóni i̱ ña ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin ni̱vi na sánáꞌa to̱ꞌon ña o̱n vása yóo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon ña nda̱a̱ ndinoꞌo xa̱ꞌa̱ yichi̱ Jesucristo. Ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin nayóꞌo ña sandakoo na, ta o̱n sanáꞌa ka̱ na to̱ꞌon yóꞌo, chi o̱n si̱ví ñanda̱a̱ kúu ña. Ta ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin na ña o̱n chikaa̱ so̱ꞌo na cuento yatá ña o̱n ko̱ó xa̱ꞌa̱. Ta ndato̱ꞌon ún xíꞌin na ndí o̱n chikaa̱ na ndee̱ xa̱ꞌa̱ ña sakuáꞌá na yu kúu naxi̱i̱ síkuá na. Saá chi xa̱ꞌa̱ ña kéꞌé ni̱vi saá kíxáꞌá na xíꞌin to̱ꞌon káni táꞌan na xíꞌin táꞌan na, ta ñayóꞌo nda̱ loꞌo o̱n vása chíndeé ña na ña va̱ꞌa kutaku̱ na yichi̱ Ndios. Chi ndasaá kuiti ña kándixa yó Jesucristo kúu ña chíndeé yó ña va̱ꞌa kutaku̱ yó yichi̱ Ndios.
Ta ña xíni̱ ñóꞌó ní no̱o̱ i̱ kúu ña chindeé ún nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó ña ndixa kukiꞌvi ini na koni táꞌan na. Tá vivíi ndii nakoo níma̱ na, ta o̱n ko̱ó xa̱ꞌa̱ ña níma̱ mi̱i na chikaa̱ ña kua̱chi kuiso na, ta ndinoꞌo ini na kandixa na Ndios, ta saá kukomí na ndee̱ ña ndixa kukiꞌvi ini na koni táꞌan na. Ta sava ni̱vi xa sa̱ndakoo na ña va̱ꞌa kutaku̱ na xíꞌin táꞌan na, ta vitin ndasaá kuiti náa na xíꞌin inka̱ ni̱vi xa̱ꞌa̱ ña o̱n vása ndáya̱ꞌví. Nani̱vi yóꞌo kóni na kuu na maestro ña sanáꞌa na nda̱yí Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés xi̱na̱ꞌá, ta o̱n vása xíni̱ na ña káꞌa̱n na, ni o̱n vása kúnda̱a̱ ini na xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon sánáꞌa na, vará xáni si̱ni̱ na ndixa to̱ꞌon ña nda̱a̱ sánáꞌa na.
Xíni̱ yó ndí nda̱yí ña xa̱ꞌnda chiño Ndios xi̱na̱ꞌá kúu ña va̱ꞌa. Ta saá ni, tá o̱n vása xíni̱ yó yu kúu xa̱ꞌa̱ chi̱ndúꞌu̱ Ndios nda̱yí ra, ta ndasaá kuiti kísa ndivi yó ña nda̱tán xáni si̱ni̱ mi̱i yó, ta saá ndixa kua̱ꞌa̱n yó yichi̱ o̱n váꞌa. Ndixa xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini yó yu kúu xa̱ꞌa̱ ña chi̱ndúꞌu̱ Ndios nda̱yí. O̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ni̱vi nanda̱a̱ na kísa ndivi ña kóni Ndios kúu ña chi̱ndúꞌu̱ ra nda̱yí. Ta chi̱ndúꞌu̱ ra nda̱yí xa̱ꞌa̱ ni̱vi na toon ní ini, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na o̱n xi̱in kasa ndivi ña kóni Ndios, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na o̱n váꞌa, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kíꞌvi ní kua̱chi, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na o̱n xi̱in kasa to̱ꞌó Ndios, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na xáku̱ ndaa no̱o̱ ndiꞌi ñava̱ꞌa Ndios, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na xáꞌni yivá siꞌí mi̱i, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na xáꞌni inka̱ ni̱vi, 10 ta xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ kíꞌvi kua̱chi xíꞌin ñaꞌa̱ ñá o̱n si̱ví ñásíꞌí ra kúu, ta xa̱ꞌa̱ ñaꞌa̱ ñá kíꞌvi kua̱chi xíꞌin inka̱ ta̱a ta̱ o̱n si̱ví yii̱ ñá kúu, ta xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ kíꞌvi kua̱chi kini xíꞌin inka̱ ta̱a, ta xa̱ꞌa̱ ñaꞌa̱ ñá kíꞌvi kua̱chi kini xíꞌin inka̱ ñaꞌa̱, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na tíin inka̱ ni̱vi ña taan seꞌé ñaꞌá na,* Ni̱vi na tíin inka̱ ni̱vi ña taan seꞌé ñaꞌá na, kéꞌé na saá chi kóni na kasa ndu̱xa̱ na xíꞌin na ña kasa chiño na no̱o̱ na, án kóni na ndukú na si̱ꞌún xa̱ꞌa̱ na. ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na káꞌa̱n to̱ꞌon vatá xíꞌin ni̱vi, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na ndákuii̱n to̱ꞌon vatá no̱o̱ nachiño, ta xa̱ꞌa̱ ni̱vi na sáa̱ ini xíni to̱ꞌon nda̱a̱ ña sánáꞌa yó. Xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na kéꞌé ña o̱n váꞌa yóꞌo, Ndios chi̱ndúꞌu̱ ra nda̱yí ña kaꞌnda chiño no̱o̱ na ña o̱n keꞌé na saá. 11 Ta ni̱vi na kéꞌé ña o̱n váꞌa yóꞌo o̱n vása yóo yuꞌú na xíꞌin to̱ꞌon ña sánáꞌa yó, ña kúu to̱ꞌon ña nda̱a̱, ña va̱ꞌa, ña livi ní. Ta mi̱i to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo kúu ña káꞌa̱n ndoso i̱ no̱o̱ ni̱vi, chi Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ keꞌé i̱ saá.
Ta̱Pablo táxi ra ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Jesucristo
12 Táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Jesucristo, ta̱a ta̱ ta̱xi ndee̱ ndaꞌa̱ i̱, chi xáni ini ra ndí yi̱ꞌi̱ kúu ta̱nda̱a̱, ta̱a ta̱ ndixa kasa ndivi va̱ꞌa chiño ra, ta ni̱ka̱xin ra yi̱ꞌi̱ kuu i̱ ta̱ kísa chiño no̱o̱ ra. 13 Ñava̱ꞌa yóꞌo ke̱ꞌé ra xíꞌin i̱, vará kui̱ya̱ ni̱yaꞌa xi̱kuu i̱ ta̱a ta̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ña o̱n váꞌa xa̱ꞌa̱ ra, ta sa̱xo̱ꞌvi̱ ní i̱ ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ to̱ꞌon ndiva̱ꞌa xíꞌin ra. Ta saá ni, Ndios ki̱sa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ i̱, chi ña o̱n váꞌa yóꞌo ke̱ꞌé i̱ ki̱vi̱ ta̱ꞌán ka̱ kandixa i̱ Jesucristo, ta ta̱a ta̱ naa ini xi̱kuu i̱. 14 Vará nda̱ ñii ñava̱ꞌa o̱n vása ní‑keꞌé i̱ no̱o̱ ra ña̱kán ke̱ꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin i̱, ta kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xa ke̱ꞌé Jesucristo xíꞌin i̱. Ta ta̱xi ra ndee̱ ña kuchiño kandixa i̱ ra, ta ta̱xi ra ndee̱ ña kuchiño kukiꞌvi ini i̱ koni i̱ ni̱vi. Ta ndiꞌi ñava̱ꞌa na̱kiꞌin i̱ ki̱xi ña no̱o̱ Jesucristo.
15 To̱ꞌon ña nda̱a̱ ña xíni̱ ñóꞌó kandixa va̱ꞌa yó káchí ña saá: Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo ña saka̱ku ra ni̱vi na kómí kua̱chi. Ta yi̱ꞌi̱, xi̱kuu i̱ ñii ta̱a ta̱ xi̱komí kua̱ꞌa̱ ní kua̱chi, chi ndixa xi̱kuu i̱ ñii ta̱a ta̱ o̱n váꞌa ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi inka̱ ni̱vi. 16 Ta Jesucristo ki̱sa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé i̱. Ta ñava̱ꞌa ke̱ꞌé ra xíꞌin i̱ sánáꞌa ndí ta̱ káꞌno ní ini kúu ra. Ta saá ndiꞌi ni̱vi kúchiño kunda̱a̱ ini na ñii ki̱ꞌva nda̱tán ki̱sa káꞌno ini Jesucristo xa̱ꞌa̱ i̱, saá kúchiño kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na ndinoꞌo ini kándixa Jesucristo, ta saá kutaku̱ na xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. 17 Xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa yóꞌo, ¡ná kasa káꞌno yó Ndios! ¡Chi Ndios kúu ta̱káꞌno ní, ta̱a ta̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱ xáꞌnda chiño no̱o̱ ndiꞌi yó, ta kúu ra ta̱a ta̱ xa táku̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱ xi̱na̱ꞌá, ta kutaku̱ ka̱ ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi! Ta Ndios ndinoꞌo, o̱n kúchiño koni yó ra xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó, ta ñii la̱á ra saá kuiti kúu Ndios, ta̱a ta̱ ndíchí ní si̱ni̱ kúu ra. ¡Ná nakiꞌin Ndios ndiꞌi ñato̱ꞌó! ¡Ná kanóo síkón to̱ꞌon ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi! ¡Saá ná koo!
18 Timoteo, nda̱tán yóo sa̱ꞌya mi̱i i̱ yóo ún, ta vitin sákuiso chiño i̱ yóꞌó ña kasa ndivi ún chiño ña nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin ún ña ni̱taa i̱ no̱o̱ tutu yóꞌo. Chiño va̱ꞌa yóꞌo ñii yuꞌú yóo ña xíꞌin to̱ꞌon ña ta̱xi Níma̱ Ndios ña ni̱ka̱ꞌa̱n nañani yó xa̱ꞌa̱ mi̱i ún kui̱ya̱ ni̱yaꞌa. Va̱ꞌa ná chikaa̱ ún ndee̱ ña kasa ndivi ún to̱ꞌon yóꞌo, xa̱ꞌa̱ ña kundeé ún no̱o̱ ña o̱n váꞌa. 19 Ná chindeé to̱ꞌon ña na̱kiꞌin ún ña kandixa ndinoꞌo ini ún Jesucristo ta vivíi ko̱ꞌo̱n ún yichi̱ ra. Ta saá o̱n ko̱ó xa̱ꞌa̱ ña níma̱ ún sakuiso ña kua̱chi sa̱ta̱ mi̱i ún. Ni̱xi̱yo ni̱vi na o̱n vása ní‑keꞌé saá. Vará kúnda̱a̱ ini na yu kúu ñava̱ꞌa, ta ni̱‑xiin na kasa ndivi na ña. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, ndi̱ꞌi xa̱ꞌa̱ ña kándixa na Jesucristo. Nda̱tán ni̱tani ñii barco xíꞌin ña ni̱ndoꞌo nó no̱o̱ takuií mi̱ni, saá ni̱ndoꞌo ña. 20 Ñii ki̱ꞌva saá ni̱ndoꞌo o̱vi̱ ta̱a ta̱ kúu ta̱Himeneo xíꞌin ta̱Alejandro, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo na̱taxi i̱ o̱vi̱ ra saá ndaꞌa̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno Satanás ña saxo̱ꞌvi̱ ñaꞌá ña. Saá chi kóni i̱ ña o̱vi̱ ta̱yóꞌo sakuáꞌá ra ña o̱n ka̱ꞌa̱n ra to̱ꞌon ndiva̱ꞌa xíꞌin Ndios.

*1:10 Ni̱vi na tíin inka̱ ni̱vi ña taan seꞌé ñaꞌá na, kéꞌé na saá chi kóni na kasa ndu̱xa̱ na xíꞌin na ña kasa chiño na no̱o̱ na, án kóni na ndukú na si̱ꞌún xa̱ꞌa̱ na.