2
Ta̱Pablo káꞌa̱n ra ndasaá va̱ꞌa ka̱ꞌa̱n yó xíꞌin Ndios
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ña siꞌna ndúkú i̱ no̱o̱ ndóꞌó kúu ña ka̱ꞌa̱n ndó xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi. Ka̱ꞌa̱n ndó kuaku ndáꞌví ndó no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ ni̱vi, ka̱ꞌa̱n ndó ndukú ndó ñava̱ꞌa no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ na, ka̱ꞌa̱n ndó ndukú ndó no̱o̱ ra ña chindeé ra na, ta taxi ndó ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñava̱ꞌa ke̱ꞌé ra. Ndukú ndó ñava̱ꞌa no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndiꞌi narey xíꞌin inka̱ na xáꞌnda chiño no̱o̱ yó. Ndukú ndó ñava̱ꞌa yóꞌo no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ña o̱n kóo kua̱chi ni o̱n kóo inka̱ ña sandiꞌi ini mi̱i yó. Ta saá xíꞌin ñato̱ꞌó ní ini yó kutaku̱ yó xíꞌin ndiꞌi ni̱vi, ta xíꞌin ña ndinoꞌo ini yó kasa káꞌno yó Ndios ta va̱ꞌa kundiko̱n yó yichi̱ ra. Tá kísa ndivi yó ndiꞌi ñayóꞌo, ta ñava̱ꞌa ní kúu ña, ta Ndios, Ta̱a ta̱ Sáka̱ku mi̱i yó, kúsii̱ ini ra xíni ra ñava̱ꞌa yóꞌo. Saá chi Ndios kóni ra saka̱ku ra ndiꞌi ni̱vi, ta kóni ra ndiꞌi ni̱vi to̱nda̱a na kunda̱a̱ ini na yu kúu ñanda̱a̱. Chi ndixa ñii la̱á kúu Ndios, ta ñii la̱á kúu ta̱a ta̱ kúchiño sanakutáꞌan va̱ꞌa ni̱vi xíꞌin Ndios. Ta ta̱a ta̱ kúchiño keꞌé saá kúu Jesucristo, chi Jesucristo ta̱xi xíꞌin mi̱i ra, ni̱xiꞌi̱ ra xa̱ꞌa̱ ña kuchiño saka̱ku ra ndiꞌi ni̱vi no̱o̱ ndee̱ ña o̱n váꞌa. Ta saá ki̱vi̱ chi̱tóni̱ Ndios, ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini yó xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ke̱ꞌé Jesucristo, ta ta̱xi ra ña ndáto̱ꞌon yó xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ra. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ra, ta ni̱ka̱xin ra yi̱ꞌi̱ kuu i̱ ta̱apóstol ta̱ xíka chiño no̱o̱ ra. Ta Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña sanáꞌa i̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío ña kúchiño kunda̱a̱ ini na yu kúu ñanda̱a̱ ta ndasaá kúchiño kandixa na Jesucristo. Jesucristo xíni̱ ra ña ndixa nda̱a̱ kúu to̱ꞌon yóꞌo ña ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó, o̱n si̱ví to̱ꞌon vatá kúu ña.
Ñayóꞌo kóni yi̱ꞌi̱ keꞌé ndó: Ndiꞌi saá xiiña no̱o̱ nákutáꞌan ndó xa̱ꞌa̱ ña kasa káꞌno ndó Ndios, ta nata̱a na táku̱ nda̱tán kóni Ndios, va̱ꞌa ndaníꞌi na ndaꞌa̱ na ta ka̱ꞌa̱n na xíꞌin Ndios. Ta nata̱a yóꞌo o̱n váꞌa kusaa̱ ini na koni na inka̱ ni̱vi, ni o̱n váꞌa kani táꞌan na xíꞌin ni̱vi. Ta ndiꞌi xiiña no̱o̱ nákutáꞌan ndó xa̱ꞌa̱ ña kasa káꞌno ndó Ndios, ñayóꞌo kóni yi̱ꞌi̱ ña keꞌé náñaꞌa̱: Va̱ꞌa kundixin to̱ꞌó ná tiko̱to̱, tiko̱to̱ to̱ꞌó ña xíni̱ ñóꞌó ná xa̱ꞌa̱ chiño ña kísa ndivi ná, tiko̱to̱ ña o̱n chinóo ni̱no̱ ñato̱ꞌó ná no̱o̱ inka̱ ni̱vi. Ta saá o̱n xi̱in i̱ ña kundixin ná tiko̱to̱ ña yáꞌví ní, ni o̱n kasa ndivi ná xíꞌin yisi̱ si̱ni̱ ná nda̱tán kéꞌé náñaꞌa̱ ná kóni kasa káꞌno xíꞌin mi̱i no̱o̱ ni̱vi ña koto ndaa na náyóꞌo, ni o̱n chindoo ndaa ná xíꞌin mi̱i ná ña kúu oro yáꞌví ní án yu̱u̱ livi ña yáꞌví na̱ní perla xa̱ꞌa̱ ña koto ndaa ni̱vi náyóꞌo. 10 Saá chi mi̱i ña ndixa ndása livi ní náñaꞌa̱ kúu chiño va̱ꞌa kéꞌé ná, nda̱tán yóo chiño no̱o̱ náñaꞌa̱ ná ndixa kísa káꞌno Ndios ta va̱ꞌa kua̱ꞌa̱n ná yichi̱ ra. 11 Ta ki̱vi̱ sákuáꞌá náñaꞌa̱ to̱ꞌon ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ yichi̱ Ndios, ta xíni̱ ñóꞌó tási̱ín koo ná ta xíꞌin ñato̱ꞌó ní ini ná koni̱ so̱ꞌo ná to̱ꞌon yóꞌo. 12 Ta yi̱ꞌi̱, o̱n vása táxi i̱ nda̱yí ndaꞌa̱ náñaꞌa̱ sanáꞌa ná nata̱a veꞌe no̱o̱ nákutáꞌan ni̱vi kasa káꞌno na Ndios, ni o̱n vása táxi i̱ nda̱yí ndaꞌa̱ náñaꞌa̱ kaꞌnda chiño ná no̱o̱ nata̱a, ta xíni̱ ñóꞌó tási̱ín koo ná. 13 Saá chi Ndios siꞌna ki̱sa va̱ꞌa ra ta̱Adán, ta saá ki̱sa va̱ꞌa ra ñáEva. 14 Ta ñandiva̱ꞌa káꞌno Satanás o̱n si̱ví siꞌna sa̱ndáꞌví ña ta̱Adán, chi siꞌna sa̱ndáꞌví ña ñáEva. Ta ñáyóꞌo xi̱kuu ñá siꞌna na̱kava xíꞌin ña o̱n váꞌa. 15 Ta saá ni, Ndios saka̱ku ra náñaꞌa̱ ki̱vi̱ kaku sa̱ꞌya ná, tá keꞌé ná saá: Xíni̱ ñóꞌó kuu ná náñaꞌa̱ ná ndiꞌi saá ki̱vi̱ kándixa Jesucristo, ta xíni̱ ñóꞌó kuu ná náñaꞌa̱ ná kíꞌvi ini xíni ná inka̱ ni̱vi, ta xíni̱ ñóꞌó kuu ná náñaꞌa̱ ná táku̱ to̱ꞌó nda̱tán kóni Ndios.