^
2 JUAN
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Juan káꞌa̱n ra chíndeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ inka̱ ñoo
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndí xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ini yó koni yó natáꞌan yó
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ta̱Juan kóni ra ko̱ꞌo̱n ra koto ra ni̱vi na nakiꞌin tutu yóꞌo