Tutu ña kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ najudío na kándixa Jesucristo
1
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ Ndios, ta̱xi ra to̱ꞌon ra
ndaꞌa̱ Sa̱ꞌya ra xa̱ꞌa̱ ña ndato̱ꞌon ra ña xíꞌin mi̱i yó
Kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ní Ndios ta̱xi ra to̱ꞌon ra ndaꞌa̱ naprofeta ña ndato̱ꞌon na ña kóni ra xíꞌin naxi̱i̱ síkuá yó. Ta kua̱ꞌa̱ ní yichi̱ ta kua̱ꞌa̱ ní no̱o̱, xi̱xini̱ ñóꞌó Ndios naprofeta ña nda̱to̱ꞌon ra to̱ꞌon ra xíꞌin naxi̱i̱ síkuá yó. Ta saá ni̱yaꞌa kua̱ꞌa̱ ní kui̱ya̱, ta ki̱xaa̱ ki̱vi̱ vitin ña kúu ña va̱xi kuyatin ki̱vi̱ sondíꞌí ñoyívi yóꞌo, ta Ndios ti̱ꞌví ra Sa̱ꞌya ra xa̱ꞌa̱ ña kúu ra mi̱i To̱ꞌon Ndios ña ndato̱ꞌon xíꞌin yó. Ta xíꞌin Sa̱ꞌya ra ki̱sa va̱ꞌa ra ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa ña yóo ñoyívi yóꞌo xíꞌin ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa ña yóo ñoyívi ni̱no. Ta Ndios chi̱ndúꞌu̱ ra ndí Sa̱ꞌya ra nakiꞌin ra ndiꞌi ña kúu kuenda Ndios. Ta ña yéꞌe livi káꞌno Sa̱ꞌya Ndios kúu mi̱i ña yéꞌe livi káꞌno Ndios, chi Sa̱ꞌya Ndios yóꞌo ñii kúu ra xíꞌin Ndios, ta kúu ra mi̱i Ndios. Ta Sa̱ꞌya ra xíꞌin ndee̱ to̱ꞌon ra ta̱xi ra ndee̱ ña o̱n ta̱ꞌán ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa ña yóo ñoyívi. Tá sa̱xi̱no̱ ra chiño ña ta̱xi Ndios ndaꞌa̱ ra ña kúu ña na̱kata ra kua̱chi mi̱i yó, ni̱vi na kándixa ñaꞌá, ta saá ni̱to̱nda̱a ra xi̱koo ra no̱o̱ táyi̱ tón to̱ꞌó káꞌno tón ñíndichi sii̱n kuaꞌá Ndios ñoyívi ni̱no no̱o̱ yóo Ndios xáꞌnda chiño ra.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí Sa̱ꞌya Ndios
kúu ta̱a ta̱ káꞌno ka̱ no̱o̱ naángel
Ta saá Sa̱ꞌya Ndios ndu̱u ra ta̱a ta̱ káꞌno ka̱ no̱o̱ naángel, saá chi Ndios sa̱kunaní ñaꞌá ra Sa̱ꞌya ra ña kúu ñii ki̱vi̱ ña va̱ꞌa ní ka̱ ta ndáya̱ꞌví ní ka̱ no̱o̱ ki̱vi̱ naángel. Chi Ndios o̱n vása ní‑kaꞌa̱n ra xíꞌin nda̱ ñii naángel, nda̱tán ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin Sa̱ꞌya ra, ka̱chí ra saá:
Yóꞌó kúu Sa̱ꞌya i̱,
ta chi̱tóni̱ i̱ ndí ki̱vi̱ vitin xíꞌin ndiꞌi ki̱vi̱ ña va̱xi kúu i̱ Yivá ún,
ka̱chí ra xíꞌin Sa̱ꞌya ra. Ta o̱n vása ní‑kaꞌa̱n Ndios xíꞌin nda̱ ñii naángel, ka̱chí ra saá:
Yi̱ꞌi̱ kúu i̱ Yivá ún,
ta yóꞌó kúu ún Sa̱ꞌya mi̱i i̱.
Ta Ndios, ki̱vi̱ ti̱ꞌví ra Sa̱ꞌya ra ta̱ kúu ta̱no̱ó xíꞌin ra, ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin naángel na kísa chiño no̱o̱ ra, ka̱chí ra saá:
Ndiꞌi ndóꞌó naángel, ¡ná kasa káꞌno ndó Sa̱ꞌya i̱!
Ta xa̱ꞌa̱ naángel yóꞌo, ka̱chí Ndios saá:
Kéꞌé i̱ ña nduu naángel nda̱tán yóo ta̱chi̱ ña xíka,
ta naángel na kúu na xíka chiño no̱o̱ i̱, kéꞌé i̱ ña nduu nayóꞌo nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña xíxi̱.
Ta xíꞌin Sa̱ꞌya ra, ka̱chí Ndios saá:
Yóꞌó kúu ún Ndios, ta kaꞌnda chiño ún no̱o̱ ñoyívi ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi,
ta xíꞌin ñanda̱a̱ kaꞌnda chiño ún no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi.
Yóꞌó kíꞌvi ini ún xíni ún ñanda̱a̱, ta ña o̱n váꞌa, sáa̱ ini ún xíni ún ña;
ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, yi̱ꞌi̱ ta̱ kúu Ndios mi̱i ún, sákuiso chiño i̱ yóꞌó ña kuu ún ta̱Rey,
ta chútú ka̱ ñasi̱i̱ ini ún no̱o̱ ndiꞌi ka̱ na nákutáꞌan xíꞌin ún,
saá ka̱chí Ndios. 10 Ta tuku ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin Sa̱ꞌya ra:
Ta yóꞌó, mi̱i ta̱Káꞌno, tá siꞌna o̱n ta̱ꞌán koo nda̱ ñii ña ku̱va̱ꞌa ñoyívi, ta yóꞌó ki̱sa va̱ꞌa ún ñoyívi no̱o̱ ñoꞌo̱,
ta ki̱sa va̱ꞌa ún ñoyívi ni̱no, ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa kúu ña ke̱ꞌé ún.
11 Ta va̱xi ñii ki̱vi̱ tá ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa yóꞌo ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo,
ta yóꞌó, kutaku̱ ún ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
Nda̱tán ndíꞌi xa̱ꞌa̱ tiko̱to̱ yatá, saá ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña yóo ku̱va̱ꞌa ñoyívi.
12 Nda̱tán násama ni̱vi tiko̱to̱ na ña yatá ña xa ndi̱ꞌi xa̱ꞌa̱ ta nákundixin na tiko̱to̱ xa̱á, saá kindaa ún ñoyívi yatá yóꞌo, ta chinóo ún ñoyívi xa̱á.
Ta yóꞌó, nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n vása násama ún,
ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi kutaku̱ ún,
ka̱chí Ndios xíꞌin Sa̱ꞌya ra. 13 Ndios o̱n vása ní‑kaꞌa̱n ra xíꞌin nda̱ ñii naángel, nda̱tán ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin Sa̱ꞌya ra, ka̱chí ra saá:
Koo ún táyi̱ káꞌno yóꞌo, tón ñíndichi sii̱n kuaꞌá i̱,
ta̱nda̱ to̱nda̱a ki̱vi̱ sako̱yo i̱ ti̱xin xa̱ꞌa̱ ún ndiꞌi na káni táꞌan xíꞌin ún,
ka̱chí Ndios xíꞌin Sa̱ꞌya ra. 14 Chi ndixa ndiꞌi naángel ndasaá kuiti kúu na níma̱ na xíka chiño no̱o̱ Ndios, ta Ndios tíꞌví ra na ña kixi na chindeé na ni̱vi na kúu na saka̱ku Ndios.