Tutu ña ni̱taa ta̱Pablo ta ti̱ꞌví ra
kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱ ta̱Filemón
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo chíndeé ra ta̱Filemón
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, kúu i̱ ta̱a ta̱ nákaa̱ ini veꞌe ka̱a xa̱ꞌa̱ ña káꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta xíꞌin ñani yó ta̱Timoteo táa i̱ tutu yóꞌo ta tíꞌví ndi̱ ña xaa̱ ña ndaꞌa̱ yóꞌó, ñani yó ta̱Filemón, ta̱a ta̱ ndixa kíꞌvi ní ini ndi̱ xíni ndi̱, ta kúu ún ta̱a ta̱ ñii káchí kísa chiño no̱o̱ Jesucristo xíꞌin ndi̱. Saá tuku kóni ndi̱ ña tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ñáki̱ꞌva̱ yó ñáApia xíꞌin ta̱ñani yó ta̱Arquipo, ta̱a ta̱ ñii káchí xíꞌin ndi̱ chíkaa̱ ní ra ndee̱ kísa chiño ra no̱o̱ Jesucristo. Ta kóni ndi̱ ña tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo, na kúu na nákutáꞌan xíꞌin ún veꞌe ún xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Ndios. Ta vitin Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra koo ñava̱ꞌa ini ndó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndí ta̱Filemón kúu
ta̱a ta̱ vivíi ndíko̱n yichi̱ Jesucristo
Ndiꞌi saá yichi̱ ña káꞌa̱n i̱ xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ún, ñani yó ta̱Filemón, ta táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ ra xa̱ꞌa̱ ún. Saá chi xa xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ xa̱ꞌa̱ ña vivíi kándixa ún Jesucristo, ta xa̱ꞌa̱ ña kíꞌvi ní ini ún xíni ún ndiꞌi ni̱vi na kándixa ra. Ta yóꞌó xíꞌin mi̱i ndi̱, ñii káchí kándixa yó Jesucristo ta ndáa ini yó ra. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ña ná chindeé ra yóꞌó ña kasa ndivi ún ndiꞌi ñava̱ꞌa nda̱tán yóo ña kóni ra. Ta xíꞌin ña keꞌé ún saá, kunda̱a̱ va̱ꞌa ini ún yu kúu ndiꞌi ñava̱ꞌa kómí yó xa̱ꞌa̱ ña ñii yóo yó xíꞌin Jesucristo. Ñani yó, yóꞌó ndixa kíꞌvi ini ún xíni ún nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo, ta chíkaa̱ ún ndee̱ ini na. Ta ña xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ ña kéꞌé ún saá kúu ña sákusii̱ ní ini i̱ ta chíkaa̱ ña ndee̱ ini i̱.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo xáku ndáꞌví ra no̱o̱ ta̱Filemón xa̱ꞌa̱ ta̱Onésimo
Ta saá o̱n vása yíꞌví i̱ ndukú i̱ no̱o̱ ún ña keꞌé ún ñii ñava̱ꞌa ní xíꞌin i̱ vitin. Vará yóo nda̱yí kómí i̱ ña kaꞌnda chiño i̱ no̱o̱ ún chi Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ kúu i̱ ta̱apóstol xíꞌin nda̱yí Jesucristo, ta o̱n vása kaꞌnda chiño i̱ no̱o̱ ún saá. Ta nda̱ víka̱, xa̱ꞌa̱ ña ndixa kíꞌvi ini yó xíni táꞌan yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ún ña keꞌé ún ñii ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin i̱. Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, kúu i̱ ñii ta̱a ta̱ xi̱kua̱ꞌa̱ ní vitin, ta nákaa̱ i̱ ini veꞌe ka̱a xa̱ꞌa̱ ña káꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, 10 ta xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ún xa̱ꞌa̱ ñani yó ta̱Onésimo. Ta̱yóꞌo ndu̱u ra nda̱tán yóo sa̱ꞌya mi̱i i̱, chi táꞌan nákaa̱ i̱ ini veꞌe ka̱a yóꞌo, ta nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin ra to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta ta̱Onésimo yóꞌo ka̱ndixa ra to̱ꞌon yóꞌo, ta ki̱xáꞌá ra ndíko̱n ra yichi̱ Jesucristo.
11 Ta ñani yó ta̱Onésimo yóꞌo, tá siꞌna táꞌan kui̱ya̱ ni̱xi̱yo ra kísa chiño ra no̱o̱ ún, ta̱a ta̱ o̱n vása ndáya̱ꞌví xi̱kuu ra xa̱ꞌa̱ chiño ke̱ꞌé ra no̱o̱ ún. Ta vitin xa ndu̱u ra ta̱a ta̱ ndáya̱ꞌví ní xa̱ꞌa̱ chiño kísa ndivi ra no̱o̱ i̱ ta xa̱ꞌa̱ chiño no̱o̱ mi̱i ún. 12 Ta saá tíꞌví i̱ ta̱yóꞌo ndikó ra naxaa̱ ra no̱o̱ mi̱i ún vitin, ta xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ún ña va̱ꞌa nakiꞌin ún ra. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán va̱ꞌa nakiꞌin ún yi̱ꞌi̱, saá va̱ꞌa nakiꞌin ún ta̱yóꞌo. 13 Táꞌan nákaa̱ ka̱ i̱ ini veꞌe ka̱a yóꞌo, xa̱ꞌa̱ ña káꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ndixa kusii̱ ní ka̱ ini i̱ táná kindo̱o ta̱Onésimo xíꞌin i̱, níkúu. Saá chi ndixa chindeé ra yi̱ꞌi̱ ñii ki̱ꞌva nda̱tán kóni ún chindeé ún yi̱ꞌi̱. 14 Ta o̱n vása ní‑xiin i̱ ndukú i̱ no̱o̱ ra ña kindo̱o ra xíꞌin i̱, saá chi yóꞌó kúu ta̱a ta̱ siꞌna xíni̱ ñóꞌó taxi nda̱yí ndaꞌa̱ ra kindo̱o ra xíꞌin i̱. Chi o̱n vása xi̱in i̱ ka̱ꞌa̱n i̱ to̱ꞌon ña kasa ndu̱xa̱ xíꞌin ún xa̱ꞌa̱ ña chindeé ún yi̱ꞌi̱, ta nda̱ víka̱, kóni i̱ ndí xíꞌin ña ndinoꞌo ini ún keꞌé ún ñanda̱a̱ kuiti. 15 Ta vará ta̱Onésimo yóꞌo ke̱e ra no̱o̱ ún ta loꞌo ki̱vi̱ nda̱ñóꞌó ra no̱o̱ ún, ta ndákuiti Ndios ta̱xi ra ni̱ndoꞌo ndó saá, xa̱ꞌa̱ ña vitin ndikó ra veꞌe ún ta kutaku̱ ra xíꞌin ún ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. 16 Saá chi vitin ta̱Onésimo o̱n vása ka̱ kúu ra ñii ta̱esclavo mi̱i ún,* Naesclavo kúu ni̱vi na o̱n vása kómí nda̱yí sandakoo na chiño kísa ndivi na no̱o̱ napatrón na. chi kúu ra ñii ñani yó, ta̱a ta̱ kíꞌvi ini yó xíni yó. Yi̱ꞌi̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱ ta̱Onésimo yóꞌo, ta yóꞌó xíni̱ ñóꞌó káꞌno ka̱ kukiꞌvi ini ún koni ún ra. Saá chi kúu ra ñii ta̱a ta̱ ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo mi̱i ún, ta tuku kúu ra ñani ún xa̱ꞌa̱ ña kándixa ndó Jesucristo ta ñii yóo ndó xíꞌin ra vitin.
17 Ta mi̱i ún, tá ndixa xáni si̱ni̱ ún ndí ñii káchí kísa chiño yó ta ñii ki̱ꞌva saá ndáa ini yó Jesucristo, ta saá va̱ꞌa nakiꞌin ún ta̱Onésimo yóꞌo, ñii ki̱ꞌva nda̱tán va̱ꞌa nakiꞌin ún yi̱ꞌi̱ tá kixaa̱ ki̱vi̱ ña xaa̱ i̱ no̱o̱ ún. 18 Tá yóo ña o̱n váꞌa ni̱keꞌé ra xíꞌin ún, án tá yóo ña níká ra si̱ꞌún no̱o̱ ún, ta yi̱ꞌi̱ ndixa chaꞌvi i̱ ndiꞌi ñayóꞌo ndaꞌa̱ ún. 19 Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, táa i̱ to̱ꞌon yóꞌo xíꞌin ndaꞌa̱ mi̱i i̱, ta tuku káꞌa̱n i̱ xíꞌin ún ndí ndixa chaꞌvi i̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa ni̱keꞌé ra xíꞌin ún án ña níká ra no̱o̱ ún. Ta yi̱ꞌi̱, o̱n vása xíni̱ ñóꞌó sanakáꞌán i̱ yóꞌó ndí yóo ña níká ún no̱o̱ i̱ xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ni̱keꞌé i̱ xíꞌin ún. Chi xa̱ꞌa̱ ña nda̱to̱ꞌon i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo xíꞌin ún, yóꞌó kúu ta̱a ta̱ ndinoꞌo táku̱ no̱o̱ Ndios vitin. 20 Ñani yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ún ña kasa ndivi ún ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin i̱ xa̱ꞌa̱ ña kíꞌvi ini ún xíni ún Jesucristo. Ndúkú i̱ no̱o̱ ún ña chikaa̱ ún ndee̱ ini i̱ xíꞌin ña kasa ndivi ún saá, chi yóꞌó ta yi̱ꞌi̱ ñii yóo yó táku̱ yó xíꞌin Jesucristo.
21 Táa i̱ tutu yóꞌo chi ndáa ini i̱ ndí ndixa kasa ndivi ún ndiꞌi ña ndúkú i̱ no̱o̱ ún, ta̱nda̱ kua̱ꞌa̱ ní ka̱ ñava̱ꞌa chinóo ún no̱o̱ ña ndúkú i̱ kasa ndivi ún. 22 Ta yóo inka̱ ñava̱ꞌa ndúkú i̱ no̱o̱ ún: Va̱ꞌa ná kasa ndivi ún ñii cuarto loꞌo veꞌe ún xa̱ꞌa̱ ña kindo̱o i̱ ki̱vi̱ xaa̱ i̱ koto i̱ yóꞌó, chi ndáti i̱ ndí Ndios taxi ra ña ya̱chi̱ ní kuchiño xaa̱ i̱ koto i̱ ndóꞌó, chi ndiꞌi saá ki̱vi̱ káꞌa̱n ndó ndúkú ndó no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ i̱.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo ndáyi ra ta̱Filemón
23 Ta ñani yó ta̱Epafras, ta̱ kúu ta̱a ta̱ nákaa̱ ini veꞌe ka̱a xíꞌin i̱, tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra yóꞌó. 24 Ta saá tuku nañani yó ta̱Marcos, ta̱Aristarco, ta̱Demas ta xíꞌin ta̱Lucas tíꞌví nayóꞌo to̱ꞌon ña chindeé na yóꞌó. Ndiꞌi nata̱a yóꞌo ñii káchí kísa chiño na xíꞌin i̱ no̱o̱ Jesucristo.
25 Ta vitin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xíꞌin ndó. Saá ná koo ña.

*1:16 Naesclavo kúu ni̱vi na o̱n vása kómí nda̱yí sandakoo na chiño kísa ndivi na no̱o̱ napatrón na.