3
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n
ndasaá xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
Sanakáꞌán ún nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo ndí xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi na ndiꞌi ñava̱ꞌa ña xáꞌnda chiño nagobierno xíꞌin inka̱ nanáꞌno no̱o̱ na. Xíni̱ ñóꞌó chikaa̱ so̱ꞌo na, ta koo tiꞌva na ña keꞌé na ndiꞌi saá no̱o̱ chiño va̱ꞌa. Ndato̱ꞌon ún xíꞌin na ña o̱n ka̱ꞌa̱n na ña o̱n váꞌa xa̱ꞌa̱ nda̱ ñii ni̱vi, ni o̱n kuu na ni̱vi na ndúkú kani táꞌan xíꞌin inka̱ ni̱vi. Xíni̱ ñóꞌó kuu na ni̱vi na káꞌno ní ini, ta xíni̱ ñóꞌó to̱ꞌó ní kutaku̱ na xíꞌin ndiꞌi ni̱vi.
Kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá tá o̱n ta̱ꞌán ka̱ kandixa yó Jesucristo, saá kíꞌví ní xi̱taku̱ mi̱i yó, toon ní ni̱xi̱yo ini yó saá, na nda̱ñóꞌó no̱o̱ Ndios xi̱kuu yó, ta ke̱ꞌé yó ndiꞌi no̱o̱ ña o̱n váꞌa ña ku̱too ní yi̱kí ko̱ñu mi̱i yó, chi ña o̱n váꞌa xi̱kuu ña xa̱ꞌnda chiño no̱o̱ yó. Xi̱taku̱ yó xíꞌin ña sáa̱ ní ini yó xíni yó inka̱ ni̱vi, ta ki̱sa kuíni̱ ini yó xíni yó inka̱ ni̱vi. Ta kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi ni̱‑xiin na kusii̱ ini na koni na mi̱i yó, ta ni mi̱i yó ni̱‑xiin yó kusii̱ ini yó koni yó nayóꞌo. Vará saá xi̱taku̱ yó kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, ta Ndios, Ta̱a ta̱ Sa̱ka̱ku mi̱i yó, sa̱náꞌa ra mi̱i yó ndí ndixa ta̱ va̱ꞌa ní ini kúu ra, ta ndixa kíꞌvi ní ini ra xíni ra ndiꞌi ni̱vi, chi xa̱ꞌa̱ ña káꞌno ini mi̱i ra kúu ña sa̱ka̱ku ra mi̱i yó. Ta nda̱ loꞌo o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ña chiño va̱ꞌa ke̱ꞌé yó kúu ña sa̱ka̱ku Ndios mi̱i yó. Ta xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios, na̱kata ra ini yó ta saá ndo̱o ndiꞌi kua̱chi xi̱ndiso yó, ta saá ndu̱u yó ni̱vi xa̱á, na ndii no̱o̱ Ndios. Xa̱ꞌa̱ ña ki̱sa ndivi Jesucristo, Ta̱a ta̱ Sa̱ka̱ku mi̱i yó, Ndios sa̱níꞌi ra Níma̱ ra mi̱i yó ña sakutú ña ini yó ta kutaku̱ ña ini yó ndiꞌi saá ki̱vi̱. Xa̱ꞌa̱ ña káꞌno ini Ndios, ke̱ꞌé ra ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin mi̱i yó ña ndu̱u yó ni̱vi na ndii na o̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi kómí no̱o̱ ra. Ta saá ndu̱u yó sa̱ꞌya ndinoꞌo ra, ta kúu yó ni̱vi na ndáti ta ndixa ndáa ini yó ndí Ndios taxi ra ña kutaku̱ yó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
To̱ꞌon yóꞌo ña xa ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ún ta̱Tito kúu ñanda̱a̱, ta kóni i̱ ña o̱n sandakoo ún sánáꞌa ún to̱ꞌon yóꞌo nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo. Saá chi nayóꞌo xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi na ndiꞌi chiño va̱ꞌa. Ta ña kéꞌé na saá kúu ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi, ta kúu ña ña ndáya̱ꞌví ní no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi. Ta o̱n taxi xíꞌin mi̱i ún ki̱ꞌvi ún kani táꞌan ún, án na̱a ún xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ña o̱n vása ndáya̱ꞌví, ni o̱n váꞌa ki̱ꞌvi ún no̱o̱ káni táꞌan ni̱vi, án náa na xa̱ꞌa̱ yu kúu xi̱i̱ síkuá na, án xa̱ꞌa̱ nda̱yí Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés, chi nda̱ ma̱ni̱ kúu ña kani táꞌan na án na̱a na xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñayóꞌo, ta nda̱ loꞌo o̱n vása ndáya̱ꞌví keꞌé na saá.
10 Tá yóo nañani yó án náki̱ꞌva̱ yó na káni táꞌan ta náta̱ꞌvi̱ táꞌan na, ta xíni̱ ñóꞌó ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin nayóꞌo nda̱ o̱vi̱ yichi̱ ña o̱n keꞌé na saá. Tá o̱n xi̱in na chikaa̱ so̱ꞌo na ña káꞌa̱n ún xíꞌin na, ta sandakoo ún ña kútáꞌan ún xíꞌin na. 11 Chi xíni̱ ún nayóꞌo kúu ni̱vi na o̱n xi̱in koni̱ so̱ꞌo ka̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, chi ni̱vi na xa ni̱ti̱ví ini kúu na. Saá chi ña o̱n váꞌa kéꞌé ni̱vi yóꞌo sánáꞌa ndí ni̱vi na ndíso kua̱chi no̱o̱ Ndios kúu na.
Ta̱Pablo ndúkú ra no̱o̱ ta̱Tito ña kasa ndivi ta̱yóꞌo ñii chiño
12 Xáni si̱ni̱ i̱ tiꞌví i̱ ta̱Artemas án ta̱Tíquico xaa̱ ra no̱o̱ yóo ún, ta ki̱vi̱ xaa̱ ñii ta̱yóꞌo, chikaa̱ ún ndee̱ ña ko̱ꞌo̱n ún nda̱ ñoo Nicópolis ña nakutáꞌan ún xíꞌin i̱, chi chi̱kaa̱ ini i̱ ko̱ꞌo̱n i̱ koo i̱ ñoo Nicópolis u̱ni̱ yo̱o̱ vi̱xin kui̱ya̱ yóꞌo. 13 Ndúkú i̱ ñava̱ꞌa no̱o̱ ún ña chindeé ún nañani yó ta̱Apolos xíꞌin ta̱Zenas. Ta ta̱Zenas yóꞌo kúu ta̱a ta̱ kísa chiño ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ ni̱vi no̱o̱ najuez. Taxi ún ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó ndaꞌa̱ nañani yó yóꞌo, ña kuchiño kee na ko̱ꞌo̱n na, ña o̱n kuma̱ni̱ nda̱ ñii ña̱ꞌa ndaꞌa̱ na no̱o̱ kua̱ꞌa̱n na. 14 Ta sanáꞌa ún ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo na ndóo xíꞌin ún ña sakuáꞌá na kasa ndivi na ñava̱ꞌa, ta chindeé na taxi na ña xíni̱ ñóꞌó ni̱vi ndaꞌa̱ na. Ta ña kéꞌé na saá sanáꞌa ndí ndixa kúu na ni̱vi na ndáya̱ꞌví no̱o̱ inka̱ ni̱vi xíꞌin no̱o̱ Ndios.
To̱ꞌon sondíꞌí ni̱taa ta̱Pablo kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱ ta̱Tito
15 Ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndóo xíꞌin i̱ chíndeé na yóꞌó. Ta ñii ki̱ꞌva saá chindeé ún ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndóo xíꞌin ún. Saá chi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndóo xíꞌin ún kíꞌvi ní ini na xíni na ndi̱ꞌi̱, chi ni̱vi na kándixa Jesucristo kúu yó. Ná keꞌé Ndios ñava̱ꞌa ní xíꞌin ndiꞌi ndó. Saá ná koo.