13
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndasaá xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó
ña sakusii̱ yó ini Ndios
Ndóꞌó ni̱vi na kándixa Jesucristo, o̱n sandakoo ndó ña ndixa kíꞌvi ini ndó xíni táꞌan ndó, chi nda̱tán yóo ñani mi̱i ndó saá yóo ndó xíꞌin táꞌan ndó. Ta o̱n nandoso ndó ña va̱ꞌa nakiꞌin ndó ni̱vi na kixaa̱ veꞌe ndó. Chi xi̱na̱ꞌá sava ni̱vi va̱ꞌa na̱kiꞌin na inka̱ ni̱vi, vará o̱n vása ní‑kunda̱a̱ ini na ndí naángel na ki̱xi no̱o̱ Ndios kúu na na̱kiꞌin na.
O̱n nandoso ndó xa̱ꞌa̱ ni̱vi na ñóꞌo ini veꞌe ka̱a xa̱ꞌa̱ ña ndíko̱n na Jesucristo. Chindeé ndó nayóꞌo, ta nda̱tán yóo ña ñóꞌo mi̱i ndó ini veꞌe ka̱a xíꞌin na, saá chindeé ndó na. Kani si̱ni̱ ndó xa̱ꞌa̱ ni̱vi na xóꞌvi̱ ní kéꞌé inka̱ ni̱vi xíꞌin na, ta chindeé ndó na, nda̱tán yóo ña xóꞌvi̱ mi̱i ndó xíꞌin na, saá chindeé ndó nayóꞌo.
Ta ndiꞌi ni̱vi xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini na ndí ña ndáya̱ꞌví ní ta yi̱i̱ ní no̱o̱ Ndios kúu ña tonda̱ꞌa̱ ta̱a xíꞌin ñaꞌa̱. Ta ta̱a ta̱ yóo ñásíꞌí o̱n váꞌa ki̱ꞌvi ra xíꞌin inka̱ ñaꞌa̱, ta ñaꞌa̱ ñá yóo yii̱ o̱n váꞌa ki̱ꞌvi ñá xíꞌin inka̱ ta̱a. Ta saá ñii ñii nayóꞌo xíni̱ ñóꞌó vivíi taxi ndinoꞌo xíꞌin mi̱i na ndaꞌa̱ táꞌan na. Saá chi Ndios kasa nani ra xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ kíꞌvi kua̱chi xíꞌin ñaꞌa̱ ñá o̱n si̱ví ñásíꞌí ra kúu, án ñaꞌa̱ ñá kíꞌvi kua̱chi xíꞌin ta̱a ta̱ o̱n si̱ví yii̱ ñá kúu.
O̱n sandiꞌi ní ini ndó xa̱ꞌa̱ ña ndukú ndó kukomí ndó kua̱ꞌa̱ ní si̱ꞌún. Nda̱ víka̱, ná kusii̱ ini ndó xíꞌin ña kómí ndó, chi saá ka̱chí Ndios: “Ndiꞌi saá ki̱vi̱ yóo i̱ xíꞌin ndó. Nda̱ loꞌo o̱n sandakoo i̱ ndóꞌó nda̱ ñii ki̱vi̱”, ka̱chí Ndios. Ña̱kán kúchiño ka̱ꞌa̱n yó xíꞌin ndinoꞌo ini yó, kachí yó saá:
“Mi̱i Ndios kúu ta̱a ta̱ yóo chíndeé yi̱ꞌi̱,
ta saá nda̱ loꞌo o̱n kuyi̱ꞌví i̱
nda̱ yukú no̱o̱ ña o̱n váꞌa ndukú ni̱vi keꞌé na xíꞌin i̱”,
saá kachí yó.
Nakáꞌán ndó xa̱ꞌa̱ ni̱vi na xi̱ndiso chiño no̱o̱ ndó na kúu na nda̱to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon Ndios xíꞌin ndó, ta sa̱náꞌa na ndóꞌó ndasaá vivíi kundiko̱n ndó yichi̱ ra. Kani si̱ni̱ ndó ndasaá vivíi xi̱taku̱ na ñoyívi yóꞌo, ta ndasaá vivíi xi̱ndaa ini na Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱. Ta mi̱i ndó xíni̱ ñóꞌó kundiko̱n ndó yichi̱ Ndios nda̱tán xi̱ndiko̱n nayóꞌo.
Jesucristo o̱n vása násama ra. Ñii yóo ra nda̱tán ni̱xi̱yo ra xi̱na̱ꞌá, saá yóo ra vitin, ta saá koo ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. O̱n taxi ndó ña sandáꞌví inka̱ ni̱vi ndóꞌó xíꞌin ña sánáꞌa na ndóꞌó inka̱ to̱ꞌon ña o̱n vása yóo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon Ndios. Ndios ndixa kéꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin mi̱i yó, ta ñava̱ꞌa yóꞌo kúu ña chíkaa̱ ndee̱ níma̱ yó. Ta nda̱yí ña xáꞌnda chiño ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ yu kúu ña va̱ꞌa kuxu yó, ta yu kúu ña o̱n váꞌa kuxu yó, ta nda̱yí yóꞌo o̱n vása chíndeé ña mi̱i yó ña kutaku̱ yó nda̱tán kóni Ndios.
10 Ta mi̱i yó kúu yó ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ Jesucristo, ta ta̱yóꞌo ni̱so̱ko̱ ndiꞌi xíꞌin mi̱i ra ndaꞌa̱ tón cruz, tón ni̱xi̱yo nda̱tán ni̱xi̱yo na̱ma̱ yi̱i̱ veꞌe ño̱ꞌo mandiado no̱o̱ ni̱so̱ko̱ nasu̱tu̱ kiti̱ kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Ta xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó Jesucristo ta ñii yóo yó xíꞌin ra, vitin xa ndo̱o kua̱chi yó, ta nákutáꞌan va̱ꞌa yó xíꞌin Ndios. Ta nasu̱tu̱ na o̱n xi̱in kandixa Jesucristo, ta kísa chiño ka̱ na no̱o̱ nda̱yí yatá ña xa̱ꞌnda chiño ta̱Moisés, ta ña kéꞌé na saá o̱n vása chíndeé ña nayóꞌo ña kutáꞌan va̱ꞌa na xíꞌin Ndios. 11 Ñii ñii kui̱ya̱ ta̱káꞌno no̱o̱ nasu̱tu̱ xi̱niꞌi ra ni̱i̱ kiti̱ ta xi̱ki̱ꞌvi ra ini Cuarto ñaYi̱i̱ Ndinoꞌo veꞌe ño̱ꞌo mandiado xa̱ꞌa̱ ña taxi ra ni̱i̱ yóꞌo ña so̱ko̱ ra ña no̱o̱ Ndios ña nakata ña kua̱chi ni̱vi; ta saá yi̱kí ko̱ñu kiti̱ tí ni̱xiꞌi̱ yóꞌo xi̱xaꞌmi na ña ñii xiiña ña xíká loꞌo no̱o̱ ñoo no̱o̱ xi̱taku̱ ni̱vi. 12 Ta ñii ki̱ꞌva saá, Jesucristo ni̱xo̱ꞌvi̱ ra ta ni̱xiꞌi̱ ra ñii xiiña ña xíká loꞌo no̱o̱ ñoo Jerusalén. Ta xíꞌin ni̱i̱ ra ña ni̱xi̱ta̱ ndaꞌa̱ tón cruz, Ndios nákata ra kua̱chi ni̱vi. 13 Ña̱kán va̱ꞌa kee yó ñoo no̱o̱ táku̱ ni̱vi na o̱n xi̱in kandixa Jesucristo, ta ko̱ꞌo̱n yó nakutáꞌan yó xíꞌin ra ñii xiiña ña xíká loꞌo no̱o̱ ñoo yóꞌo. Ta saá ñii káchí xo̱ꞌvi̱ yó xíꞌin ña sakukaꞌan ni̱vi no̱o̱ yó, nda̱tán ni̱xo̱ꞌvi̱ mi̱i ra. 14 Chi o̱n ko̱ó nda̱ ñii ñoo ñoyívi yóꞌo ña koo ndiꞌi saá ki̱vi̱ no̱o̱ kindo̱o yó kutaku̱ yó. Ta saá mi̱i yó kóni ní yó ki̱ꞌvi yó ñoo xa̱á ña va̱xi no̱o̱ kutaku̱ yó ndiꞌi saá ki̱vi̱. 15 Xa̱ꞌa̱ ña yóo Jesucristo táku̱ ra níma̱ yó vitin, ná kasa káꞌno yó Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱, ta kachí yó saá: “Ndios kúu Ta̱a ta̱Káꞌno ní no̱o̱ yó”, saá kachí yó. Ta to̱ꞌon ña káꞌa̱n yó xíꞌin ndinoꞌo níma̱ yó saá, nda̱tán yóo ñava̱ꞌa sóko̱ yó no̱o̱ Ndios, saá yóo ña. 16 O̱n nandoso ndó keꞌé ndó ñava̱ꞌa, ta xíꞌin ña kómí ndó chindeé ndó ni̱vi na o̱n ko̱ó ña kómí, chi nda̱tán yóo ña sóko̱ ndó no̱o̱ Ndios, saá yóo ña chíndeé ndó ni̱vi, ta xíꞌin ña kéꞌé ndó saá sákusii̱ ndó ini Ndios.
17 Kasa ndivi ndó ña ndúkú na ndíso chiño no̱o̱ ndó, ta kasa ni̱no̱ xíꞌin mi̱i ndó xa̱ꞌa̱ ña vivíi kasa ndivi ndó ña káꞌa̱n na xíꞌin ndó. Saá chi na ndíso chiño no̱o̱ ndó o̱n vása sándakoo na ña vivíi ndáa na ndóꞌó, chi to̱nda̱a ñii ki̱vi̱ koni̱ ñóꞌó kuita nayóꞌo nataxi na kuenda no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ chiño ki̱sa ndivi na. Ta ndóꞌó kasa ndivi ndó ña kóni na, ta saá nayóꞌo xíꞌin ñasi̱i̱ ini na kuchiño na kasa ndivi na chiño na. Ta ndóꞌó xíni̱ ñóꞌó vivíi kasa ndivi ndó chiño no̱o̱ na xa̱ꞌa̱ ña o̱n kuchuchú ini na. Saá chi, tá o̱n vása vivíi kísa ndivi ndó chiño saá, ta ña ma̱ni̱ kúu ña no̱o̱ mi̱i ndó.
18 O̱n sandakoo ndó káꞌa̱n ndó xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndi̱. Chi xíni̱ va̱ꞌa ndi̱ ndí o̱n ko̱ó kua̱chi ndíso ndi̱, ta chíkaa̱ ini ndi̱ keꞌé ndi̱ ndasaá kuiti ñanda̱a̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱. 19 Ta yi̱ꞌi̱ xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó ña ka̱ꞌa̱n ndó ndukú ndó no̱o̱ Ndios, ña ya̱chi̱ taxi ra xaa̱ tuku i̱ no̱o̱ ndó.
To̱ꞌon yóꞌo kúu to̱ꞌon sondíꞌí no̱o̱ tutu yóꞌo
20 Ta xa̱ꞌa̱ ña ke̱ꞌé Jesucristo ña ni̱xi̱ta̱ ni̱i̱ ra ndaꞌa̱ tón cruz, Ndios ki̱ndo̱o ra ñii ñava̱ꞌa káꞌno xíꞌin yó ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ndios ta̱a ta̱ táxi ñava̱ꞌa nákaa̱ ini yó kúu ta̱a ta̱ sa̱nataku̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Ta Jesucristo ndáa ra mi̱i yó nda̱tán yóo ñii ta̱a ta̱ vivíi ndáa ndikachi sa̱na̱ ra. 21 Yi̱ꞌi̱ ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios, ña taxi ra ndee̱ ra ndaꞌa̱ ndó xa̱ꞌa̱ ña kuchiño ndó kasa ndivi ndó ña kóni ra. Ta xíꞌin ña kísa chiño Jesucristo ini yó, ná sanduu ra yó ni̱vi na sakusii̱ ini Ndios. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, ná kasa káꞌno ní yó Jesucristo ndiꞌi saá ki̱vi̱. Saá ná koo ña.
22 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, xáku ndáꞌví i̱ no̱o̱ ndó, ndí xíꞌin ña káꞌno ini ndó chikaa̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon ña ni̱taa i̱ no̱o̱ tutu yóꞌo. Chi o̱n vása ní‑taa i̱ kua̱ꞌa̱ ní to̱ꞌon no̱o̱ tutu yóꞌo. 23 Ta kóni i̱ ndato̱ꞌon i̱ xíꞌin ndóꞌó ña kunda̱a̱ ini ndó ndí ñani yó ta̱Timoteo, xa ke̱e ra veꞌe ka̱a ta xa yóo ndíka̱ ra vitin. Táná kixaa̱ ya̱chi̱ ra no̱o̱ yóo i̱ yóꞌo, ta saá xaa̱ ra xíꞌin i̱ ña koto ndi̱ ndóꞌó.
24 Ta tíꞌví ndi̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ ndi̱ ndiꞌi ni̱vi na ndíso chiño no̱o̱ ndó, ta tíꞌví ndi̱ to̱ꞌon ña chindeé ndó no̱o̱ ndi̱ ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na ndíko̱n Jesucristo. Ta nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo, na táku̱ ñoo estado Italia, tíꞌví na to̱ꞌon ña chindeé na ndóꞌó.
25 Ná keꞌé Ndios ñava̱ꞌa xíꞌin ndiꞌi ndó. Saá ná koo ña.