Tutu ña ni̱taa ta̱Santiago
1
Ta̱Santiago ti̱ꞌví ra to̱ꞌon yóꞌo
ña chi̱ndeé ra na kándixa Jesucristo
Yi̱ꞌi̱ kúu ta̱Santiago, ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Ndios xíꞌin no̱o̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Táa i̱ tutu yóꞌo ña tiꞌví i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa chindeé i̱ ndóꞌó nañoo yó naIsrael, na ni̱xi̱ta̱ níꞌnó na táku̱ ndiꞌi saá xiiña no̱o̱ ñoꞌo̱ ñoyívi yóꞌo.
Ña kóni Ndios kasa ndivi yó ki̱vi̱ kíxaa̱ ñaxóꞌvi̱ no̱o̱ yó
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo, ná kunakaa̱ ñasi̱i̱ ini ndó ki̱vi̱ kíxaa̱ ndiꞌi saá no̱o̱ ña xóꞌvi̱ no̱o̱ ndó. Saá chi kúnda̱a̱ ini yó ndí ndiꞌi saá no̱o̱ ña xóꞌvi̱ kúu ña xíto ndoso mi̱i yó án ndixa kándixa ka̱ yó Jesucristo. Ta xíꞌin ñayóꞌo sákuáꞌá yó nduu yó ni̱vi na kundeé xíꞌin ña yo̱ꞌvi̱, ta o̱n sandakoo yó yichi̱ va̱ꞌa. Tá o̱n vása sandakoo yó yichi̱ va̱ꞌa, vará kua̱ꞌa̱ ní ña xóꞌvi̱ yó, ta saá nduu yó ni̱vi na va̱ꞌa ni̱xaa̱ xa̱ꞌno no̱o̱ Ndios, kuu yó ni̱vi na o̱n vása xíni̱ ñóꞌó ka̱ inka̱ no̱o̱ ndee̱ ña kasa ndivi na ña káchí ini Ndios.
Ta yóo ñii ndóꞌó, ta kúma̱ni̱ xíꞌin ndó ñandíchí va̱xi no̱o̱ Ndios, ta va̱ꞌa ndukú ndó ña no̱o̱ Ndios, ta ndixa taxi ra ñandíchí ndaꞌa̱ ndó. Saá chi ta̱a ta̱ va̱ꞌa ini kúu Ndios, o̱n vása kúchiton ra nda̱ ñii ni̱vi, ta táxi ra ñandíchí ndaꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na ndúkú ña no̱o̱ ra; ñandíchí yóꞌo kúu ña xíni̱ ñóꞌó ñii ñii ni̱vi ña va̱ꞌa kutaku̱ na nda̱tán kóni Ndios. Ta ki̱vi̱ ndúkú yó ñandíchí no̱o̱ Ndios, ta xíni̱ ñóꞌó kandixa ndinoꞌo ini yó ndí ndixa taxi ra ña xíni̱ ñóꞌó yó ndaꞌa̱ yó. Ta o̱n váꞌa kaka o̱vi̱ ini yó, chi nda̱tán yóo takuií tá kánda xíno no̱o̱ mi̱ni, ta kua̱ꞌa̱n rá yóꞌo ta kua̱ꞌa̱n rá kaa̱, ke̱ꞌé ta̱chi̱ xíꞌin rá, saá yóo ni̱vi na xíka o̱vi̱ ini. Ta ni̱vi na xíka o̱vi̱ ini nda̱ ma̱ni̱ kundati na nakiꞌin na ñava̱ꞌa ndúkú na no̱o̱ Ndios, chi Ndios o̱n taxi ra ña ndaꞌa̱ na. Chi ni̱vi na xíka o̱vi̱ ini, vitin xáni ini na: “Yichi̱ yóꞌo kúu ña va̱ꞌa ní”, ta inka̱ ki̱vi̱ tuku xáni ini na: “Va inka̱ yichi̱ yóꞌo kúu ña va̱ꞌa ka̱”, ta saá tuku tuku násama na yichi̱ no̱o̱ xíka na.
Ta ndóꞌó, nañani yó án náki̱ꞌva̱ yó na kúu nandáꞌví ta kándixa ndó Jesucristo, ná kunakaa̱ ñasi̱i̱ ini ndó, chi nanáꞌno kúu ndó no̱o̱ yichi̱ Ndios. 10 Ta ndóꞌó, nañani yó án náki̱ꞌva̱ yó na kúu nakuíká, ná kunakaa̱ ñasi̱i̱ ini ndó chi nákoni ndó nandáꞌví kúu ndó no̱o̱ Ndios. Nda̱tán yóo yita ña ndúta̱ yuku̱, ta ya̱chi̱ ndíꞌi xa̱ꞌa̱ ña, saá yóo ni̱vi nakuíká, chi o̱n vása kundeé ñakuíká ni̱vi koo ña ndiꞌi saá ki̱vi̱ va̱xi. 11 Tá xita̱a̱n va̱xi kana ño̱ꞌo, ta kíxáꞌá ndeé ní chíkaa̱ ña kaꞌni̱, ta yu̱ku̱ kuíi̱ kíxáꞌá ña yíchi̱ ña, ta yita livi kóyo ña no̱o̱ ñoꞌo̱, ta ndíꞌi xa̱ꞌa̱ ña. Ñii ki̱ꞌva saá kundoꞌo nakuíká, kísa chiño na ta livi ní táku̱ na, ta ñii kuiti kixaa̱ ña kivi̱ na.
Yóo ñayo̱ꞌvi̱ koto ndoso ña mi̱i yó
12 Nákaa̱ va̱ꞌa ñasi̱i̱ níma̱ ni̱vi na kúndeé ini xíꞌin ndiꞌi ñayo̱ꞌvi̱ xíto ndoso ñaꞌá, ta vará nda̱ yo̱ꞌvi̱ ní xóꞌvi̱ na, ta o̱n vása sándakoo na kándixa na Jesucristo. Ta saá Ndios chaꞌvi ra ni̱vi yóꞌo xíꞌin ña kutaku̱ na xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi, chi saá yóo to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra chi̱ndúꞌu̱ ra kundivi xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kíꞌvi ní ini xíni ñaꞌá. 13 Tá yóo ñii ndóꞌó xáni ini ndó keꞌé ndó ña o̱n váꞌa, ta o̱n kani ini ndó ndí Ndios kúu ta̱a ta̱ chíndaꞌá ndóꞌó keꞌé ndó saá. Chi Ndios nda̱ loꞌo o̱n vása xáni ini ra keꞌé ra ña o̱n váꞌa, ni o̱n vása chúꞌu ra ni̱vi keꞌé na ña o̱n váꞌa. 14 Ta ña káchí ini mi̱i yó kúu ña chíndaꞌá mi̱i yó keꞌé yó ña o̱n váꞌa, ta sándáꞌví ña mi̱i yó kasa ndivi yó ña o̱n váꞌa. 15 Táná kasa ndivi yó ña o̱n váꞌa ña kúsii̱ ini yó, ta saá nakava yó kua̱chi, ta kixáꞌá yó taxi xíꞌin mi̱i yó kutaku̱ yó ña o̱n váꞌa. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo kua̱ꞌa̱n yó yichi̱ no̱o̱ ndañóꞌó yó ta o̱n kuchiño kutaku̱ yó xíꞌin Ndios.
16 Ndóꞌó nata̱a ñani yó xíꞌin ndóꞌó náñaꞌa̱ ki̱ꞌva̱ yó, kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱ ndóꞌó. Ndáto̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó: O̱n sandáꞌví xíꞌin mi̱i ndó. 17 Chi ndiꞌi ña ndinoꞌo va̱ꞌa kómí yó ta nakiꞌin ka̱ yó, Yivá yó Ndios táxi si̱i̱ ra ña ndaꞌa̱ yó. Ta Ndios kúu ta̱a ta̱ ki̱sa va̱ꞌa ndiꞌi ña kúu ñoꞌo̱ yéꞌe ña yóo ñoyívi ni̱no. Ta mi̱i Ndios o̱n vása yóo ra nda̱tán yóo ña yéꞌe ki̱sa va̱ꞌa ra, saá chi ndásava yóo ña nákasi no̱o̱ ña yéꞌe yóꞌo, ta o̱n vása tívi ka̱ no̱o̱ ña ta nákoo ku̱nda̱ti̱. Ta Ndios, o̱n ko̱ó ña kúchiño nasama ñaꞌá, ta ni o̱n vása násama xíꞌin mi̱i ra. 18 Xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó to̱ꞌon ra ña kúu ñanda̱a̱, ta Ndios sa̱nduu ra mi̱i yó sa̱ꞌya ra, ta nda̱sa ra mi̱i yó ni̱vi xa̱á. Ta saá kúu yó nano̱ó no̱o̱ ndiꞌi inka̱ ña ndasa xa̱á Ndios ki̱vi̱ ña va̱xi.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ yichi̱ nda̱a̱ no̱o̱ Ndios
19 Ndóꞌó nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, chikaa̱ so̱ꞌo ndó ña ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó vitin: Ndiꞌi ndó xíni̱ ñóꞌó sakuáꞌá ndó koni̱ so̱ꞌo ndó ña káꞌa̱n inka̱ ni̱vi xíꞌin ndó; tá kóni ndó ndakuii̱n ndó yuꞌu̱ na, ta siꞌna kani va̱ꞌa si̱ni̱ ndó ndá to̱ꞌon kúu ña va̱ꞌa ndakuii̱n ndó yuꞌu̱ na. Ta o̱n kama ní saa̱ ini ndó xíꞌin ni̱vi. 20 Chi táná saa̱ ini yó xíꞌin inka̱ ni̱vi, ta o̱n kívi kasa ndivi yó ña kóni Ndios. 21 Ña̱kán tava ndó ndiꞌi ña o̱n váꞌa ñóꞌo ka̱ ini ndó xíꞌin ndiꞌi ñakini ñóꞌo ka̱ níma̱ ndó, ta ndixa sandakoo ndó kéꞌé ndó ndiꞌi ña o̱n váꞌa. Ta xíꞌin ñato̱ꞌó nakiꞌin ndó to̱ꞌon Ndios ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin yó. Chi to̱ꞌon Ndios yóꞌo kómí ña ndee̱ ña saka̱ku ña mi̱i yó.
22 O̱n sandáꞌví xíꞌin mi̱i ndó. Tá ndasaá kuiti xíni̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon Ndios, o̱n vása ndáya̱ꞌví ní ñayóꞌo. Saá chi ndixa xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi yó ña káꞌa̱n to̱ꞌon Ndios, ta ko̱ꞌo̱n yó yichi̱ no̱o̱ xáꞌnda chiño ra. 23 Ni̱vi na kuiti xíni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon Ndios, ta o̱n vása kísa ndivi na ña káꞌa̱n to̱ꞌon ra, nayóꞌo yóo na nda̱tán yóo ñii ta̱a ta̱ ndasaá kuiti xíto ra no̱o̱ ra no̱o̱ yu̱tátá. 24 Chi ta̱yóꞌo kuiti xíto ra no̱o̱ ra, ta saá kée ra kua̱ꞌa̱n ra, ta o̱n vása ndíꞌi ini ra ndasa ndii ra no̱o̱ ra, ta kama nándoso ra ndasaá káa no̱o̱ ra. 25 Ta ni̱vi na o̱n vása nándoso to̱ꞌon Ndios ña xi̱ni̱ so̱ꞌo na, ta chíkaa̱ na ndee̱ nándukú na kasa ndivi na ña xáꞌnda chiño to̱ꞌon yóꞌo, ta xa̱ꞌa̱ ña kéꞌé na ñayóꞌo, kunakaa̱ ñasi̱i̱ ini na. Chi to̱ꞌon Ndios ña va̱ꞌa ndinoꞌo kúu ña, ta kómí ña ndiꞌi ndee̱ ra ña chindeé ña mi̱i yó ña o̱n vása kaꞌnda chiño ka̱ ñandiva̱ꞌa no̱o̱ yó.
26 Tá yóo ñii ndó ta xáni si̱ni̱ ndó va̱ꞌa ndíko̱n ndó yichi̱ Ndios, ta o̱n vása násita xíꞌin mi̱i ndó no̱o̱ ndiꞌi ña o̱n váꞌa ka̱ꞌa̱n ndó, ta na sándáꞌví xíꞌin mi̱i kúu ndó, chi no̱o̱ Ndios o̱n vása ndáya̱ꞌví yichi̱ kua̱ꞌa̱n ndó. 27 Tá kua̱ꞌa̱n yó yichi̱ nda̱a̱ ña ndáya̱ꞌví no̱o̱ Yivá yó Ndios, ta ndixa kasa ndivi yó ñava̱ꞌa ta chindeé yó ndiꞌi ni̱vi na xóꞌvi̱, na kúu naválí xi̱ndáꞌví na o̱n ko̱ó yivá siꞌí, ta na kúu náñaꞌa̱ ná ni̱xiꞌi̱ yii̱, ta kundaa yó xíꞌin mi̱i yó ña o̱n keꞌé yó ña o̱n váꞌa nda̱tán kéꞌé ni̱vi ñoyívi yóꞌo.