2
Xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ini yó koni yó ndiꞌi ni̱vi
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ndóꞌó kúu na kándixa Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ta̱ kómí ndiꞌi ndee̱ va̱ꞌa. Ta xa̱ꞌa̱ ña kándixa ndó saá, o̱n váꞌa naka̱xin ndó ni̱vi, saá chi ñii ki̱ꞌva xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ini yó koni yó nandáꞌví xíꞌin nakuíká. Tá nákutáꞌan yó veꞌe no̱o̱ kísa káꞌno yó Ndios, tá xíto yó ñii ta̱kuíká ni̱ki̱ꞌvi ra no̱o̱ ndóo yó, ta ndíxin ra tiko̱to̱ ña va̱ꞌa ña yáꞌví ní, ta nákaa̱ seꞌe̱ ña yéꞌe ndaꞌa̱ ra, ta tuku xíto yó va̱xi inka̱ ta̱a, ta̱yóꞌo kúu ñii ta̱ndáꞌví, ta ndíxin ra tiko̱to̱ láꞌlá yatá, ta ndáꞌví ní káa ra, ta mi̱i yó kama ní ta va̱ꞌa ní to̱ꞌó kua̱ꞌa̱n yó nakiꞌin yó ta̱kuíká, ta káꞌa̱n yó xíꞌin ra, káchí yó saá: “Koo ún, tata, yóꞌo yóo táyi̱ tón va̱ꞌa koo ún”, káchí yó xíꞌin ra. Ta xíꞌin ta̱ndáꞌví síín káꞌa̱n yó xíꞌin ra, káchí yó saá: “Kundichi ún nda̱ kaa̱, án no̱o̱ ñoꞌo̱ yóꞌo va̱ꞌa koo ún”, káchí yó xíꞌin ra. Tá saá kísa ndivi yó xíꞌin ni̱vi, ñayóꞌo sánáꞌa ndí náka̱xin yó ni̱vi chi va̱ꞌa ka̱ na̱kiꞌin yó nakuíká no̱o̱ nandáꞌví. Nda̱tán yóo nachiño na o̱n vása va̱ꞌa kísa nani kua̱chi, saá yóo mi̱i yó, tá náka̱xin yó ni̱vi.
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, koni̱ so̱ꞌo va̱ꞌa ndó ña káꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó: Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra ndí nandáꞌví ñoyívi yóꞌo kuu nakuíká no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ ña kándixa na Jesucristo. Ta ni̱vi na kándixa yóꞌo kúu na kutaku̱ xíꞌin ra ta kaꞌnda chiño na xíꞌin ra no̱o̱ ndiꞌi ña yóo, chi saá yóo to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios chi̱ndúꞌu̱ ra kundivi xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kíꞌvi ní ini xíni ñaꞌá. Ta mi̱i ndó, o̱n váꞌa kéꞌé ndó chi kísa ni̱no̱ ndó nandáꞌví. ¿Án o̱n si̱ví nakuíká kúu na sáxo̱ꞌvi̱ ní ndóꞌó, ta chíkaa̱ na kua̱chi xa̱ꞌa̱ ndó no̱o̱ nachiño ña sandoꞌo na ndóꞌó? ¿Án o̱n si̱ví mi̱i nakuíká yóꞌo kúu na káꞌa̱n to̱ꞌon o̱n váꞌa ta kúsiki na ki̱vi̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó?
No̱o̱ to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés xi̱na̱ꞌá, yóo nda̱yí ña kúu ña káꞌno va̱ꞌa ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios, káchí ña saá: “Ñii ki̱ꞌva nda̱tán kíꞌvi ini ndó xíni ndó xíꞌin mi̱i ndó, saá kukiꞌvi ini ndó koni ndó natáꞌan ndó.” Tá ndinoꞌo ini ndó kísa ndivi ndó nda̱yí yóꞌo, ta saá va̱ꞌa kéꞌé ndó. Tá náka̱xin ka̱ ndó ni̱vi ta nákiꞌin va̱ꞌa ka̱ ndó nakuíká no̱o̱ nandáꞌví, ta nákuiso ndó kua̱chi, chi yáꞌa ndoso ndó nda̱yí Ndios. 10 Ta saá, tá yóo ni̱vi na kísa ndivi ndiꞌi nda̱yí Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés, ta yáꞌa ndoso na ñii la̱á kuiti nda̱yí yóꞌo, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo nákuiso na kua̱chi no̱o̱ Ndios. Ñii ki̱ꞌva nda̱tán ni̱yaꞌa ndoso na ndiꞌi nda̱yí Ndios, saá yóo kua̱chi ndíso na no̱o̱ Ndios. 11 Saá chi ñii la̱á Ndios kúu ta̱a ta̱ xa̱ꞌnda chiño ndiꞌi nda̱yí. Xa̱ꞌnda chiño ra: “O̱n váꞌa ku̱su̱n ñii ta̱a xíꞌin ñii ñaꞌa̱ ñá o̱n si̱ví kúu ñásíꞌí ra, ta ni o̱n váꞌa ku̱su̱n ñii ñaꞌa̱ xíꞌin ñii ta̱a ta̱ o̱n si̱ví yii̱ ñá kúu.” Ta tuku xa̱ꞌnda chiño Ndios: “O̱n váꞌa kaꞌni ñii ni̱vi inka̱ ni̱vi.” Ta saá káꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó, tá ñii ta̱a xa̱ꞌni ra ñii ni̱vi vará o̱n vása ní‑kisi̱n ra xíꞌin inka̱ ñaꞌa̱ ñá o̱n si̱ví kúu ñásíꞌí ra, ta ta̱yóꞌo nákuiso ra kua̱chi no̱o̱ Ndios, chi nda̱tán yóo ta̱a ta̱ ni̱yaꞌa ndoso ndiꞌi nda̱yí, saá yóo ra. 12 Xíni̱ ñóꞌó koto va̱ꞌa yó xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon káꞌa̱n yó ta xíꞌin ña kéꞌé yó. Saá chi va̱xi ñii ki̱vi̱ Ndios kasa nani ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó. Ta xíꞌin to̱ꞌon ña xa̱ꞌnda chiño Jesucristo, kasa nani ra ña, chi to̱ꞌon ña xáꞌnda chiño Jesucristo kómí ña ndee̱ ña chindeé ña mi̱i yó ña o̱n kaꞌnda chiño ka̱ ñandiva̱ꞌa no̱o̱ yó. 13 Ta kixaa̱ ki̱vi̱ kasa nani Ndios xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, Ndios o̱n kundáꞌví ini ra koni ra ni̱vi na o̱n vása ní‑kundáꞌví ini xi̱ni inka̱ ni̱vi. Ta ni̱vi na ku̱ndáꞌví ini xi̱ni inka̱ ni̱vi, Ndios kundáꞌví ini ra koni ra na. Ña kúndáꞌví ini yó xíni táꞌan yó kúu ña xíni̱ ñóꞌó ní no̱o̱ Ndios, saá chi xíꞌin ña kúndáꞌví ini ra xíni ra ni̱vi kasa nani ra kua̱chi na.
Xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi yó to̱ꞌon Ndios,
o̱n si̱ví koni̱ so̱ꞌo kuiti yó to̱ꞌon ra
14 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, tá kuiti káꞌa̱n yó: “Yi̱ꞌi̱ kándixa i̱ Jesucristo”, káchí yó, ta o̱n vása kísa ndivi yó chiño va̱ꞌa ña sánáꞌa ña ndixa kándixa yó ra, ta to̱ꞌon káꞌa̱n yó ndí kándixa yó, o̱n vása ndáya̱ꞌví ña no̱o̱ Ndios, ni o̱n kúchiño ña saka̱ku ña mi̱i yó. 15 Saá chi tá xíto yó yóo ñii ñani yó án ñii ki̱ꞌva̱ yó, ta o̱n ko̱ó ña kundixin na, ni o̱n ko̱ó ña kuxu na, 16 ta káchí yó xíꞌin na: “Nakutáꞌan yó inka̱ ki̱vi̱. Va̱ꞌa koo ún, ta va̱ꞌa ná koo tiko̱to̱ kundixin ún chi vi̱xin ní, ta kua̱ꞌa̱ kuxu ún nda̱ xáa ini ún”, káchí yó xíꞌin na, ta o̱n vása taxi yó ña xíni̱ ñóꞌó na ndaꞌa̱ na, ta nda̱ ma̱ni̱ káꞌa̱n yó to̱ꞌon yóꞌo xíꞌin na, chi o̱n vása ndáya̱ꞌví ña. 17 Tá ndasaá kuiti káꞌa̱n yó kándixa yó Jesucristo, ta o̱n vása kísa ndivi yó chiño va̱ꞌa ña kóni Ndios, nda̱ ma̱ni̱ káꞌa̱n yó kándixa yó Jesucristo, chi to̱ꞌon vi̱chí kuiti kúu ña.
18 Tá ñii ndó káꞌa̱n, káchí ndó: “Yóo ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta o̱n ko̱ó chiño va̱ꞌa kéꞌé na. Ta yóo inka̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta kísa ndivi na chiño va̱ꞌa ña kóni Ndios”, káchí ndó. Ta yi̱ꞌi̱ káꞌa̱n i̱, tá o̱n ko̱ó chiño va̱ꞌa kéꞌé ni̱vi, ta saá o̱n ko̱ó ña kómí na sánáꞌa na ndí ndixa kándixa na Jesucristo. Ta ni̱vi na kéꞌé chiño va̱ꞌa, nayóꞌo kómí na ñava̱ꞌa sánáꞌa na ndí ndixa kándixa na Jesucristo. 19 Tá yóo inka̱ ndó káꞌa̱n, káchí ndó: “Kándixa i̱ yóo ñii la̱á Ndios.” Ta ndóꞌó káꞌa̱n saá, vará va̱ꞌa kándixa ndó, ta xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini ndó ndí ñii ki̱ꞌva saá ndiꞌi ñaníma̱ ndiva̱ꞌa kándixa ña yóo ñii la̱á Ndios, ta̱nda̱ kísin ña chi yíꞌví ña xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo. 20 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, o̱n kíꞌví ní kani si̱ni̱ ndó. Xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini ndó ndí nda̱ ma̱ni̱ kúu ña kándixa ndó Jesucristo tá o̱n vása kísa ndivi ndó chiño va̱ꞌa ña kóni Ndios kasa ndivi yó. 21 ¿Án o̱n vása nákáꞌán ndó ndasaá ke̱ꞌé ta̱Abraham, xi̱i̱ síkuá yó kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá? Chi ta̱yóꞌo chi̱kaa̱ so̱ꞌo ra, ta ka̱ndixa ra to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios xíꞌin ra, ta ki̱sa ndivi ra ña so̱ko̱ ra sa̱ꞌya ra ta̱Isaac no̱o̱ Ndios. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra ndí ta̱Abraham kúu ra ta̱a ta̱ va̱ꞌa ndinoꞌo no̱o̱ Ndios. 22 Ta vitin kúnda̱a̱ ini ndó ndí xíni̱ ñóꞌó nakutáꞌan ña ka̱ndixa ra xíꞌin ña ki̱sa ndivi ra nda̱tán kóni Ndios, ta xa̱ꞌa̱ ña chiño va̱ꞌa ki̱sa ndivi ra, ni̱to̱nda̱a ra ña xi̱ndaa ndinoꞌo ini ra Ndios. 23 Ta saá ku̱ndivi ña ni̱ka̱ꞌa̱n to̱ꞌon Ndios ña káchí: “Ta̱Abraham ka̱ndixa ra Ndios, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra ndí ta̱Abraham kúu ta̱a ta̱ ndii ta̱ o̱n ko̱ó kua̱chi ndíso no̱o̱ ra”, káchí to̱ꞌon Ndios. Ta xa̱ꞌa̱ ña ki̱sa ndivi ra ñayóꞌo, ni̱ka̱ꞌa̱n ni̱vi saá: “Ta̱Abraham kúu ta̱a ta̱ nátaꞌan va̱ꞌa xíꞌin Ndios.”
24 Ña̱kán kúnda̱a̱ ini yó Ndios káꞌa̱n ra ndí ni̱vi na va̱ꞌa ndinoꞌo kúu yó no̱o̱ ra, chi kándixa yó ra ta kísa ndivi yó to̱ꞌon ra. 25 Ta yóo inka̱ to̱ꞌon ña ndáto̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ñii ñaꞌa̱ ñá na̱ní Rahab, kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ni̱xi̱yo ñá ta xa̱ꞌa̱ si̱ꞌún ni̱ki̱si̱n ñá xíꞌin kua̱ꞌa̱ ní ta̱a. Ta Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra ndí ndu̱u ñáñaꞌa̱ va̱ꞌa ndinoꞌo no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ ña chi̱ndeé ñá naIsrael; chi na̱kiꞌin va̱ꞌa ñá o̱vi̱ ta̱a ta̱ ni̱xa̱ꞌa̱n xíto naní ñoo Jericó. Saá chi ñáRahab ta̱an seꞌé ñá nata̱a yóꞌo ini veꞌe ñá, ta chi̱ndeé ñá na ni̱ka̱ku na no̱o̱ nañoo Jericó, ta saá ku̱chiño ndi̱kó na kua̱noꞌo̱ na no̱o̱ ndáti inka̱ nata̱a táꞌan na. 26 To̱ꞌon yóꞌo sánáꞌa ña mi̱i yó ndí ña xíni̱ ñóꞌó ní kúu ña kasa ndivi yó chiño va̱ꞌa ña kóni Ndios. Ta vitin va̱ꞌa ná kani si̱ni̱ ndó xa̱ꞌa̱ inka̱ ña sánáꞌa, ndí yi̱kí ko̱ñu yó xíꞌin níma̱ táku̱ kómí yó, o̱n kuchiño ta̱ꞌvi̱ táꞌan ña, saá chi tá o̱n ko̱ó níma̱ táku̱ kómí yó, ta ni̱vi ni̱xiꞌi̱ kúu yó. Ta saá kúnda̱a̱ ini yó tá ndixa kándixa yó Ndios, ta o̱n kuchiño ta̱ꞌvi̱ táꞌan ña kándixa yó ra xíꞌin ña kísa ndivi yó chiño ña kóni ra.