To̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo
ña ni̱taa ta̱Juan
1
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta̱a ta̱ kúu To̱ꞌon Ndios
Nda̱ ta̱ꞌán ka̱ kixáꞌá kuva̱ꞌa ndiꞌi ña yóo ñoyívi, xa yóo To̱ꞌon Ndios. Ta To̱ꞌon Ndios xa yóo ña xíꞌin Ndios nda̱ siꞌna, ta To̱ꞌon yóꞌo kúu mi̱i Ndios. To̱ꞌon Ndios yóꞌo xa yóo ña xíꞌin Ndios nda̱ siꞌna ka̱ no̱o̱ ndiꞌi ña̱ꞌa. Xíꞌin To̱ꞌon yóꞌo Ndios ki̱sa va̱ꞌa ra ndiꞌi ña yóo ñoyívi ni̱no xíꞌin ña yóo ñoyívi yóꞌo. Ta ndiꞌi ña yóo, ku̱va̱ꞌa ña xíꞌin mi̱i To̱ꞌon Ndios. Ta nda̱ ñii ña yóo, o̱n vása ní‑kuva̱ꞌa ña xíꞌin inka̱ ndee̱ án inka̱ to̱ꞌon. Ta To̱ꞌon Ndios yóꞌo kúu ta̱a ta̱ táku̱ ndinoꞌo, ta ndee̱ ña táxi kutaku̱ ndiꞌi ni̱vi, káku ña no̱o̱ ra. Ta nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña yéꞌe no̱o̱ ni̱vi ña táxi kuchiño koto na, saá yóo ta̱a yóꞌo. Ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña yéꞌe no̱o̱ naa ní, saá yóo ra, ta ñanaa ní yóꞌo, nda̱ loꞌo o̱n vása kúchiño ña ndaꞌva ña ñoꞌo̱ yéꞌe yóꞌo.
Ni̱xi̱yo ñii ta̱a ta̱ ti̱ꞌví Ndios ña ka̱ꞌa̱n ndoso ra to̱ꞌon Ndios no̱o̱ ni̱vi, ta ta̱yóꞌo xi̱naní ra Juan. Ta Ndios ti̱ꞌví ra ta̱yóꞌo ña ndakuii̱n ra xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ yóo nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ndinoꞌo ña yéꞌe. Ta ta̱Juan yóꞌo nda̱to̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ta̱a yóꞌo xa̱ꞌa̱ ña kuchiño kandixa na ra. Ta ndixa ta̱Juan yóꞌo o̱n si̱ví mi̱i ra xi̱kuu ñoꞌo̱ ndinoꞌo ña yéꞌe, ta ndasaá kuiti ki̱xi ra ndato̱ꞌon ra to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ kúu ñoꞌo̱ ndinoꞌo. Ta saá ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ka̱ku ta̱Juan, ta loꞌo kuiti ni̱yaꞌa, ta ka̱ku ta̱a ta̱ kúu ñoꞌo̱ ndinoꞌo. Ta ñoꞌo̱ ndinoꞌo yóꞌo yéꞌe no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi na táku̱ ñoyívi xa̱ꞌa̱ ña kuchiño koto na yu kúu yichi̱ va̱ꞌa.
10 Ta ta̱a ta̱ kúu ñoꞌo̱ ndinoꞌo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta xi̱taku̱ ra xíꞌin ni̱vi. Vará ndiꞌi ni̱vi xíꞌin ndiꞌi ña yóo ñoyívi ku̱va̱ꞌa ña xíꞌin ndee̱ ra, ta nani̱vi ñoyívi yóꞌo ní‑nakoni na yu kúu ra. 11 Ta̱yóꞌo ki̱xaa̱ ra no̱o̱ ni̱vi na kúu nañoo mi̱i ra, ta nayóꞌo ni̱‑xiin na nakiꞌin na ra. 12 Ta saá ni, ni̱xi̱yo sava ni̱vi na na̱kiꞌin va̱ꞌa ñaꞌá, ta ka̱ndixa na ra. Ta ndaꞌa̱ ni̱vi yóꞌo na na̱kiꞌin va̱ꞌa ñaꞌá, ta̱xi ra nda̱yí nduu na sa̱ꞌya Ndios. 13 Ta ni̱vi na ndu̱u sa̱ꞌya Ndios, nayóꞌo ka̱ku xa̱á na, ta o̱n vása ní‑kaku tuku na ñii ki̱ꞌva nda̱tán siꞌna ka̱ku na ti̱xin siꞌí na. Saá chi o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ña kóni yivá siꞌí na kúu ña tuku ka̱ku xa̱á na. Ta xa̱ꞌa̱ ña kóni Ndios kúu ña ndu̱u ni̱vi sa̱ꞌya mi̱i Ndios.
14 Ta To̱ꞌon Ndios ndu̱u ña ñii ta̱a ndinoꞌo, ta xi̱komí ra yi̱kí ko̱ñu ni̱vi, ta xi̱taku̱ ra xíꞌin ndi̱ ñoyívi yóꞌo. Ta xi̱ni ndi̱ ñava̱ꞌa káꞌno ña livi ní ña kómí ra. Ta mi̱i ñava̱ꞌa káꞌno ña livi ní ña kómí Ndios kúu ña kómí ra, chi ñii la̱á mi̱i ra kúu Sa̱ꞌya Ndios, ta ta̱a ta̱ ndixa nda̱a̱ ndinoꞌo ini kúu ra, ta chútú ini ra xíꞌin ndiꞌi saá no̱o̱ ñava̱ꞌa. 15 Ta ta̱Juan nda̱kuii̱n ra ñanda̱a̱ xa̱ꞌa̱ ta̱a yóꞌo ta̱ kúu To̱ꞌon Ndios, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra, káchí ra saá:
―Vará yi̱ꞌi̱ siꞌna ka̱ku i̱ no̱o̱ ta̱yóꞌo, ta ndixa ta̱a ta̱ káꞌno no̱o̱ yi̱ꞌi̱ kúu ra, chi o̱n ta̱ꞌán ka̱ kutaku̱ i̱ ti̱xin siꞌí i̱, ta xa táku̱ ta̱yóꞌo ―káchí ta̱Juan, ta̱a ta̱ sákuchu ni̱vi, xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta̱a ta̱ kúu To̱ꞌon Ndios.
16 Ta ta̱a yóꞌo, chútú nda̱a̱ ini ra xíꞌin ndiꞌi saá no̱o̱ ñava̱ꞌa. Ta mi̱i yó, xa nákiꞌin yó kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa táxi ra ndaꞌa̱ yó ñii ñii ki̱vi̱. 17 Kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, ndaꞌa̱ xi̱i̱ síkuá yó ta̱Moisés, Ndios ta̱xi ra nda̱yí ña xa̱ꞌnda chiño no̱o̱ yó. Ta saá ki̱xaa̱ Jesucristo ñoyívi yóꞌo, ta ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini yó ñava̱ꞌa káꞌno ña yóo ini Ndios, ta ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini yó ñanda̱a̱ ndinoꞌo. 18 Nda̱ ñii ni̱vi o̱n ta̱ꞌán koni na Ndios xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ mi̱i na. Ta Jesucristo sa̱náꞌa ra mi̱i yó yu kúu Ndios ta ndasaá yóo ini Ndios, chi yóo ra xíꞌin Ndios ta xíni̱ va̱ꞌa ñaꞌá ra, ta ñii la̱á mi̱i ra kúu Sa̱ꞌya Ndios.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ta̱Juan, ta̱a ta̱ sákuchu ni̱vi
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Ñii ki̱vi̱ yóo ta̱Juan sánáꞌa ra ni̱vi, ta nanáꞌno no̱o̱ najudío na táku̱ ñoo Jerusalén ti̱ꞌví na sava nasu̱tu̱ xíꞌin sava naLeví, na kúu na ndíso chiño xíꞌin veꞌe ño̱ꞌo káꞌno, kua̱ꞌa̱n na nda̱ka̱ to̱ꞌon na ta̱Juan. Ta ni̱xaa̱ na no̱o̱ ta̱yóꞌo, ta ni̱ka̱ꞌa̱n na xíꞌin ra, káchí na saá:
―¿Yu kúu yóꞌó? ―káchí na xíꞌin ra.
20 Ta ta̱Juan o̱n vása ní‑yiꞌví ra ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin na, ta nda̱kuii̱n ra, káchí ra saá:
―O̱n si̱ví yi̱ꞌi̱ kúu Cristo, ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios saka̱ku ni̱vi ―káchí ra xíꞌin na.
21 Ta tuku ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon na ra, káchí na saá:
―¿Ta yu kúu yóꞌó? ¿Án yóꞌó kúu ta̱profeta Elías?
Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Juan xíꞌin na:
―O̱n si̱ví ta̱Elías kúu yi̱ꞌi̱ ―káchí ra.
Ta ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon ka̱ na ra, káchí na saá:
―¿Án yóꞌó kúu inka̱ ta̱profeta káꞌno ta̱ ndáti ndi̱ kixaa̱?
Ta nda̱kuii̱n ta̱Juan, ni̱ka̱ꞌa̱n ra saá:
―O̱n si̱ví yi̱ꞌi̱ kúu ta̱profeta ndáti ndó ―káchí ra.
22 Ta saá ni̱ka̱ꞌa̱n ka̱ na xíꞌin ra, káchí na saá:
―Va̱ꞌa ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin ndi̱ yu kúu ún, chi xíni̱ ñóꞌó ndikó ndi̱ ta ndato̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ni̱vi na ti̱ꞌví ndi̱ va̱xi ndi̱. Ta vitin ka̱ꞌa̱n ún xíꞌin ndi̱ ndixa yu kúu ún.
23 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Juan xíꞌin na, káchí ra saá:
―Yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱profeta Isaías xa̱ꞌa̱, chi kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ta̱profeta Isaías yóꞌo ni̱taa ra to̱ꞌon Ndios ña káchí saá: Ñii ki̱vi̱ no̱o̱ yóo yuku̱ yi̱chí koo ñii ta̱a, ta ndeé ní ka̱ꞌa̱n ndoso ra no̱o̱ ni̱vi, kachí ra saá: “Nda̱tán yóo ña ndasa nda̱kú ni̱vi yichi̱, ta nakuiná na yichi̱ yóꞌo no̱o̱ ña kixaa̱ ta̱káꞌno, ta ñii ki̱ꞌva saá xíni̱ ñóꞌó nakuiná ndó ini ndó ña koo tiꞌva ndó nakiꞌin ndó Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó”, káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ta̱Isaías kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ―káchí ta̱Juan xíꞌin na.
24 Ta sava na ki̱xaa̱ no̱o̱ ta̱Juan yóꞌo kúu na nafariseo, 25 ta nafariseo yóꞌo ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon na ta̱Juan, káchí na saá:
―Tá o̱n si̱ví Cristo kúu ún, ta ni o̱n si̱ví ta̱Elías kúu ún, ta ni o̱n si̱ví inka̱ ta̱profeta káꞌno kúu ún, ta saá, ¿nda̱chun sákuchu ún ni̱vi? ―káchí na xíꞌin ra.
26 Ta nda̱kuii̱n ta̱Juan, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin na:
―Xíꞌin takuií kuiti sákuchu i̱ ni̱vi. Ta ndixa xa yóo ñii ta̱a ta̱ táku̱ ñoo Israel xíꞌin ndó vitin, ta o̱n ta̱ꞌán koni ndó ra. 27 Ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ va̱xi sa̱ta̱ i̱. Ta ta̱a ta̱ káꞌno ní no̱o̱ i̱ kúu ra, ta yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱ ni̱no̱ ní ka̱ no̱o̱ ra. Yi̱ꞌi̱ kúu ta̱ kísa chiño kuiti no̱o̱ ra ―káchí ta̱Juan xíꞌin na.
28 Saá ndo̱ꞌo ta̱Juan xíꞌin ni̱vi yóꞌo yatin ñoo Betábara* Inka̱ ki̱vi̱ ñoo Betábara kúu Betania. ña nákaa̱ yuꞌu̱ yu̱ta Jordán no̱o̱ sákuchu ta̱Juan ni̱vi.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ña na̱kutáꞌan ta̱Juan xíꞌin ta̱Jesús
29 Ta saá ni̱ti̱vi inka̱ ki̱vi̱, ta ta̱Juan na̱koto ra va̱xi ta̱Jesús, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ni̱vi, káchí ra saá:
―¡Koto ndó! Ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ ti̱ꞌví Ndios kivi̱ xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi. Nda̱tán yóo ndikachi loꞌo tí sóko̱ ni̱vi no̱o̱ Ndios ña kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi na, saá yóo ta̱yóꞌo. 30 Ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱. Ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó ndí va̱xi ñii ta̱a sa̱ta̱ i̱, ta ta̱a ta̱ káꞌno no̱o̱ i̱ kúu ra, chi ki̱vi̱ ka̱ku i̱, xa táku̱ ra. 31 Ta siꞌna o̱n vása ní‑kunda̱a̱ ini i̱ tá ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ ti̱ꞌví Ndios saka̱ku ra mi̱i yó. Ta yi̱ꞌi̱ sákuchu i̱ ni̱vi xíꞌin takuií, chi saá kísa ndivi i̱ ña kóni Ndios xa̱ꞌa̱ ña kuchiño nañoo Israel nakoni na yu kúu ta̱yóꞌo ―káchí ta̱Juan xíꞌin ni̱vi.
32 Ta saá ni̱ka̱ꞌa̱n ka̱ ta̱Juan xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús, káchí ra saá:
―Yi̱ꞌi̱ xi̱ni i̱ ndasaá ki̱xi noo Níma̱ Ndios nda̱ ñoyívi ni̱no, ta no̱o ña nda̱tán va̱xi noo ñii tísa̱ta, ta xi̱kanóo ña no̱o̱ ñíndichi ta̱Jesús. 33 Siꞌna o̱n vása ní‑kunda̱a̱ ini i̱ tá ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ ti̱ꞌví Ndios saka̱ku ra mi̱i yó, ta mi̱i Ndios ta̱ ti̱ꞌví yi̱ꞌi̱ sakuchu i̱ ni̱vi, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin i̱, ka̱chí ra saá: “Ñii ki̱vi̱ koto ún Níma̱ i̱ ndasaá kixi noo ña nda̱ ñoyívi ni̱no, ta kanóo ña no̱o̱ ñíndichi ñii ta̱a, ta ta̱yóꞌo kúu ta̱a ta̱ sakuchu ni̱vi xíꞌin Níma̱ i̱”, ka̱chí Ndios xíꞌin i̱. 34 Ta vitin xa xi̱ni i̱ ñayóꞌo nda̱tán yóo ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios xíꞌin i̱, ta saá káꞌa̱n i̱ ñanda̱a̱ xíꞌin ndó ndí ta̱Jesús yóꞌo kúu Sa̱ꞌya Ndios ―káchí ta̱Juan xíꞌin na.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ o̱vi̱ ta̱a ta̱ ki̱xáꞌá xíka xíꞌin ta̱Jesús
35 Ta ni̱ti̱vi inka̱ ki̱vi̱, ta tuku yóo ta̱Juan xíꞌin o̱vi̱ naxíka xíꞌin ra. 36 Ta xi̱ni ta̱Juan ni̱yaꞌa ta̱Jesús kua̱ꞌa̱n ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin naxíka xíꞌin ra, káchí ra saá:
―Koto ndó kaa̱, chi ta̱a ta̱ kua̱ꞌa̱n kaa̱, nda̱tán yóo ndikachi loꞌo tí sóko̱ ni̱vi no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ kua̱chi na, saá yóo ra ―káchí ta̱Juan.
37 Tá xi̱ni̱ so̱ꞌo o̱vi̱ ta̱a yóꞌo ña káꞌa̱n ta̱Juan, ta xa̱ndi̱ko̱n ki̱xáꞌá na ndíko̱n na kua̱ꞌa̱n na sa̱ta̱ ta̱Jesús. 38 Ta saá ta̱Jesús na̱ndikó koo ra ta ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon ra na, káchí ra saá:
―¿Yukía̱ ndúkú ndó?
Ta nda̱kuii̱n na, ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon na ra, káchí na saá:
―Tata Rabí, ¿míkía̱ yóo veꞌe no̱o̱ kíndo̱o ún vitin? ―káchí na xíꞌin ra. (Ta to̱ꞌon Rabí kóni kachí ña Maestro.)
39 Ta nda̱kuii̱n ta̱Jesús, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin na, káchí ra saá:
―Naꞌa ndó ko̱ꞌo̱n ndó xíꞌin i̱ ta koni ndó mí yóo ña ―káchí ra xíꞌin na.
Ta saá kua̱ꞌa̱n na xíꞌin ra nda̱ veꞌe no̱o̱ kíndo̱o ra. Tá ni̱xaa̱ na veꞌe yóꞌo, ta xa ni̱to̱nda̱a ka̱a ko̱mi̱ xikuaa kúu ña, Ka̱a ko̱mi̱ xikuaa na̱ní ña ka̱a u̱xu̱ no̱o̱ nañoo Roma, chi ka̱a no̱ó no̱o̱ nañoo Roma kúu ka̱a u̱xa̱ xita̱a̱n. ta ki̱ndo̱o na veꞌe yóꞌo xíꞌin ra nda̱ inka̱ ki̱vi̱.
40 Ñii ta̱yóꞌo na̱ní Andrés, ta kúu ra ta̱a ta̱ xa xi̱ni̱ so̱ꞌo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Juan, ta ki̱xáꞌá ra ndíko̱n ra sa̱ta̱ ta̱Jesús. Ta̱Andrés yóꞌo kómí ra ñii ñani ra, ta̱ na̱ní Simón Pedro. 41 Ta saá kama ní ke̱e ta̱Andrés yóꞌo kua̱ꞌa̱n ra nandukú ra ñani ra ta̱Simón Pedro. Tá ni̱xaa̱ ra ta na̱níꞌi ñaꞌá ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra, káchí ra saá:
―Xa na̱kutáꞌan ndi̱ xíꞌin ta̱a ta̱ kúnda̱a̱ ini ndi̱ kúu ta̱Mesías ―káchí ra. (To̱ꞌon Mesías kúu to̱ꞌon hebreo ña kóni kachí Cristo to̱ꞌon griego.)
42 Ta saá ta̱Andrés xa̱ndi̱ko̱n kua̱ꞌa̱n ra, ta kua̱ꞌa̱n ñani ra xíꞌin ra, ta ni̱xaa̱ na no̱o̱ yóo ta̱Jesús. Ta ta̱Jesús xi̱to káxín ra no̱o̱ ta̱a ta̱ kúu ñani ta̱Andrés yóꞌo, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra, káchí ra saá:
―Yóꞌó kúu ta̱Simón, sa̱ꞌya ta̱Jonás. Ta vitin kunaní ún Cefas ―káchí ra. (Ta ki̱vi̱ Cefas kúu to̱ꞌon arameo, ta kóni kachí ña Pedro to̱ꞌon griego, ta o̱vi̱ ki̱vi̱ yóꞌo kóni kachí ña yu̱u̱.)
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ta̱Jesús ka̱na ra ta̱Felipe xíꞌin ta̱Natanael ña kundiko̱n na sa̱ta̱ ra
43 Ta ni̱ti̱vi inka̱ ki̱vi̱, ta xáni si̱ni̱ ta̱Jesús ko̱ꞌo̱n ra ñoo estado Galilea. Ta ke̱e ra kua̱ꞌa̱n ra, ta ni̱xaa̱ ra ñoo yóꞌo, ta na̱níꞌi ra ta̱Felipe. Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra, káchí ra saá:
―Naꞌa, kundiko̱n ún sa̱ta̱ i̱ ―káchí ta̱Jesús xíꞌin ta̱Felipe.
44 Ñoo Betsaida estado Galilea kúu ñoo mi̱i ta̱Felipe yóꞌo. Ta saá tuku ta̱Simón Pedro xíꞌin ta̱Andrés kúu na nañoo yóꞌo. 45 Ta saá ta̱Felipe ke̱e ra kua̱ꞌa̱n ra nándukú ra ta̱Natanael. Tá na̱níꞌi ñaꞌá ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra, káchí ra saá:
―Xa na̱kutáꞌan ndi̱ xíꞌin ñii ta̱a ta̱ kúu ta̱ ndáti yó chi kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ta̱Moisés xíꞌin inka̱ naprofeta ni̱taa na xa̱ꞌa̱ ta̱yóꞌo. Ta̱Jesús sa̱ꞌya ta̱José kúu ra, ta kúu ra ta̱ñoo Nazaret ―saá ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Felipe xíꞌin ta̱Natanael.
46 Ta nda̱kuii̱n ta̱Natanael, káchí ra saá:
―Ñoo Nazaret, ¿káchí ún? ¿Án ndixa kúchiño kee ñii ta̱va̱ꞌa ñoo yóꞌo? ―káchí ta̱Natanael xíꞌin ta̱Felipe.
Ta nda̱kuii̱n ta̱Felipe, káchí ra saá:
―Naꞌa ko̱ꞌo̱n ún xíꞌin i̱, ta koto ún ―káchí ra. Ta ke̱e na kua̱ꞌa̱n na.
47 Ta saá ta̱Jesús xi̱ni ra ta̱Natanael va̱xi yatin ra no̱o̱ yóo ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Jesús, káchí ra saá:
―Ta̱yóꞌo kúu ta̱Israel ndinoꞌo. Ta̱a ta̱ nda̱a̱ ini kúu ra, ta nda̱ loꞌo o̱n vása sándáꞌví ra ni̱vi ―káchí ra.
48 Ta nda̱kuii̱n ta̱Natanael, káchí ra saá:
―¿Ndasaá va̱ꞌa xíni̱ ún yi̱ꞌi̱, tata?
Ta nda̱kuii̱n ta̱Jesús, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra:
―O̱n ta̱ꞌán ka̱ xaa̱ ta̱Felipe kana ra yóꞌó, ta xa xi̱ni i̱ yóꞌó, yóo ún xa̱ꞌa̱ yito̱n tón higo ―káchí ra.
49 Ta nda̱kuii̱n ta̱Natanael, káchí ra saá:
―Tata Rabí, ndixa yóꞌó kúu Sa̱ꞌya Ndios, yóꞌó kúu ta̱a ta̱Rey, ta̱káꞌno no̱o̱ naIsrael.
50 Ta nda̱kuii̱n ta̱Jesús, káchí ra saá:
―¿Án kuiti kándixa ún yi̱ꞌi̱ xa̱ꞌa̱ ña ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ún ndí xi̱ni i̱ yóꞌó ki̱vi̱ yóo ún xa̱ꞌa̱ yito̱n tón higo? Ta saá ni, va̱xi ñii ki̱vi̱ koni ka̱ ún ñanáꞌno ní ka̱ no̱o̱ ñayóꞌo ―káchí ta̱Jesús xíꞌin ta̱Natanael.
51 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Jesús xíꞌin ndiꞌi ni̱vi na ndíko̱n sa̱ta̱ ra, káchí ra saá:
―Ña ndixa nda̱a̱ káꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó ndí ñii ki̱vi̱ ña va̱xi koni ndó ndasaá no̱na̱ ñoyívi ni̱no, ta saá koni ndó kua̱ꞌa̱ ní naángel Ndios na kua̱ꞌa̱n ndaa nda̱ ñoyívi ni̱no ta na va̱xi noo nda̱ ñoyívi yóꞌo, no̱o̱ yóo yi̱ꞌi̱, ta̱a ta̱ ki̱xi no̱o̱ Ndios ―káchí ta̱Jesús xíꞌin na.

*1:28 Inka̱ ki̱vi̱ ñoo Betábara kúu Betania.

1:39 Ka̱a ko̱mi̱ xikuaa na̱ní ña ka̱a u̱xu̱ no̱o̱ nañoo Roma, chi ka̱a no̱ó no̱o̱ nañoo Roma kúu ka̱a u̱xa̱ xita̱a̱n.