^
JUDAS
Ta̱Judas ti̱ꞌví to̱ꞌon yóꞌo kua̱ꞌa̱n ña chindeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ nata̱a na sánáꞌa to̱ꞌon Ndios ña xa na̱sama na
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ña o̱n sandakoo yó yichi̱ Ndios
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Judas kísa káꞌno ra Ndios