To̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo
ña ni̱taa ta̱Marcos
1
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Juan, ta̱ sákuchu ni̱vi
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Siꞌa kíxáꞌá to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, Sa̱ꞌya Ndios, tá yóo ña ni̱taa ta̱profeta Isaías, ta̱a ta̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso to̱ꞌon Ndios kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Ni̱taa ra ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios xíꞌin ta̱a ta̱ tiꞌví ra saka̱ku na ñoyívi yóꞌo, ka̱chí ra saá:
Tiꞌví i̱ ñii ta̱ xíka chiño no̱o̱ i̱ ko̱ꞌo̱n siꞌna ra no̱o̱ ún,
ña ndasa va̱ꞌa ra yichi̱ no̱o̱ ko̱ꞌo̱n ún.
Ta no̱o̱ yóo yuku̱ yi̱chí ko̱ꞌo̱n ra ka̱ꞌa̱n ndoso ra, kachí ra saá:
“Ná koo tiꞌva ini ndó, saá chi ya̱chi̱ kixaa̱ mi̱i ta̱Káꞌno no̱o̱ yó;
kindaa ndó ña o̱n váꞌa sási no̱o̱ ndó, ta saá va̱ꞌa kuchiño nakiꞌin ndó ra”, kachí ta̱a ta̱ koo yuku̱ yi̱chí,
ka̱chí ta̱Isaías xi̱na̱ꞌá. Saá ki̱xaa̱ ta̱Juan no̱o̱ yóo yuku̱ yi̱chí ta ñii xiiña no̱o̱ yóo takuií sa̱kuchu ra ni̱vi, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ra xíꞌin ni̱vi, káchí ra saá:
―O̱n vása keꞌé ka̱ ndó ña o̱n váꞌa, ta nandikó ini ndó xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé ndó ña kasa káꞌno ini Ndios xa̱ꞌa̱ kua̱chi ndó, ta saá naꞌa ndó kuchu ndó ―káchí ra.
Ta ni̱vi nañoo Jerusalén, xíꞌin na ndóo ndiꞌi saá kua̱ꞌa̱ ka̱ ñoo ña ndáꞌvi ndaa estado Judea va̱xi na, ta ki̱xaa̱ na ña koni̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon káꞌa̱n ndoso ta̱Juan. Ta saá xi̱ni̱ so̱ꞌo na, ta ki̱xáꞌá náꞌma na xa̱ꞌa̱ kua̱chi na, ta ta̱Juan sa̱kuchu ra nayóꞌo yu̱ta Jordán.
Ta ta̱Juan ndíxin ra tiko̱to̱ ña ku̱va̱ꞌa xíꞌin yisi̱ tícamello, ta nóꞌni ñii ñáꞌño ñii̱ kiti̱ to̱ko̱ ra. Ta xíxi ra ti̱ka ndíama xíꞌin ño̱ño̱ tíyóko̱ válí yóo yuku̱. Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ra, káchí ra saá xíꞌin ni̱vi:
―Sa̱ta̱ yi̱ꞌi̱ va̱xi ñii ta̱a ta̱ ndeé ka̱ no̱o̱ yi̱ꞌi̱. Ta yi̱ꞌi̱ kúu ñii ta̱ kísa chiño kuiti no̱o̱ ra. Yi̱ꞌi̱ sákuchu i̱ ndóꞌó xíꞌin takuií, ta ta̱ va̱xi sakuchu ra ndóꞌó xíꞌin mi̱i Níma̱ Ndios ―káchí ta̱Juan xíꞌin na.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Juan ki̱vi̱ sa̱kuchu ra ta̱Jesús
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Ta saá ke̱e ta̱Jesús ñoo Nazaret estado Galilea, ta ki̱xaa̱ ra no̱o̱ yóo ta̱Juan, ta ta̱Juan sa̱kuchu ra ta̱Jesús yu̱ta Jordán. 10 Ta ke̱ta ta̱Jesús yuꞌu̱ yu̱ta, ta xi̱ni ra ni̱xo̱na̱ ñoyívi ni̱no no̱o̱ ra, ta xi̱ni ra va̱xi noo Níma̱ Ndios, nda̱tán va̱xi noo ñii tísa̱ta, saá va̱xi noo ña, ta xi̱kanóo ña no̱o̱ ñíndichi ra. 11 Ta ni̱vi na ndóo yuꞌu̱ yu̱ta xi̱ni̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra nda̱ ñoyívi ni̱no, káchí ra saá:
―Yóꞌó kúu Sa̱ꞌya i̱, ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, ta kúsii̱ ní ini i̱ xíni i̱ yóꞌó ―káchí Ndios.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús
ki̱vi̱ ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno xi̱to ndoso ña ra
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Ta xa̱ndi̱ko̱n Níma̱ Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ña xíꞌin ta̱Jesús ko̱ꞌo̱n ra xíꞌin ña no̱o̱ yóo yuku̱ yi̱chí. 13 Ta o̱vi̱ si̱ko̱ ki̱vi̱ yóo ta̱Jesús no̱o̱ yuku̱ yi̱chí yóꞌo, yóo ra no̱o̱ táku̱ tíkiti̱ yukú, ta ñaníma̱ ndiva̱ꞌa káꞌno xíto ndoso ña ra. Ta saá ki̱xaa̱ naángel, ta chi̱ndeé na ra, ta̱xi na ndaꞌa̱ ra ña xíni̱ ñóꞌó no̱o̱ ra.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús
ña ki̱xáꞌá ra kísa ndivi ra chiño Ndios
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Ki̱vi̱ chi̱kaa̱ na ta̱Juan ini veꞌe ka̱a, ta ta̱Jesús kua̱ꞌa̱n ra estado Galilea, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ra to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Ndios xíꞌin ni̱vi, 15 káchí ra saá:
―Xa ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña chi̱tóni̱ Ndios. Ta xa yóo yatin ní yichi̱ ña xáꞌnda chiño Ndios kutaku̱ yó. O̱n vása keꞌé ka̱ ndó ña o̱n váꞌa, ta nandikó ini ndó ta kandixa ndó to̱ꞌon ñava̱ꞌa yóꞌo ―káchí ra xíꞌin na.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ ka̱na ra
ko̱mi̱ ta̱a na táva tia̱ká ña kundiko̱n na sa̱ta̱ ra
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Tá kua̱ꞌa̱n ta̱Jesús yuꞌu̱ mi̱ni Galilea, ta xi̱ni ra ta̱Simón* Inka̱ ki̱vi̱ na̱ní ta̱Simón kúu Pedro. xíꞌin ñani ra ta̱Andrés, nayóꞌo sákana na ñono̱ ini takuií, chi na táva tia̱ká kúu na. 17 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Jesús xíꞌin na:
―Naꞌa ndó kundiko̱n ndó yi̱ꞌi̱, ta sanáꞌa i̱ ndóꞌó ndasaá nakaya ndó ni̱vi kundiko̱n na yichi̱ Ndios.
18 Ta xa̱ndi̱ko̱n sa̱ndakoo nata̱a yóꞌo ñono̱ na, ta xi̱kundiko̱n na kua̱ꞌa̱n na sa̱ta̱ ta̱Jesús.
19 Ta loꞌo ka̱ kua̱ꞌa̱n ta̱Jesús, ta xi̱ni ra ta̱Jacobo xíꞌin ñani ra ta̱Juan, sa̱ꞌya ta̱Zebedeo, ndóo na ini tón barco sándaꞌa na ñono̱ na. 20 Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Jesús xíꞌin na:
―Naꞌa ndó kundiko̱n ndó yi̱ꞌi̱.
Ta saá sa̱ndakoo nata̱a yóꞌo yivá na ta̱Zebedeo, ta sa̱ndakoo na inka̱ na kísa chiño no̱o̱ na, ta xi̱kundiko̱n na kua̱ꞌa̱n na sa̱ta̱ ta̱Jesús.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ na̱kutáꞌan ra
xíꞌin ñii ta̱a ta̱ kómí níma̱ ndiva̱ꞌa
(Lc. 4:31-37)
21 Ta ni̱xaa̱ na ñoo Capernaum, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ yi̱i̱ ña nákindée najudío ta̱Jesús kíꞌvi ra veꞌe ño̱ꞌo sinagoga sánáꞌa ra ni̱vi. 22 Ta na̱kaꞌnda ini ni̱vi xíni̱ so̱ꞌo na ña káꞌa̱n ra, chi sánáꞌa ra na nda̱tán sánáꞌa ñii ta̱a ta̱ kómí nda̱yí, ta inka̱ namaestro na sánáꞌa nda̱yí Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés xi̱na̱ꞌá, nayóꞌo sánáꞌa na nda̱tán sánáꞌa ni̱vi na o̱n vása kómí nda̱yí. 23 Ta veꞌe ño̱ꞌo sinagoga yóo ñii ta̱a ta̱ kómí níma̱ ndiva̱ꞌa, ta ñii ndeé ní ni̱ka̱ꞌa̱n ñandiva̱ꞌa, káchí ña saá:
24 ―Yóꞌó kúu Jesús ta̱ñoo Nazaret, ta, ¿nda̱chun sándiꞌi ún ndi̱ꞌi̱? ¿Án xa ki̱xaa̱ ún sandiꞌi ún xa̱ꞌa̱ ndi̱? Xíni̱ va̱ꞌa i̱ yu kúu ún, yóꞌó kúu Ta̱a ta̱Yi̱i̱ ta̱ ki̱xi no̱o̱ Ndios ―káchí ña xíꞌin ra.
25 Ta ta̱Jesús ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ñandiva̱ꞌa, káchí ra saá:
―¡Kasi yuꞌu̱ ún ta saña ún ta̱yóꞌo!
26 Ta níma̱ ndiva̱ꞌa ndeé ní sa̱kisin ña ta̱yóꞌo, ta ni̱nda̱ꞌyi ní ña, ta saá sa̱ña ña ta̱yóꞌo. 27 Ta ndiꞌi na ndóo na̱kaꞌnda ini na xi̱ni na ñayóꞌo, ta ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon xíꞌin táꞌan mi̱i na:
―¿Yukía̱ yóꞌo? ¿Án inka̱ ndee̱ xa̱á sánáꞌa ra mi̱i yó vitin? Kómí ra nda̱yí xáꞌnda chiño ra no̱o̱ níma̱ ndiva̱ꞌa ta kísa ndivi ña ña káꞌa̱n ra ―káchí na.
28 Ta kama ní ni̱xi̱ta̱ níꞌnó to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ndiꞌi ñoo estado Galilea.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ sa̱ndaꞌa ra
ñaꞌa̱ ñási̱so ta̱Simón
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Tá ke̱e na veꞌe ño̱ꞌo sinagoga yóꞌo, ta kua̱ꞌa̱n ta̱Jesús xíꞌin ta̱Jacobo xíꞌin ta̱Juan, ta ni̱xaa̱ na veꞌe ta̱Simón xíꞌin ñani ra ta̱Andrés. 30 Ta ñaꞌa̱ ñási̱so ta̱Simón kándúꞌu̱ ñá no̱o̱ xi̱to, ndeé ní ndóꞌo ñá kue̱ꞌe̱ kaꞌni̱. Tá ki̱xaa̱ ta̱Jesús ta nda̱to̱ꞌon na xíꞌin ra ña ndóꞌo ñá. 31 Ta saá ta̱Jesús ni̱to̱nda̱a yatin ra no̱o̱ kándúꞌu̱ ñá, ta ti̱in ra ndaꞌa̱ ñá chindeé ra ñá ndakoo ñá. Ta xa̱ndi̱ko̱n sa̱ña kue̱ꞌe̱ xíꞌin ñá ta ndu̱va̱ꞌa ñá, ta ki̱xáꞌá ñá kísa ndivi ñá ña kuxu na.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ sa̱ndaꞌa ra
kua̱ꞌa̱ ní na ndeé ndóꞌo
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Tá xikuaa ni̱ke̱tá ño̱ꞌo, ta kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi kua̱ꞌa̱n na xíꞌin natáꞌan na, na ndeé ndóꞌo, xíꞌin inka̱ na kómí níma̱ ndiva̱ꞌa, ta ni̱xaa̱ na no̱o̱ ta̱Jesús. 33 Ta saá kua̱ꞌa̱ ní nañoo na̱kutáꞌan na yéꞌé veꞌe no̱o̱ yóo ta̱Jesús, 34 ta sa̱ndaꞌa ra kua̱ꞌa̱ ní na ndeé ndóꞌo, chi kua̱ꞌa̱ ní no̱o̱ kue̱ꞌe̱ yóo xíꞌin na. Ta ta̱va ra kua̱ꞌa̱ ní níma̱ ndiva̱ꞌa xi̱komí sava na, ta o̱n vása ní‑taxi ra ka̱ꞌa̱n nda̱ ñii níma̱ ndiva̱ꞌa yóꞌo, chi ñaníma̱ ndiva̱ꞌa xíni̱ ña yu kúu ra.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ra to̱ꞌon va̱ꞌa kua̱ꞌa̱ ní ñoo estado Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Ta xita̱a̱n ní ta naa ka̱, nda̱koo ta̱Jesús ta ke̱e ra kua̱ꞌa̱n ra ñii xiiña no̱o̱ o̱n ko̱ó ni̱vi, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin Ndios. 36 Ta ta̱Simón xíꞌin natáꞌan ra ke̱e na kua̱ꞌa̱n na nandukú na ra, 37 ta na̱níꞌi na ra, ta ni̱ka̱ꞌa̱n na saá xíꞌin ra:
―Kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi nándukú na yóꞌó.
38 Ta nda̱kuii̱n ta̱Jesús, káchí ra saá:
―Ko̱ꞌo̱n yó ndiꞌi ñoo yatin ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xíꞌin ni̱vi, chi xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo kúu ña ki̱xaa̱ i̱ ―káchí ra xíꞌin na.
39 Ta xíka ra ndiꞌi saá ñoo estado Galilea, ta kíꞌvi ra veꞌe ño̱ꞌo sinagoga ña ka̱ꞌa̱n ndoso ra to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Ndios, ta táva ra kua̱ꞌa̱ ní níma̱ ndiva̱ꞌa ña kómí ni̱vi.
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús ki̱vi̱ sa̱ndaꞌa ra
ñii ta̱a ndeé ndóꞌo kue̱ꞌe̱ táꞌyí
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Ta ñii ta̱a, ndeé ní ndóꞌo ra kue̱ꞌe̱ táꞌyí ña na̱ní lepra, ta ki̱xaa̱ ra no̱o̱ yóo ta̱Jesús, ta xi̱kuxítí ra no̱o̱ ra, ta xa̱ku ndáꞌví ra, káchí ra saá:
―Tata, tá kóni ún, ta sandaꞌa ún yi̱ꞌi̱ no̱o̱ kue̱ꞌe̱ ña ndóꞌo i̱.
41 Ta ta̱Jesús kúndáꞌví ní ini ra xíni ra ta̱yóꞌo, ta chi̱nóo ra ndaꞌa̱ ra so̱ko̱ ta̱yóꞌo, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra:
―Kóni i̱ chindeé i̱ yóꞌó. ¡Ndaꞌa ún!
42 Ta xa̱ndi̱ko̱n sa̱ña kue̱ꞌe̱ táꞌyí xíꞌin ra, ta ndu̱va̱ꞌa ra. 43 Ta saá ta̱Jesús ni̱nda̱yi ra ta̱yóꞌo, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ra, káchí ra saá:
44 ―O̱n ndato̱ꞌon ún xíꞌin nda̱ ñii ni̱vi. Ta vitin ko̱ꞌo̱n ún no̱o̱ ta̱su̱tu̱ ná koto ra yóꞌó ña kunda̱a̱ ini ra xa ni̱ndaꞌa ún. Ta kuniꞌi ún ndiꞌi ñasóko̱ ña xáꞌnda chiño nda̱yí Ndios ña ni̱taa ta̱Moisés, ta taxi ún ñayóꞌo ndaꞌa̱ Ndios ña kunda̱a̱ ini ni̱vi xa ni̱ndaꞌa ún ―káchí ta̱Jesús xíꞌin ra.
45 Ta ke̱e ra kua̱ꞌa̱n ra, ta nda̱ víka̱ nda̱to̱ꞌon ra xíꞌin ni̱vi ña ndo̱ꞌo ra, ta ni̱xi̱ta̱ níꞌnó to̱ꞌon ndasaá nda̱ꞌa ra, ki̱sa ta̱Jesús. Xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo ta̱Jesús o̱n vása ki̱ví ki̱ꞌvi ka̱ ra inka̱ ñoo, ta kua̱ꞌa̱n ra yóo ra ñii xiiña no̱o̱ o̱n ko̱ó ni̱vi. Ta saá ni, kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na ke̱e ndiꞌi saá ñoo kíxaa̱ na no̱o̱ ra.

*1:16 Inka̱ ki̱vi̱ na̱ní ta̱Simón kúu Pedro.