28
Queta ra Paulu ñuhun Malta
Tacan ni cacu ndi, ta cati ñivi iyo tican ti Malta nani ñuhun can cha iyo mahñu tañuhun can. Ni cundahvi ini ñi chi ndi, ta satahan ñi ñuhun, vati cuun savi, ta vichin xaan ndi cuu. Tacan ni tindee ñi chi ndi. Naquihin tahan ra Paulu yutun cuati, ta tihi ra chi chi nu ñuhun can. Tacan cuu, ta quee iin ri coo, vati ihni suhva ñuhun can, ta tiin ri ndaha ra Paulu, ta ña cuni ri saña ri. Ndehe ñivi iyo ñuun can ti cha ndita caa ri ndaha ra, ta quechaha cati ñi chi tahan ñi ti:
―Ndicha ti ra chahni ñivi cuu rahya. Cha ni cacu ra nuun tañuhun, soco ña chaha ra Ndioo cha cua coo ca ra nu ñuhun ñuñivi ya ―cati ñi.
Tacan cuu, ta naquisi ra Paulu ndaha ra, ta quehni ri coo can nu cayu ñuhun, ta ñahni cha ni tahan ra. Ñican ndatu ñi, vati saxini ñi ti cua sacutu chi ndaha ra, ta quii xaan cua cuvi ra, soco nahan xaan ndatu ñi, ta ndehe ñi ti ñahni cha ni tahan ra. Chacan cuu cha saxini ndico tucu ñi, ta cati ñi ti:
―Ndioo cuu ra ―cati ñi.
Tican iyo iin rai nani Publio, ta racan cuu ra ndaca ñahan ñuhun can. Yatin nu satahan ra ta ra ñuhun can iyo yama ra Publio chi vehe ra, ta quihin cuenda vaha ra chi ndi. Tacan ni ndoo nuun ndi vehe ra uni quivi, ta ndehe vaha xaan ra chi ndi. Nihin xaan caa sutu ra Publio can, vati cuhvi xaan ra. Iyo cahni chi ra, ta chiyo xaan ra. Chacan cuu cha tuhva ra Paulu nu caa ra, ta quechaha cahan ra Paulu chi ra Ndioo, ta tiso ra ndaha ra chi ra chahnu can, ta nduvaha ra. Tacan cuu, ta quichi ndihi ca ñivi cuhvi iyo ñuhun can, ta nduvaha tahan ñi. 10 Cuaha xaan cha samani ñi chi ndi, ta queta quivi cha cua cuhun tucu ndi, ta chaha ñi ndihi cha chini ñuhun ndi.
Queta ra Paulu ñuun Roma
11 Yaha uni yoo, ta quihin tucu ndi inga tundoo. Cha iyo tundoo can suvi ni cuenda ñuun Alejandría, ta yoso ita niñu xinihin xini chi. Iin ita niñu can nani Cástor, ta inga chi nani Pólux. Quivi vichin can cha ndoo nuun tahan tundoo can suvi ni tican ñuhun Malta can. 12 Tacan cuu, ta quee ndi ñuhun can, ta cuahan ndi, ta queta ndi ñuun Siracusa, ta ndoo nuun ndi uni quivi. 13 Tican quee ndico ndi chi tundoo, ta yaha ndi yatin yu tañuhun cha iyo cuenda ñuhun can, ta queta ndi ñuun Regio. Tuvi inga quivi, ta quichi tati chiyo iti xuu. Chacan cuu cha quee tucu ndi, ta cuahan ndi iti nuun ca. Tuvi inga ndico quivi, ta queta ndi ñuun Puteoli, ta quee ndi tichi tundoo can. 14 Suvi ni tican nanihin ndi chi ñivi Ndioo, ta cuni xaan ñi cha cua ndoo nuun ndi chi ñi una quivi. Tacan cuu, ta cuahan ndi iti ñuun Roma. Chi chaha ndi cuahan ndi. 15 Tacan cuu, ta tican chini ñivi Ndioo tuhun ti cha vachi ndi. Chacan cuu cha cuahan ñi iti can, vati cuni satahan iti ñi chi ndi. Iyo ñi quichi satahan ñi chi ndi ñuun Foro Apio, ta iyo inga ñi quichi satahan ñi chi ndi ñuun Tres Tabernas. Tacan, ta ndehe ra Paulu chi ñi, ta ni chacoo ca tu ndee ini chi ra, ta chaha ra tiahvi ndioo chi ra Ndioo. 16 Tacan cuu, ta queta ndi ñuun Roma, ta chaha ra capitán ti ndoo nuna ra Paulu. Iin tuhun ni ra sandaru cumi chi ra vehe nu iyo ra.
Cati tuhun ra Paulu tuhun Ndioo ñuun Roma
17 Yaha uni quivi, ta cana ra Paulu chi ra cuu xini cuenda ñivi judío cha iyo ñuun Roma can. Tacan cuu, ta nducuiti ra ta ra, ta quechaha cati ra Paulu chi ra ti:
―Yani xaa, ñahni cuati cha ni savahi chi ñivi judío tahan yo. Ni sacuinu i costumbre chahnu cha sacahnu ñivi yo iti chata, soco tiin ñivi chihin yu ñuun Jerusalén, ta chaha cuenda ñi chihin yu chi ra iyo cuenda ñuun Roma. 18 Sanahma ra chihin yu, ta cuni saña ra chihin yu, vati ñahni cuati savahi cha cua cuvi yu. 19 Ña cuni yu cuati chi ñivi judío tahan yo, soco iyo cha cati yu ti ra César cuu ra cua tiso vaha tiñu, vati ña chaha ñi cha cua saña tiñu chihin yu. 20 Chacan cuu cha cane chihin ndo, vati cuni cahin chi ndo. Cuni ndatuhin chi ndo, vati chinu tahan ini yu ti cua sacacu ra Ndioo chi ndihi yo chi tu ndoho cha iyo chihin yo, ta ta ni cuhva ni chinu tahan ini ndihi ñivi judío tahan yo. Nuhni cadena caa ya chihin yu, vati tacan ni chinu ini yu ―cati ra chi ra ta ra.
21 Tacan cuu, ta cati ndico ra ta ra chi ra Paulu ti:
―Ñahni tutu cuenda maun quichi cha tachi ra judío can chi ndi. Iyo ñivi tahan yo quichi ñi iti tican ñuun Jerusalén, soco ñahni cha cati ñi cuenda yoho. 22 Cuni tasoho tahan ndi chihun, ta cuni coto ndi yoso cuhva saxini maun, vati chito ndi ti cha cati ñivi nini cahnu nu ñuhun ñuñivi ti ña vaha ñivi cuu ñivi ra Jesuu ―cati ra ta ra.
23 Tacan, ta cati ra judío can ta ra ndaa quivi cua nducuiti tucu ra. Tacan cuu, ta tuvi xaan ñivi quichi vehe nu iyo ra Paulu quivi can, ta cati tuhun cachin ra Paulu chihin ñi yoso cuhva cua cundaca ñahan ra Ndioo. Cati tuhun ra ti cha ni chaha ra Moisee cuenda tiempu chahnu yoso cuhva cua coo ra Jesuu, ta ta ni cuhva cati tuhun tahan ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata. Tacan ni cati ra Paulu, vati cuni ra cha cua cuinu tahan ini ñi chi ra Jesuu, ta nduvi nduvi cati tuhun ra chi ñi. 24 Tacan cuu, ta iyo ñivi chinu ini cha cati tuhun ra Paulu, soco inga ñi ña chinu ini ñi. 25 Ña nduinuun ñi ta ñi, ta cuni cuhun ñi iti vehe ñi, soco ni vii cahan ra Paulu inga tuhun chi ñi, ta cati ra ti:
―Vaha xaan ni cati ra Tati Ndioo chi ra Isaía cuenda ñivi yo tiempu chahnu, vati cati ra ti cua cuhva ra Isaía can cuenda chi ñi, ta tuhun ya cati ra Tati Ndioo chi ra:
26 Cua yaha cun iti nuun ñivi ya,
ta cua cati cun chi ñi ti
ni vii chini soho ndo tuhun Ndioo,
soco ña nituni ini ndo.
Ndicha cha ndehe ndo yoso cuhva iyo ra Ndioo,
soco ña chito ndo ñaan cha cuu cha ni ndehe ndo.
27 Tacan ni cua cati cun,
vati ndava xaan anima ñi,
coto cua nduvaha anima ñi.
Ña cuni ñi tasoho ñi,
coto cua cutuni ini ñi.
Ña cuni ñi nducu ñi cuhva,
coto cua coto ñi ñaan cha cuu cha ni ndehe ñi,
cati ra Tati Ndioo chi ra Isaía can. 28 Ndioho na cua coto vaha ndo ti vitin cua cati tuhun ndi tuhun Ndioo chi ñivi cuu inga tucu ñivi. Cua tasoho maan ñi tuhun cha cua sanduvaha ra Ndioo anima ñivi, ta cua cuinu ini ñi chi ra ―cati ra Paulu chi ra ta ra.
29 Tacan ni cati tuhun ra Paulu, ta quee ñivi judío can, ta cuahan ñi. Cuaha xaan cahan ñi chi tahan ñi yoso cuhva ni cati tuhun ra Paulu.
30 Tacan cuu, ta queta uvi cuiya ndoo ra Paulu ñuun Roma can. Cha tava nuun ra iin vehe nu ndoo ra, ta tiahvi ra yahvi chi. Quihin cuenda ra chi ndihi ñivi quichi ndehe chi ra, 31 ta cati tuhun xaan ra chi ñivi can yoso cuhva cua cundaca ñahan ra Ndioo, ta sacuaha ra chi ñi yoso cuhva iyo ra chahnu Jesucristo. Ña yuhvi ra cha cati tuhun ra, ta yoni chaha tu ndoho chi ra.