TUTU CHA NI TAA RA CHAHNU PAULU CHI ÑIVI NDIOO IYO ÑUUN ROMA
1
Ni taa ra Paulu tutu ya chi ñivi Ndioo iyo ñuun Roma
Yuhu ra Paulu taa tutu ya chihin ndo. Musu ra Jesucristo cui, vati cati ra Ndioo ti tatun ra Jesucristo cua cui, ta tuhun ra Ndioo cua cati tuhin, cati ra.
Iti chata cati ra Ndioo ti nu cuahan quivi cua coo tuhun ya. Tacan ni taa ra ni cahan cuenda ra Ndioo tichi tutu Ndioo ni savaha ra Ndioo tiempu chahnu. Chaha ra ta ra cuenda yoso cuhva cua coo ra cuu sehe Ndioo. Cati ra ta ra ti ñivi ra David cua cuu ra cuenda ñuhun ñuñivi ya. Sanahan ra Ndioo chi ñivi ti sehe ra chi ra chahnu Jesucristo cha cuenda ra Ndioo iti siqui andivi, vati chaha ra tu ndee ini chi ra, ta natacu ndico ra tañu ñivi ndii, ta ii xaan iyo ra. Cha cuenda maan ra savaha ra Ndioo tu manini chihin ndi, ta chaha ra cha cuu ndi tatun ra. Chacan cuu cha cua tasoho ndihi ñivi ñuñivi tuhun ra, ta cua cuinu ini ñi chi ra. Tacan ni chinu tahan ini maan ndo, vati iyo tahan ndo cuenda Jesucristo cuhva ni cati ra Ndioo.
Tai tutu ya chi ndihi ndo cuu ñivi Ndioo iyo ñuun Roma. Cuni ra Ndioo chihin ndo, ta cati ra ti na cua coo ii ndo chi ra. Na cua savaha ra Ndioo sutu yo tu manini chihin ndo, ta na cua savaha ra cha cua coo vii anima ndo. Ndihi chacan na cua savaha tahan ra chahnu Jesucristo chihin ndo.
Cuni ra Paulu cu ndehe ra chi ñivi iyo ñuun Roma
Xihna cuii chahi iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo cha cuenda ndihi maan ndo. Cha cuenda ra Jesucristo cahin chi ra Ndioo, ta chahi tiahvi ndioo chi ra, vati cha cati ndihi ñivi iyo nu ñuhun ñuñivi chi tahan ñi ti vaha xaan chinu ini ndo chi ra Ndioo. Maan ra Ndioo cuu ra chito ti ndihi ni quivi cahan ndahvi yu chi ra cuenda maan ndo, ta chi maan ra satiñu yu chi ndihi cuii anime, ta cati tuhin tuhun vaha yoso cuhva iyo sehe ra. 10 Cahan ndahvi yu chi ra ti tu iyo ini maan ra Ndioo, cua cuu cuhin nu iyo ndo vitin. 11 Cuni xain cu ndehi chi ndo, vati cuni yu tindei chi ndo cuenda ra Tati Ndioo. Chacan cuu cha cua coo tu ndee ini chi ndo. 12 Cua coo tu ndee ini chi ndo, vati cua ndehe ndo yoso cuhva chinu ini yu chi ra Ndioo, ta sa cua ndehe tahan yu yoso cuhva chinu ini maan ndo chi ra. Tacan sa cua coo tu ndee ini chi yo icaa ni.
13 Yani xaa, cuni yu sacote chi ndo ti cuaha chaha saxini yu ti cua cuhin nu iyo ndo. Ña ta cuu cuhin nda cua nda vitin, soco cuni yu cuhin, vati cuni tahin cha cua tindee tahin chi ndo cuhva tindei chi ndihi ñivi cuu inga tucu ñivi. 14 Nini xaan cua cati tuhin tuhun Ndioo chi ndihi ñivi ñuñivi. Cati tuhin chi ñivi cahan cuhva cahan maan yo, ta cati tuhin chi ñivi ña cahan cuhva cahan yo. Cati tuhin chi ñivi nditi xini, ta cati tuhin chi ñivi ña nditi vaha xini. Chi ndihi ñivi cati tuhin tuhun Ndioo. 15 Chacan cuu cha cuni tahin cati tuhin chi maan ndo iyo tican ñuun Roma can.
Iyo tu ndee ini chi tuhun ra Ndioo
16 Ña cahan nuin cha cati tuhin tuhun vaha tuhun yoso cuhva iyo ra Cristo, vati iyo xaan tu ndee ini chi ra Ndioo, ta sanduvaha ra anima ñivi chinu ini chi ra. Xihna cuii nduvaha anima ñivi judío, ta sa nduvaha tahan anima ñivi cuu inga tucu ñivi. 17 Chini soho yo tuhun Cristo, ta tacan sa nihin yo cuhva ti cua coo cuiti vaha anima yo chi ra Ndioo, vati iyo cuiti vaha anima maan ra. Tacan cua coso vaha anima yo chi ra, vati chinu ini yo chi ra. Cha cati tutu Ndioo ti ñivi cha iyo cuiti vaha anima chi ra Ndioo―cua coso vaha anima ñi chi ra, vati chinu ini ñi chi ra, cati chi.
Iyo cuati chi ñivi ñuñivi
18 Chito yo ti iti siqui andivi cua nduxaan ra Ndioo chi ndihi ñivi ña sacahnu chi ra, ta cua nduxaan ra chi ndihi ñivi ndacu ndavaha ni. Ña chaha ñican cha cua coto ñivi cha ndicha, vati mani ndavaha ni ndacu ñi. 19 Ña chaha ñi, vati chito vaha ñi ñaan cha cuu cha cua coto ñivi yoso cuhva iyo ra Ndioo. Chito ñi, vati maan ra Ndioo cuu ra sacoto chi ñi. 20 Ña ta ndehe ñivi chi ra Ndioo, soco nda ni tuvi ñuhun ñuñivi ya cha ndehe ñivi yoso cuhva iyo ra, vati cha ndehe ñi cha ni savaha ra. Cha ni ndehe vaha ñivi ti ra Ndioo cuu ra, ta ndehe tahan ñi ti iyo tu ndee ini chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. Chacan cuu cha ña cua cuu cati ñi ti ña chito ñi yoso cuhva iyo ra. 21 Ña cua cuu cati ñi chacan, vati chito ñi yoo rai cuu ra Ndioo, soco ña sacahnu ñi chi ra cuhva sacahnu ñivi chi ra Ndioo, ta ni ña chaha ñi tiahvi ndioo chi ra. Saxini ñi, soco ñahni yavi ndaa cha saxini ñi, ta cha ni naan cha chini tuni chi ñi. 22 Cati ñi ti nditi xaan xini ñi, soco cha ni ndutondo ñi. 23 Cha saña ñi chi ra Ndioo vaha ndicha, ta maan ra ña cua ndoyo ñuhun ra. Cha saña ñi chi racan, ta cha sacahnu ñi ita niñu, ta cua ndoyo ñuhun chacan. Cuhva caa ñivi, cuhva caa ri saa, cuhva caa ri quiti cuhu, cuhva caa ri coo caa ita niñu sacahnu maan ñi.
24 Chacan cuu cha saña ndaha ra Ndioo chi ñican, ta chaha ra cha cua savaha ñi ndavaha ni cuhva cuni maan ñi chi anima ñi. Chacan cuu cha ndacu tahan ñi ndavaha ni chi tahan ñi inga chiyo. 25 Tacan savaha ñi, vati ña ni sacahnu ñi chi ra Ndioo ndicha, soco sacahnu ñi iin cha ña ndicha. Ña sacahnu ñi chi ra ni savaha ndihi cha iyo, soco sacahnu ñi chi ndihi cuati suhva cha ni savaha maan ra. Na cua sacahnu yo chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta na cua cuu chi tacan ni.
26 Ña sacahnu ñican chi ra Ndioo. Chacan cuu cha chaha ra cha cua savaha ñi ndavaha ni cuhva cuni maan ñi, ta ñahni tu ca nuun iyo chi ñi. Cha saña ñi ñahan cuhva iyo ñi chi ra rai, ta mani chi ñi ñahan tahan ñi cuni ñi coo ñi ndavaha ni inga chiyo. 27 Ta ni cuhva iyo ra rai, vati cha ni saña ra cuhva iyo ra chi ñi ñahan, ta cuni xaan cuni xaan ra coo ra ndavaha ni chi ra rai tahan ra inga chiyo. Iyo ra mani chi ra rai, ta ñahni tu ca nuun iyo chi ra. Suvi ni maan ñi―cua cutuni ndicha ñi, vati ndavaha ni cahnu xaan ndacu ñi.
28 Chaha ra Ndioo cha cua saxini ñican ndavaha ni. Chaha ra Ndioo cha cua coo ñi chi cha ndavaha ni, vati ña cuni ñi coto vaha ñi yoso cuhva iyo ra Ndioo. 29 Ndihi cuii cha ndavaha ni ndacu ñican. Mani cha cua coo ñi ndavaha ni chi tahan ñi inga chiyo cuni ñi, ta cuni ca ñi savaha ca ñi cha ndavaha ni. Cuni xaan ñi chachi iyo chi tahan ñi. Tahñu xaan cuni anima ñi. Chahni ñi chi tahan ñi. Cani tahan ñi. Sandahyu ñahan ñi chi tahan ñi. Mani ndavaha ni saxini ñi. Cuendu xaan ñi. 30 Cati ñi ti ña vaha savaha tahan ñi, soco ña ndicha ñi. Cuxaan ini ñi chi ra Ndioo. Cahan rai xaan ñi. Nanducu xini ñi ndavaha ni savaha ñi. Ña tasoho ñi chi sutu ñi chi sihi ñi. 31 Ña cutuni vaha ini ñi. Sandahyu ñahan xaan ñi. Ña cuni mani ñi chi tahan ñi. Ñahni tu ndahvi ini iyo chi ñi. 32 Chito ñi ti cha cati tuhun ra Ndioo ti cua cutuni vaha ñivi ndacu chacan, soco ta ni cuhva ndacu ñi, ta chaha ñi tu ndee ini chi ñivi ndacu tahan chacan.