4
Cuni ndehe run cuihna a ña vaha cua savaha ra Jesuu
(Mt. 4.1‑11; Mr. 1.12‑13)
Iyo ra Tati Ndioo chi ra Jesuu, ta quichi ndico ra iti yuta Jordán. Tacan cuu, ta ni chandaca ra Tati Ndioo chi ra tichi cuhu. Uvi xico quivi ni chacoo ra Jesuu tican, vati cua ndehe run cuihna a ña vaha cua savaha ra Jesuu, ta ñahni cha chachi ra quivi can. Chacan cuu cha cha ni chisoco xaan ra, ta queta quivi can. Tacan cuu, ta quechaha cati run cuihna chi ra ti:
―Tu ndicha ti sehe Ndioo cuu cun, cua cati cun chi yuu ya ti cua cuu chi paan ―cati run.
Ta cati ndico ra Jesuu chi run ti:
―Cha cati tutu Ndioo ti ñavi chi cha cua cachi ñi cua coo ndito ñivi, soco ra Ndioo cuu ra cua cuhva tu ndee ini chi ñi, cati chi ―cati ra.
Tacan cuu, ta ni chandaca run cuihna chi ra iin nu sucun xaan, ta ndihi ñuun nu ndaca ñahan ñivi nu ñuhun ñuñivi sanahan run chi ra. Iin cha quii quii ni sanahan run chacan chi ra, ta quechaha cati ndico run chi ra ti:
―Ndihi cha ni ndehun ndihi cha taqui can cua cuhve chihun, vati chi main cuu chi, ta ndaa ñi cuni yu cua cuhve chi chi. Tu cua cahnu chiti cun iti nuin, ta cua sacahnu cun chihin yu, ndihi chi cua cuu chihun ―cati run.
Tacan cuu, ta cati ndico ra Jesuu chi run ti:
―Yoho Satanaa, cua cuachiyo cun, vati cha cati tutu Ndioo ti cua sacahnu ñivi chi ra chahnu Ndioo, ta iin tuhun ni maan ra cuu ra cua sacahnu ñi, cati chi ―cati ra.
Tacan cuu, ta ni chandaca run chi ra iti ñuun Jerusalén, ta chaqui ndaa run chi ra sucua xini ve ñuhun, ta cati run chi ra ti:
―Tu ndicha ti sehe Ndioo cuu cun, na cua capa cun iti nu ñuhun, 10 vati cha cati tutu Ndioo ti:
Cua tava tiñu ra Ndioo chi tatun ra,
vati cua cu cumi ra chihun.
11 Cua canihin ra tatun Ndioo chihun,
coto cua yani chahun chata yuu,
cati chi ―cati run.
12 Ta cati ndico ra Jesuu chi run ti:
―Cha cati tahan tutu Ndioo ti ña cua ndehun a ña vaha cua savaha ra chahnu Ndioo, cati chi ―cati ra.
13 Tacan cuu, ta cha ndihi ndehe run cuihna a ña vaha cua savaha ra, ta quee ndaa run nu iyo ra nda cua nda quivi cua nanducu ndico run yoso cuhva cua savaha ra.
Quechaha cati tuhun ra Jesuu iti ñuhun Galilea
(Mt. 4.12‑17; Mr. 1.14‑15)
14 Iyo ra Tati Ndioo chi ra Jesuu, ta ni cuahan ndico ra iti ñuhun Galilea, ta nini cahnu ñuhun can queta tuhun yoso cuhva iyo ra. 15 Sacuaha ra chi ñivi ve ñuhun nu nducuiti ñi, ta sacahnu xaan ndihi ñivi chi ra.
Queta ra Jesuu ñuun Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Mr. 6.1‑6)
16 Tacan cuu, ta queta ra Jesuu ñuun Nazaret nu ni chahnu ra, ta quivi sábadu [quivi ndaa tatun ñivi can] quihvi ra ve ñuhun cuhva iyo costumbre maan ra. Tacan cuu, ta ni chacuinda ra, vati cua sacuaha ra tutu Ndioo chi ñi. 17 Chaha ñi tutu ni taa ra Isaía ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata. Nuna ra chi chi, ta nanihin ra nu cati chi tehen:
18 Iyo ra Tati Ndioo chihin yu,
vati chaha ra tiñu chihin yu,
vati cua cati tuhin tuhun vaha chi ñivi ndahvi.
Tachi ra chihin yu,
vati cua cati tuhin ti cua cacu ñivi nu iyo ñi chi tu ndoho.
Cua ndehe ndico ñivi cuaa.
Cua coo ndico tu ndee ini chi ñivi ña cundee ca,
19 ta chahi cuenda ti cha ni queta quivi vaha cuhva cati ra chahnu nu ni quichi quivi
―cati ra.
20 Tacan cuu, ta chasi ndico ra Jesuu tutu can. Ni chaha ndico ra chi chi chi ra naan chi chi, ta ni chacunda ndico ra. Nihin xaan ndehe ndihi ñivi iyo ve ñuhun can chi ra. 21 Tacan cuu, ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Vitin quivi ya cha ni queta tuhun ya nu ni chini soho ndo ―cati ra.
22 Tacan cuu, ta cati ñi ti vaha xaan rai cuu ra, soco iyo xaan cuni ñi, vati taqui xaan tuhun cati tuhun ra chi ñi, ta quechaha nducu tuhun ñi chi tahan ñi ti:
―¿Atu ñavi sehe ra José chi ra? ―cati ñi.
23 Ta cati ndico ra Jesuu chi ñi ti:
―Vasi cuhva ya cua cati ndo chihin yu. Cua cati ndo chihin yu ti: “Yoho doctor, na cua sanduvahun suvi ni chi maun.” Cua cati tahan ndo ti cha chini soho ndo ti cuaha xaan cha ni savahi ñuun Capernaum, ta na cua savaha tahin chacan ihya ñuin, cua cati ndo ―cati ra.
24 Ni vii cahan ra, ta cati ra chi ñi ti:
―Cati ndicha yu chihin ndo ti cuenda ra cahan cuenda ra Ndioo―ña tuhva ñivi iyo ñuun ra sacahnu ñi chi ra―masi sacahnu ndihi ca ñivi chi ra. 25 Yuhu cati chi ndo ti quivi ni iyo ra Elía iyo tuvi xaan ña ndahvi ñuhun Israel. Suvi ni quivi can ni queta uni cuiya yoso sava, ta ña cuun savi. Chacan cuu cha cahnu xaan tama ni chacoo nini cahnu ñuhun ya. 26 Chacoo iin ña ndahvi ñuun Sarepta cha iyo cuenda ñuun Sidón. Chi iin tuhun ni ñacan tachi ra Ndioo chi ra Elía, ta ñahni ca ña ndahvi can nu ni tachi ra chi ra. 27 Ta ni cuhva quivi ni iyo ra Eliseo ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata iyo tuvi xaan ñivi cuhvi cuehe tahyu, soco iin tuhun ni ra Naamán ñuhun Siria cuu ra sanduvaha ra Eliseo, ta ñahni inga ñivi cuhvi cuehe can sanduvaha ra. [Tacan cati ra Jesuu, vati ña sacahnu ñivi cuu ñivi ra Elía chi ra. Ta ni cuhva ña sacahnu ñivi ra Eliseo chi ra. Chacan cuu cha chahan ra ta ra nu iyo inga ñivi.]
28 Chini ñivi iyo ve ñuhun can tuhun cahan ra Jesuu, ta xaan xaan quechaha cuni ñi. 29 Chacan cuu cha ni chacuinda ñi, ta tava ndaa ñi chi ra iti yuhu ñuun. Nda xini yucu nu iyo ñuun ñi ni chandaca ñi chi ra, vati cua saquehni ñi chi ra tichi xahva, 30 soco yaha ra tañu ñi, ta quee ra cuahan ra.
Ni chacoo tati cuihna chi iin rai
(Mr. 1.21‑28)
31 Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu iti ñuun Capernaum. Iin ñuun cha iyo cuenda ñuhun Galilea cuu ñuun can, ta suvi ni quivi sábadu [quivi ndaa tatun ñi] cuu chi, ta sacuaha ra chi ñi ve ñuhun. 32 Iyo xaan cuni ñi, vati cuhva iyo ndatu chi ra sacuaha ra chi ñi.
33 Tichi ve ñuhun can iyo tahan iin rai, ta iyo tati cuihna chi ra. Nihin xaan quechaha cana chaa run, ta cati run ti:
34 ―Yoho Jesuu ñuun Nazaret, chite ñaan cha cuu cha cuni cun chi ndi. Quichi cun, vati cua cahni cun chi ndi. Chite yoo rai cuu cun. Yoho cuu ra ii cha ni tava tiñu ra Ndioo ―cati run.
35 Tacan cuu, ta nduxaan ra chi tati cuihna can, ta cati ra chi run ti:
―¡Taxin ni coun! Cua quee cun tichi anima rahya ―cati ra.
Tacan cuu, ta sanduva run chi ra ndahvi can iti nuun ñi, ta quee run tichi anima ra, soco ñahni cha ni sanicuehe run chi ra. 36 Iyo xaan cuni ndihi ñivi can, ta quechaha cati ñi chi tahan ñi ti:
―Cahnu xaan tuhun cahan ra, vati iyo xaan ndatu chi ra. Iyo xaan tu ndee ini chi ra, vati cahan ra chi run tati cuihna, ta quee run ―cati ñi.
37 Tacan cuu, ta nini cahnu tican chinu tuhun yoso cuhva ni savaha ra Jesuu.
Sanduvaha ra Jesuu chi chiso ra Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Mr. 1.29‑31)
38 Tacan cuu, ta quee ra Jesuu ve ñuhun can, ta cuahan ra iti vehe ra Simón. Iyo tu ndoho chi chiso ra Simón, vati iyo xaan cahni chi ña. Chacan cuu cha quechaha cahan ñivi chi ra Jesuu, vati na cua tindee ra chi ña. 39 Tuhva ra nu caa ña, ta sanduvaha ra chi ña, ta ndico cahni chi ña. Tacan cuu, ta ni chacuinda ña, ta chaha ña cha cua cachi ra ta ra.
Sanduvaha ra Jesuu chi tuvi ñivi
(Mt. 8.16‑17; Mr. 1.32‑34)
40 Cha cua cuiso nicandi quivi can, ta ni chandaca ñivi chi ñivi cuhvi nu iyo ra Jesuu. Cuaha nuun cuehe cuhvi ñivi can, soco tiso ra ndaha ra chi ta iin ta iin ñi, ta sanduvaha ra chi ñi. 41 Tava tahan ra cuaha tati cuihna anima ñivi. Cana chaa run, ta quee run, ta cati run ti:
―Yoho―sehe Ndioo cuu cun ―cati run.
Tacan cuu, ta nduxaan ra chi run. Ña chaha ra cha cahan run, vati chito run ti cha tava tiñu ra Ndioo chi ra, ta ra Cristo cuu ra.
Cati tuhun ra Jesuu nini ñuhun Galilea
(Mr. 1.35‑39)
42 Tuvi inga quivi, ta quee ra Jesuu cuahan ra. Tichi cuhu cuahan ra, vati cua cahan ra chi ra Ndioo. Tacan cuu, ta nanducu ñivi chi ra. Nanihin ñi chi ra, ta ña cuni ñi saña ñi chi ra, vati ña cuni ñi cha cuhun ra. 43 Tacan cuu, ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Iyo cha cua cuhun tahin inga ñuun, ta cua cati tuhun tahin yoso cuhva cua coo ñivi chi ra Ndioo nu cua cundaca ñahan ra. Iyo cha cua cati tuhin tuhun can, vati cuenda chacan quichi yu ―cati ra.
44 Chacan cuu cha cuahan ra ndihi ve ñuhun nu sacahnu ñivi judío can, ta cati tuhun ra tuhun Ndioo.