5
Cha suhva tiaca tiin ra ta ra, vati tindee ra Jesuu
(Mt. 4.18‑22; Mr. 1.16‑20)
Iin quivi iyo ra Jesuu yu tañuhun Genesaret, ta tuvi xaan ñivi nducuiti. Ndunihin xaan ñi nu iyo ra, vati cuni ñi tasoho ñi tuhun Ndioo. Tacan cuu, ta ndehe ra Jesuu ti yatin caa uvi tundoo. Cha quee ra ta ra tichi chi, ta nacata ra taraya ra. Quihvi ra Jesuu iin chi. Chi ra Simón cuu chi, ta cati ra Jesuu chi ra ti na cua sacunu ra chi chi suhva ca nu cunu nduta. Tacan cuu, ta ni chacunda ra tichi tundoo can, ta quechaha sacuaha ra chi ñivi can. Nu ni ndihi sacuaha ra chi ñi, ta quechaha cati ra chi ra Simón ti:
―Vitin na coho nu cunu xaan nduta. Cua tihi ndo taraya ndo, vati cua tiin ndo chi ri tiaca ―cati ra.
Ta cati ndico ra Simón Pedro ti:
―Ra chahnu, niñu niñu satiñu ndi, ta ñahni ri tiin ndi, soco cua tihi yu taraya, vati maun cati ―cati ra.
Tacan cuu, ta tihi ra ta ra taraya, ta cuaha xaan ri tiaca chasi ra. Nda cua cuni tahnda taraya can, vati cuaha xaan ri ñuhun. Chacan cuu cha savaha ra seña chi tahan ra iyo inga tundoo, vati cua quichi tindee ra chi ra. Tacan cuu, ta quichi ra, ta nduvi tundoo can sacutu ra ta ra nda cua cuni nanuun tundoo tichi nduta. Ndehe ra Simón Pedro can ti cha suhva tiaca cuu ri tiin ra, ta chahnu chiti ra iti nuun ra Jesuu, ta quechaha cati ra ti:
―Cuahan, ra chahnu, vati iyo xaan cuati chihin yu.
Tacan ni cati ra, vati yuhvi xaan ra cuu, ta cuyuhvi tahan ndihi ra iyo chi ra, vati cuaha suhva tiaca tiin ra ta ra. 10 Cuyuhvi tahan ra Jacobo chi ra Juaan. Sehe Zebedeo chi ra ta ra, ta satiñu tahan ra ta ra chi ra Simón. Tacan cuu, ta cati ndico ra Jesuu chi ra Simón ti:
―Ña cuyuhvi cun. Nda vitin ta nda cua nda iti nuun cua nanducu cun chi ñivi cuhva ni nanducu cun chi ri tiaca, [ta cua cati tuhun cun tuhun Ndioo chi ñi, ta cua cuinu ini ñi chihin yu] ―cati ra.
11 Tacan cuu, ta satuhva ra ta ra tundoo can yu nduta. Saña ra ta ra ndihi cha iyo chi ra, ta cuahan ra chi ra Jesuu.
Sanduvaha ra Jesuu chi iin ra cuhvi cuehe tahyu
(Mt. 8.1‑4; Mr. 1.40‑45)
12 Iin ñuun nu yaha ra Jesuu, ta tahan ra iin ra cuhvi, ta cuehe tahyu cuhvi xaan ra. Nu ni ndehe ra chi ra Jesuu, ta chahnu chiti ra iti nuun ra, ta quechaha cahan ndahvi xaan ra chi ra, ta cati ra ti:
―Ra chahnu, tu cua cuni cun sanduvahun chihin yu, cua cuu ―cati ra.
13 Tacan cuu, ta sacaa ra Jesuu ndaha ra, ta tiso ra ndaha ra chi ra ndahvi can, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Cuni yu. Na nduvahun ―cati ra.
Ta suvi ni hora can nduvaha ra cuhvi cuehe tahyu can. 14 Tacan cuu, ta cati tuhun ra Jesuu chi ra ti:
―Ña cua cuhva cun cuenda chi ni iin ñivi. Nuun ra sutu ni cua cuhun cun, ta cua sanahun chi ra ti ni nduvahun. Cuenda cha ni nduvahun cua cuiso cun cuhva cati ra Moisee iti chata. Chacan cuu cha cua coto ñivi ti ni nduvahun ―cati ra chi ra.
15 Cuaha xaan ca chinu tuhun yoso cuhva ni sanduvaha ra Jesuu chi ñivi. Chacan cuu cha nducuiti xaan ñivi. Tuvi ñivi nducuiti, vati cuni ñi tasoho ñi tuhun cahan ra, ta cuni ñi cha cua sanduvaha ca ra chi ñi. 16 Chacan cuu cha cuahan ra tichi cuhu nu ñahni ñivi, ta cahan ra chi ra Ndioo.
Sanduvaha ra Jesuu iin ra nduñiin
(Mt. 9.1‑8; Mr. 2.1‑12)
17 Iin quivi sacuaha ra Jesuu chi ñivi, ta iyo tahan ra fariseo ta ra chi ra sacuaha ley chahnu cuenda ñivi judío can. Iti ñuhun Galilea ni quichi racan ta ra. Quichi tahan ra iti ñuhun Judea, ta quichi tahan ra iti ñuun Jerusalén. Cuaha ñuun ni quichi ra ta ra, ta iyo tu ndee ini cha chaha ra chahnu Ndioo chi ra Jesuu, vati cua sanduvaha ra chi ñivi cuhvi. 18 Tacan cuu, ta quichi ñivi, ta ndiso ñi chi iin ra. Caa ra nu yuvi ra, ta nduñiin ra. Nducu ñican cuhva cha cua yaha ñi chi ra, ta cua caqui ñi chi ra iti nuun ra Jesuu. 19 Ña nihin ñi nu cua yaha ñi, vati tuvi xaan ñivi iyo. Chacan cuu cha ndaa ñi nda xini vehe, ta sachiyo ñi tiyo xini vehe can. Tacan cuu, ta sanuun ñi chi ra. Iti nuun ra Jesuu nda mahñu nu iyo ñivi can sanuun ñi chi ra, ta caa ra. 20 Ndehe ra Jesuu ti chinu ini ñi ndiso chi ra, ta quechaha cati ra chi ra nduñiin can ti:
―Xaa, cha ni naan cuati iyo chihun ―cati ra.
21 Tacan cuu, ta quechaha saxini ra fariseo can chi ra sacuaha ley chahnu. Saxini ra ta ra chi anima ra ti ña vaha rai cuu rahya. Cahan ra ndavaha ni cuenda ra Ndioo, vati iin tuhun ni ra Ndioo cuu ra cuu sanaan cuati iyo chi ñivi. Tacan ni saxini ra ta ra.
22 Tacan cuu, ta chito ra Jesuu yoso cuhva saxini ra ta ra chi anima ra, ta quechaha cati ra chi ra ta ra ti:
―Ña vaha cuhva saxini ndo chi anima ndo. 23 Ña ii xaan cha cati yo ti cha ni naan cuati cha iyo chi ñivi. Ii ca cha cua cati yo ti cua cuinda ñi, ta cua cuhun ñi. 24 Chacan cua savahi, vati tacan ni cua coto ndo ti iyo ndatu chi ra cuu sehe ñivi, ta cua cuu sanaan ra cuati iyo chi ñivi iyo nu ñuhun ñuñivi ya ―cati ra.
Tacan cuu, ta cati ndico ra chi ra ndahvi can ti:
―Chi yoho cahan yu. Cuinda, ta canihun yuvi cun, ta cuahan iti vehun ―cati ra.
25 Tacan cuu, ta ni chacuinda ra iti nuun ñivi can. Canihin ra yuvi nu caa ra, ta cuahan ra iti vehe ra, ta cati ra ti cahnu xaan cuu ra Ndioo. 26 Iyo xaan cuni ndihi ñivi can, soco sacahnu ñi chi ra Ndioo. Yuhvi xaan ñi, ta cati ñi ti:
―Vitin cha ni ndehe yo iin cha cahnu xaan ―cati ñi.
Cana ra Jesuu chi ra Leví
(Mt. 9.9‑13; Mr. 2.13‑17)
27 Tacan cuu, ta quee ra Jesuu cuahan ra, ta ndehe ra chi iin rai nu ndaa ra satiahvi ra chi ñivi. Leví nani ra, ta chi racan quechaha cati ra Jesuu ti:
―Na coho ―cati ra.
28 Tacan cuu, ta ni chacuinda ra Leví can, ta nacoo ra ndihi ndatiñu ra, ta cuahan ra chi ra Jesuu.
29 Tacan cuu, ta cahnu xaan vico ni savaha ra Leví vehe ra. Cuenda ra Jesuu sacahnu ra vico can, ta tuvi xaan ñivi quichi. Quichi xaan ra satiahvi ta ra, ta iyo ra chi ra Jesuu chi ra Leví yu mesa. 30 Tacan cuu, ta quechaha cahan ra fariseo chi ra sacuaha ley chahnu, ta nducu tuhun ra ta ra chi ra sacuaha chi ra Jesuu ti:
―¿Ñacu chachi ra Jesuu chi ñivi ndacu cuati icaa ni? ¿Ñacu chachi ra chi rai satiahvi icaa ni? ―cati ra ta ra.
31 Tacan cuu, ta cati ndico ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Ñivi ña cuhvi―ña chini ñuhun ñi chi ra sanduvaha, soco ñivi cuhvi cuu ñi chini ñuhun chi ra. 32 Chacan cuu cha ña cati tuhin chi ñivi iyo vaha. Cati tuhin chi ñivi iyo cuati ti na cua nacoo ihni ñi cuati ndacu ñi, vati chacan tiñu vachi yu ―cati ra.
Nducu tuhun ra fariseo chi ra Jesuu cuenda cha cua coo ndita ñivi
(Mt. 9.14‑17; Mr. 2.18‑22)
33 Tacan cuu, ta cati ra fariseo ta ra chi ra Jesuu ti:
―Ta ra sacuaha chi ra Juaan―chacoo ndita xaan ra, ta cuaha xaan cahan ndahvi ra chi ra Ndioo. Ta ni cuhva ndacu ra sacuaha chi ra fariseo, soco ra sacuaha chi maun―mani cha cachi ra cuni ra. Mani cha coho ra cuni ra ―cati ra ta ra.
34 Ta cati ndico ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Ña cua coo ndita amigu ra tandaha quivi ni iyo ra chi ra, 35 soco cua queta quivi cua cuhun ra tandaha can, ta sa cua coo ndita amigu ra ―cati ra Jesuu [cuenda maan ra chi ra sacuaha chi ra].
36 Ni vii cahan ra Jesuu cuhva ya, ta cati ra chi ra fariseo can ti:
―Ña tuhva yo cahnda yo sahma chaa, ta nataa yo chi chi chi sahma chahnu. Tu tacan ni cua savaha yo, cua tahnda tahan cha chaa, ta ña cua nduinuun chi chi cha chahnu can. 37 Ta ni cuhva ña tuhva yo tihi yo nduta chiti uva chaa tichi iin iti ñiin chahnu. Tu tacan ni cua savaha yo, cua ndata iti ñiin can cua savaha nduta chaa can. Chacan cuu cha cua cati nduta can, ta cua ndoyo ñuhun tahan iti can. 38 Tichi iti ñiin chaa tihi yo nduta chiti uva chaa. 39 Tu cua coho yo nduta chahnu, ña cua cuni ca yo cha chaa, vati cua cati yo ti vaha xaan iyo cha chahnu. [Cuhva can cati ra Jesuu, vati chaha ra cuenda ti cua tiso ra iin tuhun chaa yoso cuhva cua coo ñivi chi ra Ndioo.]