^
TUTU FILIPENSE
Indi ra Paulu ve caa, ta taa ra tutu ya chi ñivi Ndioo iyo ñuun Filipo
Cahan ndahvi ra Paulu chi ra Ndioo cuenda ñivi can
Cati ra Paulu ti cua coo ra chi ra Cristo
Cha ni ndehe ra Cristo tu ndoho, soco cahnu xaan rai cuu ra
Sava ta cua ñuhun ndichin cuu ñivi Ndioo
Cua cuhun ra Timoteo chi ra Epafrodito
Cha cua coo vaha ndicha ñivi can chi ra Ndioo
Tu cua sanini ñican, cua cundee quee vaha ñi
Ndihi quivi cua cusii ini ñivi can chi ra chahnu
Cua saxini ñivi can cha vaha
Iyo iin cha samani ñivi ñuun Filipo chi ra Paulu
Tachi ra Paulu iin tuhun na cumi chi ñivi can