5
Ñahni cuati cua tiso ra Ndioo chi ñivi ra
Chacan cuu cha iyo taxin anima yo chi ra Ndioo cuenda cha ni savaha ra chahnu Jesucristo, vati cha ni chacoso vaha anima yo, vati chinu ini yo chi ra Ndioo. Cha cuenda cha ni savaha ra Jesucristo chaha ra Ndioo tu manini chi yo, vati chinu ini yo chi ra. Cusii ini yo, vati ndatu yo nda cua nda cua savaha ra chi yo cuhva iyo maan ra. Ta ni cuhva cusii ini yo, vati ndehe yo tu ndoho. Chito yo ti nu cua ndehe yo tu ndoho, cua cutuhva yo yoso cuhva cua cundee ini yo. Tu cua cundee ini yo, cua cutuhva yo yoso cuhva cua cuu yo ñivi vaha. Tu cua cuu yo ñivi vaha, cua cutuhva yo yoso cuhva cua cuatu yo nda cua nda cua savaha ra chi yo cuhva iyo maan ra. Tu cua cuatu yo cha cua savaha ra Ndioo, ña cua coo tu ca nuun chi yo, vati cua savaha ra cuhva cati ra, vati chaha ra cha iyo ra Tati Ndioo chi yo. Tacan ni chito yo ti cuni mani xaan ra Ndioo chi yo.
Ni vii ndacu yo ndavaha ni nu quichi quivi, ta ña ni cuu tindee yo chi yo, ta ni quichi cuvi ra Cristo cuenda cuati yo quivi ni tiso ra Ndioo, [soco ña ni cuni yo chi ra Ndioo quivi can]. Ña tuhva yo sacacu yo chi ñivi―masi ñivi vaha ndicha cuu ñi, tu cua cuvi yo cha cua savaha yo chacan. Ta maan ra Ndioo sanahan ra chi yo ti cuni mani xaan ra chi yo, vati chihi ra Cristo cuenda yo, ta ni vii ndacu yo cuati. Vitin cha chacoso vaha anima yo, vati cha ni chihi ra. Chacan cuu cha chito vaha xaan ca yo ti cua cacu yo nu cua tachi tuni ra Ndioo chi ñivi ndacu ndavaha ni. 10 Ni vii nduxaan yo chi ra Ndioo, ta sandumani ndico ra chi yo, vati chihi sehe ra cuenda yo. Chacan cuu cha chito vaha xaan ca yo ti cua cacu yo nu cua cuxaan ra Ndioo chi ñivi, vati cha iyo ndito ndico ra Cristo, ta ndumani ndico yo chi ra Ndioo. 11 Tacan cuu, ta cusii ini tahan yo, vati cha ni ndumani ndico ra Ndioo chi yo cuhva cha ni savaha ra chahnu Jesucristo.
Ndoyo ñuhun ñivi savaha ra Adán, soco nduvaha ndico ñivi savaha ra Cristo
12 Xihna cuii ni savaha ra Adán cuati. Chacan cuu cha ndacu ndihi ñivi ñuñivi cuati, ta chihi ñivi, vati ndacu ñi cuati. Chacan cuu cha chihi ndihi ñivi, vati ndihi ñi cuu ñi ndacu cuati. 13 Ña ta tiso ra Ndioo ley, ta ni savaha ñivi cuati nu ni quichi quivi, soco ña ni tiso ra Ndioo cuati ñican, vati ña ta coo ley ra. 14 Chihi ndihi ñivi nda quivi ra Adán nda cua nda quivi chaha ra Ndioo ley chi ra Moisee. Chihi ñivi―masi ña ni savaha ñi cuati cuhva ni savaha ra Adán. Cuhva iin rai cha cua coo iti nuun ca cuu ra Adán can.
15 Ñavi cuhva cha ni savaha ra Adán cuu cha ni savaha ra Cristo. Ni savaha ra Adán cuati, ta iin tuhun ni rai cuu ra. Chacan cuu cha chihi ñivi, soco vaha xaan ca savaha inga ra, vati ni savaha ra Jesucristo tu manini chi yo. Chacan cuu cha iyo xaan tu manini chi tuvi ñivi. Chacan cuu iin cha samani ra Ndioo, 16 soco tucu cuhva iyo cha ni samani ra Ndioo. Ñavi cuhva cha ni savaha ra Adán cuu chi. Iin tuhun ni cuati ni savaha racan, ta ni chacoo cuati chi ndihi ñivi, soco vitin cha ni savaha ra Ndioo tu manini, ta cha ni chacoso vaha anima ñivi―masi cuaha xaan cuati ni savaha ñi. 17 Chihi ndihi ñivi, vati iin tuhun ni ñivi cuu ñi ni savaha cuati. Vitin cua coo ndito vaha ñivi, ta cua coo xaan tu manini chi ñi. Cua coso vaha anima ñi, vati cha cuenda cha ni savaha iin tuhun ni ra Jesucristo.
18 Ni cua cutuni ndihi ñivi, vati iin tuhun ni ra ni savaha cuati xihna ca. Ta ni cuhva cua coso vaha anima ñivi chi ra Ndioo. Cua coso vaha anima ñi, vati iin tuhun ni ra iyo cuiti vaha ndicha anima. 19 Ndacu ñivi cuati, vati ña ni tasoho iin rai. Ta ni cuhva cua coso vaha anima ñivi, vati ni tasoho inga ra.
20 Queta quivi ni tiso ra Ndioo ley. Chacan cuu cha chito ñivi ti iyo cuati ñi. Chito ñi ti iyo ndicha cuati ñi, soco savaha xaan ca ra Ndioo tu manini chi ñi. 21 Chihi ñivi, vati savaha ñi cuati. Ta ni cuhva chacoso vaha anima ñivi, vati savaha ra Ndioo tu manini. Chacan cuu cha cua coo ndito ni chi ra cuenda cha ni savaha ra chahnu Jesucristo.