6
Ña tuhva ñivi Ndioo savaha ca ñi cuati
Ña cua cati yo ti ni cua savaha yo cuati, vati tacan sa cua savaha ca ra Ndioo tu manini chi yo. Ñavi, xaa. Cha chahnda ini yo chacan, ta ña cuu ca savaha yo cuati. Chito ndo ñacu cha ni chanduta yo cuenda ra Cristo. Cha ni chanduta yo cuenda ra Cristo, vati cuu chi sava ni ta cua iin cha chihi yo cuhva ni chihi maan ra. Tacan cuu, ta cuu chi sava ta cua iin cha cuchi tahan yo cuhva ni cuchi maan ra, vati cha ni chanduta yo cuenda ra. Chacan cuu cha cha ni nduchaa anima yo, vati tucu cuhva iyo yo, vati cuu chi sava ta cua iin cha natacu ndico yo cuhva ni natacu ndico ra Cristo tañu ñivi ndii, vati iyo xaan tu ndee ini chi sutu ra.
Cua nduchaa cuhva iyo yo, vati ña cua savaha ca yo cuati cuhva ña ni savaha maan ra cuati. Cua coo vaha yo chi sutu ra cuhva iyo vaha maan ra chi ra nu ni natacu ndico ra. Chito yo ti cha ni naan cuhva ni chacoo yo. Chacan cuu cha ña cua savaha ca yo cuati ni suhva cuhva ni savaha yo nu quichi quivi. Tacan cati yu, vati ña cua savaha ca yo cuati, vati cuu chi sava ni ta cua cha ni chihi yo chi ra. Tu ndicha ti ña cua savaha ca yo cuati cuhva ña ni savaha ra, chinu ini yo ti cua coo ndito tahan yo chi ra. Chacan chinu ini yo, vati chito yo ti natacu ndico ra Cristo tañu ñivi ndii, ta ña cua cuvi ca ra, vati ña cuu ca. 10 Iin tuhun ni chaha ni chihi ra cuenda cuati ñivi ñuñivi, soco vitin cha iyo ndito ndico ra chi ra Ndioo. 11 Chacan cuu cha cua saxini ndo ti ña cua savaha ca ndo cuati, soco cua coo ndito ndo chi ra Ndioo, vati iyo inuun ni ndo chi ra Cristo Jesuu.
12 Chacan cuu cha na ña cua cuhva ca ndo cha cua savaha ndo cuati cuhva cuni maan ndo. 13 Ña savaha ca ndo cuati cuhva ndacu ñivi ndavaha ni, soco coo ndo chi ra Ndioo, vati cha ni nduvaha ndico anima ndo. Na cua savaha ndo cha vaha ndicha chi ra Ndioo, 14 vati ñahni ndatu cha cua savaha ca ndo cuati. Ñahni ndatu can, vati ña iyo ndo cuenda ley chahnu can. Iyo ndo cuenda tu manini cha ni savaha ra Ndioo.
Iin cuhva yoso cuhva iyo ñivi cuu musu chi chitoho ñi
15 Ña cua cati ndo ti cua cuu savaha yo cuati, vati ña iyo ca yo cuenda ley chahnu, ta vitin iyo tu manini chi ra Ndioo. Ña cua cati ndo chacan. 16 Chito ndo ti tu cua cati ndo chi iin ñivi ti cua cuu ndo musu ñi, cua tasoho ndo cuhva cati ñi. Tu cua tasoho ndo chi ñivi, sava ni ta cua iin musu ñi cua cuu ndo. Chacan cuu cha cati yu ti tu cua savaha ndo cuati, cua cuvi ndo. Tu cua tasoho ndo cuhva cati ra Ndioo, cua coso vaha ndicha anima ndo. 17 Mani cuati ni savaha ndo nu quichi quivi, soco chahi tiahvi ndioo chi ra Ndioo, vati chi ndihi cuii anima ndo ndacu ndo cuhva ni cati tuhun ndi chi ndo. 18 Mani cha vaha ndicha cuhva cuni ra Ndioo ndacu ndo vitin, vati ña savaha ca ndo cuati. 19 Tacan cati yu, vati ña ta coto vaha ndo yoso cuhva iyo ra Ndioo. Nu quichi quivi ni savaha ndo cuati, ta mani ndavaha ni savaha ndo, vati tacan ni chacoo ndo, soco vitin mani cha vaha ndicha na cua savaha ndo, vati cua coo ii ndo chi ra Ndioo.
20 Nu ni savaha xaan ndo cuati ña ni tichaha ni ndo cuenda cha vaha ndicha. 21 Ñahni yavi ndaa cha ni savaha ndo quivi can, ta vitin cahan nuun ndo cuenda chacan, vati cuenda chacan ndoyo ñuhun ñivi. 22 Vitin ña saxini ca ndo cha cua savaha ndo cuati. Musu ra Ndioo cuu ndo. Chacan cuu cha cua coo ii ndo chi ra Ndioo, ta cua coo ndito ndo chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. 23 Tu cua savaha ñivi cuati, cua ndoyo ñuhun ñi cuenda ra Ndioo, soco tu cua coo inuun ñivi chi ra chahnu Cristo Jesuu, cua cuhva ra Ndioo cha cua coo ndito ñi chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu.