7
Iin cuhva yoso cuhva iyo ñivi ni tandaha
Yani xaa, vitin chahi cuenda chi ndo, ta ñivi chito ley can cuu ndo. Chito ndo ti iyo cha cua sacuinu ñivi cuhva cati ley nda cua nda cua cuvi ñi. Tu cua tandaha iin ñahan chi ii ña, cua cuu ña ñasihi ra nda cua nda cua cuvi ra, cati ley can. Tu cua cuvi ra, cua cuhva ley can cha cua tandaha ndico tucu ña. Chacan cuu cha cua savaha ña cuati, tu cua coo ña chi inga rai, ta ni iyo ndito ra cuu ii ña, soco nda cua cuvi ii ña, ta sa cua ndoo nuna ndico ña, ta ñahni cuati cua savaha ña, tu cua coo ña chi inga rai, cati ley chahnu.
Yani xaa, ta ni cuhva ñahni ca yavi ndaa ley chahnu cuenda maan ndo, vati cha ni chihi ra Cristo. Iyo ndo inga cuenda vitin, vati iyo ndo cuenda ra ni natacu ndico tañu ñivi ndii. Chacan cuu cha cua satiñu vaha yo chi ra Ndioo. Nu ni chacoo yo cuenda suvi ni maan yo cuni yo savaha yo cuati, vati chito yo yoso cuhva iyo ley can. Chacan cuu cha mani cuenda cha cua ndoyo ñuhun yo savaha yo. Vitin ña iyo ca yo cuenda ley can. Cha ndihi chacan cuenda maan yo. Chacan cuu cha ña satiñu yo cuenda cha chahnu cuhva iyo chi nu tutu, soco satiñu yo cuenda cha chaa, vati iyo ra Tati Ndioo chi yo.
Cuenda ley chahnu nihin ra Paulu cuhva ti ni savaha ra cuati
Ña cuu cati yo ti ndavaha ni cuu ley chahnu can. Ñavi, xaa. Nihin yu cuhva ñaan cha cuu cuati, vati cuhva can iyo ley can, vati cati ley ti ña cua cuni yo cha iyo chi tahan yo. Chacan cuu cha chite ti ña vaha chacan, soco cuaha xaan cuni yu cha iyo chi tahin, vati chite ti cuati cuu chi cuhva cati ley can. Ña chito yo ñaan cha cuu cuati, tu ñahni ley chaha cha chini tuni chi yo. Xihna ca ña chite ñaan cha cuu ley can, ta ña tichahi, soco queta quivi ni quechaha chite ley can. Chacan cuu cha ni savahi cuati, soco ña vaha cuni yu. 10 Iyo ley can, vati cua sacuinu ñivi chi chi, ta cua coo ii ñi chi ra Ndioo, soco cuenda chi chito ñivi ñaan cha cuu cuati, ta ndoyo ñuhun ñi. 11 Chite ti ni savahi cuati, vati chite yoso cuhva cati ley chahnu can. Chacan cuu cha ndoyo ñuhin, vati ni savahi cuati.
12 Ta ley can―chaha ra Ndioo chi chi. Iin cha vaha ndicha cuu chi, ta tuhun ii cuu chi. 13 Ña cua cati yu ti ni ndoyo ñuhin, vati ña vaha chi. Ñavi, xaa. Ndoyo ñuhin, vati ni savahi cuati, ta chite ti cuati cuu cha ni savahi, vati ñavi cuhva cati ley vaha can cuu cha ni savahi. Chacan cuu cha chito vaha yo ñaan cha cuu cuati, ta chito yo ti xaan xaan cuu cuati can cuhva cati ley.
14 Chito yo ti iyo ley can cuenda ra Ndioo, ta cuenda ñuhun ñuñivi iyo yu, vati mani cuati cuni yu savahi. 15 Ña cutuni ini yu ñaan cha cuu cha ndacu i, vati ña ndacu i cuhva cha cuni yu, ta cuhva cha ña vaha cuni yu―chacan ni ndacu i. 16 Nu ni savahi cuhva cha ña cuni yu, chahi cuenda ti cha vaha cuu ley can. 17 Vitin ña cuni savahi cha ndavaha ni can, soco iyo cuati chihin yu. Chacan cuu cha ni vii ndacu i chi chi. 18 Chacan cuu cha chite ti ñahni cha vaha saxini yu chi anime. Tacan cati yu, vati cuni yu savahi cha cuu cha vaha, soco ña cuu savahi chi chi. 19 Ña cuu savahi cha vaha cuhva cuni yu, soco ndacu ni yu cha ndavaha ni, ta ña cuni yu chacan. 20 Ndicha ti ndacu i cha ña cuni yu, soco ñavi cuhva cuni yu cuu chi. Ndacu i chi chi, vati iyo cuati chihin yu.
21 Chacan cuu cha nihin yu cuhva ti mani cha ndavaha ni savahi nu ni cuni yu savahi cha vaha. 22 Chi anime cuni yu ley Ndioo, 23 soco nihin yu cuhva ti iyo inga cha iyo chihin yu. Iyo cuati chihin yu. Chacan cuu cha ña nduinuun cuhva cha saxini yu, ta ni ña cundee savahi cha vaha.
24 Ndahvi xaan ndahvi xaan cuni anime. Yoni iyo nu ñuhun ñuñivi cha cua sacacu chihin yu nu ndoyo ñuhin, 25 soco chahi iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo, vati maan ra chahnu Jesucristo cua sacacu chihin yu. Chacan cuu cha ndacu i cuhva cati ley Ndioo chi ndihi cuii anime, soco ni iyo nu ndoyo ñuhin, vati ni iyo cuati chihin yu.