8
Tindee ra Tati Ndioo chi ñivi Ndioo
Chacan cuu cha chito yo vitin ti ña cua cutuni ñivi iyo cuenda ra Cristo Jesuu, vati ña tuhva ca ñi savaha ñi cuati. Cuhva cuni ra Tati Ndioo ndacu ñi vitin. Ña cua cutuni yo, vati cua savaha ra Tati Ndioo cha cua coo yo chi ra Cristo Jesuu, ta ña cua ndoyo ñuhun yo, vati ña cua tiso ra cuati chihin yo. Ni tava tiñu ra Ndioo sehe ra, ta ni chacoo ra cuhva iyo ñivi ndacu ndavaha ni, vati cua sanaan ra cuati ndacu ñi. Tacan ni cua sanaan ra cuati can, vati ña cuu naan cuati ñi cuenda ley chahnu can. Ña ni cuu, vati iyo xaan ndavaha ni chi ñi. Sanaan ra Ndioo cuati yo. Chacan cuu cha cua cuu savaha yo cha vaha cuhva cati ley, vati ndacu yo cuhva cuni ra Tati Ndioo. Ña ndacu ca yo cuhva cuni maan yo.
Ñivi iyo cuenda ñuhun ñuñivi―saxini ñi cuhva cuni maan ñi, soco ñivi iyo cuenda ra Tati Ndioo―saxini ñi cuhva cuni maan ra. Tu cua saxini ñi cuhva cuni maan ñi, cua ndoyo ñuhun cuii ñi, soco tu cua saxini ñi cuhva cuni ra Tati Ndioo, cua coo taxin anima ñi, ta cua coo ndito ñi chi ra Ndioo. Tacan ni iyo chi, vati tu cua saxini ñivi cuhva cuni ñi, cua cuxaan ini ñi chi ra Ndioo. Ña cua sacuinu ñi cuhva cati ley Ndioo, vati ña cuu chi ñi. Chacan cuu cha ña cua cuu savaha ñivi can cha cua cusii ini ra Ndioo, vati ndacu ñi cuhva cuni maan ñi.
Ta maan ndo―ña iyo ndo cuenda ñivi ñuñivi. Iyo ndo cuenda ra Tati Ndioo, vati iyo ra chi ndo. Tu ña iyo ra Tati Ndioo chi ndo, ña iyo ndo cuenda ra Cristo. 10 Tu iyo ra Cristo chi ndo, masi cua cuvi ndo, vati ni iyo cuati chi ndo, soco cua coo ndito ndo chi ra Ndioo, vati ni chacoso vaha anima ndo. 11 Chaha ra Ndioo tu ndee ini chi ra Jesuu, ta natacu ndico ra tañu ñivi ndii. Tu iyo ra Tati Ndioo chi ndo, cua cuhva tahan ra cha cua cuu natacu ndico tahan ndo nu cua cuvi ndo, vati iyo tahan ra Tati Ndioo chi ndo.
12 Yani xaa, chacan cuu cha nini xaan cha cua nacoo ihni yo cha iyo cuenda ñuhun ñuñivi. 13 Tu cua coo ndo cuenda ñuhun ñuñivi, cua ndoyo ñuhun cuii ndo, soco tu cua nducu ndo cha cua tindee ra Tati Ndioo chi ndo, ta cua saña ihni ndo ndavaha ni cha ndacu ñivi ñuñivi, cua coo ndito ndo.
14 Ñivi Ndioo cuu ñivi ndacu cuhva cati ra Tati Ndioo. 15 Chacan cuu cha savaha ra cha cuu ndo sava ni ta cua sehe ra Ndioo. Ña savaha ra cha cua cuu ndo sava ta cua iin musu ra, ta cua cuyuhvi ndico ndo. Sava ta cua sehe ra cuu ndo. Chacan cuu cha cuu cati ndo chi ra ti sutu ndo chi ra. 16 Ini ra Tati Ndioo cati tuhun chi yo, ta chito tahan yo ti sehe Ndioo chi yo. 17 Cua nihin tahan yo cuhva cua cuhva ra Ndioo chi yo cuhva ni nihin ra Cristo, vati sehe ra chi yo. Cua nihin yo cha cua cuhva ra Ndioo, tu cua ndehe tahan yo tu ndoho cuhva cha ni ndehe maan ra Cristo tu ndoho. Chacan cuu cha cua coo ndito ndico yo chi ra.
18 Yuhu saxini ti ñahni tuhun cha cua ndehe yo tu ndoho vitin tichi quivi ya. Vaha xaan ca cha cua ndehe yo cuhva cahnu xaan cha cua savaha ra Ndioo chi yo nu cuahan quivi. 19 Cha ni savaha ra Ndioo ndihi cuii cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya ta iti siqui andivi, ta cua coo ndihi chacan nda cua nda quivi cua savaha ra Ndioo cha cahnu xaan ñivi cuu ndihi ñivi ra. 20 Ndihi cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya―ndoyo ñuhun tahan chi. Ñavi cuhva cha cua coo xihna cuu chacan, soco cha cuahan ndoyo ñuhun ndihi chi, [vati ni ndoyo ñuhun iin ñivi ñuñivi]. Cha cuahan ndoyo ñuhun ndihi cha iyo, soco cua queta quivi cua nduchaa ndico chi cua savaha ra Ndioo. 21 Tacan ni cua coo chi, vati ña cua ndoyo ñuhun ca chi, soco cua nduchaa ndico chi cuhva cua nduchaa ndico ndihi ñivi cuu sehe ra Ndioo. 22 Chito yo ti iyo ndihi cha ni savaha ra Ndioo chi tu ndoho nda cua nda vitin. 23 Ta ni cuhva cha iyo tahan yo chi tu ndoho, soco ndatu vaha yo nda cua nda quivi cua sama ra cuhva iyo yo, ta cua cuu ndicha yo sehe ra. Tacan ni cua nduchaa yo cuhva iyo yo. Tacan ni ndatu yo, ta cha ni chaha ra cha iyo ra Tati Ndioo chi yo. Cha ni chaha xihna ra cuu chacan. 24 Cha ni sanduvaha ra anima yo. Chacan cuu cha ndatu yo cha cua savaha ra iti nuun ca. Yoni ndatu cha ni nihin ñi nu ni quichi quivi, soco ni ndatu maan yo, vati ña ta nihin yo cuhva cati ra. 25 Tu ña ta nihin yo cha ndatu yo, na cua cundee ini yo cuatu yo nda cua nda cua nihin yo chacan.
26 Ta ni cuhva cua tindee ra Tati Ndioo chi yo ñaan cha cuu cha cumani yo. Tindee ra, vati ña chito yo yoso cuhva cua cahan ndahvi yo chi ra Ndioo, soco maan ra cahan chi ra Ndioo cuenda yo, ta ña tuhva yo cahan yo cuhva cahan maan ra. 27 Chito ra Ndioo yoso cuhva saxini yo chi anima yo. Chacan cuu cha chito ra ñaan cha cati ra Tati Ndioo, vati cahan ra cuenda yo cuhva cuni maan ra Ndioo.
Cua tindee ra Ndioo, ta cua sacanaan ñivi ra
28 Chito yo ti cua savaha ra Ndioo cha cua quee vaha ndihi cha cua tahan ñivi cuni chi ra, vati cha ni nacachi ra chi ñi cuhva ni cuni maan ra. 29 Tacan ni savaha ra, vati cha ni nacoto ra chi ñi nda ni iti chata, ta suvi ni iti chata saxini ra ti cua coo ñi cuhva iyo sehe ra. Chacan cuu cha tuvi ñivi cuu ñi, ta maan ra cuu xini. 30 Nu quichi quivi ni saxini ra Ndioo ti cua coo ñivi ra, ta ni nacachi ra chi ñi. Suvi ni chi ñican tiso vaha ra anima, ta cua sacahnu ndicha ra chi ñi nu cuahan quivi.
31 Chacan cuu cha yuhu cati ti yoni iyo cha cua tava ndaa chi yo, vati tindee ra Ndioo chi yo. 32 Suvi ni chi sehe ra ni tava tiñu ra, ta ni chaha ra cha ni chihi ra cuenda ndihi yo. Chacan cuu cha chito yo ti cua savaha ca ra cha vaha chi yo cuhva cha ni savaha ra cha vaha chi sehe ra. 33 Yoni cua tiso cuati chi yo, vati ñivi ra Ndioo cuu yo, ta maan ra cuu ra ni tiso vaha tiñu. 34 Yoni cua tachi tuni chi yo, vati ra Cristo cuu ra cahan mani chi ra Ndioo cuenda yo, ta maan ra cuu ra cha ni chihi, ta natacu ndico ra tañu ñivi ndii, ta vitin iyo ra chi ra Ndioo. 35 Yoni cua cuu sanini chi ra Cristo, ta cua saña ra cha cuni mani ra chi yo. Vasi cua ndehe yo tu ndoho. Vasi cua cani tahan ñivi chi yo cuenda ra Cristo. Vasi cua coo tama. Vasi ña cua queta sahma cua cunami yo. Vasi iyo ñaan cha cua tahan yo. Vasi cua cahni ñivi chi yo, soco ña cua saña ra chi yo. 36 Cati tutu Ndioo cuenda ñivi ra ti:
Ndihi ni quivi cuni cahni ñivi chi ndi,
vati chinu ini ndi chihun.
Saxini ñivi ti iyo ndi cuhva iyo ri mbee,
vati ndihi ni quivi chahni ñi chi ri nuyahvi,
cati ñivi Ndioo chi ra. 37 Vasi cua ndehe yo ndihi tu ndoho can, soco taqui xaan cua sacanaan yo, vati iyo ra cuni mani chi yo, ta tindee ra chi yo. 38-39 Chito vahi ti yoni cua cuu casi chi ra Ndioo, ta cua saña ra cha cuni mani ra chi yo cuenda ra chahnu Cristo Jesuu. Vasi cua cuvi yo. Vasi ña cua cuvi yo. Vasi cua cuni casi ra cuu tatun Ndioo. Vasi cua cuni casi run tati cuihna. Vasi cua cuni casi run iyo vitin. Vasi cua cuni casi run cua coo iti nuun. Vasi cua cuni casi run iyo iti siqui. Vasi cua cuni casi run iyo iti nu ñuhun ñuñivi. Vasi iyo ñaan ca run cua cuni casi, soco ña ta ñahni ni iin run cua cuu casi cha cuni mani ra chihin yo.