9
Cha ni cati ra Ndioo ti ñivi Israel cuu ñivi ra
Cuenda ra Cristo cahin cha ndicha, ta ña sandahyu ñahin chi ndo. Tindee ra Tati Ndioo chihin yu, ta chito vahi chi anime ti cha ndicha cuu chi. Chacan cuu cha chahi cuenda chihin ndo, vati ndahvi xaan cuni anime, ta ña ni chacuita cha cuihya cuni anime. Cuni xain cha cua saxini vaha ñivi tahan yu chi ra Ndioo, ta ñahni tuhun―masi cua ndoyo ñuhin cuenda ra Cristo, tu tacan sa cua cuu saxini vaha ñi chi ra. Ñivi Israel cuu ñi, ta sehe Ndioo cuu ñi. Chi maan ñi iyo tu ndee ini ra Ndioo, ta chi maan ñi ni tiso vaha ra Ndioo tiñu iti chata, ta ni ndoo vaha tuhun. Chi maan ñi iyo ley chahnu, ta maan ñi cuu ñi satiñu chi ra Ndioo. Chi maan ñi ni cati ra yoso cuhva cua savaha ra nu cuahan iti nuun. Ñivi ñi cuu ra cuu sutu ñuun iti chata tiempu chahnu, ta suvi ni ñivi ñi cuu ra Cristo. Na cua sacahnu yo chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, vati maan ra cuu ra ndaca ñahan chi ndihi cuii cha iyo. Na cua cuu chi tacan ni.
Ña cua cuu cati yo ti ña cua quee tuhun cuhva ni cati ra Ndioo iti chata. Ña ndihi ñivi cuu ñivi Israel cuu ñivi Israel ndicha. Ña ndihi ñivi ra Abraham cuu ñivi ra Ndioo, vati cati tutu Ndioo ti ndihi ñivi cua coo cuenda iin tuhun ni ra Isaac―ñican ni cua cuu ñivi Abraham, cati chi. Chacan cuu cha ñavi cuenda cha ni cacu ñivi cuenda ra Abraham cuu ñi ñivi Ndioo, soco ñivi ndicha ra cuu ñivi chinu ini cuhva ni cati ra iti chata. Tuhun ya cuu tuhun ni cati tuhun xihna ra Ndioo chi ra Abraham, vati cati ra ti cua quichi ra cuhva ni cati ra, ta sa cua coo iin sehe ña Sara, cati ra.
10 Ni iyo inga tuhun, vati ni chacoo ña Rebeca chi ra Isaac ii ña―ra cuu ñivi yo tiempu chahnu, ta ni tuvi sehe ña tichi ña. 11-13 Ña ta cacu ve xinihin can, ta ni ña ta savaha ve cha vaha ni cha ndavaha ni, ta cati ra Ndioo chi ña ti cua satiñu tatun ra chanihin chi ra cuu ra luhu, cati ra. Cuhva ni cati tutu Ndioo cuu chacan, vati cati chi ti cuni mani ra Ndioo chi ra Jacob, soco ña cuni ra chi ra Esaú, cati chi. Chacan cuu cha nihin yo cuhva ti ndacu ra Ndioo cuhva ni cuni maan ra. Ni nacachi ra chi ñivi cuni ra, ta ña saxini ra ñaan cha savaha ñi.
14 Tacan ni savaha ra Ndioo, soco ña cuu cati yo ti ña vaha savaha ra, 15 vati cati ra Moisee cuenda ra Ndioo iti chata ti cua cundahvi ini ra Ndioo chi ñivi, soco maan ra cua cati ndaa ñi cuu ñi cua cundahvi ini ra, cati ra. 16 Chacan cuu cha cati yu ti ña ndacu ra cuhva cuni ñivi. Ña ndacu ra cuhva sanini ñi. Ndacu ra cuhva cuni maan ra, vati cundahvi ini ra chi ñivi. 17 Iyo tutu Ndioo cuhva cati ra Ndioo chi ra ndaca ñahan chi ñivi Egipto iti chata. Cati ra Ndioo chi racan ti chaha ra tiñu chihin ra ndaca ñahan can, vati cuni ra sanahan ra chihin ra ti iyo tu ndee ini chihin ra Ndioo. Chacan cuu cha cua coto ndihi ñivi ñuñivi yoo rai cuu ra, cati ra Ndioo chi ra. 18 Chacan cuu cha ni nanducu ra ndaa ñi cuni ra, ta cundahvi ini ra chi ñi, ta ndaa ñi cuni ra―ndusoo ñi savaha ra.
19 Chacan cuu cha cua saxini ndo ti ña vaha cha cua tiso ra cuati chi yo, vati yoni cuu casi cuhva cuni ra. 20 Hombre, ña cua saxini ndo ti ñivi cahnu cuu ndo, ta cua cahan ndico ndo chi ra Ndioo. [Cua cati yu iin cuhva chi ndo.] Ña tuhva cahan quisi chi ra savaha chi chi. Ña cati chi ti ña vaha cuhva cha ni savaha ra chihin chi. 21 Ta ra satiñu chi ndahyu―cuu savaha ra cuhva cuni maan ra chi ndahyu can. Cuu savaha ra iin cha taqui, ta cuu savaha ra inga cha ndahvi.
22 Chacan cuu cha cuu cundee ini ra Ndioo cha ndacu ñivi ndavaha ni. Ñican cuu ñi cua ndoyo ñuhun, vati cuenda chacan iyo ñi. Cundee ini ra, soco cuni ra sanahan ra chi yo yoso cuhva cua nduxaan ra chi ñivi, ta cuni ra cha cua ndehe ñivi ti iyo tu ndee ini chi ra, soco cundee ini ra chi ñi. 23 Chacan cuu cha cua sacoto ra chi yo ti cahnu xaan ñivi cua cuu ñivi cundahvi ini ra, vati cuenda chacan iyo ñi. 24 Tacan ni cha ni nacachi ra chi maan yo. Iyo yo―ñivi judío cuu yo, ta iyo tahan yo―ñivi cuu inga tucu ñivi cuu yo, soco chi ndihi yo cuni ra Ndioo. 25 Cuhva cati ra nu tutu ni taa ra Osea iti chata cuu chi, vati cati ra Ndioo cuenda ñivi cuu inga tucu ñivi ti:
Iyo ñivi―ñavi ñivi yu chihin ñi,
soco cua savahi cha cua cuu ñi ñivi yu.
Xihna ca ña cuni yu chi ñi,
soco cuni yu chi ñi vitin.
26 Iyo nu ni cati xihna yu ti ñavi chi yuhu cuu ñi, cati yu,
ta suvi ni ican nu cati yu tuhun can cua cati ñivi ti ñivi ra Ndioo ndito cuu ñi,
cati ra. 27 Ta cuenda ñivi Israel cati ra Isaía ti cuhva iyo yuti yu tañuhun iyo ñivi Israel, [vati tuvi xaan ñi iyo,] soco ña tuvi ñi cua cacu, 28 vati yatin xaan cua sandihi ra chahnu tiñu nu ñuhun ñuñivi ya. 29 Cua savaha ra cuhva ni cati ra Isaía iti chata, vati cati ra cuenda ñivi Israel ti:
Tu ña cua sacacu ra chahnu Ndioo uvi uni yo,
cua ndoyo ñuhun cuii yo cuhva ni ndoyo ñuhun ñivi ñuun Sodoma chi ñivi ñuun Gomorra iti chata,
cati ra.
Ña chinu vaha ini ñivi judío tuhun vaha
30 Chacan cuu cha cua cati yu ti ña nducu ñivi cuu inga tucu ñivi cuhva cha cua coso vaha anima ñi chi ra Ndioo, soco cha ni chacoso vaha anima ñi chi ra. Cundee chacoso vaha anima ñi chi ra, vati chinu ini ñi chi ra. 31 Ta ñivi Israel―nducu ñi cuhva cha cua coso vaha anima ñi chi ra Ndioo cuenda ley chahnu, soco ña cundee sacuinu ñi cuhva cati ley can. 32 Ña cundee ñi coso vaha anima ñi chi ra Ndioo, vati saxini ñi ti cua coso vaha anima ñi cuenda cha cua savaha ñi cha vaha. Ña chito ñi ti tu cua cuinu ini ñi chi ra, cua cundee coso vaha anima ñi. Ndoyo ñuhun ñi, vati ña nihin ñi cuhva. Cha cuu ñi sava ta cua iin ñivi, ta yani chaha ñi chata yuu, ta ndoyo ñuhun ñi. 33 Tacan cati tutu Ndioo, vati ra Cristo cuu sava ta cua iin yuu, ta cati tutu can ti:
Cha chaqui ndai iin yuu iti Sión.
Cua yani chaha ñivi chata chi,
ta cua ndoyo ñuhun ñi,
soco ña cua coo tu ca nuun chi ñivi can,
tu cua cuinu ini ñi chi ra cuu sava ta cua yuu can,
cati chi.